• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 9
1.

I. Kuyum işletmeleri

II. Yatlar

III.Benzin istasyonları

IV. Mücevher

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde aralıklı envanter sistemi uygulanmaktadır?

Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması

Kuyum işletmeleri, akvaryumcular, kırtasiye işletmeleri, benzin istasyonları, kum ocakları gibi işletmeler aralıklı envanter sistemini uygulamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

2.

İlk giren ilk çıkar maliyet akış varsayımını kullanan bir işletmenin stok alış bilgileri aşağıdaki gibidir;

Tarih

İşlem

Miktar

Birim Maliyet

Tutar

01 Ocak

Devir

2.000

2

4.000

30 Mart

Alış

3.000

3

9.000

24 Kasım

Alış

2.000

4

8.000

Dönem sonunda işletmenin deposunda 2.400 adet ticari mal olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin satılan ticari mallarının maliyeti kaç TL’dir?

Doğru Cevap: "D" 11.800
Soru Açıklaması

Çözüm: Toplam maliyet= 4.000 + 9.000 + 8.000 = 21.000

İlk giren ilk çıkar varsayımında; dönem sonu stok en son alınan mallardan oluşacaktır. Dönem Sonu Stok Maliyeti = (2.000 x 4) + (400 x 3) = (8.000 + 1.200) = 9.200 TL.

Satılan Ticari Mallarının Maliyeti (STMM) = Toplam Maliyet - Dönem Sonu Stok Maliyeti Satılan Ticari Mallarının Maliyeti (STMM) = 21.000 – 9.200 = 11.800

Doğru yanıt D’dir.

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İşletmelerde muhasebe sürecinin aşamalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Personel alımı
Soru Açıklaması

İşletmelerde muhasebe sürecinin aşamalarını kısaca aşağıdaki gibi açıklamakmümkündür:• Açılış Kayıtları: Yeni kurulan bir işletmede yapılacak envanter çalışması vedüzenlenecek açılış bilançosundan hareketle; faaliyetine devam eden işletmelerdeise, dönem başı bilançosundan hareketle yapılan kayıtlar, açılışkayıtlarıdır. Bilançonun aktifi, açılış kaydında yevmiye defterinin borç tarafına;pasifi ise, alacak tarafına kayıt edilir.• Dönem İçi Mali İşlemlerin Kayıtları: Dönem içi işlemler önce yevmiye defterinemaddeler şeklinde ve yevmiye defterinden de büyük deftere aktarılarakkaydedilir.• Ara Mizanlar: Yevmiye defterinden büyük deftere aktarımların matematikseldoğruluğunu kontrol etmek için mizanlar kullanılmaktadır.Dönemsonuna kadar planlanan sürelerde (aylık, üç aylık vb.) düzenlenenmizanlara, ara (geçici) mizan denir.• Genel Geçici Mizan: Bilindiği gibi, muhasebe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve31 Aralık tarihinde sona erer. Dönemsonu, yani 31 Aralık itibari ile düzenlenenmizan bütün dönemi kapsadığından genel geçici mizan olarakadlandırılır ve işletmenin kayıtlı durumunu gösterir.

Envanter ve Envanter Kayıtları: Genel geçici mizan hazırlandıktan sonra,burada yer alan hesaplara bakılarak işletmenin tüm hareketleri incelenir.Yani, işletmenin bütün varlıkları sayılır, ölçülür, tartılır ve değerlenir, alacaklarıile borçlarının mutabakat çalışmaları yapılır. Daha sonra, defterkayıtlarındaki ve genel geçici mizandaki tutarlar bir kenarda bırakılarakişletmenin gerçek (fiili) durumu envanter listeleri aracılığıyla çıkartılır veişletmenin muhasebe kayıtlarındaki durumu ile fiili durumu karşılaştırılır.Genel geçici mizanda yer alan tutarlar ile envanter çalışmaları sonucundabulunan tutarlar birbirinden farklıysa, yapılacak envanter kayıtları ilebu farklar fiili duruma göre düzeltilmeye çalışılır. Yani, envanter kayıtlarıaracılığıyla muhasebe kayıtlarının, fiili duruma göre ayarlanması sağlanır.Bütün bunlardan sonra da maliyet hesapları ve gelir tablosunun kapanışkayıtları gerçekleştirilir.• Kesin Mizan: Her dönemsonunda çıkarılan son mizandır. Bu mizanda kalanlarişletmenin fiili durumunu gösteren tutarlardır. Bu mizandan hareketleişletmenin finansal tabloları düzenlenir.• Finansal Tabloların Düzenlenmesi: Finansal Durum Tablosu-Bilanço,Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özkaynaklar DeğişimTablosu kesin mizandan sonra düzenlenir.• Kapanış Kayıtları: Dönemsonu bilançosundan hareketle kapanış kayıtlarıyapılır. Dönemsonu bilançosunun pasifi, yevmiye kaydının borç tarafına;aktifi ise, alacak tarafına kaydedilir. Bu kayıttan sonra büyük defter hesaplarınıntamamı kapanmış olur.

4.

Aşağıdakilerden hangisi, ticari işletmelerin temel faaliyeti satın aldığı stoklarında envanter işlemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Maliyet varsayımlarının uygulamanın pratik olmadığı durumlarda tercih edilmemeli,
Soru Açıklaması

Envanter işlemleri; İşletmenin satışlarına engel olmamalı, konusunda uzman bir ekip tarafından süratli bir şekilde yapılmalı, işletme yöneticilerinin ve yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmeli ve işletme üst yönetiminin sayım sonucunu etkileyecek müdahalelere meydan vermeyecek şekilde tarafsız bir sayım gerçekleştirilmelidir. Doğru cevap D şıkkıdır.

5.

Stokların satılabilir hale getirilmesi için katlanılan maliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Tamamlama maliyeti
Soru Açıklaması

Stokların satılabilir hale getirilmesi için katlanılan maliyetlere tamamlama maliyeti adı verilir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Stok kaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için gerçekleşecek adımlardandır?

I.  Stok kaleminin piyasa değeri tespit edilir

II. Varlığın satışına ilişkin tüm maliyetler toplanır,

III. Net gerçekleşebilir değeri hesaplamak için piyasa değerinden satış maliyetleri çıkartılır

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Stok kaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için aşağıdaki adımlarizlenir:• Stok kaleminin piyasa değeri tespit edilir,• Varlığın satışına ilişkin tüm maliyetler toplanır,• Net gerçekleşebilir değeri hesaplamak için piyasa değerinden satış maliyetleri çıkartılır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Kasa Sayım Noksanlığına yol açan nedenler dışında kalır?

Doğru Cevap: "B" Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.
Soru Açıklaması

B şıkkı Kasa sayım fazlalığına ait bir nedendir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Kasa - Türk Lirası Kasası ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Kasa - Yabancı Para Kasasıİşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken yabancı para ile de işlem yapabilirler.Hatırlanacağı gibi işletmenin kasasında hem Türk Lirası hem de yabancı paralar bulunuyorsa işlemlerini Kasa hesabının altında açılacak Türk Lirası Kasası veYabancı Para Kasası yardımcı hesapları aracılığıyla izleyebilmekteydiler. Ancakbu durumda yabancı para birimi cinsinden işlemlerin hem Türk Ticaret Kanunuhem de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ulusal para birimi ile yani TürkLirası cinsinden kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir.Yabancı para cinsinden yapılan kayıtlarda dönem içinde; alış günü işlem kurudikkate alınır. Dönem içindeki alım ve elden çıkarma kuru arasındaki farklarKambiyo Kârı veya Kambiyo Zararı şeklinde kayıtlara geçirilir.

9.

İşletmelerin sattıkları malların ve dönem sonunda ellerinde bulunan ticari mal stoku maliyetinin, bu varlıkların satın alındıkları değer üzerinden belirlenmesini esas alan maliyet yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Gerçek Parti Maliyet Varsayımı
Soru Açıklaması

İşletmelerin sattıkları malların ve dönemsonunda ellerinde bulunan ticari mal stoku maliyetinin, söz konusu varlıkların satın alındıkları değer üzerinden belirlenmesini esas alan maliyet yaklaşımı gerçek parti maliyet yaklaşımıdır.

10.

Aşağıdaki varsayımlardan hangisi işletmenin ilk satın aldığı stok kalemini ilk önce satacağı ve dönem sonunda stokta kalan kalemlerin ise en son satın aldığı stoklardan oluşacağı varsayımına dayanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ)
Soru Açıklaması

İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (İGİÇ) :  Bu varsayım, işletmenin ilk satın aldığı stok kalemini ilk önce satacağı ve dönem sonunda stokta kalan kalemlerin ise en son satın aldığı stoklardan oluşacağı varsayımına dayanmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 9
11.

Bunun yanında işletme yöneticileri; malların fiziki takibini, dönem içi stok hareketini, satılan malları maliyetini, yönetimce belirlenen emniyet stokuna yaklaşan stokları ve dönem sonundaki stok durumu hakkında bilgi üretilmesini beklemektedir. Stokların her istendiğinde fiziksel olarak kontrolünün yapılması ve mevcut stokların değerlerinin tespit edilmesi mümkündür, ancak bu işlem işletme için hem pahalı hem de zaman kaybıdır. Böyle bir stok kontrolü; mücevher, kürk mantolar, lüks otomobiller ve bazı mobilya satışı perakende işletmelerine uygun olabilmektedir. Bu durum işletme yöneticilerinin ............. önem vermesini gerekli kılmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Stok yönetimi
Soru Açıklaması

Bunun yanında işletme yöneticileri; malların fiziki takibini, dönem içi stok hareketini, satılan malları maliyetini,yönetimce belirlenen emniyet stokuna yaklaşan stokları ve dönemsonundaki stokdurumu hakkında bilgi üretilmesini beklemektedir. Stokların her istendiğinde fiziksel olarak kontrolünün yapılması ve mevcut stokların değerlerinin tespit edilmesi mümkündür, ancak bu işlem işletme için hem pahalı hem de zaman kaybıdır. Böyle bir stok kontrolü; mücevher, kürk mantolar, lüks otomobiller ve bazımobilya satışı perakende işletmelerine uygun olabilmektedir. Bu durum işletmeyöneticilerinin stok yönetimine önem vermesini gerekli kılmıştır.

12.

“Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı”

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Alacak
Soru Açıklaması

Alacak kavramı Türk Dil Kurumunun Büyük Sözlüğünde “bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı” olarak ifade edilmektedir.

13.

İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerine ilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilebildiği ve depoda mevcut stokun takip edilebildiği stok kayıt sistemi ....................................’dir. Bu sistemi uygulayan işletmeler genelde hızlı tüketici mallarını satan işletmeler tarafından kullanılmaktadır.

Yukarıdaki metinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Gerçek Parti Maliyeti Varsayımı
Soru Açıklaması

İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerineilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilebildiğive depoda mevcut stokun takip edilebildiği stok kayıt sistemi devamlı envantersistemi’dir. Bu sistemi uygulayan işletmeler genelde hızlı tüketici mallarını satanişletmeler tarafından kullanılmaktadır.

14.

Döviz cinsinden alacakların ve borçların dönem sonunda Maliye Bakanlığı kurları ile değerlemesi sonucu oluşan kur farkları aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?

Doğru Cevap: "B" Kambiyo Kârı ya da Kambiyo Zararı hesaplarına
Soru Açıklaması

VUK’un 280. maddesine göre döviz cinsinden alacakların ve borçların dönemsonunda Maliye Bakanlığı kurları ile değerlemesi yapılır. Değerleme sonucu oluşan kur farkları Kambiyo Kârı ya da Kambiyo Zararı hesaplarına kaydedilir. Doğru cevap B şıkkıdır.

15.

Aşağıdaki hesaplardan hangisinin dönen varlıklarda yer alan menkul kıymet niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür?

Doğru Cevap: "B" Özel Kesim Tahvil Senet Bonoları
Soru Açıklaması

Özel Kesim Tahvil Senet Bonoları

16.

Cümleyi tamamlayınız:

Devamlı envanter sistemini uygulayan işletmeler farklı maliyet varsayımı kullanmaları durumunda, ticari malın alımına veya satımına ilişkin hesaplarda …

Doğru Cevap: "E" Fark olmaz
Soru Açıklaması

Devamlı envanter sistemini uygulayan işletmeler ister İGİÇ ister SGİÇ isterse ortalama maliyet varsayımını kullansınlar, ticari malın alımına veya satımına ilişkin hesaplarda bir değişim olmamaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir.

17.

Dönemsonunda hisse senetlerinin değerinde alış bedeline göre 20.000’ TL lik değer düşüklüğü tespit edilmiştir. Bu durumun kaydında hangi hesap borçlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Karşılık giderleri hesabı
Soru Açıklaması

Değer düşük­lüğü işletmenin kaybıdır. İhtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayrılarak giderleşti­rilir.

18.

Türk Ticaret Kanununa göre bir çek farklı ülkede, aynı kıtada ise ne kadar süre içinde ödeme için ibraz edilmelidir?

Doğru Cevap: "B" 1 ay
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanununa göre bir çek farklı ülkede, aynı kıtada ise 1 ay içinde ödeme için ibraz edilmelidir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi, İşletmelerde muhasebe sürecinin aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Üye kayıtları
Soru Açıklaması

İşletmelerde muhasebe sürecinin aşamalarını kısaca aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür:

• Açılış Kayıtları: Yeni kurulan bir işletmede yapılacak envanter çalışması ve düzenlenecek açılış bilançosundan hareketle; faaliyetine devam eden işletmelerde ise, dönem başı bilançosundan hareketle yapılan kayıtlar, açılış kayıtlarıdır. Bilançonun aktifi, açılış kaydında yevmiye defterinin borç tarafına; pasifi ise, alacak tarafına kayıt edilir.

• Dönem İçi Mali İşlemlerin Kayıtları: Dönem içi işlemler önce yevmiye defterine maddeler şeklinde ve yevmiye defterinden de büyük deftere aktarılarak kaydedilir.

• Ara Mizanlar: Yevmiye defterinden büyük deftere aktarımların matematiksel doğruluğunu kontrol etmek için mizanlar kullanılmaktadır. Dönemsonuna kadar planlanan sürelerde (aylık, üç aylık vb.) düzenlenen mizanlara, ara (geçici) mizan denir.

• Genel Geçici Mizan: Bilindiği gibi, muhasebe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Dönemsonu, yani 31 Aralık itibari ile düzenlenen mizan bütün dönemi kapsadığından genel geçici mizan olarak adlandırılır ve işletmenin kayıtlı durumunu gösterir.

• Envanter ve Envanter Kayıtları: Genel geçici mizan hazırlandıktan sonra, burada yer alan hesaplara bakılarak işletmenin tüm hareketleri incelenir. Yani, işletmenin bütün varlıkları sayılır, ölçülür, tartılır ve değerlenir, alacakları ile borçlarının mutabakat çalışmaları yapılır. Daha sonra, defter kayıtlarındaki ve genel geçici mizandaki tutarlar bir kenarda bırakılarak işletmenin gerçek (fiili) durumu envanter listeleri aracılığıyla çıkartılır ve işletmenin muhasebe kayıtlarındaki durumu ile fiili durumu karşılaştırılır. Genel geçici mizanda yer alan tutarlar ile envanter çalışmaları sonucunda bulunan tutarlar birbirinden farklıysa, yapılacak envanter kayıtları ile bu farklar fiili duruma göre düzeltilmeye çalışılır. Yani, envanter kayıtları aracılığıyla muhasebe kayıtlarının, fiili duruma göre ayarlanması sağlanır. Bütün bunlardan sonra da maliyet hesapları ve gelir tablosunun kapanış kayıtları gerçekleştirilir.

• Kesin Mizan: Her dönemsonunda çıkarılan son mizandır. Bu mizanda kalanlar işletmenin fiili durumunu gösteren tutarlardır. Bu mizandan hareketle işletmenin finansal tabloları düzenlenir.

• Finansal Tabloların Düzenlenmesi: Finansal Durum Tablosu-Bilanço, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu kesin mizandan sonra düzenlenir.

• Kapanış Kayıtları: Dönemsonu bilançosundan hareketle kapanış kayıtları yapılır. Dönemsonu bilançosunun pasifi, yevmiye kaydının borç tarafına; aktifi ise, alacak tarafına kaydedilir. Bu kayıttan sonra büyük defter hesaplarının tamamı kapanmış olur.

20.

Çek düzenlendiği yerde ödenecek ise kaç gün içinde ibraz edilmelidir?

Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması

Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde ibraz edilmelidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler