• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri maliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılan yöntem ve varsayımlardandır?

I. Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi

II.  İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayım

III. Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı

IV. Ortalama Maliyet Varsayımı.

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Birçok maliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılanyöntem ve varsayımlar şunlardır:• Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi• İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ)• Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (SGİÇ)• Ortalama Maliyet Varsayımı.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir?

Doğru Cevap: "C" Aralıklı envanter sistemi
Soru Açıklaması

Aralıklı envanter sistemi, dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir.

3.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kural olarak işletmeler kaç yılda bir kayıt yapmak zorundadırlar? 

Doğru Cevap: "E" 3
Soru Açıklaması

Kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılması zorunludur.

4.

Dönemsonunda işletmelerin envanter çalışması kaç aşamada gerçekleştirilir?

Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması

Dönemsonunda işletmelerin envanter çalışması iki aşamada gerçekleştirilir:

• İşletmenin sayım işlemine hazır duruma getirilmesi (hazırlık aşaması)

• Sayım işlemleri (sayım aşaması)

5.

I.Hatalı, eksik ya da unutulan işlemler varsa düzeltme kayıtları yapılır.

II. Mukayyet değer ölçüsü uygulanır.

III.Şüpheli ve değersiz alacaklar saptanır

IV.128 Şüpheli Alacakalar hesabına aktarılır.

VUK'a göre değerlemeye ilişkin aşamalar yukarıda sıralanmıştır. Buna göre karışık verilen sıralamanın doğru şekli aşağıdakiler seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" III-I-II-IV
Soru Açıklaması

Alıcılar hesabı, VUK’un 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir. 120 Alıcılar hesabına mukayyet değer ölçüsü uygulanmadan önce varsa şüpheli ve değersiz alacaklar saptanır ve bunlar muhasebe kayıtlarıyla, 120 Alıcılar hesabından düşülür, 128 Şüpheli Alacaklar hesabına aktarılır. Hatalı, eksik ya da unutulanişlemler söz konusu ise bu işlemlere ait düzeltme kayıtları yapılır. Bu işlemlerden sonra geriye kalan alacaklara mukayyet değer ölçüsü uygulanır. 120 Alıcılar hesabı değerleme sonucu elde edilen yeni değeri üzerinden bilançoda yer alır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

6.

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin banka hesabı ile ilgili doğru bir ifade olduğunu söylemek mümkündür?

Doğru Cevap: "A" Kesin mizanda Bankalar hesabı borç kalanı işletmenin bankadaki ticari mevduat tutarını gösterir.
Soru Açıklaması

Kesin mizanda Bankalar hesabı borç kalanı işletmenin bankadaki ticari mevduat tutarını gösterir.

7.

Kıymetli evrak niteliğindeki senetler kaça ayrılır. 

Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması

Kıymetli evrak niteliğindeki senetler, kambiyo senetleri (ticari senetler) ve mal (emtia) senetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Poliçe, bono ve çek kambiyo senetleridir.

8.

Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen bir işletmede dönem sonuna kadar kullanılan hesaplar dışında kalır?

Doğru Cevap: "D" Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı D şıkkıdır. Aralıklı ve devamlı envanter yöntemi arasındaki temel fark aralıklı envanter yönteminde satılan malın maliyetinin satış anında bilinmemesi nedeniyle maliyet kaydı dönem sonunda tek bir seferde yapılırken, devamlı envanter yönteminde ise her satış sonrasında maliyet kaydı yapılır. Dolayısıyla aralıklı envanter yönteminde satılan ticari malların maliyeti hesabı dönem sonunda kullanılır. 

9.

İşletmelerin sattıkları malların ve dönemsonunda ellerinde bulunan ticari mal stoku maliyetinin, söz konusu varlıkların satın alındıkları değer üzerinden belirlenmesini esas alan maliyet akış varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gerçek Parti Maliyet Yöntemi
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır. Devamlı entanver yöntemi maliyet akış varsayımları arasında yer almamaktadır. İlk giren ilk çıkar yönteminde depoya ilk giren malların ilk satıldığı varsayımıyla maliyetler izlenmektedir. Son giren ilk çıkar varsayımında ise depoya son giren malların satılırken ilk satıldığı varsayımına dayanmaktadır. Ortalama maliyet yöntemi ise işletmenin satılan stoklarının maliyetinin hesaplanmasında farklı fiyatlardan satın aldığı mallar arasında bir seçim yapmaktansa, bunları miktar ve tutar bakımından birim ortalama maliyet yaratmayı hedeflemektedir. 

10.

Bir ticaret işletmesinde stok kartının çıkan kısmında gösterilen tutar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Satılan ticari malın maliyeti
Soru Açıklaması

Ticari Mallar, maliyet değeriyle depoya girer ve maliyet değeri ile depodan çıkar. Bu nedenle stok kartının çıkan kısmındaki satış işlemi, satılan ticari malın maliyetini gösterir. Doğru yanıt D’dir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 8
11.

T Kasası, Vergi Usul Kanunu2na göre aşağıdakilerden hangisi ile değerlenir?

Doğru Cevap: "B" İtibari değer
Soru Açıklaması

T Kasası, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre Gerçeğe Uygun Değer, Vergi Usul Kanunu’na göre İtibari Değer ile (üzerine yazılı değer ) değerlenir.

12.

İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Net gerçekleşebilir değer
Soru Açıklaması

Net gerçekleşebilir değer; işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder.

13.

"Ana faaliyet konusu kapsamında, ortaya çıkan senede bağlı olmayan alacakların izlendiği hesaptır."

Yukarıda açıklanan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Alıcılar hesabı
Soru Açıklaması

Alıcılar hesabı, işletmelerin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından ortaya çıkan, çek ve senede bağlanmamış alacaklarının izlendiği hesaptır. Bir diğer ifade ile kendilerine vadeli olarak mal ve hizmet satılan kişi ya da kuruluşların işletmeye olan senetsiz ticari borçlarının izlendiği hesaptır.

14.

Dönem sonunda yabancı para kasasında 3.000 ABD $ vardır. Bu yabancı paranın alış kuru 5.80 TL/$ ve dönem sonunda ABD $ Kasası hesabının borç kalanı 17.400 liradır. Yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Kayıt yapılmaz
Soru Açıklaması

Dolar alındığında (3.000 ABD $ x5.80= 17.400TL) üzerinden kaydedilmişti. Dönem sonunda mevcut doların değeri (17.400 TL) değişmediğinden bununla ilgili kayıt yapılmaz. Doğru yanıt E’dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisinin menkul kıymet niteliğinde olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Borç senetleri
Soru Açıklaması

Borç senetleri

16.

Yabancı para cinsinden senetsiz alacakların dönem sonunda değerlendirmeye tabi tutulmasının sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Alacakların bilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi
Soru Açıklaması

Yabancı para cinsinden senetsiz alacakların hem dönemsellik ilkesi hem de alacaklarınbilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi için dönem sonunda değerlemeye tabi tutulması gerekir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

17.

T Kasası hesabının borç kalanı, fiziki sayım sonucundan daha fazla çıkması durumunda aradaki fark hangi hesaba ne şekilde alınır?

Doğru Cevap: "B" Sayım tesellüm noksanları hesabının borcuna
Soru Açıklaması

Fiziki sayım sonucu kasada tespit edilen nakit mevcudunun, T Kasası hesabının borç kalanından daha az çıkması, kasa sayım noksanı olarak tanımlanmaktadır. Kasa noksanlığı tespit edildiğinde yapılacak kayıt ile Kasa Hesabı düzeltilir ve aradaki fark 197 Sayım Tesellüm Noksanları hesabının borcuna alınarak noksanlığın nedenleri araştırılır.

18.

Dönemsonunda yabancı para kasasında 2.000 ABD$ vardır. Yabancı paranın alış kuru 5,50 T/$ ve dönemsonunda ABD$ Kasası hesabının borç kalanı 10.800 liradır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

Doğru Cevap: "A" Kasa 200 borçlandırılacaktır.
Soru Açıklaması

Kasa 200 borçlandırılacaktır.

19.
Diğer Alacaklar grubunda bulunan alacaklar Tekdüzen Hesap Planında farklı şekillerde isimlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Değersiz Alacaklar
Soru Açıklaması

İşletmenin ana faaliyet konusu kapsamında doğan alacaklarına “Ticari Alacak”, ana faaliyetinden kaynaklanmayan alacaklarına ise “Diğer Alacak” denilir. Diğer alacaklar da vadelerin göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. Kısa vadeli diğer alacaklar 13 Diğer Alacaklar grubunda yer alan hesaplarda, uzun vadeli diğer alacaklar ise “23 Diğer Alacaklar” grubunda yer alan hesaplarda izlenir. Bu grupta bulunan alacaklar Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir;• Ortaklardan Alacaklar• İştiraklerden Alacaklar• Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar• Personelden Alacaklar• Diğer Çeşitli Alacaklar

Görüldüğü gibi değersiz alacaklar bu grupta yer almaz. Bu nedenle doğru yanıt A'dır. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin satılan malın maliyeti içinde yapılan en son maliyetleri içerir ve dönem sonunda depoda kalan stoklar dönem başı stoklarını veya ilk satın alanın maliyetleri kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı
Soru Açıklaması

Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (SGİÇ), işletmenin satılan malın maliyeti içinde yapılan en son maliyetleri içerir ve dönem sonunda depoda kalan stoklar dönem başı stoklarını veya ilk satın alanın maliyetleri kapsamaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler