• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

Aşağıdakilerden hangisi vergi gideri öncesi dönem kârını ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Muhasebe karı
Soru Açıklaması

Muhasebe kârı; vergi gideri öncesi dönem kârını (zararını) ifade eder.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletme dipnotlarının sunduğu bilgilerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

Dönem içinde stoklarda meydana gelen değişiklikler net (dolaylı) yöntemde işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının tespit edilmesinde ele alınabilecek işlemlerden birisidir.

3.

Yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan menkul kıymetler hangi grupta yer alır?

4.

Bireysel gelir tablosu kaç şekilde yapılabilir?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

İşletmeler isterlerse bireysel gelir tablosu hazırlayabilirler. Bu tabloda giderler, sıklık, kâr ve zarar yaratma potansiyeli ve tahmin edilebilirlik açılarından farklı olabilen finansal performansın bileşenlerini ortaya koymak için, alt gruplara ayrılır. Bu analiz giderlerin çeşitlerine (niteliğine) ve fonksiyonuna göre iki biçimden birine göre yapılır.

5.

I. Çeşit esasına göre gider hesaplarına kaydedilirler.

II. Dönem sonlarında işletmenin fonksiyonuna göre ayrıştırılırlar.

III. Mamul üretimi ve hizmet üretiminin yanında ticaret işletmeleri için kullanılacak hesaplar yer almaktadır.

Yukarıda 7/B ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

7/B seçeneğinde dönem içinde oluşan maliyetler çeşit esasına göre gider hesaplarına kaydedilirler ve dönem sonlarında işletmenin fonksiyonlarına göre ayrıştırıldıktan sonra yönetim, pazarlama, finansman giderleri olarak gelir tablosuna aktarılırlar.7/A seçeneğinde mamul üretimi ve hizmet üretiminin yanında ticaret işletmeleri için kullanılacak hesaplar yer almaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

6.

Şirket genel kurulunun kararı ile ayrılan yedeklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Olağanüstü yedekler
Soru Açıklaması

Olağanüstü yedekler; yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile ayrılan yedeklerdir. Doğru yanıt C'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Varlığın sahibi
Soru Açıklaması

Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsur:• Varlığın maliyeti,• Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü,• Varlığın kalıntı (hurda) değeri,• Amortisman yöntemidir.

8.
 • Varlıklar ve Borçlar
 • Gelir ve giderler
 • Kârlar ve zararlar
 • Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılan dağıtımlar
 • Nakit akışları.
 • Finansal tablolar işletmeye ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangilerini sunarlar?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeyle ilgili aşağıdaki bilgileri sunar: • Varlıklar, • Borçlar, • Özkaynaklar, • Gelir ve giderler, kârlar ve zararlar, • Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılan dağıtımlar, • Nakit akışları.

  9.

  Öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Hasılat
  Soru Açıklaması

  Hasılat ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden indirilecek giderlerden biridir?

  Doğru Cevap: "A" Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri
  Soru Açıklaması

  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde ise kurum kazancının tespitinde, işletmelerin aşağıdaki giderleri hasılattan indirebilecekleri açıklanmıştır :• Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri

  KVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda sıralanmıştır:

  • Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler• Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar• Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 11
  11.

  Raporlama (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi gereken varlıklara ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Dönen Varlıklar
  Soru Açıklaması

  Raporlama (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi gereken varlıklar dönen varlıklardır. Duran varlıklar ise bu süreden daha uzun bir süre zarfınca işletmenin kullandığı veya elinden çıkarmadığı varlıklardır.

  12.

  Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde yer alan maliyet hesap gruplarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Amortismanlar ve tükenme payları
  Soru Açıklaması

  7/A seçeneğinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, hizmet üretim maliyeti, araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderleri alt grupları yer alır. Doğru yanıt A’dır.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi, öz kaynaklarda dönem net karı özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "E" Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Hesabın kalanı, ilgili dönemde elde edilen kâr ya da zararı gösterir.

  Soru Açıklaması

  Dönemsonunda tüm gelir hesapları ile tüm gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Hesabın kalanı, ilgili dönemde elde edilen kâr ya da zararı gösterir.Doğru cevap E şıkkıdır.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi işletme varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını gösteren belirtileri saptarken yararlanılan iç dayanaklı bilgilerden biridir?
  Doğru Cevap: "C" Varlığın fiziksel olarak hasarlı ve eskidiğine ilişkin kanıtlar
  Soru Açıklaması

  İşletme varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını gösteren belirtileri saptarken iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanabilir.Dış kaynaklı bilgiler şunlardır;• Varlığın piyasa değerinin önemli ölçüde düşmüş olması• İşletmenin bulunduğu teknolojik, ekonomik ve hukuki ortamda olumsuz etkileri olan önemli değişikliklerin olması• Faiz oranlarının artması sonucunda varlığın geri kazanılabilir değerinin önemli ölçüde azalması• Rakiplerin piyasaya girmesi İç kaynaklı bilgiler ise şunlardır;• Varlığın fiziksel olarak hasarlı ve eskidiğine ilişkin kanıtlar• Varlığın mevcut ve beklenen kullanımında önemli değişiklikleri ortaya çıkması veya çıkacak olması• İşletmenin faaliyet raporlarında varlığın performansının beklenenden kötü olduğunun veya olacağına ilişkin kanıtların olması.

  15.

  Fiziki sayım sonucu ile kayıtlarda gözüken sonuç arasında 2.000 liralık noksanlık olduğu görülmüştür. Bu durumda denklik sağlanması için aşağıdaki hesaplardan hangisine kayıt yapılır?

  Doğru Cevap: "A" SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.
  Soru Açıklaması

  Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına kayıt yapılarak fiziki durum ile kayıt arasında denklik sağlanır?

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı finansal tablolardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Dipnotlar
  Soru Açıklaması

  Genel amaçlı finansal tablolar gelir tablosu, nakit akım tablosu, bilanço (finansal durum tablosu) ve özsermaye değişim tablosundan oluşmaktadır.

  17.

  Dönemsonu sayımında yıl içinde Demirbaşlar hesabına kaydedilen elektrikli ısıtıcının mevcut olmadığı görülmüştür. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Sayım ve Tesellüm Noksanlar Hs.
  Soru Açıklaması

  Dönemsonunda yapılacak yevmiye kaydında Sayım ve Tesellüm Noksanlar Hs. borçlandırılır, demirbaşlar Hs. maliyeti üzerinden alacaklandırılır.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi maliyete dahil edilmesi veya dönem gideri yazılması isteğe bağlı kalemlerden değildir?

  Doğru Cevap: "E" Nakliye ve montaj giderleri
  Soru Açıklaması

  Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerinin maliyete dahil edilmesi veya dönem gideri yazılması isteğe bağlıdır.(VUK. Md.270-271)

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri TMS ile Vergi Usul Kanunu ve mevcut yasal mevzuat arasında maddi olmayan duran varlıkların tanınması ve ilk muhasebeleştirmesi konusundaki farklılıklardandır?

  I. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kuruluş ve örgütlenme giderleridoğrudan gider yazılır

  II. Araştırma ve geliştirme giderleri iki safhada ele alınır. Araştırma safhasında katlanılan giderler, doğrudan gider yazılırken geliştirme safhasında katlanılan giderler aktifleştirilir

  III. Vergi Usul Kanunu’nda olduğu gibi negatif şerefiye doğrudan gelir olarakkaydedilir. Pozitif şerefiye ise aktifleştirilir. Ancak, aktifleştirilen şerefiyetutarının yararlı ömrü sınırsız olduğu için itfa edilmeyip, her yılsonundadeğer düşüklüğü testine tabi tutulur

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Genel Muhasebe II kitabının ilgili ünitesinde ele alınmıştı. Bunlardan bazıları şuşekilde özetlenebilir:• Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kuruluş ve örgütlenme giderleridoğrudan gider yazılır.• Araştırma ve geliştirme giderleri iki safhada ele alınır. Araştırma safhasında katlanılan giderler, doğrudan gider yazılırken geliştirme safhasında katlanılan giderler aktifleştirilir.• Vergi Usul Kanunu’nda olduğu gibi negatif şerefiye doğrudan gelir olarakkaydedilir. Pozitif şerefiye ise aktifleştirilir. Ancak, aktifleştirilen şerefiyetutarının yararlı ömrü sınırsız olduğu için itfa edilmeyip, her yılsonundadeğer düşüklüğü testine tabi tutulur.

  20.

  İşletmelerin dönem içinde ortaklara dağıtılmak üzere muhasebeleştirilen temettü tutarını ve hisse başına düşen tutarı açıkladıkları finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Özkaynak değişim tablosu
  Soru Açıklaması

  İşletmeler, özkaynak değişim tablosunda veya dipnotlarda dönem içinde ortaklara dağıtılmak üzere muhasebeleştirilen temettü tutarını ve hisse başına düşen tutarı açıklar. İşletmelerin raporlama dönemi başı ve sonu arasında özkaynaklarında meydana gelen değişiklikler, dönem içinde net varlıklarındaki artış veya azalışları yansıtır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler