• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

7/A Seçeneğinde Maliyetlerin Takibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" 7/A seçeneğinde mamul üretimi ve hizmet üretiminin yanında ticaret işletmeleri için kullanılacak hesaplar yer almaktadır.
Soru Açıklaması

7/A Seçeneğinde Maliyetlerin Takibi7/A seçeneğinde mamul üretimi ve hizmet üretiminin yanında ticaret işletmeleri için kullanılacak hesaplar yer almaktadır.

2.

I.Yabancı para cinsinden mevcutlar değerlendirilir.

II.Fiziki sayım sonucu ile kayıtlardaki durumarasında denklik sağlanır.

III.Dönemsonu işlemleri kapsamında  mevcut yabancı para tespit edilir

IV.Noksanlıklar ve fazlalıklar giderilir.

Yabancı kasa dönemsonu işlemleri kapsamında yapılacaklar yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sıralama doğru bir şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" III-II-IV-I
Soru Açıklaması

Dönemsonu işlemleri kapsamında Türk Lirası Kasasında olduğu gibi; öncelikle mevcut yabancı para tespit edilir. Fiziki sayım sonucu ile kayıtlardaki durum arasında denklik sağlanır. Noksanlıklar ve fazlalıklar giderilir. Sonraki aşama,yabancı para cinsinden mevcutların değerlemesidir. Yabancı para cinsinden varlıklar ve borçlar Vergi Usul Kanunu’na göre Borsa Rayici ile değerlenmektedir. Uygulamada, yabancı para borsasının mevcut olmaması nedeniyle, dönemsonu itibariyle son gün T.C. Merkez Bankası kapanış kurlarındaki nakit işlemlerde efektif, vadeli işlemlerde döviz alış kurları dikkate alınmaktadır. Muhasebe standartları döviz alış kuru ile değerlemesi öngörmektedir. Doğru yant D seçeneğidir.

3.
 • 610. Satıştan İadeler
 • 611. Satış İndirimleri
 • 622. Satılan Hizmet Maliyeti 
 • 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
 • Yukarıda verilenlerden hangileri gider tablosunda yer almaktadır? 

  Doğru Cevap: "B" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  644. Konusu Kalmayan Karşılıklar gelir tablosunda yer almaktadır. Doğru cevap B'dir.  

  4.

  Finansal tablolarda kalemlerin sunuluşu ve sınıflandırılmasının bir dönemden diğerine aynı biçimde sürdürülmesi hangi kavramı ifade eder ?

  Doğru Cevap: "D" Sunuluşun tutarlılığı
  Soru Açıklaması

  Finansal tablolarda kalemlerin sunuluşu ve sınıflandırılmasının bir dönemden diğerine aynı biçimde sürdürülmesi sunuluşun tutarlılığı kavramını ifade etmektedir.

  5.

  Dönem sonunda 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının borçlandırıldığı; 327 Diğer Çeşitli Borçlar hesabının alacaklandırıldığı yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  Doğru Cevap: "B" Vadeli olarak verilen çeklerin, ticari borçlar grubuna aktarılması
  Soru Açıklaması

  Verilen çeklerin dönem sonu itibari vade ihtiva ediyorsa; Finansal durum tablosunda, hazır değerlerde gösterilmesi, yanıltıcı bilgi verecektir. Yapılan kayıt ile verilen çekler, hazır değerler grubundan çıkartılmış ve ticari borçlar grubuna aktarılmıştır. Doğru yanıt B’dir.

  6.

  Genellikle bir hak satın alındığında, söz konusu hakkın kullanım süresi yapılan sözleşmelerde belirtilir. Ancak sözleşmede herhangi bir süre belirtilmemiş ise VergiUsul Kanunu’na göre bu sürenin .......yıl olduğu kabul edilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  Doğru Cevap: "C" 5 yıl
  Soru Açıklaması

  Genellikle bir hak satın alındığında, söz konusu hakkın kullanım süresi yapılan sözleşmelerde belirtilir. Ancak sözleşmede herhangi bir süre belirtilmemiş ise VergiUsul Kanunu’na göre bu sürenin 5 yıl olduğu kabul edilir

  7.

  I. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

  II.İşçi Ücret ve Giderleri 

  III.Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

  IV.Finansman Giderleri

  Yukarıdakilerden hangileri 7/B Maliyet Hesaplarında yer almaktadır ?

  Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması

  7/B Maliyet Hesapları aşağıda yer almaktadır:790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri791. İşçi Ücret ve Giderleri792. Memur Ücret ve Giderleri793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler794. Çeşitli Giderler795. Vergi, Resim ve Harçlar796. Amortismanlar ve Tükenme Payları797. Finansman Giderleri798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı (-)799. Üretim Maliyet Hesabı

  8.

  Aşağıdaki durumların hangisinde konsolide finansal tablo düzenleyen işletmeler iştirak yatırımlarını özkaynak yöntemi ile değerler?

  Doğru Cevap: "E" Yatırımcı şirketin iştirakini, onun yönetimine katılmak amacı ile edinmiş olması
  Soru Açıklaması

  Yatırımcı şirketin iştirakini, onun yönetimine katılmak amacı ile edinmiş olması, edindiği hisse senetlerinin iştirak olarak sınıflanması ile ilgilidir. Özkaynak yöntemi ile değerlemeye engel bir durum teşkil etmez. Diğer seçeneklerde ise bu yöntem kullanılmaz.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi, Primli Tahvil İhracı'nın tanımıdır?

  Doğru Cevap: "C" İhraç edilen tahvilin fiyatını belirleyen en önemli unsur piyasa faiz oranıdır.
  Soru Açıklaması

  Primli Tahvil İhracı: İhraç edilen tahvilin fiyatını belirleyen en önemli unsur (işletmenin kredibilitesi ve risk faktörünün yanı sıra) piyasa faiz oranıdır. Piyasa faiz oranı, tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranından düşükse tahvil primli ihraç edilir. Doğru cevap C şıkkıdır.

  10.

  İşletme kaynaklarının sahipleri tarafından sağlanan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" öz kaynak
  Soru Açıklaması

  Bilindiği gibi işletmelerin sahip olduğu kaynaklar, ya işletme sahipleri tarafından ya da üçüncü kişilerden borçlanılarak edinilir. İşletme sahiplerinden edinilen kaynağa öz kaynak, üçüncü kişilerden sağlanan kaynağa ise yabancı kaynak denilmektedir.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 13
  11.

  İşletmenin yetkililerince imzalanmış bonolar ve kabul edilmiş poliçelere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Borç Senetleri
  Soru Açıklaması

  Borç senetleri, işletmenin yetkililerince imzalanmış bonolar ve kabul edilmiş poliçelerdir.

  12.

  Amortisman oranının, duran varlık ömrünün kalan yıl sayısının, varlığın ömrünü ifade eden sayıların toplamına bölünerek bulunduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Yıl sayıları toplama yöntemi
  Soru Açıklaması

  Yıl sayıları toplamı yönteminde amortisman oranı, duran varlık ömrünün kalan yıl sayısı, varlığın ömrünü ifade eden sayıların toplamına bölünerek bulunur.

  13.

  Gelir vergisi kanununa göre alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin yüzde kaçı kabul edilmeyen giderler arasındadır?

  Doğru Cevap: "D" %50
  Soru Açıklaması

  Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan vereklam giderlerinin % 50’si

  14.

  Aralıklı envanter sistemine göre maliyet akışı varsayımlarının işleyişinde, aşağıdakilerden hangisi  son giren ilk çıkar maliyet varsayımının özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "B" Satılan mallar işletmenin en son satın aldığı malları içermesi nedeniyle, fiyatların sürekli yükseldiği bir ekonomik sistemde satılan malların maliyeti diğer varsayımlara göre daha yüksek gerçekleşecektir.
  Soru Açıklaması

  SGİÇ varsayımı, satılan malın maliyetlerinin işletmenin en son satın aldığı ticari mallardan yapıldığı ve dönemsonunda depoda kalan stokların ise dönem başında devralınan veya ilk satın alınan mallardın maliyetinden oluşmaktadır. Bu durumda ise satılan mallar işletmenin en son satın aldığı malları içermesi nedeniyle, fiyatların sürekli yükseldiği bir ekonomik sistemde satılan malların maliyeti diğer varsayımlara göre daha yüksek gerçekleşecektir. Doğru cevap B şıkkıdır.

  15.

  Hangisi Giderlerin Çeşitlerine Göre Bireysel Gelir Tablosunda yer alır?

  Doğru Cevap: "A" Toplam Giderler
  Soru Açıklaması

  Giderlerin Çeşitlerine Göre Bireysel Gelir Tablosu:

  Hasılat

  Diğer Gelirler 

  Mamul ve yarı mamul stoklarında değişim

  Kullanılan hammadde ve diğer tüketim malları 

  Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri 

  Amortisman ve itfa giderleri

  Diğer giderler

  Toplam giderler

  16.

  Net (Dolaylı) yöntemde, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları, netdönem kâr veya zararının aşağıdakilerden hangisi veye hangilerinin düzeltilmesi ile tespit edilir?

  I.Dönem içerisinde stoklarda ve faaliyetle ilgili alacak ve borçlarda meydanagelen değişiklikler

  II. Amortisman, karşılıklar, ertelenmiş vergi, gerçekleşmemiş kambiyo kârveya zararları ve iştiraklerin dağıtılmamış karları gibi nakit dışı kalemler

  III. Yatırım veya finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarından kaynaklanan diğer tüm kalemler

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Net (Dolaylı) yöntemde, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları, net dönem kâr veya zararının aşağıdaki işlem ve kalemlerin etkilerine göre düzeltilmesi ile tespit edilir:• Dönem içerisinde stoklarda ve faaliyetle ilgili alacak ve borçlarda meydanagelen değişiklikler,• Amortisman, karşılıklar, ertelenmiş vergi, gerçekleşmemiş kambiyo kârveya zararları ve iştiraklerin dağıtılmamış karları gibi nakit dışı kalemler ve• Yatırım veya finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarından kaynaklanan diğer tüm kalemler.

  17.

  stokların hem fiziki hem de maliyet takibini gerçekleştirmek amacıyla, uygulanabilir, zaman tasarrufu sağlayan, maliyeti düşük, bilişim ve iletişim teknolojisine kolay uyum sağlayabilen stok yardımcı defterlerine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Stok kartları
  Soru Açıklaması

  stokların hem fiziki hem de maliyet takibini gerçekleştirmek amacıyla, uygulanabilir, zaman tasarrufu sağlayan, maliyeti düşük, bilişim ve iletişim teknolojisine kolay uyum sağlayabilen stok yardımcı defterlerine stok kartları denir.

  18.

  Kurumlar vergisi oranı şirketler için % kaçtır? 

  Doğru Cevap: "B" %22
  Soru Açıklaması

  Kurumlar vergisi oranı şirketler için % 22’dir.

  19.

  Vadesi 1 yıldan kısa olan banka kredileri aşağıdaki kodlardan hangisi ile kayıt altına alınır?

  Doğru Cevap: "B" 300
  Soru Açıklaması

  Bankalardan sağlanan krediler türlerine göre uzun vadeli veya kısa vadeli olabilirler. Vadesi bir yıldan kısa olan banka kredileri 300 kodlu Banka Kredileri hesabında vadesi bir yıldan uzun olanlar ise 400 kodlu Banka Kredileri hesabında izlenir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi  Londra Bankalar arası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerine ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır?

  Doğru Cevap: "A" Libor
  Soru Açıklaması

  Labor, Londra Bankalar arası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerine ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler