• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Dönemsonunda yalnızca dönem zararını bulmak için gelir tablosunda yer alan bütün hesaplar bu hesaba aktarılır. 
Soru Açıklaması

Dönem Kârı veya Zararının BulunmasıDönemsonunda dönem kârı veya zararını bulmak için gelir tablosunda yer alan bütün hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Dönemin geliri ile gideri karşılaştırılır. Eğer gelirler giderleri aşıyorsa kâr; giderler gelirleri aşıyorsa zarar vardır.

2.
 • İşletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Kullanıcıların gelecekteki nakit akışlarını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak için modeller geliştirmesini sağlar.
 • Farklı işletmelerin performans raporlamalarının karşılaştırılabilmelerine olanak verir.
 • Nakit akış tablosu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Nakit akış tablosu, diğer finansal tablolarla kullanıldığı zaman, okuyucuların işletmelerin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını (likidite ve borç ödeme gücü dahil) ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme yeteneğini değerlendirebilmesi için gerekli bilgiyi sağlar.

  Nakit akışı bilgisi, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin değerlendirilmesinde kullanılır ve bu nedenle kullanıcıların gelecekteki nakit akışlarını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak için modeller geliştirmesini sağlar. Ayrıca işletmeler arasındaki aynı işlem ve olaylar için farklı muhasebe uygulamalarının etkilerini elimine ederek farklı işletmelerin performans raporlamalarının karşılaştırılabilmelerine olanak verir. 

  3.

  I. Stok kartının çıkan kısmının maliyet toplamı işletmenin o ticari mala ilişkin satışa elverişli malın maliyetini gösterir.

  II. Dönembaşı stok maliyeti+satınalınan stok maliyeti satışa hazır malları ifade eder. 

  III. Ticari Mallar hesabının alacak tarafı her zaman stoktaki artışı göstermektedir.

  IV. Satılabilir stoklardan dönem içinde satılan stokların çıkartılması sonucunda dönem sonu stokların maliyeti elde edilir. 

  Yukarıda numarandırılmış olarak verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" II ve IV
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır. I numaralı ifade satılan malın maliyetini ifade etmektedir. III numaralı ifade ise stoklardaki azalışı ifade etmektedir. 

  4.

  Kapsamlı gelir tablosu asgari olarak, söz konusu dönemle ilgili bazı tutarları gösteren kalemleri içerir. Aşağıdakilerden hangisi bu kalemlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Vergi geliri
  Soru Açıklaması

  Kapsamlı gelir tablosu asgari olarak, söz konusu dönemle ilgili aşağıdaki tutarlarıgösteren kalemleri içerir:

  • Hasılat,• Finansman maliyetleri,• Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının kâr veya zarar payları,• Gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan kaynaklanan kazanç ya da kayıplar• Vergi gideri,• Durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi sonrası kâr ya da zarar• Kâr veya zarar,• Niteliğine göre sınıflandırılan gerçekleşmemiş kâr ya da zarar bileşenlerinin her biri,• Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının gerçekleşmemiş kâr veya zarar payları,• Toplam kapsamlı gelir. Görüldüğü gibi vergi geliri değil vergi giderleri bu kalemler arasında yer alır. Bu nedenle doğru yanıt B'dir. 

  5.

  Amortisman tutarının (her bir döneme düşen gider tutarının) hesaplanmasıkonusunda kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu yöntemlerdendir?

  I. Normal ( düz oranlı-eşit paylı) amortisman yöntem

  II. Hızlandırılmış amortisman yöntem

  III.  Kullanım (üretim) miktarı yöntemidir.

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Amortisman tutarının (her bir döneme düşen gider tutarının) hesaplanmasıkonusunda kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler:• Normal ( düz oranlı-eşit paylı) amortisman yöntemi,• Hızlandırılmış amortisman yöntemi,• Kullanım (üretim) miktarı yöntemidir

  6.

  Türkiye’de hangi gelir tablosu modeli benimsenmiştir?

  Doğru Cevap: "A" Rapor tipi
  Soru Açıklaması

  Türkiye’de rapor tipi gelir tablosu modeli benimsenmiştir. Bu nedenle doğru yanıt A'dır. 

  7.
 • Yasal yedekler
 • Statü yedekleri
 • Olağanüstü yedekler
 • Sermaye yedekleri
 • Yukarıdakilerden hangileri Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde kârdan ayrılacak yedekler arasında yer alır? 

  Doğru Cevap: "C" Yalnız I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Kâr yedekleri kâr üzerinden ayrılan yedeklerdir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde kârdan ayrılacak yedekler;• Yasal yedekler• Statü yedekleri• Olağanüstü yedekler

  şeklinde sınıflandırılmıştır. Sermaye yedekleri ise bu grupta yer almaz. Yanıtlarda I, II ve III numaralı öncüllerin birlikte yer aldığı seçenek aranmalıdır.  Bu nedenle doğru yanıt C'dir. 

  8.

  Bir varlığın maliyetinin işletmeye yararlı olacağı tahmin edilen süre içinde gidere dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Amortisman muhasebesi
  Soru Açıklaması

  Amortisman muhasebesi, bir varlığın maliyetinin işletmeye yararlı olacağı tahmin edilen süre içinde gidere dönüştürülmesi işlemidir.Bir yıldan daha uzun süre kullanılacak olan (fayda elde edilecek) bir varlığın maliyetinin, yalnızca alındığı yılda gider yazılması, muhasebenin dönemsellik ilkesine aykırıdır. Varlıktan elde edilen fayda (gelir) ile bu geliri elde etmek için katlanılan giderlerin aynı dönemde yer alması gerekir

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi, senetsiz borçların özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "A" Ana hesabı ile tüm yardımcı hesapların toplamının birbirine eşit olup olmadığı kontrol edilir.
  Soru Açıklaması

  Satıcılar hesabı yardımcı hesap kullanılmasını gerektiren bir ana hesap niteliğinde olduğu için envanter günü itibariyle Satıcılar ana hesabı ile tüm yardımcı hesapların toplamının birbirine eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eşitlik yoksa bunun nedeni aranarak gerekli düzeltme kaydı yapılır. Doğru cevap A şıkkıdır.

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunda yer alan kalemlerden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "C" Amortisman ve itfa giderleri
  Soru Açıklaması

  Amortisman ve itfa giderleri giderlerin çeşitlerine göre düzenlenen bireysel gelir tablosunda yer alan kalemlerden birisidir.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 10
  11.
 • Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi
 • İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ)
 • Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (SGİÇ)
 • Ortalama Maliyet Varsayım
 • Yukarıda verilen varsayımlardan hangisi/hangileri maliyet akış varsayımları arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
  Soru Açıklaması

  Birçok maliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılan yöntem ve varsayımlar şunlardır:

 • Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi
 • İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ)
 • Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (SGİÇ)
 • Ortalama Maliyet Varsayımı.
 • 12.

  Bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden daha kısa sürede nakde dönüşmesi, tüketilmesi, satılması öngörülmeyen varlıklar hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Duran varlıklar 
  Soru Açıklaması

  Duran varlıklar, bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden daha kısa sürede nakde dönüşmesi, tüketilmesi, satılması öngörülmeyen varlıklar ile işletme tarafından uzun süre kullanılarak fayda elde edilmesi söz konusu olan varlıklardır.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi bilanço ve gelir tablosu arasındaki ortak özelliktir?

  Doğru Cevap: "A" Dönem karı hesabının yer alması
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru yanıtı A şıkkıdır. Dönem karı gelir tablosunun sonuna doğru yer alırken bilançoda özkaynaklar grubu altında raporlanmaktadır. C ve E şıkları gelir tablosunun özellikleri iken B ve D şıkları bilançoya ait özelliklerdir. Aynı zamanda bu özellikler finansal tablonun birbirinden ayırt edici özellikleridir. 

  14.
 • İşletmenin belli bir dönemdeki faaliyetlerinin başarımını ölçer.
 • Düzenlenmesine Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilen sonuç hesapları temel teşkil eder.
 • Gelir tablosu rapor tipinde hazırlanırsa iki sütun içerir.
 • Gelir Tablosuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması
  • İşletmenin belli bir dönemdeki faaliyetlerinin başarımını ölçer.
  • Düzenlenmesine Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilen sonuç hesapları temel teşkil eder.

  Hesap tipi gelir tablosu (kâr zarar cetveli şeklinde) iki sütunlu olarak hazırlanır ve giderlerin solda, gelirlerin sağda gösterildiği (T) şeklindedir. Ayrıca gelir tablosu rapor tipide de düzenlenebilir ve gelir ve gider hesapları alt alta yer alırlar. 

  15.

  Türkiye'de hangi işletmler tahvil ihraç edebiliriler?

  Doğru Cevap: "B" Anonim Şirket
  Soru Açıklaması

  Tahvil, uzun vadeli borçlanma aracıdır. Ülkemizde yalnızca anonim şirketler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tahvil ihraç edebilirler.

  16.

  Dönem sonunda hasılat ve gider hesapları Dönem Net Kârı veya Zararı hesabına aktarılarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

  Doğru Cevap: "A" Muhasebe karı
  Soru Açıklaması

  Dönem sonunda hasılat ve gider hesapları Dönem Net Kârı Veya Zararı hesabına aktarılarak dönemin muhasebe kârı veya zararı bulunur.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken unsurlardan değildir?

  Doğru Cevap: "E" Varlığın üretildiği tarih
  Soru Açıklaması

  Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsur:• Varlığın maliyeti,• Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü,• Varlığın kalıntı (hurda) değeri,• Amortisman yöntemidir.

  18.

  "İşletmelerin sınırsız sayılan yaşam sürelerinin sınırlı uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden ayrı olarak saptanmasını ifade eder" tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

  Doğru Cevap: "E" Dönemsellik kavramı
  Soru Açıklaması

  Dönemsellik kavramı, işletmelerin sınırsız sayılan yaşam sürelerinin sınırlı uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğerdönemlerden ayrı olarak saptanmasını ifade eder.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet konusu dışındaki işlemlerden kaynaklanmıştır?

  Doğru Cevap: "A" Kambiyo zararları
  Soru Açıklaması

  Komisyon Giderleri, Karşılık Giderleri, Menkul Kıymet Satış Zararları, Reeskont Faiz Giderleri, Enflasyon Düzeltmesi Zararları ve Kambiyo Zararları işletmenin ana faaliyet konusu dışında kalan Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar grubunda yer alan gider hesaplarıdır. Doğru yanıt A’dir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na Tabi İşletmelerde Gider Kabul Edilir?

  Doğru Cevap: "C" Menkul kıymet satış zararları
  Soru Açıklaması

  Menkul kıymet satış zararları kanunen kabul edilen bir giderdir. Doğru yanıt C’dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler