• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

Aşağıdakilerden hangisi alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür?

Doğru Cevap: "D" Hasılat
Soru Açıklaması

Hasılatın ÖlçümüHasılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Bir işlemden doğan hasılat tutarı, genellikle işletme ile varlığın alıcısı veya kullanıcısı arasındaki anlaşma ile belirlenir. Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.

2.

Vergi gideri öncesi dönem kârını (zararını) açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Muhasebe kârı
Soru Açıklaması

Muhasebe kârı; vergi gideri öncesi dönem kârını (zararını) ifade eder.

3.

Bir işletme, başka bir işletmeyi satın aldığında, satın alma bedeli ile satın alınan şirketin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri arasındaki farka ne denir?

Doğru Cevap: "C" Şerefiye
Soru Açıklaması

Bir işletme, başka bir işletmeyi satın aldığında, satın alma bedeli ile satın alınan şirketin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri arasındaki farka şerefiye denir. Oluşan fark negatif ise gelir olarak kaydedilir. Pozitif ise Şerefiye hesabına kaydedilerek akti?eştirilir. Doğru cevap C şıkkıdır.

4.

Hizmet satışıyla ilgili gelirin doğruya yakın ölçülebilmesi için hangileri gereklidir ?

I.Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi

II.İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğininmuhtemel olması

III.Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi

IV.İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi

Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Hizmet satışıyla ilgili gelirin doğruya yakın ölçülebilmesi için işletmenin gelirinin tahsilinde aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkinsonuçların güvenilir biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir:• Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi,• İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğininmuhtemel olması,• Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi• İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

5.

İşletme 10 Eylül 2017 tarihinde maliyeti 17.000 Lira , kalıntı değeri 3.000 Lira ve ekonomik ömrü 5 yıl olan bir demirbaş satın almıştır. Söz konusu demirbaşın amortismana tabi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 14.000
Soru Açıklaması

Amortismana tabi tutar= Maliyet – Kalıntı Değer= 17.000- 3.000= 14.000

6.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarında finansal varlıkların değerlemesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sanal değer
Soru Açıklaması

Türkiye Muhasebe Standartlarında finansal varlıkların değerlemesinde;• Gerçeğe uygun değer (borsa rayici),• Maliyet değeri,• İtfa edilmiş maliyet gibi yöntemler kullanılmaktadır.

7.

Ortaklara sahip oldukları belli tertip sermaye ile orantılı olarak dağıtılan kârlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Temettü
Soru Açıklaması

Ortaklara sahip oldukları belli tertip sermaye ile orantılı olarak dağıtılan kârlara temettü denir.

8.

Aşağıdaki durumların hangisinde gelir ve gider kalemleri gelir tablosunda dipnot olarak ayrı ayrı sunabilir?

Doğru Cevap: "A" Maddi duran varlığın elden çıkarılması
Soru Açıklaması

Maddi duran varlığın elden çıkarılması hem gelir, bu varlığın ihtiyacı halinde gider olarak sayılacaktır.

9.

İlk giren ilk çıkar ve son giren ilk çıkar maliyet varsayımlarının gerek vergi gerek dış raporlama gerekse kâr dağıtımındaki çatışmalara bir uzlaşı olması amacıyla geliştirilen bir varsayımına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Ortalama maliyet varsayımı
Soru Açıklaması

Ortalama Maliyet Varsayımı: İlk giren ilk çıkar ve son giren ilk çıkar maliyet varsayımlarının gerek vergi gerek dış raporlama gerekse kâr dağıtımındaki çatışmalara bir uzlaşı olması amacıyla geliştirilen bir varsayımdır.

10.

İşletmelerin, işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını aşağıdaki hangi yönteme göre raporlanması tercih edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Brüt yöntem
Soru Açıklaması

İşletmelerin, işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını brüt (dolaysız)yönteme göre raporlaması tercih edilmektedir. Brüt yöntem, gelecekteki nakit akışlarının tahmin edilmesi açısından yararlı bilgiler verirken, net (dolaylı) yöntemde bu mümkün değildir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre borçların gerçeğe uygun değerle ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesinde iskonto edilmiş tutarın kaydedilmesi esası söz konusudur. Buna göre vadeli mal alımlarında vade farkı nasıl izlenir?
Doğru Cevap: "B" Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade Farkı hesabına kaydedilir. 
Soru Açıklaması

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre borçların gerçeğe uygun değerle ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesinde iskonto edilmiş tutarın kaydedilmesi esası söz konusudur. Yani vadeli mal alımlarında vade farkı satın alınmış olan mal veya hizmetin maliyetine kaydedilmemekte ayrı bir hesap olan Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade Farkı hesabında izlenmektedir. Dönem sonunda ise bu vade farkından döneme isabet eden tutarın döneme ait Finansman Giderleri hesabına aktarılması gerekmektedir. Görüldüğü gibi Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade Farkı hesabında izlenmektedir. Bu nedenle doğru yanıt B'dir. 

12.

Aşağıdakilerden hangisi işletme kârlarının gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı sermayenin korunması veya oto finansman amacıyla dağıtılmayarak işletmede tutulankısımlara verilen isimdir?

Doğru Cevap: "B" İhtiyatlar
Soru Açıklaması

Kâr dağıtımı yapılırken ayrılması gereken yedekler (ihtiyatlar) ayrıldıktan sonra dağıtılacak kâr payı (temettü) tutarı belirlenir. Yedekler, işletme kârlarının gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı sermayenin korunması veya oto finansman amacıyla dağıtılmayarak işletmede tutulan kısımlarıdır.

13.

Bilânçonun düzenlendiği tarihte sahip olunan varlığın, aynı yaştaki, aynı verimdeki benzer varlıkların veya benzer üretim ve hizmet sunabilen ya da benzer kâr edebilme yeteneğine sahip olan varlıkların edinilmesi için katlanılacak maliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Yenileme maliyeti
Soru Açıklaması

Yenileme maliyeti: Bilânçonun düzenlendiği tarihte sahip olunan varlığın, aynı yaştaki, aynı verimdeki benzer varlıkların veya benzer üretim ve hizmet sunabilen ya da benzer kâr edebilme yeteneğine sahip olan varlıkların edinilmesi için katlanılacak maliyetlere eşit bir değerdir.

14.

7/B Maliyet Hesaplarında 797 nolu gider aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

Doğru Cevap: "E" Finansman Giderleri
Soru Açıklaması

7/B Maliyet Hesapları aşağıda yer almaktadır:790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri791. İşçi Ücret ve Giderleri792. Memur Ücret ve Giderleri793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler794. Çeşitli Giderler795. Vergi, Resim ve Harçlar796. Amortismanlar ve Tükenme Payları797. Finansman Giderleri798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı (-)799. Üretim Maliyet Hesabı Doğru yanıt E seçeneğidir.

15.

I   Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleriII  İlk kuruluş ve örgütlenme giderleriIII Genel heyet toplantıları için yapılan giderlerle birleşme, fesih ve tasfiye giderleriIV Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigortasözleşmelerine ait karşılıklar

Yukarıdakilerden hangileri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde ise kurum kazancının tespitinde, yukarıdakilerden hangileri işletmelerin giderleri hasılattan indirebilirler?

Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye FutbolFederasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılansponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonelspor dalları için % 50’si

16.

Eksik ve yanlış bilgilerin bir arada veya tek başlarına finansal tablolara dayalı ekonomik karar alıcıların kararlarını etkileyebilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Önemlilik
Soru Açıklaması

Eksik ve yanlış bilgiler bir arada veya tek başlarına finansal tablolara dayalı ekonomik karar alıcıların kararlarını etkileyebiliyorsa önemlidirler. İşletmeler, benzer kalemlerden oluşan her bir önemli sınıfı, finansal tablolarda ayrı bir biçimde gösterir. İşletmeler, nitelikleri ve işlevleri itibariyle farklı olan kalemleri de, önemsiz olmadıkları takdirde, ayrı olarak sunar

17.
 • Yabancı para cinsinden alınan banka kredilerinin değerlenmesi.
 • Döneme ilişkin faizlerin hesaplanarak kaydedilmesi
 • Yılsonu itibariyle kısa vadeli hâle gelen kredilerinin ilgili hesaplara aktarılması
 • Uzun vadeli veya kısa vadeli krediler karşılaştırılır
 • Yukarıdaki maddelerden hangileri banka kredileriyle ilgili dönem sonunda yapılacak işlemler arasındadır?

  Doğru Cevap: "D" I - II - III
  Soru Açıklaması

  Banka Kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda yapılacak işlemleri şunlardır:

  • Yabancı para cinsinden alınan banka kredilerinin değerlenmesi.• Döneme ilişkin faizlerin hesaplanarak kaydedilmesi• Yılsonu itibariyle kısa vadeli hâle gelen kredilerinin ilgili hesaplara aktarılması

  18.

  Bir varlık aşağıdaki kriterlerden hangisine uyduğu takdirde dönen varlık olarak sınıflandırılır?

  Doğru Cevap: "A" İşletmelerin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi,
  Soru Açıklaması

  Dönen varlıklar genelde 12 ay içinde paraya çevrilecek veya kullanılacak varlıkları içerir. Bir varlık aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uyduğu takdirde dönen varlık olarak sınıflandırılır:• İşletmelerin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının  veya tüketilmesinin beklenmesi,• Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması,• Raporlama (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi veya• Raporlama (bilanço tarihinden) sonra en az on iki ay içinde bir borcun          ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla, söz konusu varlıklar nakit veya nakit benzeriyse.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi 7/B maliyet hesapları arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" 792. Memur Ücret ve Giderleri
  Soru Açıklaması

  792. Memur Ücret ve Giderleri 7/B seçeneğinde yer alan maliyet hesaplarındandır. Diğerleri 7/A'ya dahildir. Doğru cevap E'dir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi mal satışına ilişkin hasılatın finansal tab­lolara yansıtılması için gereken koşullardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri kendi üzerine almış olması
  Soru Açıklaması

  Mal satışına ilişkin hasılatın finansal tab­lolara yansıtılması için gereken koşullardan biri işletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya dev­retmiş olmasıdır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler