• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Tekdüzen Hesap Planı'nda ne kadar zamanda paraya dönüşmesi öngörülen alacaklar Ticari Alacaklar hesap grubunda gösterilir?

Doğru Cevap: "A" 12 ay
Soru Açıklaması

Tekdüzen Hesap Planı’nda, işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan ve bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen senetli ve senetsiz alacaklar Ticari Alacaklar hesap grubunda gösterilmektedir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

2.

Komisyon Giderleri hesabının kodu nedir?

Doğru Cevap: "D" 653
Soru Açıklaması

Komisyon Giderleri hesabının kodu 653'tür.

3.
Alacak senetlerinin mutlaka bir yardımcı hesap ile birlikte işlem görmesi gerekir. Bu yardımcı hesaplar, senedin durumunu belirleyen ifadeler ile isimlendirilir. Buna göre aşağıdaki senet ve tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kambiyo senetler:  Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime
bağlı olmayan senetler

Soru Açıklaması

Alacak senetlerinin mutlaka bir yardımcı hesap ile birlikte işlem görmesi gerekir. Buyardımcı hesaplar, senedin durumunu belirleyen ifadeler ile isimlendirilir. Örneğin,

  • Cüzdandaki Senetler; senedin  işletmenin elinde olduğunu,
  • Tahsildeki Senetler; senedin bankaya tahsil edilmek amacım ile gönderildiğini,
  • Teminattaki Senetler; bir işin yapılması amacı ile ilgili senedin teminat olarak verildiğini,
  • Protestodaki Senetler ise tahsil edilemeyen senedin protesto edildiğini gösterir.

Kıymetli evrak niteliğindeki senetler, kambiyo senetleri (ticari senetler) ve mal (emtia) senetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Poliçe, bono ve çek kambiyo senetleridir. Görüldüğü gibi C seçeneğinde verilen öncül yanlıştır. Bu nedenle doğru yanıt C'dir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi ilk satın aldığı stok kalemini ilk önce satacağı ve dönemsonunda stokta kalan kalemlerin ise en son satın aldığı stoklardan oluşacağı varsayımına dayanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı 
Soru Açıklaması

İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (İGİÇ) Bu varsayım, işletmenin ilk satın aldığı stok kalemini ilk önce satacağı ve dönemsonunda stokta kalan kalemlerin ise en son satın aldığı stoklardan oluşacağı varsayımına dayanmaktadır.

5.

Aşağıdaki nedenlerden hangisi kasa sayım fazlalığına yol açar?

Doğru Cevap: "A" Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha az ödeme yapılması.
Soru Açıklaması

Kasa sayım fazlalığına aşağıdaki nedenler yol açmaktadır:

• Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha az ödeme yapılması. Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha fazla bir tutar için belge düzenlenmesi.

• Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.

• Dönem içinde fazla para tahsilatı yapılmış olması. Bir başka ifade ile tahsil edilen fiili nakit tutardan daha az tutar makbuz düzenlenmesi ve kayıtlanmış olması.

• Kasadan sorumlu kişilerin veya bir başka kişinin kendi varlığının kasadaki para ile karışmış olması.

6.

Çek düzenlendiği yerde ödenecekse kaç gün içinde ödeme için ibraz edilmelidir?

Doğru Cevap: "E" 10 gün
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki yer ve sürelerde ödeme için ibraz edilmelidir:• Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde• Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde• Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde• Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 3 ay içinde Doğru yanıt A seçneğidir.

7.

Dönem içinde satılmayıp dönem sonunda işletmede kalan stokların tutarı hangi finansal tabloda nasıl gösterilir?

Doğru Cevap: "B" Bilanço, aktifinde
Soru Açıklaması

Dönem içinde satılan stokların maliyeti ticari mallar hesabından çıkarılarak satılan ticari malların maliyeti hesabına aktarılır. Satılmayıp işletmede kalan stokların maliyeti ise ticari mallar hesabının borç kalanını oluşturur. Ticari mallar hesabı ise bir bilanço hesabıdır ve bilançonun aktifinde dönen varlıklarda gösterilir. Doğru yanıt B’dir.

8.

Kasa noksanının nedeninin bulunamayacağı anlaşılmışsa ve bu nedenle dönemin kârından düşülmesi kararı verilmişse geçici olarak açılmış olan 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı hangi hesabına devredilerek kapatılır?

Doğru Cevap: "C" Diğer olağandışı gider ve zararlar
Soru Açıklaması

Kasa noksanının nedeninin bulunamayacağı anlaşılmışsa ve bu nedenle dönemin kârından düşülmesi kararı verilmişse geçici olarak açılmış olan 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına devredilerek kapatılır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi net gerçekleşebilir değerin hesaplanmasında kullanılır?

Doğru Cevap: "B" NGD=Tahmini Satış Fiyatı-(Tahmini Tamamlama Maliyeti+Tahmini Satış Gideri)
Soru Açıklaması

Net gerçekleşebilir değer aşağıdaki gibi formüle edilir:

NGD=Tahmini Satış Fiyatı-(Tahmini Tamamlama Maliyeti+Tahmini Satış Gideri)

10.

Aşağıdakilerden hangisi, muhasebe dışı envanter işlemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Borç bulmak
Soru Açıklaması

Muhasebe dışı envanter; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle işletmenin varlıkları ve borçlarının saptanmasıdır.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 6
11.

Aşağıdakilerden hangisi, Vergi Usul Kanununda, iktisadi kıymetlerin tür ve niteliğine göre olan ölçülerden biri ile değerlenmez?

Doğru Cevap: "B" Banka kuru
Soru Açıklaması

Vergi Usul Kanunu’nda ise, iktisadi kıymetler tür ve niteliğine göre aşağıdaki ölçülerden biri ile değerlenir;

• Maliyet bedeli

• Borsa rayici

• Tasarruf değeri

• Mukayyet değer

• İtibari değer

• Vergi değeri

• Rayiç bedel

• Emsal bedeli ve ücreti

12.
Bir işletmede satışa hazır stokların miktarı 10.000 adet, ortalama birim maliyeti 7 TL ve dönem sonu stok miktarı 2.500 adettir. Buna göre satılan ticari malların maliyeti kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "E" 52.500
Soru Açıklaması

Satılan Ticari Mallar Maliyeti (STMM) = (Satışa hazır stokların miktarı–Dönem sonu stok miktarı) x                 Ortalama birim maliyet

                                            STMM = (10.000-2.500) x 7                                             STMM = 7.500 x 7                                             STMM = 52.500

Doğru yanıt E’dir.

13.
Muhasebe sürecinin çıktıları olan, finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve açıklayıcı notların işletmenin anlık durumunu doğru ifade edebilmesi için, aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yapılması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Dönemsonu işlemleri (envanter)
Soru Açıklaması

Muhasebe sürecinin çıktıları olan, finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve açıklayıcı notların işletmenin anlık durumunu doğru ifade edebilmesi için, dönemsonu işlemleri (envanter) bir zorunluluktur.

14.

Stokların satılabilir hale getirilmesi için katlanılan maliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Tamamlama maliyeti
Soru Açıklaması

Tamamlama maliyeti, stokların satılabilir hale getirilmesi için katlanılan maliyetlerdir.

15.

Çek, Türk Ticaret Kanuna göre belirli şart ve şekillerde ödenir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bunlardandır?

I.  Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde

II. Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde

III. Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde

IV. Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 3 ay içinde

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki yer ve sürelerde ödeme için ibraz edilmelidir:• Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde• Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde• Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde• Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 3 ay içinde

16.

Genel geçici mizanda kamu kesimi tahvillerinin borç kalanı T55.000, borsa rayici ise T65.000 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda hangi hesap kaç T alacaklandırılır?

Doğru Cevap: "B" Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 10.000
Soru Açıklaması

Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 10.000

17.

Çek; Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise ne kadar süre  içinde ödenmektedir?

Doğru Cevap: "C" 1 ay 
Soru Açıklaması

Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde ödeme yapılır. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi kasa sayım noksanlığına yol açan nedenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin ka­yıtlara geçirilmemesi.
Soru Açıklaması

Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin ka­yıtlara geçirilmemesi kasa sayım fazlalığına neden olur.

19.

Fiziki sayım sonucu kasada tespit edilen nakit mevcudunun, T Kasası hesabının borç kalanından daha fazla çıkması durumuna ne denir?

Doğru Cevap: "D" Kasa sayım fazlaları
Soru Açıklaması

Fiziki sayım sonucu kasada tespit edilen nakit mevcudunun, T Kasası hesabının borç kalanından daha fazla çıkması durumu, kasa sayım fazlası olarak tanımlanır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi devamlı envanter sistemine göre maliyet akışı varsayımlarının işleyişinde, gerçek parti maliyeti varsayımının özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Bu yöntemi tercih eden işletmeler maliyet akışını sistematik bir şekilde yaparak mallarının fiziki akışını da gerçeğe uygun bir şekilde takip edebilmektedir.
Soru Açıklaması

Gerçek maliyet yöntemi, hem devamlı hem de aralıklı envanter sistemi için uygulanabilir. Bu yöntemi tercih eden işletmeler maliyet akışını sistematik bir şekilde yaparak mallarının fiziki akışını da gerçeğe uygun bir şekilde takip edebilmektedir. Ancak bu yöntemin bazı sakıncaları olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  Doğru cevap D şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler