• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi müşterinin sipariş etmiş olduğu stokun teslimi sürecinde işletmenin üstlendiği satış giderlerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Yakıt ücreti
Soru Açıklaması

Satış giderleri, müşterinin sipariş etmiş olduğu stokun teslimi sürecinde işletmenin üstlendiği nakliye, navlun, sigorta, gümrük gibi maliyetlerdir.

2.

Aşağıda çeklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Vergi Usul Kanununa göre senetli alacakların ve senetli borçların tasarruf ile değerlendirilmesi gerekmektedir.
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki yer ve sürelerde ödeme için ibraz edilmelidir:• Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde• Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde• Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde• Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 3 ay içindeÇek her ne kadar ibrazında ödenmesi gereken bir ödeme aracı olmasına rağmen ülkemizde ileri tarih atılarak vadeli ödeme aracı olarak da kullanıldığı yaygın olarak görülmektedir. Çeklerle ilgili olarak dönemsonu değerlemesinde öncelikle; mevcut çeklerin doğrulaması yapılacaktır. Alınan çeklerin fiziki doğruluğu; verilen çeklerin ise, borç mutabakatlarının (banka hesap özetleri çaprazında) yapılması gerekecektir.  VergiUsul Kanununa göre senetli alacaklar ve senetli borçlar istenirse tasarruf; istenirsekayıtlı değer ile değerlenir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

3.
Yabancı para cinsinden senetsiz alacaklar hangi kurum tarafından ilan edilen döviz kuru esas alınarak değerlenir?
Doğru Cevap: "E" Maliye Bakanlığı 
Soru Açıklaması

Yabancı para cinsinden senetsiz alacaklar Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen döviz kuru esas alınarak değerlenir. Bu nedenle doğru yanıt E'dir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi, finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Gecikmiş sunum
Soru Açıklaması

Sunulan finansal tablolardaki bilgilerin kullanıcılar için faydalı olabilmesi için, ihtiyaca ve gerçeğe uygun, zamanında sunulmuş, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olması gerekir. Finansal tabloların niteliksel özellikleri;

• İhtiyaca Uygunluk

• Gerçeğe Uygun Sunum

• Karşılaştırılabilirlik

• Doğrulanabilirlik

• Zamanında Sunum

• Anlaşılabilirliktir.

5.
 • İhtiyaca uygunluk
 • gerçeğe uygun sunum
 • teknolojiye uygunluk
 • karşılaştırılabilirlik 
 • Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri finansal tabloların niteliklerinden birisidir? 

  Doğru Cevap: "C" 1-2-4
  Soru Açıklaması
  6.

  Devamlı envanter sistemine göre maliyet akışı varsayımlarının işleyişinde, aşağıdakilerden hangisi ilk giren ilk çıkar maliyet varsayımının özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "A" Bu varsayımda satılan malların maliyeti malların satın alma sırası esas alınarak hesaplanmaktadır.
  Soru Açıklaması

  Bu durumda varsayım; işletmenin, satılan malın maliyeti içinde öncelikle dönem başı stoklarını ve daha sonra da ilk satın alınan stokların maliyetleri içermektedir. dönemsonu depoda kalan stokların maliyetleri ise işletmenin en son aldığı stoklardan oluşmaktadır. Böylece varsayım doğrultusunda izlenen stok hareketlerine ilişkin maliyetler aşağıdaki gibi ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Doğru cevap A şıkkıdır.

  7.

  Her mal alımında, yeni bir birim maliyet oluşur. Yeni bir mal alınıncaya kadar hep bu fiyat geçerli olur.

  Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisine aittir?

  Doğru Cevap: "E" Hareketli ortalama maliyet yöntemi
  Soru Açıklaması

  Ortalama maliyet yöntemi, stoklarla ilgili işlemlerini devamlı envanter yöntemine göre muhasebeleştiren bir işletme tarafından kullanılması durumunda hareketli ortalama maliyet yöntemi adını alır. Bu nedenle bu yöntemde her mal hareketinde kayıt yapıldığı için her mal alımında yeni bir fiyat oluşmaktadır. Dolayısıyla yöntem hareketli ortalama maliyet olmaktadır. 

  8.

  ...........; işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından,tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek içingerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  Doğru Cevap: "A" Net gerçekleşebilir değer
  Soru Açıklaması

  Net gerçekleşebilir değer;işin normal akışı içinde,tahmini satış fiyatından,tahmini tamamlanma maliyetive satışı gerçekleştirmek içingerekli tahmini satış giderleritoplamının, düşürülmesiyleelde edilen tutarı ifade eder.

  9.

  Dönem içinde her an stoktaki malların hem hacmini hem de maliyetini ve satışların ise hem tutarını hem de maliyetini gösterilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Devamlı envanter sistemi
  Soru Açıklaması

  Dönem içinde her an stoktaki malların hem hacmini hem de maliyetini ve satışların ise hem tutarını hem de maliyetini gösterilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemine devamlı envanter sistemi denir.

  10.

  ACB işletmesi tek tip uzaktan kumandalı tren satmaktadır. İşletme treni stoklarına 40 lira maliyet değeri ile kayda almıştır. Trenin piyasada satış değeri ise 80 liradır. Tren toptancıdan satın alındıktan sonra işletmenin logosunu taşıyan bir kutuya yerleştirilmekte ve tren için altı adet V9 tipi pil ile kumandası için dört adet AAA tipi pil konulmaktadır. Bu durumda işletmenin tamamlama maliyeti (kutu ve piller) 20 liradır. Nakliye gideri olarak tren başına 5 liralık bir maliyete katlanılmaktadır. Buna göre trenin net gerçekleşebilir değeri (NGD) aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" 55
  Soru Açıklaması

  NGD=Tahmini Satış Fiyatı-(Tahmini Tamamlama Maliyeti+Tahmini Satış Gideri)

  NGD= 80-(20+5)

  NGD= 55

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Ara Sınav - Deneme 7
  11.
  Alış bedeli + Alış giderleri = ..Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eşitliğe yazılması gereken doğru cevaptır?
  Doğru Cevap: "E" Maliyet Bedeli
  Soru Açıklaması

  Maliyet Bedeli = Alış bedeli + Alış giderleri

  Maliyet Bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılmasımünasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerintoplamını ifade eder. Stoklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, tarımsal ürünler maliyet bedeli ile değerlenir.

  12.

  Son kullanma tarihi yakın gıda ürünlerini deposunda bulunduran bir işletme için aşağıdaki maliyet yaklaşımlarından hangisi en uygun yaklaşımdır?

  Doğru Cevap: "C" İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı
  Soru Açıklaması

  İGİÇ varsayımı iki temel amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki işletmeninstoklarının depodaki fiziksel akışı ile benzerlik göstermektedir. Özellikle çabuk bozulan gıda ürünlerinin depoda bulundurulması stoklama maliyetlerini arttırmaktadır. Bu nedenle depoya fiziksel olarak ilk önce giren stoklar depodan ilk önce çıkarılmak istenmektedir.

  13.

  I. Varlığın satışına ilişkin tüm maliyetler toplanır,

  II. Net gerçekleşebilir değeri hesaplamak için piyasa değerinden satış maliyetleri çıkartılır,

  III. Stok kaleminin piyasa değeri tespit edilir,

  Stokkaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için yukarıdaki adımlar hangi sıraya göre izlenir?

  Doğru Cevap: "B" III-  I - II
  Soru Açıklaması

  Stok kaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için aşağıdaki adımlarizlenir: • Stok kaleminin piyasa değeri tespit edilir, • Varlığın satışına ilişkin tüm maliyetler toplanır, • Net gerçekleşebilir değeri hesaplamak için piyasa değerinden satış maliyetleri çıkartılır.

  14.

  Alacak kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

  Doğru Cevap: "C"
  Soru Açıklaması

  Alacak kavramı Türk Dil Kurumunun Büyük Sözlüğünde “bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı” olarak ifade edilmektedir. İşletmelerde alacaklar, ana faaliyet konusundan doğan ve ana faaliyet konusu dışında doğan alacaklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Ana faaliyet konusu kapsamında doğan alacaklar, ticari alacak olarak ifade edilirken ana faaliyet konusu kapsamı dışında oluşan alacaklar ise diğer alacaklar olarak adlandırılır. Alacaklar vadelerine göre de kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere iki başlık altında ele alınır. İşletmelerin, faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü alacakları Tekdüzen Hesap Planında  üç değil dört ana grupta toplanmıştır. bu nedenle C seçeneğinde verilen öncül yanlıştır. Doğru yanıt C'dir. 

  15.

  Dönem sonunda müşterilerden olan senetsiz alacakların envanter işlemlerinin ilk aşamasında her bir müşteri için açılmış yardımcı hesaplarla hangi hesap  arasında bir mizan yapılır? 

  Doğru Cevap: "D" 120 Alıcılar hesabı
  Soru Açıklaması

  Dönem sonunda müşterilerden olan senetsiz alacakların envanter işlemlerinin ilk aşamasında her bir müşteri için açılmış yardımcı hesaplarla 120 Alıcılar hesabı arasında bir mizan yapılır. Bu nedenle doğru yanıt D'dir. 

  16.

  Devamlı envanter uygulayan bir işletmenin birim fiyatı 30₺'den 70 birim stoğu bulunmaktadır. Bir sonraki ay ortalama birim maliyeti 3000₺ olduğuna göre, yeni ayda işletme stoğuna kaç birim mal eklenmiştir?

  Doğru Cevap: "E" 30 birim
  Soru Açıklaması

  Eğer işletme devamlı envanter uyguluyorsa “Hareketli Ortalama Maliyet” varsayımına göre hesaplama yapılır. Bu durumda; ortalama maliyet hesaplama formülü her ay için yenilenir. İlk ay 30x70= 2100₺ ortalama birim maliyeti olduğu görülmektedir. İkinci ay eklenen stoklarla ortalama birim maliyeti 3000₺'ye çıktığına göre aradaki fark 3000-2100= 900₺'dir. Birim fiyatı 30₺ olduğuna göre; 900/30= 30 birim mal stoklara eklenmiştir.

  17.
 • Deprem 
 • Sel
 • İşletmenin Konkordato ilan etmesi
 • Stokların bozulması
 • Yukarıdakilerden hangisi stokların değer düşüklüğü nedenleri arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "C" I, II, IV
  Soru Açıklaması

  Stokların değer düşüklüğü; yangın, deprem ve su baskını gibi doğal afetlerden kaynaklanmalıdır. stokların bozulması, çürümesi, kırılması, çatlaması, paslanması gibi durumların sonucunda ortaya çıkmaktadır.

  18.
  "İşletmenin normal faaliyet koşullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin ıskonto edilmemiş tutarları ile gösterildiği değerdir". Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanıma ait doğru cevaptır?
  Doğru Cevap: "B" Gerçekleşebilir Değer
  Soru Açıklaması

  Gerçekleşebilir Değer: İşletmenin normal faaliyet koşullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin ıskonto edilmemiş tutarları ile gösterildiği değerdir.

  19.

  31.12.20X0 tarihinde işletmenin elinde vadesi 61 gün sonra dolacak olan 10.000 TLlik alacak senedi bulunmaktadır. Senedin Reeskont tutarı kaç TLdir (Bankalararası faiz oranı %15 olarak kabul edilmiştir)?

  Doğru Cevap: "E" 323
  Soru Açıklaması

  10.000x61x20/36500+(61x20)=323 Doğru yanıt E seçeneğidir.

  20.

  Türk Lirası kasası Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hangi değerleme ölçütüyle değerlenir? 

  Doğru Cevap: "A" Gerçeğe uygun değer
  Soru Açıklaması

  Türk Lirası Kasası, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre Gerçeğe Uygun Değer, Vergi Usul Kanunu’na göre İtibari Değer ile (üzerine yazılı değer ) değerlenir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler