• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 5
1.

stokların satılabilir hale getirilmesi için katlanılanmaliyete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Tamamlama maliyeti,
Soru Açıklaması

Tamamlama maliyeti,stokların satılabilir halegetirilmesi için katlanılanmaliyetlerdir.

2.

Hareketli ortalama maliyet varsayımına göre, ortalama birim maliyeti nasıl hesaplanır?

Doğru Cevap: "A" Ortalama birim maliyeti = Satışa hazır stokların maliyeti / Satışa hazır stokların miktarı
Soru Açıklaması

Hareketli ortalama maliyet varsayımı, birim maliyetin, her mal alınışında eldeki mevcut malların toplam maliyetinin, toplam mal miktarına bölünmesi ve bir sonraki mal alınışına kadar satılan malların maliyetinin bu değer üzerinden hesaplanmasını esas almaktadır. Bu varsayımda birim ortalama maliyet şöyle hesaplanmaktadır:

Ortalama birim maliyeti = Satışa hazır stokların maliyeti / Satışa hazır stokların miktarı

3.

Aşağıdakilerden hangisi banka tarafından hesaptan çekilen hesap kullanım ücretinin bulunduğu gider çeşididir? 

Doğru Cevap: "A" Genel Yönetim Gideri
Soru Açıklaması

Banka tarafından hesaptan çekilen hesap kullanım ücreti yönetsel bir giderdir ve genel yönetim giderleri hesabının borcuna kaydedilmiştir.

4.

Satışa hazır mallar maliyeti nasıl hesaplanır?

Doğru Cevap: "B" Dönem başı stok maliyetine satın alınan ya da üretilen stok maliyeti eklenir
Soru Açıklaması

Dönem başı stok maliyeti + satın alınan ya da üretilen stok maliyeti=Satışa hazır mallar maliyeti. Doğru cevap B seçeneğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi kasa sayım noksanlığına sebep olan nedenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.
Soru Açıklaması

Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi, kasada fazlalığa yol açar.

6.

İşletme 3000 ABD Doları almıştır. İşlem günü 1 ABD Doları 4,80 TL'dir. İşletme tarafından 500 ABD Doları TL'ye çevrilmiştir, işlem günü 1 ABD Doları 5,00 TL'dir. Buna göre Kambiyo Karı alacağına kaç lira kaydedilecektir?

Doğru Cevap: "E" 100 TL
Soru Açıklaması

5,00-4,80=0,20

500x0,20=100 TL. Cevap E şıkkıdır.

7.

Dönem sonunda yabancı para kasası aşağıdakilerden hangisi ile değerlenir?

Doğru Cevap: "A" Gerçeğe uygun değer
Soru Açıklaması

Dönem sonunda yabancı para kasası gerçeğe uygun değer ile yani borsa rayici ile değerlenir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi kasa sayım noksanlığına yol açan nedenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.
Soru Açıklaması

Kasa Sayım Noksanlığına aşağıdaki nedenler yol açmaktadır:• Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha fazla ödeme yapılması. Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha az bir tutar içinbelge düzenlenmesi.• Dönem içinde fiilen ödeme yapılmasına rağmen yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.• Dönem içinde eksik para tahsilatı yapılması. Bir başka ifade ile tahsil edilenfiili nakit tutardan daha fazla tutar makbuz düzenlenmesi ve kaydedilmiş olması.• Kasadan sorumlu kişilerin veya bir başka kişinin kasadaki parayı kayıt dışı zimmetine geçirmesi. Doğru yanıt B seçeneğidir.

9.

Dönem içinde oluşan aşağıdaki hareketlerden hangisi sonucunda kasa hesabı alacaklandırılır?

Doğru Cevap: "A" Borcun nakit ödenmesi
Soru Açıklaması

Dönem içinde; borcun nakit ödenmesi, bankaya nakit yatırılması, elektrik, telefon vb faturaların ödenmesi, işçilik ücretlerinin nakit ödenmesi vb. olaylar gerçekleştiğinde, Kasa Hesabı alacaklandırılır.

10.

Bir işletmenin dönemsonu Türk Lirası Kasası hesabının borç kalanı 18.000 TL'dir. Fiziki sayım sonucunda 20.000 TL nakit mevcudu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" ------------------                  ------------------------
Soru Açıklaması

Fiziki sayım sonucu ile kayıtlarda gözüken sonuç arasında T2.000 fazlalık olduğu görülmektedir. Yapılacak kayıt ile T kasasının kayıtlı durumu ile fiziki durum arasında denklik sağlanmalıdır.

------------------                  ------------------------

100 KASA HS.                                                        2.000

100.01 T Kasası

                       397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI                2.000

------------------                  ------------------------          

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 5
11.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kasa Sayım Noksanlığına neden olan sebeplerdendir?

I. Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha fazla ödeme yapılması. Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha az bir tutar içinbelge düzenlenmesi.

II. Dönem içinde fiilen ödeme yapılmasına rağmen yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.

III. Dönem içinde eksik para tahsilatı yapılması. Bir başka ifade ile tahsil edilenfiili nakit tutardan daha fazla tutar makbuz düzenlenmesi ve kaydedilmişolması.

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Kasa Sayım Noksanlığına aşağıdaki nedenler yol açmaktadır:• Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha fazla ödeme yapılması. Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha az bir tutar içinbelge düzenlenmesi.• Dönem içinde fiilen ödeme yapılmasına rağmen yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.• Dönem içinde eksik para tahsilatı yapılması. Bir başka ifade ile tahsil edilenfiili nakit tutardan daha fazla tutar makbuz düzenlenmesi ve kaydedilmişolması.• Kasadan sorumlu kişilerin veya bir başka kişinin kasadaki parayı kayıt dışızimmetine geçirmesi.

12.

Aşağıdakilerden hangisi alacak senetleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

Doğru Cevap: "D" Adi senetler ticari faaliyetlerde esastır
Soru Açıklaması

Alacak senedi, bir alacak hakkını gösteren yazılı bir belgedir. İşletmelerin yapmış oldukları satışları karşılığında aldıkları senetler, işletmeye bir takım fayda sağlarlar. Bu faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Alacakların tahsil edilememe riskini azaltmak, • Alacaklarını sağlam esaslara bağlamak, • Nakit sıkıntısını önlemek, işletmeler nakit sıkıntısı yaşadıklarında ellerinde bulunan alacak senetlerini bankalara iskonto ettirmek veya borçlusu bulunduğu kişiye ciro etmek suretiyle nakit sıkıntılarını önleyebilirler. Alacak senetleri, adi senetler ve kıymetli evrak niteliğinde senetler olmak üzere ikiye ayrılır. Adi senetler; Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlerdir. Ticari faaliyette bu tür senetlerin fazla önemi yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri hisse senetlerinnin sağladığı olanaklardandır?

I. Kârdan pay elde etmek

II.  Yönetimde oy hakkı

III. Borsada fiyat hareketlerinden kâr

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Hisse senetleri, sermaye şirketlerinin sermaye paylarını temsil eden belgeleridir. Hisse senedi, sahibine kısaca aşağıdaki olanakları sağlamaktadır:• Kârdan pay elde etmek• Yönetimde oy hakkı• Borsada fiyat hareketlerinden kâr (zarar)

14.

Dönem sonunda işletmenin deposunda kalan stokların ilk alınan stoklar olduğu esasına dayanan stok maliyet akış varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Son giren ilk çıkar varsayımı
Soru Açıklaması

İşletmede ilk satılan stokların son alınan stoklar olduğu ve dolayısı ile depoda kalan stokların ise ilk alınan stoklar olduğu esasına dayanan stok maliyet akış varsayımı “Son giren ilk çıkar (SGİÇ) maliyet akış varsayımı” olarak adlandırılır. Doğru yanıt C’dir.

15.

Dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Aralıklı ortalama maliyet yöntemi
Soru Açıklaması

Aralıklı envanter sistemi, dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir. Doğru cevap E seçeneğidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Alacak senetleri
Soru Açıklaması

Hisse senetleri, Tahviller, Finansman Bonosu, Hazine Bonosu, Yatırım Fonları, Gelir Ortaklığı Belgesi, Kâr Zarar Ortaklığı Belgeleri menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir.

17.

VUK’un 322. Maddesine göre; hangisi kanaat verici vesika değildir?

Doğru Cevap: "D" Kazai hüküm
Soru Açıklaması

VUK’un 322. Maddesine göre; “Kazai bir hükme ve kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır”. Kazai hüküm, alacağın tahsil edilme olanağının tamamen ortadan kalktığını hükme bağlayan bir mahkeme kararının mevcudiyetidir. Kanaat verici vesika ise mektup, makbuz, ibraname, alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları, konkordota anlaşması, gibi yazılı vesikalardır.

18.

Tüm işletmelerin uymak zorunda oldukları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerlemeye kaç yılında başlanmıştır? 

Doğru Cevap: "B" 2013
Soru Açıklaması

Alıcılar hesabının dönemsonu işlemleri kapsamında hangi değerleme ölçüsüne göre değerleneceği konusunda iki farklı düzenleme söz konusudur. Bunlardan birincisi VUK’na göre değerlemedir. İkincisi ise 2011 yılı Ocak ayında kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni TTK ile 2013 yılında tüm işletmelerin uymak zorunda oldukları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerlemedir.  Doğru yanıt B'dir. 

19.

Anonim şirketlerin, iktisadi devlet teşekküllerinin ve kamu kuruluşlarının borç para temin etmek amacıyla çıkardıkları borçlanma belgelerine ne denir?

Doğru Cevap: "D" Tahvil
Soru Açıklaması

Tahviller ise, anonim şirketlerin, iktisadi devlet teşekküllerinin ve kamu kuruluşlarının borç para temin etmek amacıyla çıkardıkları borçlanma belgeleridir.

20.

TTK’nun hangi maddesi envanter defterini işletmeler tarafından tutulması gereken zorunlu olan defterler arasında kabul etmektedir?

Doğru Cevap: "E" 64
Soru Açıklaması

TTK’nun 64. Maddesi envanter defterini işletmeler tarafından tutulması gereken zorunlu olan defterler arasında kabul etmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler