• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 4
1.

Dönemsonunda bankadan alınan hesap özetine göre daha önce tahsile gönderilmiş olan alınan çeklerin 50.000’ TL lik kısmının işletme­nin mevduat hesabına geçtiği öğrenilmiştir. Bu durumda hangi hesaba alacak kaydı yapılır?

Doğru Cevap: "B" Alınan çekler hesabı
Soru Açıklaması

Bu işlem nedeniyle tahsil edilen çek ka­dar banka mevduatında artış meydana gelmiştir. Aynı şekilde alınan çekler varlık hesabıdır ve çekler tahsil edildiği için azalmıştır bu nedenle Alınan Çekler hesa­bının alacağına kaydedilir.

2.
 • İşletmenin satışlarına engel olmamalı,
 • Konusunda uzman bir ekip tarafından süratli bir şekilde yapılmalı,
 • İşletme yöneticilerinin ve yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmeli
 • İşletme üst yönetiminin sayım sonucunu etkileyecek müdahalelere meydan vermemeli
 • Yukarıda envanter işlemleri hakkında verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
  Soru Açıklaması

  Envanter işlemleri;

 • İşletmenin satışlarına engel olmamalı,
 • Konusunda uzman bir ekip tarafından süratli bir şekilde yapılmalı
 • İşletme yöneticilerinin ve yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmeli
 • İşletme üst yönetiminin sayım sonucunu etkileyecek müdahalelere meydan vermemeli
 • 3.

  İşletmelerin bankadaki vadeli veya vadesiz mevduatlarındaki hareketler hangi kodlu Bankalar hesabında izlenir?

  Doğru Cevap: "C" 102
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin bankadaki vadeli veya vadesiz mevduatlarındaki hareketler 102 Bankalar hesabında izlenir.

  4.
  "Türkiye Muhasebe standartlarında “gerçeğe uygun değer” kavramına vurgu yapılmakta, varlık ve borçların gerçeğe uygun bir şekilde ölçümlenmesi, değerlenmesi ve finansal tablolarda raporlanmasının, finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacının en iyi bir şekilde karşılanmasına neden olacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, finansal tablo unsurlarının değerlemesi ile ilgili olarak standartlarda kaç temel ölçümleme esası vardır." Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" 5
  Soru Açıklaması

  Türkiye Muhasebe standartlarında “gerçeğe uygun değer” kavramına vurguyapılmakta, varlık ve borçların gerçeğe uygun bir şekilde ölçümlenmesi, değerlenmesi ve finansal tablolarda raporlanmasının, finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacının en iyi bir şekilde karşılanmasına neden olacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, finansal tablo unsurlarının değerlemesi ile ilgili olarak standartlarda aşağıda belirtilen beş temel ölçümleme esasına yer verilmiştir.• Maliyet bedeli• Cari maliyet (Yenileme maliyeti)• Gerçekleşebilir değer• Gerçeğe uygun değer• Kullanım değeri

  5.

  "Türk Ticaret Kanununa göre; her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır" Bu kanun maddesinin doğrusu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  Soru Açıklaması

  Envanter Çıkarma Zamanı ve Hesap DönemiEnvanterin ne zaman çıkarılacağını kanunlarımız belirlemiştir. 6102 sayılı TürkTicaret Kanununa göre; her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını,alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz vedoğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır.

  6.

  Daha önce kasa fazlası olarak kaydedilen tutarın Dönem sonuna kadar nedeni bulunamamıştır. Dönem kârına aktarılmasına karar verildiğine göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. borçlandırılır.
  Soru Açıklaması

  Dönem sonunda kasa fazlalığının nedeninin bulunamayacağı anlaşılmışsa ve bu nedenle dönemin kârına ilave edilmesi kararı verilmişse geçici olarak açılmış olan 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 679 Diğer Olağan dışı Gelir ve Kârlar hesabına devredilerek kapatılır. Bunun için 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlandırılır, 679 Diğer Olağan dışı Gelir ve Kârlar hesabı alacaklandırılır. Doğru yanıt B’dir.

  7.

  Hisse senedi hesap numarası kaçtır 

  Doğru Cevap: "C" 125
  Soru Açıklaması

  125 Hesap no Hisse Senedidir. 

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi Kasa Hesabının dönem içinde borçlandırıldığı hareketlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Borcun nakit ödenmesi
  Soru Açıklaması

  Önceki dönemden kalan ve dönem başı olan Türk Lirası nakit mevcudu, Kasa Hesabının borcuna kaydedilir. Dönem içinde; peşin satışlardan, çek senet tahsilatından, bankadan çekilen nakitlerden, müşterilerin cari hesabına yaptığı nakitödemelerden vb. hareketlerden kaynaklanan nakit girişleri için yine Kasa Hesabı borçlandırılır. Dönem içinde; borcun nakit ödenmesi, bankaya nakit yatırılması, elektrik, telefon vb faturaların ödenmesi, işçilik ücretlerinin nakit ödenmesi vb.olaylar gerçekleştiğinde ise, Kasa Hesabı alacaklandırılır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi diğer alacaklar grubuna dahil olan hesaplardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Şüpheli Alacaklar
  Soru Açıklaması

  Kısa vadeli diğer alacaklar 13 Diğer Alacaklar grubunda yer alan hesaplarda, uzun vadeli diğer alacaklar ise “23 Diğer Alacaklar” grubunda yer alan hesaplarda izlenir. Bu grupta bulunan alacaklar Tekdüzen Hesap Planında aşağıdakigibi isimlendirilmiştir;• Ortaklardan Alacaklar• İştiraklerden Alacaklar• Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar• Personelden Alacaklar• Diğer Çeşitli AlacaklarDoğru yanıt A seçeneğidir. 

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri menkul kıymetlerdendir?

  I. Hisse senetleri

  II. Tahviller

  III. Finansman Bonosu

  IV. Hazine Bonosu

  Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
  Soru Açıklaması

  Hisse senetleri, Tahviller, Finansman Bonosu, Hazine Bonosu, Yatırım Fonları, Gelir Ortaklığı Belgesi, Kâr Zarar Ortaklığı Belgeleri menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Ara Sınav - Deneme 4
  11.

           

  12.03.20*0

  1.200

  1.200

  397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI HS.

  120 ALICILAR HS   

  - Oran Ticaret

                                                       

   

  Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  Doğru Cevap: "D" Düzeltme kaydı
  Soru Açıklaması

  Bahsi geçen işlem düzeltme kaydına aittir. Doğru cevap D şıkkıdır.

  12.

  "İşletmenin farklı birimlerinde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Depoya ham maddenin ve yardımcı malzemenin fiziki girişini veya çıkışını takip etmek için, üretim sürecindeki yarı mamul stoklarının hem fiziki hem de maliyet akışını takip etmek için, üretilen mamullerin depodan çıkışını hem fiziki hem de maliyet bakımından takip edilmesi için kullanılabilmektedir. Ayrıca ticaret işletmelerinin stok takibinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır."

  Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Stok kartları
  Soru Açıklaması

  işletmeninfarklı birimlerinde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Depoya hammaddenin veyardımcı malzemenin fiziki girişini veya çıkışını takip etmek için, üretim sürecindeki yarı mamul stoklarının hem fiziki hem de maliyet akışını takip etmek için,üretilen mamullerin depodan çıkışını hem fiziki hem de maliyet bakımından takip edilmesi için kullanılabilmektedir. Ayrıca ticaret işletmelerinin stok takibindeyoğun bir şekilde kullanılmaktadır

  13.

  Alıcılar hesabı, VUK’a göre aşağıdaki hangi değerle değerlenir?

  Doğru Cevap: "A" Mukayyet değer
  Soru Açıklaması

  Alıcılar hesabı, VUK’un 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir. Doğru cevap A şıkkıdır.

  14.

  İşletmenin bir dönem boyunca satın aldığı ticari mallar ile dönem başı stoklarının toplamı işletmenin ilgili dönemde .............. gösterir. .............dan dönem içinde satılan stokların çıkartılması sonucunda işletmenin o malına ilişkin dönem sonu stoklarının maliyetini gösterir.

  Yukarıdaki metinde boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru Cevap: "B" satılabilir stoklar
  Soru Açıklaması

  İşletmenin bir dönem boyunca satın aldığı ticari mallar ile dönem başı stoklarının toplamı işletmenin ilgili dönemde satılabilir stoklarını gösterir. Satılabilirstoklardan dönem içinde satılan stokların çıkartılması sonucunda işletmenin omalına ilişkin dönemsonu stoklarının maliyetini gösterir.

  15.

  Genel geçici mizanda T Kasası hesabının borç toplamı, T80.000; alacak toplamı ise, T20.000’dir. Yapılan fiziki sayımda kasada T60.000 olduğu saptanmıştır. Budurumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" Dönemsonunda kasa denktir.
  Soru Açıklaması

  80.000-20.000=60.000 Dönemsonunda kasa denktir.

  16.
  Tahsil olanağı tamamen ortadan kalkan senetsiz ve senetli alacaklar ne olarak kabul edilir?
  Doğru Cevap: "B" Değersiz alacaklar
  Soru Açıklaması

  Tahsil olanağı tamamen ortadan kalkan senetsiz ve senetli alacaklar değersiz alacaklar olarak kabul edilir. VUK’un 322. Maddesine göre; “Kazai bir hükme ve kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır”. Bu nedenle doğru yanıt B'dir. 

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri ile ilgili söylenemez?

  Doğru Cevap: "B" İhraç eden için borçlanma belgesi olduğu söylenebilir
  Soru Açıklaması

  İhraç eden için borçlanma belgesi olduğu söylenebilir

  18.

  I.TTK ve VUK kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılmaya izin vermektedir. 

  II. Dönem boyunca çeşitli maliyet akış varsayımları (İGİÇ, SGİÇ veya ortalama maliyet) altında tutulan stok yardımcı hesaplarının miktar kalanı bilgisine ulaşmak amaçlanır.

  III. Satışın gerçekleştirildiği mağaza, şube, teşhir alanları, yoldaki mallar ile konsinye (emanet) malları da sayıma dahil edilmeli ve detaylı bir lokasyon planı oluşturulmadır. 

  Muhasebe dışı envanterle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  Doğru Cevap: "B" Yalnız II
  Soru Açıklaması

  Stoklarını düzenli olarak ikame eden, toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyan ve bu stokların mevcutları miktar, değer ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğrayan işletmeler için, TTK ve VUK kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılmaya izin vermektedir. satışın gerçekleştirildiği mağaza, şube, teşhir alanları, yoldaki mallar ile konsinye (emanet) malları da sayıma dahil edilmeli ve detaylı bir lokasyon planı oluşturulmadır. İnsan gücü, donanım, yazılım ve koordinasyon stok sayımının önemli unsurlarıdır. İşletmenin stok sayımına ilişkin yazılı kurallarının (prosedür) ve bir akış planının bulunması gerekmektedir. Stok sayımı sadece depolarındaki stokların sayılması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda satışın gerçekleştirildiği mağaza, şube, teşhir alanları, yoldaki mallar ile konsinye (emanet) malları da sayıma dahil edilmeli ve detaylı bir lokasyon planı oluşturulmadır. Muhasebe dışı envanterde amaç, dönem boyunca çeşitli maliyet akış varsayımları (İGİÇ, SGİÇ veya ortalama maliyet) altında tutulan stok yardımcı hesaplarının miktar kalanı bilgisine ulaşmak değildir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

  19.

  Kasa sayım noksanlığına aşağıdaki nedenlerden hangisi yol açmamaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Yapılan ödeme tutarından daha fazla bir tutar için belge düzenlenmesi
  Soru Açıklaması

  Kasa Sayım Noksanlığına aşağıdaki nedenler yol açmaktadır:• Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha fazla ödeme yapılması. Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha az bir tutar için belge düzenlenmesi.• Dönem içinde fiilen ödeme yapılmasına rağmen yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.• Dönem içinde eksik para tahsilatı yapılması. Bir başka ifade ile tahsil edilen fiili nakit tutardan daha fazla tutar makbuz düzenlenmesi ve kaydedilmiş olması.• Kasadan sorumlu kişilerin veya bir başka kişinin kasadaki parayı kayıt dışı zimmetine geçirmesi.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi stok kartlarının kullanım amaçları arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "A" Satılan mamüllerin maliyet bakımından kontrol edilmesi için kullanılmaktadır.
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler