• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi 7/A hesaplar seçeneğinde yer almaz ?
Doğru Cevap: "E" Yolcu giderleri
Soru Açıklaması

7/A seçeneğinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri,genel üretim giderleri, hizmet üretim maliyeti, araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderlerialt grupları yer alır. 7/A seçeneğinde maliyet hesapları, bu hesapların gelir tablosuve bilançoya aktarılması için kullanılan yansıtma hesapları ve fark hesapları yeralır.

2.

İşletme dönem içinde dolar cinsinden bankadan kredi aldığında kredi borcu 200.000 TL iken aynı kredi, dönem sonunda kur farkından dolayı 208.000 TL olmuştur. Dönem sonunda aradaki farkın kaydedilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Finansman giderleri borçlu
Soru Açıklaması

Kredi alma işlemi bir finans işlemi olduğu için yabancı para cinsinden alınan kredilerin dönem sonu değerleme işleminden kaynaklanan farklar, finansman gideri olarak kaydedilir. Doğru yanıt B’dir.

3.

Vergi Usul Kanunu’na göre şerefiyenin yararlı ömrü kaç yıldır?

Doğru Cevap: "D" 5 yıl
Soru Açıklaması

Vergi Usul Kanunu’na göre şerefiyenin yararlı ömrü 5 yıldır

4.

Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçene­ğinde dönem içinde maliyetlerin takip edildiği işletme fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İnsan kaynakları
Soru Açıklaması

7/A seçene­ğinde dönem içinde maliyetler işletmenin üretim, araştırma geliştirme, pazar­lama, yönetim ve finansman fonksiyonlarına göre ayrı ayrı takip edilir.

5.

Mali borçlarda aşağıdakilerden hangisi, banka kredilerinin yapacağı işlemlerdendir?  

Doğru Cevap: "D" Dönemsonu Faiz Tahakkuku
Soru Açıklaması

Banka kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda yapılması gereken bir diğer işlem de dönemsonuna kadar geçen sürede tahakkuk etmiş olan faizin hesaplanarak, kaydedilmesi işlemidir. Doğru cevap D şıkkıdır.

6.

"Anonim şirketlerin, iktisadi devlet teşekküllerinin ve kamu kuruluşlarının borç para temin etmek amacıyla çıkardıkları borçlanma belgeleridir."

Yukarıda bahsedilen belge aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" Tahvil 
Soru Açıklaması

Tahviller  anonim şirketlerin, iktisadi devlet teşekküllerinin ve kamu kuruluşlarının borç para temin etmek amacıyla çıkardıkları borçlanma belgeleridir.

7.

Hangisi  Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin örnek teşkil eder?

Doğru Cevap: "C" • Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri,
Soru Açıklaması

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları:

• Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları,

• Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri,

• Başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracını satın almak için ve iş ortaklığına katılmak için yapılan nakit çıkışları,

• Başka bir işletmenin hisse senedinin veya borçlanma aracının veya işletmenin iş ortaklıklarındaki payının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri,

• İşletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları,

• İşletmelerin üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar,

• Alım satım amacıyla yapılanlar ve finansman faaliyetleriyle ilgili olanlar hariç, vadeli işlem veya forward sözleşmesi, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmelerine ilişkin nakit giriş ve çıkışları.

8.

"Alacağın vade tarihindeki değerinden vade farkı düşülerek bulunan değerdir."

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "D" İtfa edilmiş maliyet değeri
Soru Açıklaması

İtfa Edilmiş maliyet değeri; alacağın vade tarihindeki değerinden vade farkı düşülerek bulunan değerdir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri dönen varlık kriterlerindendir?

I. İşletmelerin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi

II. Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması

III.Raporlama (bilanço tarihinden)sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Dönen Varlıklar Dönen varlıklar genelde 12 ay içinde paraya çevrilecek veya kullanılacak varlıkları içerir. Bir varlık aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uyduğu takdirde dönen varlık olarak sınıflandırılır:• İşletmelerin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi,• Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması,• Raporlama (bilanço tarihinden)sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi veya• Raporlama (bilanço tarihinden) sonra en az on iki ay içinde bir borcunödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamışolmak koşuluyla, söz konusu varlıklar nakit veya nakit benzeriyse.

10.

Aşağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılmaz?

Doğru Cevap: "D" Arazi
Soru Açıklaması

Boş arsa ve araziler hariç, tüm maddi duran varlıklar (binalar, taşıt araçları, demirbaşlar vb.) sınırlı bir ekonomik ömre sahiptirler. Bu nedenle, bu varlıklar için amortisman ayrılır. Buna karşılık boş arsa ve arazinin ekonomik ömrü sonsuz olduğu (sonsuz ömre pay edilemeyeceği) için amortisman ayrılması mümkün değildir. Ülkemizde, binek otoları hariç tüm maddi duran varlıklar yılın son günü bile alınmış olsalar dahi bir yıllık amortisman ayrılır. Vergi mevzuatımıza göre maddi duran varlıkların satıldıkları yıl için amortisman ayrılması mümkün değildir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sınırsız sayılan yaşam sürelerinin sınırlı uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden ayrı olarak saptanmasını ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Dönemsellik kavramı
Soru Açıklaması

Dönemsellik kavramı, işletmelerin sınırsız sayılan yaşam sürelerinin sınırlı uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden ayrı olaraksaptanmasını ifade eder.

12.
 • Varlıklar
 • Borçlar
 • Özkaynaklar
 • İhracat dengesi
 • Nakit akışları
 • Finansal tablolar işletmeyle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangilerini sunar? 

  Doğru Cevap: "B" I, II, III, V
  Soru Açıklaması

  Finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıklarını da gösterir. Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeyle ilgili aşağıdaki bilgileri sunar:• Varlıklar,• Borçlar,• Özkaynaklar,• Gelir ve giderler, kârlar ve zararlar,• Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılandağıtımlar,• Nakit akışları

  Görüldüğü gibi finansal tablolar işletmelere ihracat dengesi hakkında bilgi sunmaz. Bu nedenle seçeneklerde I, II, III ve V numaralı öncülün birlikte verildiği seçenek aranmalıdır. Doğru yanıt B'dir. 

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kapsamlı gelir tablosunun içeriğinde bulunur?

  I.  Hasılat

  II. Finansman maliyetleri

  III.Durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi sonrası kâr ya da zarar

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  • Hasılat,• Finansman maliyetleri,• Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının kâr veya zarar payları,• Gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan kaynaklanan kazanç ya da kayıplar• Vergi gideri,• Durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi sonrası kâr ya da zarar• Kâr veya zarar,• Niteliğine göre sınıflandırılan gerçekleşmemiş kâr ya da zarar bileşenlerinin her biri,• Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının gerçekleşmemiş kâr veya zarar payları,• Toplam kapsamlı gelir.

  14.

  Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre Banka Kredileri hesabı, işletmelerin bankalardan aldığı her türlü kredilerin izlendiği hesaptır. Aşağıdakilerden hangisi bu kredilerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Borç senetleri 
  Soru Açıklaması

  Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre Banka Kredileri hesabı, işletmelerin bankalardan aldığı her türlü kredilerin (borçlu cari hesap, avans, teminat mektubu şeklinde kredi, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden) izlendiği hesaptır. Görüldüğü gibi borç senetleri bu grupta yer almaz. Bu nedenle doğru yanıt E'dir. 

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi 7/B Maliyet Hesaplarından biridir?

  Doğru Cevap: "E" 790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  Soru Açıklaması

  7/B Maliyet Hesapları aşağıda yer almaktadır;

  790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri 791. İşçi Ücret ve Giderleri 792. Memur Ücret ve Giderleri 793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 794. Çeşitli Giderler 795. Vergi, Resim ve Harçlar 796. Amortismanlar ve Tükenme Payları 797. Finansman Giderleri 798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı (-) 799. Üretim Maliyet Hesabı

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde muhasebe kârından düşülecek istisnalardan biri değildir? 

  Doğru Cevap: "D" Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan kazançlar
  Soru Açıklaması

  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde muhasebe kârından düşülecek istisnalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:• Şirketlerin, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar,• Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlar,

  • Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,• Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar. 

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışına örnek olarak gösterilebilir?

  Doğru Cevap: "A" Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları
  Soru Açıklaması

  • Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) elde edilen nakitgirişleri,• Royalti, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri,• Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları,• Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları,• Kurum kazancı üzerinden hesaplanan diğer vergiler ile ilgili nakit çıkışlarıveya söz konusu vergiler kapsamında alınan vergi iadeleri ile ilgili nakitgirişleri,• Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri veçıkışları.

  18.

  Resimdeki hesap aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

  Doğru Cevap: "B" dönem karı
  Soru Açıklaması

  Bildiğiniz gibi dönemsonunda tüm gelir hesapları ile tüm gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi GVK’na göre kabul edilmeyen giderlerden biridir? 

  Doğru Cevap: "A" İşletme sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler
  Soru Açıklaması

  GVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda sıralanmıştır:• İşletme sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler• İşletme sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar• İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler• İşletme sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler• İşletme sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması hâlinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile işletme sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır. Bu uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir• Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile işletme sahibinin suçlarından doğan tazminatlar• Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50’si• Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları• Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri

  20.

  I. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı pasif karakterli bir bilanço hesabıdır. 

  II. Tahakkuk esası gereğince gerçekleşmiş (hak edilmiş) gelirler ancak tahsil edildiğinde dönemin kayıtlarında yer alır.

  III. İşletme dönemsellik kavramı gereğince içinde bulunulan döneme ait olan faiz geliri, kira geliri gibi tahsil etmediği ancak ileride tahsil edeceği gelirleri tespit ederek içinde bulunulan dönemin gelir tablosuna dahil eder.

  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  Doğru Cevap: "B" Yalnız II
  Soru Açıklaması

  380. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı pasif karakterli bir bilanço hesabıdır.İşletme dönemsellik kavramı gereğince içinde bulunulan döneme ait olan faiz geliri, kira geliri gibi tahsil etmediği ancak ileride tahsil edeceği gelirleri tespit ederek içinde bulunulan dönemin gelir tablosuna dahil eder.Ancak, tahakkuk esası gereğince gerçekleşmiş (hak edilmiş) gelirlerin, tahsil edilmemiş de olsalar, dönemin kayıtlarında yer almaları gerekir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok