• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

Aşağıdakilerden hangisi, Maddi olmayan duran varlıkların özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Gelecekte ekonomik yararlar elde edilebilecek fiziksel niteliği olmayan ve yararlı ömrü bir yıldan uzun varlıklar,
Soru Açıklaması

Maddi olmayan duran varlıklar, işletme tarafından kullanılarak, kiralanarak veya satılarak gelecekte ekonomik yararlar elde edilebilecek fiziksel niteliği olmayan ve yararlı ömrü bir yıldan uzun varlıklardır. Doğru cevap A şıkkıdır.

2.

İşletmenin ticari faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet alımından kaynaklanan borçlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Ticari borçlar
Soru Açıklaması

Ticari borçlar, işletmenin ticari faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet alımından kaynaklanan borçlarıdır. Senetsiz ya da senetli olabilir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun sunumuna göre gruplandırıldığında farklı bir faaliyet grubunda yer alır?

Doğru Cevap: "E" Maddi duran varlık alımı
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır. Çünkü maddi duran varlık alımı işletme için bir yatırım faaliyetidir. Bu nedenle yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı altında raporlanır. Diğer şıklarda verilen nakit giriş ve çıkışları işletmenin ana faaliyeti ile ilgili olmasından dolayı İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları grubunda sınıflandırılır. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi bilançonun alt kalemlerinin içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Satış indirimleri
Soru Açıklaması

Satış indirimleri gelir tablosunun alt kalemlerinin içinde yer alan unsurlardan birisidir.

5.

Borç senetleri VUK’a göre değerlemelerde  aşağıdakilerden hangisi değerlendirilir?

Doğru Cevap: "D" Tahvilli borçlar
Soru Açıklaması

VUK’un 281. maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan işletmeler borç senetlerini değerlemede mukayyet (kayıtlı) ya da tasarruf (peşin) değeri ölçüsünden birini esas alabilirler. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin dışında kalan şirketler borç senetlerini mukayyet değerle ya da tasarruf değeri ile değerleyebilirler. Doğru cevap D şıkkıdır.

6.

Banka Kredileri ile dönemsonunda yapılacak işlemlerden aşağıdakilerden hangisi, döneme ilişkin faizlerin hesaplanarak kaydedilmesi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Dönemsonuna kadar geçen sürede tahakkuk etmiş olan faizin hesaplanarak, kaydedilmesidir.
Soru Açıklaması

Dönemsonu faiz tahakkuku banka kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda yapılması gereken bir diğer işlem de dönemsonuna kadar geçen sürede tahakkuk etmiş olan faizin hesaplanarak, kaydedilmesidir. Doğru cevap A şıkkıdır.

7.

Şirketin yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile ayrılan yedeklere ne denir?

Doğru Cevap: "D" Olağanüstü yedekler
Soru Açıklaması

Şirketin yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile ayrılan yedeklere ise olağanüstü yedekler denir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi VUK’a Göre Değerlemede, Satıcılar hesabında yer alır?

Doğru Cevap: "C" Değerlemesinde muhasebe kayıtlarında gözüken tutarlar esas alındığı için yukarıdaki gibi tutarı doğrulanmış Türk Lirası cinsinden senetsiz borçlar için dönemsonunda başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur.
Soru Açıklaması

Satıcılar hesabı, VUK’nun 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir. Buna göre Satıcılar hesabının doğruluğu sağlandıktan sonra, satıcılara olan borçlar hesap kalanının tutarı üzerinden bilançoda gösterilir. Doğru cevap C şıkkıdır.

9.

Stoklarını aralıklı envanter yöntemine göre izleyen Anadolu işletmesinin 31.12.2018 tarihindeki Ticari Mallar hesabının borç kalanı 300.000, alacak kalanı ise 50.000'dir. Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin deposunda 75.000 TL stok bulunmaktadır. 

Yukarıda verilen bilgilere göre işletmenin satılan ticari mallarının maliyeti ne kadardır?

Doğru Cevap: "C" 175.000
Soru Açıklaması

Ticari malllar hesabının borç kalanı 300.000-50.000=250.000 TL'dir. 

Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı=Ticari Mallar hesabının borç kalanı-Dönem sonu mal mevcudu=250.000-75.000=175.000 TL'dir. 

10.

Faiz dönemlerindeki en düşük yazılacak tutar defterde hangi başlık altında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Gider yazılacak iskonto
Soru Açıklaması

Yıllar itibariyle gider yazılacak tutar ve tahvilin defer değeri en düşük yazılacak tutar gider yazılacak iskontodur. Doğru cevap A şıkkıdır.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

Dönem içinde gerçekleşen tüm gelirler ve tüm giderler dönem sonunda aşağıdaki hangi hesaba devredilerek kapatılır?

Doğru Cevap: "C" 690 Dönem Karı veya Zararı
Soru Açıklaması

Dönem içinde gerçekleşen tüm gelirler dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı hesabının alacağına; tüm giderler yine bu hesabın borcuna devredilerek kapatılır. Bu devir işlemi yapıldıktan sonra söz konusu hesabın alacak kalanı, işletmenin vergi öncesi kârını gösterir. Doğru yanıt C’dir.

12.

Maddi duran varlıklarda amortisman ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

Doğru Cevap: "E" Ülkemizde tüm maddi duran varlıklar yılın son günü bile alınmış olsalar dahi bir yıllık amortisman ayrılır.
Soru Açıklaması

Ülkemizde binek araçlar hariç tüm maddi duran varlıklar yılın son günü bile alınmış olsalar dahi bir yıllık amortisman ayrılır.

13.
 • İşletmenin likidite ve borç ödeme gücünün belirlenmesinde yararlıdır.
 • 12 ay içinde paraya çevrilecek veya kullanılacak varlıklar duran varlıklardır.
 • Bilanço tarihinden sonra on iki ay içinde ödenecek borçlar kısa vadeli olarak sınıflanır.
 • Bilançodaki kısa vade/uzun vade ayrımına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması
  14.

  Hesap dönemi boyunca, sermayedarların katkılarıyla ilgili olanlar dışındaki nakit girişleri veya varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar ile öz kaynaklarda artışa neden olan ekonomik faydalardaki artışlar olarak tanımlanmasına ne ad verilir ?

  Doğru Cevap: "B" Gelir Hesapları
  Soru Açıklaması

  Gelir, Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan Finansal Tabloların Hazırlanmave Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve’de tanımlanmıştır. Buna göregelir, hesap dönemi boyunca, sermayedarların katkılarıyla ilgili olanlar dışındaki nakit girişleri veya varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar ile öz kaynaklarda artışa neden olan ekonomik faydalardaki artışlar olarak tanımlanmıştır. 

  15.

  İşletmeler, zorunlu kalmadıkça varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri birbirinden mahsup etmezler.

  Finansal tabloların belirli kurallara uygun olarak düzenlenmeleri gerekir. Yukarıda tanımı yapılan kural aşağıdakilerden hangisidir?  

  Doğru Cevap: "E" Netleştirme
  Soru Açıklaması

  Netleştirme (Mahsup Etme): İşletmeler, zorunlu kalmadıkça varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri netleştiremez, yani birbirinden mahsup etmezler. İşletmeler, varlıkları ile borçları ve gelirler ile giderleri finansal tablolarda ayrı ayrı göstermelidir. Bu nedenle doğru yanıt E'dir. 

  16.

  I. İşletmelerin sınırsız faaliyet süreleri belli dönemlere bölünür

  II.Her dönemin faaliyetsonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak tespit edilir.

  III.Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir

  IV.Hasılat gelir ve kârlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılır

  Yukarıdakilerden hangileri Dönemsellik kavramına aittir ?

  Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması

  Dönemsellik kavramı gereğince aşağıdaki konular yapılır.• İşletmelerin sınırsız faaliyet süreleri belli dönemlere bölünür.• Her dönemin faaliyetsonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak tespit edilir• Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir.• Hasılat gelir ve kârlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılır

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye Muhasebe Standartlarında finansal varlıkların değerlemesinde kullanılan yöntemlerdendir?

  I. Gerçeğe uygun değer

  II.Maliyet değeri

  III. İtfa edilmiş maliyet

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Türkiye Muhasebe Standartlarında finansal varlıkların değerlemesinde;• Gerçeğe uygun değer (borsa rayici),• Maliyet değeri,• İtfa edilmiş maliyet

  18.

  Dönemsonunda işletmenin elinde (A) AŞ’nin hisse senetlerinin %2 lik kısmını temsileden uzun vadeli yatırım amacı ile 100.000  tl bedelle alınmış hisse senetleri bulunmaktadır. Bağlı Menkul Kıymetler hesabına kaydedilmiş olan hisse senetlerinin dönemsonundaki borsa değeri ......... tl olmuştur. Boşluğa ne gelmelidir?

  Doğru Cevap: "C" 115,000
  Soru Açıklaması

  115,000 tl dir. 

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklara örnektir?

  Doğru Cevap: "E" Demirbaşlar
  Soru Açıklaması

  Maddi olmayan duran varlıklar, işletme tarafından kullanılarak, kiralanarak veya satılarak gelecekte ekonomik yararlar elde edilebilecek fiziksel niteliği olmayan ve yararlı ömrü bir yıldan uzun varlıklardır. Patent, lisans, isim hakkı, telif hakkı, müşteri listesi, teknik bilgi ve bilgisayar yazılımları bu grupta yer almaktadır.

  20.

  Kurumlar vergisi oranı şirketler için yüzde (%) kaçtır ?

  Doğru Cevap: "E" %22
  Soru Açıklaması

  Kurumlar vergisi oranı şirketler için % 22’dir. Gelir vergisine tabi işletmeler isegelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife her yıl yenilenmektedir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler