• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde bir işletmenin uzun vadeli amaçlarla satın aldığı  veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan menkul kıymetlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Mali duran varlıklar
Soru Açıklaması

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde bir işletmenin uzun vadeli amaçlarla satın aldığı veya çeşitli nedenlerle bir yıl içinde nakde dönüştürme olanağı bulunmayan veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan menkul kıymetler mali duran varlıklar sınıfını oluşturmaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır.

2.

Aşağıdaki amortisman yöntemlerinin hangisinde varlığın maliyeti ekonomik ömrüne eşit olarak pay edilir ve böylelikle her yılın amortisman payı hesaplanır?

Doğru Cevap: "B" Normal amortisman yöntemi
Soru Açıklaması

Normal amortisman yöntemi, eşit paylı amortisman yöntemi olarak da bilinen bu yöntemde, varlığın maliyeti ekonomik ömrüne eşit olarak pay edilir ve böylelikle her yılın amortisman payı hesaplanır. Diğer bir ifadeyle her yıla ilişkin amortisman payı, amortismana tabi tutarın varlığın ekonomik ömrüne bölünmesiyle bulunur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı örneklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri
Soru Açıklaması

 • Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri,• Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıylailgili nakit çıkışları,• Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanannakit girişleri,• Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları,• Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkinnakit çıkışları.

4.
 • Bilanço (finansal durum tablosu)
 • Gelir tablosu
 • Özsermaye değişim tablosu
 • Nakit akış tablosu
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri genel amaçlı finansal durum tablolarından biridir?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Genel amaçlı finansal tablolar; bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosudur.

  5.

  Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde maddi olmayan duran varlıklardan biri değildir? 

  Doğru Cevap: "B" Hukuk
  Soru Açıklaması

  Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde maddi olmayan duran varlıklar, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: • Haklar • Şerefiye • Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri • Araştırma ve Geliştirme Giderleri • Özel Maliyetler • Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan varlıkların ilk muhasebel

  6.

  Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerine ilişkin bir nakit akışıdır?

  Doğru Cevap: "B" Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit akışları
  Soru Açıklaması

   A, C, D, E şıklarında yer alan nakit akışları yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarıdır. Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit akışları işletmenin kendi faaliyetine ilişkin bir nakit akışıdır.

  7.

  Gelir tablosu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" Brüt satışlardan satış iskontoları ve satış iadeleri düşülmesi sonucunda net satış tutarı elde edilir. 
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru yanıtı A şıkkıdır. Brüt satış karından faaliyet giderleri çıkarılması sonucunda faaliyet karı bulunur. Faaliyet karı veya zararı işletmenin hem ana faaliyetinden elde ettiği kardır. Hem ana faaliyet hem yan faaliyetlerinden elde ettiği karın göstergesi olağan kardır. Net satışlardan satışların maliyetinin çıkarılması sonucunda brüt satış karı bulunur. İşletmenin faiz giderleri gelir tablosunun finansman giderleri kalemi kapsamında bulunur. Faaliyet giderleri kısmında işletmenin genel yönetim, pazarlama satış dağıtım gibi faaliyetlerinden oluşan giderleri yer almaktadır. 

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardan'dır?

  Doğru Cevap: "E" Borç ve Gider Karşılıkları
  Soru Açıklaması

   UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:

  Mali Borçlar

  Ticari Borçlar

  Diğer Borçlar

  Alınan Avanslar

  Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler

  Borç ve Gider Karşılıkları

  Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

  Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi dönemsellik kavramı gereğince gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Bir dönem sonunda zarar eden işletme tamamen kapatılır
  Soru Açıklaması

  Dönemsellik kavramı gereğince aşağıdaki konular yapılır.• İşletmelerin sınırsız faaliyet süreleri belli dönemlere bölünür.• Her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak tespit edilir

  • Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir.• Hasılat gelir ve kârlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılır

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı finansal tablolardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Netleştirme
  Soru Açıklaması

  Genel amaçlı finansal tablolar; bilanço (finansal durum tablosu), gelirtablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosudur.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 16
  11.

  Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından ele alınan maddi duran varlıkları değerlemesi ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "E" Türkiye Muhasebe Standartlarına göremaliyet bedeline ayrıca makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri dahil edilir. 
  Soru Açıklaması

  Maddi duran varlıkları değerlemesini yine Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından ele almak gerekecektir.

  Maddi duran varlıklar Vergi Usul Kanunu’na göre maliyetle değerlenir. 

  Vergi mevzuatımıza göre bir maddi duran varlığın alımı sırasında katlanılan faiz ve kur farklarının alımın yapıldığı muhasebe dönemi sonuna kadar gerçekleşen kısmı, varlığın maliyetine dahil edilmek zorundadır.

  Türkiye Muhasebe Standartlarına göre maddi duran varlıkların değerlemesinde yani bilançoda gösterilecek değerlerinin belirlenmesinde, maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli uygulanabilir.

  Türkiye Muhasebe Standartlarına göre işletmeler yeniden değerlenme sonucu ortaya çıkan değer düşüklüklerini kaydedebileceklerdir.

  Vergi mevzuatına göre Maliyet bedeline ayrıca makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri dahil edilir. Bir arsanın maliyetine eğer arsa üzerinde bir bina var ise mevcut binanın yıktırılmasından ve arsanın düzeltilmesinden doğan giderler eklenir.

  12.

  I. Faizli olarak kredi verenlere ödenen kâr payları

  II. Genel heyet toplantıları için yapılan giderlerle birleşme, fesih ve tasfiye giderleri

  III. Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri

  IV. İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri 

  Yukarıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisinden indirilecek giderler arasındadır?

  Doğru Cevap: "B" II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde ise kurum kazancının tespitinde,işletmelerin aşağıdaki giderleri hasılattan indirebilecekleri açıklanmıştır :• Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri• İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri• Genel heyet toplantıları için yapılan giderlerle birleşme, fesih ve tasfiye giderleri• Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait karşılıklar• Genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerinebelediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı• 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si• Kurumlar vergisi beyannamelerinde her yılın zararı ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar• Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Yapılan harcamanın özel maliyet olarak kabuledilebilmesi için var olması gereken unsurlarıdır?

  I.  Kiralanan bir varlığa yatırım yapılmas

  II. Yapılan yatırımın ekonomik ömrünün bir yıldan uzun olmas

  III. Yapılan yatırımın kira süresi sonunda kiracı tarafından alınamamas

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Özel Maliyetler hesabında izlenir. Yapılan harcamanın özel maliyet olarak kabuledilebilmesi için aşağıdaki üç unsurun da var olması gerekir.• Kiralanan bir varlığa yatırım yapılması,• Yapılan yatırımın ekonomik ömrünün bir yıldan uzun olması,• Yapılan yatırımın kira süresi sonunda kiracı tarafından alınamaması

  14.
 • Varlığın maliyeti
 • Varlığın tahmini ekonomik ömrü
 • Varlığın kalıntı değeri
 • Amortisman yöntemi
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken unsurlardan biridir?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsur: • Varlığın maliyeti, • Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü, • Varlığın kalıntı (hurda) değeri, • Amortisman yöntemidir. 

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi, Hızlandırılmış amortisman yöntemlerinde, Kullanım (Üretim) Miktarı 'nın özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "A" Varlığın faydalı ömrü boyunca üretebileceği birimler ya da kullanım saatleri tahmin edilir.
  Soru Açıklaması

  Bu yöntemde varlığın faydalı ömrü boyunca üretebileceği birimler (adet, kilogram veya kilometre vb. ölçüler) ya da kullanım saatleri tahmin edilir. Varlığın amortismana tabi tutarı bu birim veya saate bölünerek birim başına maliyet bulunur. Doğru cevap A şıkkıdır.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer almaktadır?

  I. Haklar

  II.  Şerefiye

  III. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde maddi olmayan duran varlıklar, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:• Haklar• Şerefiye• Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri• Araştırma ve Geliştirme Giderleri• Özel Maliyetler• Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

  17.

  Şirketler her yıl safi kârın ne kadarı kadar I. Tertip yedek ayırırlar?

  Doğru Cevap: "C" %5
  Soru Açıklaması

  Şirketler her yıl safi kârın yüzde beşi kadar I. Tertip yedek ayırırlar. Ancak her yıl ayrılmış olan I. Tertip yedek akçelerin toplam tutarı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini geçemez.

  18.

  İşletmelerde üçüncü kişilerden sağlanan kaynaklara ne denir?

  Doğru Cevap: "B" Yabancı kaynak
  Soru Açıklaması

  Bilindiği gibi işletmelerin sahip olduğu kaynaklar, ya işletme sahipleri tarafından ya da üçüncü kişilerden borçlanılarak edinilir. İşletme sahiplerinden edinilen kaynağa öz kaynak, üçüncü kişilerden sağlanan kaynağa ise yabancı kaynak denilmektedir.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer alan hasılat hesaplarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Hizmet Üretim Maliyeti
  Soru Açıklaması

  Bu açıklamalara bağlı olarak gelir tablosunda yer alan hasılat hesapları aşağıdaki gibidir:60. Brüt Satışlar600. Yurt İçi Satışlar601. Yurt Dışı Satışlar602. Diğer Gelirler64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar640. İştiraklerden Temettü Gelirleri641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri642. Faiz Gelirleri643. Komisyon Gelirleri644. Konusu Kalmayan Karşılıklar645. Menkul Kıymet Satış Kârları646. Kambiyo Kârları647. Reeskont Faiz Gelirleri648. Enflasyon Düzeltme Kârları649. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar67. Olağan Dışı Gelir ve Kârlar (Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları)671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları679. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar Doğru yanıt C seçeneğidir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi, Dönem Net Karının özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "B" Bu devir işlemi yapıldıktan sonra söz konusu hesabın alacak kalanı, işletmenin vergi öncesi kârını gösterir.
  Soru Açıklaması

  Bildiğiniz gibi dönemsonunda tüm gelir hesapları ile tüm gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Hesabın kalanı, ilgili dönemde elde edilen kâr ya da zararı gösterir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler