• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.

I. Yalnızca işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik yarar akışlarını içerir. 

II. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir.

III. Hasılat, gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girmelerinin olası oldukları ve söz konusu faydalar güvenilir olarak ölçülebildikleri durumlarda muhasebeleştirilir.

Yukarıda hasılat ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Hasılat ise ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. Hasılat, yalnızca işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik yarar akışlarını içerir. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir ve özkaynakta artış yaratmaz. Bu nedenle bu tutarlar hasılat dışında bırakılır. Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin ilk konu, hasılatın ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenmesidir. Hasılat, gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girmelerinin olası oldukları ve söz konusu faydalar güvenilir olarak ölçülebildikleri durumlarda muhasebeleştirilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

2.

Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini en az yılda kaç kez sunmalıdır?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması

Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda bir kez sunmalıdır. 

3.

Vadesi bir yıldan kısa olan banka kredileri hangi hesapta izlenir?

Doğru Cevap: "C" 300 kodlu Banka Kredileri hesabında 
Soru Açıklaması

Vadesi bir yıldan kısa olan banka kredileri 300 kodlu Banka Kredileri hesabındavadesi bir yıldan uzun olanlar ise 400 kodlu Banka Kredileri hesabında izlenir

4.
Aşağıdakilerden hangisi kanaat verici vesikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mahkeme celbi 
Soru Açıklaması

Kazai hüküm, alacağın tahsil edilme olanağının tamamen ortadan kalktığını hükme bağlayan bir mahkeme kararının mevcudiyetidir. Kanaat verici vesika ise mektup, makbuz, ibraname, alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları, konkordota anlaşması, gibi yazılı vesikalardır. Mahkeme celbi ise bu grupta yer almaz. Bu nedenle doğru yanıt D'dir. 

5.

Dönem sonunda kamu kesimi tahvillerinin döneme ait 4.000’lik faiz kuponlarının vadesinin geldiği tespit edilmiş ve henüz tahsil edilmemiştir. Yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Diğer hazır değerler Hs. 4.000 TL borçlu
Soru Açıklaması

108 Diğer hazır değerler Hs. 4.000 TL borçlu; Faiz gelirleri Hs. 4.000TL alacaklı kaydedilir. Doğru yanıt E’dir.

6.

Kurumlar vergisi oranı şirketler için yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "C" %22
Soru Açıklaması

Vergi OranıKurumlar vergisi oranı şirketler için % 22’dir. Gelir vergisine tabi işletmeler isegelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife her yıl yenilenmektedir.

7.

Yabancı para cinsinden düzenlenmiş olan borç senetlerinin yıl sonunda hangi kurum tarafından ilan edilen döviz kurları ile değerlenmesi gerekir? 

Doğru Cevap: "A" Maliye Bakanlığı 
Soru Açıklaması

Mukayyet değerle değerlemede Türk lirası cinsinden düzenlenmiş borç senetleri için dönemsonunda tutarlarının doğrulanması dışında herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Buna karşılık, yabancı para cinsinden düzenlenmiş olan borç senetlerinin yılsonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen döviz kurları ile değerlenmesi gerekir. Bu nedenle doğru yanıt A'dır. 

8.

Vergiye tabi olmayan gelirler de dahil olmak üzere tüm gelirler aşağıdakilerden hangisine devredilirler?

Doğru Cevap: "B" Dönem karı
Soru Açıklaması

Vergiye tabi olmayan gelirler de dahil olmak üzere tüm gelirler Dönem Kârı veyaZararı hesabına devredilirler.

9.

Aşağıdakilerden hangisi 400 kodlu Banka Kredileri hesabında izlenen banka kredilerinin vade süresidir? 

Doğru Cevap: "E" Bir yıldan uzun vadeler
Soru Açıklaması

Vadesi bir yıldan kısa olan banka kredileri 300 kodlu Banka Kredileri hesabında vadesi bir yıldan uzun olanlar ise 400 kodlu Banka Kredileri hesabında izlenir.

10.

Başka bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacı ile edinilen hisse senetlerine ne denir?

Doğru Cevap: "B" İştirakler
Soru Açıklaması

Bilindiği gibi iştirakler, başka bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacı ile edinilen hisse senetleri olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları iştirakleri yatırımcı işletmenin iş ortaklığı veya bağlı ortaklığı olmayan ancak üzerinde önemli etkisinin olduğu işletmeler olarak tanımlamaktadır.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.

Bir işletme bir dönemde muhasebeleştirilen tüm gelir ve gider kalemlerini, tek bir gelir tablosunda sunmak isterse aşağıdaki gelir tablolarından hangisini kullanacaktır?

Doğru Cevap: "A" Kapsamlı Gelir Tablosu
Soru Açıklaması

Bir işletme bir dönemde muhasebeleştirilen tüm gelir ve gider kalemlerini,

• tek bir kapsamlı gelir tablosunda veya

• kâr veya zarar bileşenlerini gösteren bir tablo (bireysel gelir tablosu) ve kâr veya zararla başlayan ve diğer kapsamlı gelir bileşenlerini gösteren ikinci bir tablo (kapsamlı gelir tablosu) olmak üzere iki tabloda sunar.

12.

Dönem sonunda yapılan değerlemede bağlı menkul kıymetlerde izlenen ve borsaya kayıtlı olmayan (B) AŞ’ye ait ortaklık payının gerçeğe uygun değerinin, maliyetinin altına düştüğü belirlenmiştir. Bu durumda dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

Doğru Cevap: "D" Karşılık Giderleri Hs.
Soru Açıklaması

Dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydında 654 Karşılık Giderleri Hs. borçlandırılır, 241 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs. alacaklandırılır.

13.

İşletmelerin muhasebe sürecinde üretmiş oldukları çıktılara ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "D" Finansal tablolar
Soru Açıklaması

Kapanış kayıtlarından sonra finansal tablolar düzenlenir. Finansal tablolar işletmelerin muhasebe sürecinde üretmiş oldukları çıktılardır. Bu tablolar aracılığıyla çalışanlara, yöneticilere, işletme sahiplerine, kredi verenlere, devlete ve kamuoyuna işletmeyle ilgili bilgiler sunulur. Bu nedenle doğru yanıt D'dir. 

14.

Banka, banker ve sigorta şirketleri hem senetli hem de senetsiz borçlarını ............. ............... ile değerlerler.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Tasarruf değeri
Soru Açıklaması

VUK’un 281. maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan işletmeler borç senetlerini değerlemede mukayyet (kayıtlı) ya da tasarruf (peşin) değeri ölçüsünden birini esas alabilirler. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin dışında kalan şirketler borç senetlerini mukayyet değerle ya da tasarruf değeri ile değerleyebilirler.

15.

Varlığın maliyetinin ekonomik ömrüne eşit olarak pay edilmesi ve böylelikle her yılın amortisman payının hesaplanması yöntemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Normal amortsiman yöntemi
Soru Açıklaması

Normal amortisman yöntemi, eşit paylı amortisman yöntemi olarak da bilinen bu yöntemde, varlığın maliyeti ekonomik ömrüne eşit olarak pay edilir ve böylelikle her yılın amortisman payı hesaplanır. Diğer bir ifadeyle her yıla ilişkin amortisman payı, amortismana tabi tutarın varlığın ekonomik ömrüne bölünmesiyle bulunur.

16.

Hangisi Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan değildir?

Doğru Cevap: "A" Faaliyet Kârı veya Zararı
Soru Açıklaması

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar:

Finansman Giderleri

Olağan Kâr veya Zarar

Olağandışı Gelir ve Kârlar

Olağandışı Gider ve Zararlar

17.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde mali duran varlıklarla ilgili hesaplardandır?

I. 240. Bağlı menkul kıymetler

II. 242. İştirakler

III. 245. Bağlı ortaklıklardır

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

240. Bağlı menkul kıymetler242. İştirakler245. Bağlı ortaklıklardır

18.

Döneme ilişkin tahakkuk eden faiz gideri nasıl hesaplanır?

Doğru Cevap: "C" Tahvilin nominal değeri ile üzerinde yazılı olan faiz oranı çarpılır)
Soru Açıklaması

Döneme ilişkin tahakkuk eden faiz gideri, tahvilin nominal değeri ile üzerinde yazılı olan faiz oranı çarpılarak hesaplanır.

19.

Bir işletmenin performansı hakkında bilgi veren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Gelir Tablosu
Soru Açıklaması

Gelir tablosu, bir işletmenin belli bir dönemdeki faaliyetlerinin başarımını ölçer. Gelir tablosu bir işletmenin performansı hakkında bilgi veren başlıca kaynaktır.

20.

İşletme varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını gösteren belirtilerisaptarken iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanabilir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri dış kaynaklı bilgilerdendir?

I.  Varlığın piyasa değerinin önemli ölçüde düşmüş olması

II. İşletmenin bulunduğu teknolojik, ekonomik ve hukuki ortamda olumsuzetkileri olan önemli değişikliklerin olması

III. Faiz oranlarının artması sonucunda varlığın geri kazanılabilir değerininönemli ölçüde azalması

IV. Rakiplerin piyasaya girmesi

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Dış kaynaklı bilgiler şunlardır;• Varlığın piyasa değerinin önemli ölçüde düşmüş olması• İşletmenin bulunduğu teknolojik, ekonomik ve hukuki ortamda olumsuzetkileri olan önemli değişikliklerin olması• Faiz oranlarının artması sonucunda varlığın geri kazanılabilir değerininönemli ölçüde azalması• Rakiplerin piyasaya girmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler