• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 3
1.

Bilânçonun düzenlendiği tarihte sahip olunan varlığın, aynı yaştaki, aynı verimdekibenzer varlıkların veya benzer üretim ve hizmet sunabilen ya da benzer kâredebilme yeteneğine sahip olan varlıkların edinilmesi için katlanılacak maliyetlere eşit değere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Yenileme maliyet
Soru Açıklaması

Yenileme maliyeti:Bilânçonun düzenlendiğitarihte sahip olunan varlığın,aynı yaştaki, aynı verimdekibenzer varlıkların veyabenzer üretim ve hizmetsunabilen ya da benzer kâredebilme yeteneğine sahipolan varlıkların edinilmesi içinkatlanılacak maliyetlere eşitbir değerdir.

2.

Dönem içindeki stok alış bilgileri aşağıdaki gibi olan bir işletmede aralıklı envanter yöntemi ve ortalama maliyet varsayımı kullanılmaktadır. Bu işletmenin ortalama birim maliyeti kaç TL’dir?

Tarih

İşlem

Miktar

Birim Maliyet

Tutar

01 Ocak

Devir

4.000

2

8.000

12 Temmuz

Alış

7.000

3

21.000

19 Ağustos

Alış

6.000

4

24.000

Doğru Cevap: "C" 3,11
Soru Açıklaması

Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir işletmede

 Satışa hazır stokların maliyeti = 8.000 + 21.000 + 24.000 = 53.000

      Satışa hazır stokların miktarı= 4.000 + 7.000 + 6.000 = 17.000

Ortalama birim maliyet =  Satışa hazır stokların maliyeti / Satışa hazır stokların miktarı

 Ortalama birim maliyet = 53.000 / 17.000 = 3,11

Doğru yanıt C’dir.

3.

İŞletmelerin bankadaki vadeli veya vadesiz mevduatlarındaki hareketler .....Bankalar hesabında izlenir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" 102
Soru Açıklaması

102 Bankalar hesabıdır. 

4.

İşletmelerin teminat almaksızın yapmış oldukları satışları karşılığında doğan ve vadeleri bir yıldan daha kısa olan alacaklar aşağıdaki hesapların hangisinde takip edilir?

Doğru Cevap: "C" 120 Alıcılar hesabı
Soru Açıklaması

İşletmelerin teminat almaksızın yapmış oldukları satışları karşılığında doğan ve vadeleri bir yıldan daha kısa olan alacaklar 120 Alıcılar hesabında vadesi bir yıldan daha uzun olan alacaklar ise 220 Alıcılar hesabında takip edilir. Doğru cevap C şıkkıdır.

5.

T Kasası dönemsonu işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Fiziki sayım sonucu tespit edilen mevcut, kayıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farka sayım noksanlığı denir.
Soru Açıklaması

Fiziki sayım sonucu tespit edilen mevcut, kayıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farkasayım noksanlığı denir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi stok maliyet akış varsayımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Değişken maliyet varsayımı
Soru Açıklaması

En yaygın olarak kullanılan stok maliyeti akış yöntem ve varsayımları şunlardır: 1. Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi 2. İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ) 3. Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (SGİÇ) 4. Ortalama Maliyet Varsayımı. Değişken maliyet ise; üretim hacmine bağlı olarak artıp azalan maliyet türüdür. stok maliyeti akış yöntem ve varsayımlarından değildir. Doğru yanıt A’dır.

7.
VUK’a göre hangi işletmeler alacak senetlerini mukayyet (kayıtlı) ya da tasarruf (peşin) değeri ile değerlemek zorundadır?
Doğru Cevap: "E" Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan işletmeler 
Soru Açıklaması

VUK’un 281. maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan işletmeler alacak senetlerini değerlemede mukayyet (kayıtlı) ya da tasarruf (peşin) değeri ölçüsünden birini esas alabilirler. Bu nedenle doğru yanıt E'dir. 

8.

 VUK’a göre hangi işlem sonucu  karşılık ayrılabilir?

Doğru Cevap: "A" Zirai kazancın elde edilmesi sırasında oluşan alacaklar,
Soru Açıklaması

VUK’a göre sadece ticari ve zirai kazancın elde edilmesi sırasında oluşan alacaklar şüpheli duruma düşerse karşılık ayrılabilir. Diğer nedenlerden dolayı oluşan alacaklar şüpheli alacak hâline gelmiş olsa bile karşılık ayrılamaz ve ayrılırsa vergi matrahından düşülemez.

9.
 • Kârdan pay elde etmek
 • Yönetimde oy hakkı
 • Borsada fiyat hareketlerinden kâr (zarar)
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hisse senedinin yatırımcıya sağladığı olanaklardan biridir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Hisse senetleri, sermaye şirketlerinin sermaye paylarını temsil eden belgeleridir. Hisse senedi, sahibine kısaca aşağıdaki olanakları sağlamaktadır: • Kârdan pay elde etmek • Yönetimde oy hakkı • Borsada fiyat hareketlerinden kâr (zarar) 

  10.

  Genel geçici mizanda T Kasası hesabının borç toplamı, T55.000; alacak toplamı ise, T45.000’dir. Yapılan fiziki sayımda kasada T10.000 olduğu saptanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" Dönemsonunda kasa denktir.
  Soru Açıklaması

  Dönemsonunda kasa denktir.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Ara Sınav - Deneme 3
  11.

  Dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemine ne denir?

  Doğru Cevap: "C" Aralıklı envanter sistemi
  Soru Açıklaması

  Aralıklı envanter sistemi, dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir.

  12.

  Emsal Bedeli perakende sektöründe maliyet bedeline % kaç eklenerek hesaplama yapılır?

  Doğru Cevap: "D" %10
  Soru Açıklaması

  Emsal bedeli tespit edilecek stokun, maliyet bedeli biliniyor veya belirlenmesi mümkünse, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 (makul bir brüt kar oranı) eklemek suretiyle emsal bedeli hesaplanır.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri  Emsal bedelinin stoklara uygulanmasındaki temel kriterlerdendir?

  I. Stokların değer düşüklüğü; yangın, deprem ve su baskını gibi doğal afetlerden kaynaklanmalıdır

  II.Stokların değer düşüklüğü; stokların bozulması, çürümesi, kırılması, çatlaması, paslanması gibi durumların sonucunda ortaya çıkmalıdır.

  III. Stok değer düşüklüğü işletme açısından önemli kabul edilmelidir.

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

   Emsal bedelinin stoklara uygulanmasında üç temel kriteresas alınmaktadır:• Stokların değer düşüklüğü; yangın, deprem ve su baskını gibi doğal afetlerden kaynaklanmalıdır.• Stokların değer düşüklüğü; stokların bozulması, çürümesi, kırılması, çatlaması, paslanması gibi durumların sonucunda ortaya çıkmalıdır.• Stok değer düşüklüğü işletme açısından önemli kabul edilmelidir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi ticari kar ve mali kar için yanlış bir bilgidir? 

  Doğru Cevap: "C" Muhasebe karı ve zararı mali kar ve zararla eş anlamlıdır. 
  Soru Açıklaması

  Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilen kâr veya zarar, ticari kâr veya zarardır (muhasebe kârı veya zararı).

  15.
  Vergi Usul Kanuna göre Bankalar hangi değerleme ölçütüyle değerlenmektedir?
  Doğru Cevap: "A" Mukayyet değer
  Soru Açıklaması

  Dönemsonu banka mevduat hesabı gerçeğe uygun değer üzerinden kayıtlanır. VUK’da ticari mevduatın değerlendirilmesine ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte uygulamada senetsiz alacaklar gibi mukayyet değerle değerlenmektedir.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi dönem içinde her an stoktaki malların hem hacmini hem de maliyetini ve satışların ise hem tutarını hem de maliyetini gösterilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir?

  Doğru Cevap: "B" Devamlı envanter sistemi
  Soru Açıklaması

  Devamlı envanter sistemi, dönem içinde her an stoktaki malların hem hacmini hem de maliyetini ve satışların ise hem tutarını hem de maliyetini gösterilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi, saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek kelimelerini karşılayan tanımdır?

  Doğru Cevap: "B" Envanter
  Soru Açıklaması

  Envanter ve Envanter Kayıtları: Genel geçici mizan hazırlandıktan sonra, burada yer alan hesaplara bakılarak işletmenin tüm hareketleri incelenir. Yani, işletmenin bütün varlıkları sayılır, ölçülür, tartılır ve değerlenir, alacakları ile borçlarının mutabakat çalışmaları yapılır.

  18.

  VUK, TTK ve Türkiye Muhasebe Standartları tarafından kullanılması yasaklanan maliyet akışı varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı
  Soru Açıklaması

  Türkiye’de ise 1.1.2004 tarihinde 5024 Sayılı Kanunla bu varsayım kaldırılmıştır.Aynı zamanda TMS 2 Stoklar standardı da SGİÇ yaklaşımının uygulanmaması konusunu karara bağlamıştır. Ancak her ne kadar gerek VUK ve TTK gerekse Türkiye Muhasebe Standartları SGİÇ varsayımının kullanılmasını yasaklamış olsa bile, eğer işletme yöneticileri doğru karar almaları için bu varsayımın uygulanmasını talepediyorlarsa, bu durumda işletme hem SGİÇ varsayımına hem de kanunların izinverdiği bir varsayımlardan birisine dayalı olarak stoklarını izleyebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

  19.

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Finansal tabloların niteliksel özelliklerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Pazarlanabilirlik
  Soru Açıklaması

  Sunulan finansal tablolardaki bilgilerin kullanıcılar için faydalı olabilmesi için,ihtiyaca ve gerçeğe uygun, zamanında sunulmuş, doğrulanabilir, karşılaştırılabilirve anlaşılabilir olması gerekir. Finansal tabloların niteliksel özellikleri;• İhtiyaca Uygunluk• Gerçeğe Uygun Sunum• Karşılaştırılabilirlik• Doğrulanabilirlik• Zamanında Sunum• Anlaşılabilirliktir.

  20.

  İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerine ilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilebildiği ve depoda mevcut stokun takip edilebildiği stok kayıt sistemine ne denir?

  Doğru Cevap: "B" Devamlı envanter sistemi
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerine ilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilebildiği ve depoda mevcut stokun takip edilebildiği stok kayıt sistemi devamlı envanter sistemi’dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler