• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 2
1.
Değersiz alacaklarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklardır. 
Soru Açıklaması

VUK’un 322. Maddesine göre; “Kazai bir hükme ve kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır”.VUK’un 324. Maddesine göre; konkordato veya anlaşma (sulh) yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar da değersiz alacak olarak kabul edilir. Değersiz alacak da, şüpheli alacaklarda olduğu gibi değersiz hale geldiği yılda zarar kaydedilir. İlgili yılda zarar kaydı yapılmayan alacak için daha sonraki yıllarda zarar kaydı yapılsa bile vergi matrahından düşülemez. Ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili alacaklar değersiz alacak olabilir. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilmiştir.. Doğru Yanıt B seçeneğidir.

2.

İşletme aralıklı envanter uyguluyorsa aşağıdaki varsayımların hangisine göre hesaplama yapmak durumdadır?

Doğru Cevap: "D" Ağırlıklı ortalama maliyet
Soru Açıklaması

İşletme devamlı envanter uyguluyorsa “Hareketli Ortalama Maliyet” varsayımına göre, aralıklı envanter uyguluyorsa“Ağırlıklı Ortalama Maliyet” varsayımına göre hesaplama yapmak durumundadır.

3.

40.000 liralık kamu kesimi tahvili satın alınmıştır. Dönem sonunda kamu kesimi tahvillerinin borsa (piyasa) değerinin 50.000 lira olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda aşağıdaki hesaplardan hangisine kayıt yapılır?

Doğru Cevap: "A" DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS.
Soru Açıklaması

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS 10.000 

                    649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS. 10.000 

                    649. 02 Tahvil Değerleme Farkları

4.

Alış bedeli 10.000 TL olan hisse senetleri, 20.000’ TL ye satılmıştır. Bu durumun kaydında hangi hesap ne kadar borçlandırılır?

Doğru Cevap: "C" Kasa hesabı 20.000 TL
Soru Açıklaması

Hisse senetleri satıldığında alış bedeli ile kayıtlardan çıkartılır, satış bedeli ile alış bedeli arasındaki olumlu fark Menkul Kıymet Satış Kârlarına, olumsuz fark ise Menkul Kıymet Satış Zararları hesaplarına kaydedilir. Bu senaryoda kasaya 20.000 TL girmiş ve borçlandırılmıştır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri VUK emsal bedelin uygulandığı aşamalardandır?

I. ortalama fiyat yöntemi

II. maliyet bedeli yöntemi

III. takdir yöntemi

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

İlk uygulanması gereken yöntem ortalama fiyat yöntemidir. Aynı cins vetürdeki stoklardan son aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışlarıntutarına ve miktarına göre işletme tarafından hesaplanacak ortalama satışfiyatı olarak kabul edilir.

İkinci sırada maliyet bedeli yöntemi uygulanmaktadır. Emsal bedeli tespit edilecek stokun, maliyet bedeli biliniyor veya belirlenmesi mümkünse, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için%10 (makul bir brüt kar oranı) eklemek suretiyle emsal bedeli hesaplanır

Son sırada ise takdir yöntemi bulunmaktadır. Yukarıda yazılı esaslara görebelli edilemeyen emsal bedelleri, ilgililerin başvurusu üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belirlenir

6.
 • Kasa Denkliği
 • Kasa Noksanı
 • Kasa Fazlası
 • Dönem sonunda Kasa Hesabı ile ilgili yukarıdaki durumlardan hangisi/hangileri ile karşılaşılabilir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Kasa ile ilgili işlemlerde şu üç durumdan biri ile karşılaşılır:

  • Kasa Denkliği

  • Kasa Noksanı

  • Kasa Fazlası

  7.

  I.   Aralıklı envanter sistemi

  II.  Devamlı envanter sistemi

  III. Ağırlıklı envanter sistemi

  IV.  Hareketli envanter sistemi

  Ticaret işletmeleri mal alım-satım işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde stoklarını yukarıdaki hangi sistemlere göre muhasebeleştirmektedirler?

  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması

  Ticaret işletmeleri mal alım-satım işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde, faaliyet hacimleri, muhasebe sistemlerinin işleyişi, alım-satımını yaptıkları malların özellikleri ve çeşitliliğine bağlı olarak stoklarını aralıklı envanter veya devamlı (sürekli) envanter sistemine göre muhasebeleştirebilmektedir.

  8.

  Aşağıda verilen muhasebe sürecinin aşamalarından hangisi önce yapılmaktadır? 

  Doğru Cevap: "A" Ara mizanlar
  Soru Açıklaması

  Muhasebe sürecinde açılış kayıtları ve dönem içi mali işlemlerin kaydından sonra yapılan işlem "Ara mizanlar"dır. Diğer işlemler ara mizan hazırlandıktan sonra yapılır. 

  9.

  I.   Stok kaleminin defter değeri tespit edilir.

  II.  Varlığın satışına ilişkin tüm maliyetler toplanır.

  III. Net gerçekleşebilir değeri hesaplamak için piyasa değerinden satış maliyetleri çıkartılır.

  Stok kaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri izlenir?

  Doğru Cevap: "D" II ve III
  Soru Açıklaması

  Stok kaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için aşağıdaki adımlar izlenir:• Stok kaleminin piyasa değeri tespit edilir,• Varlığın satışına ilişkin tüm maliyetler toplanır,• Net gerçekleşebilir değeri hesaplamak için piyasa değerinden satış maliyetleri çıkartılır.

  10.

  I- Yatırımcısına, faiz kazancı 

  II- Kârdan pay elde etmekIII-Yönetimde oy hakkıIV- Borsada fiyat hareketlerinden kâr (zarar)

  Aşağıdakilerden hangisinde hisse senetlerinin olanaklarının dışındadır?

  Doğru Cevap: "D" II-III-IV
  Soru Açıklaması

  Hisse senetleri, sermaye şirketlerinin sermaye paylarını temsil eden belgeleridir. Hisse senedi, sahibine kısaca aşağıdaki olanakları sağlamaktadır:• Kârdan pay elde etmek• Yönetimde oy hakkı• Borsada fiyat hareketlerinden kâr (zarar)

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Ara Sınav - Deneme 2
  11.

  İşletmelerde dönemsonu işlemleri kapsamında yapılacak envanter işlemleri kaç  gruba ayrılmaktadır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" 2
  Soru Açıklaması

  Muhasebe Dışı Envanter ve Muhasebe İçi Envanter İşlemleriİşletmelerde dönemsonu işlemleri kapsamında yapılacak envanter işlemleri aşağıda gösterildiği gibi iki gruba ayrılmaktadır:• Muhasebe dışı envanter• Muhasebe içi envanter

  12.

  Stoklarını düzenli olarak ikame eden, toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyan ve bu stokların mevcutları miktar, değer ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğrayan işletmeler için, TTK ve VUK kural olarak kaç yılda bir fiziksel sayım yapılmaya izin vermektedir?

  Doğru Cevap: "C" Üç
  Soru Açıklaması

  Stoklarını düzenli olarak ikame eden, toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyan ve bu stokların mevcutları miktar, değer ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğrayan işletmeler için, TTK ve VUK kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılmaya izin vermektedir.

  13.

  İşletmelerde faaliyet dönemi ne zaman başlar?

  Doğru Cevap: "C" 01 Ocak
  Soru Açıklaması

  İşletmelerde faaliyet dönemi 1 Ocak tarihinde başlar, 31 Aralık tarihinde sona erer. Her 31 Aralık itibariyle işletme ile ilgili taraflara işletmenin finansal tabloları sunulur.

  14.

  Vergi Usul Kanununa göre hisse senetleri hangi değerleme ölçütüyle değerlenir ? 

  Doğru Cevap: "B" Alış bedeli
  Soru Açıklaması

  Vergi Usul Kanunu’na göre hisse senetleri alış bedeli ile değerlenir. Muhasebe Standartları ise hisse senetlerinin, gerçeğe uygun değer ile değerlenmesini öngörmektedir.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi stok sayım işleminin gereklilikleri arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "C" Yönetici desteği
  Soru Açıklaması

  Stok sayım işlemi; teknik bilgi ve donanım, insan gücü temini ve koordinasyonu, hata bulma ve sonuç raporlama yapısı ile ilgili tüm gereklilikleri içermektedir. Stok sayımı muhasebe dışı envanteri ifade etmektedir.

  16.

  Muhasebe standartlarında 120 Alıcılar hesabının hangi değerleme üzerinden değerleneceği belirtilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" İtfa edilmiş maliyet değeri
  Soru Açıklaması

  Muhasebe standartlarında 120 Alıcılar hesabının “itfa edilmiş maliyet değeri” üzerinden değerleneceği belirtilmiştir?

  17.

  İşletmelerde stokların maliyetinin satın alındıkları değer üzerinden belirlenmesi esasına dayanan stok maliyet akış varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Gerçek parti maliyeti yöntemi
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin sattıkları malların ve dönem sonunda ellerinde bulunan ticari mal stoku maliyetinin, söz konusu varlıkların satın alındıkları değer üzerinden belirlenmesini esas alan stok maliye akış varsayımı “gerçek parti maliyeti yöntemi” olarak adlandırılır. Doğru Yanıt D’dir.

  18.

  Bankalardaki hesaplara yatırılan ve çekilen paraların tutarları işletmenindefterlerinde ve banka hesap özetlerinde aynı ise, işletmenin kayıtları ilebankanın kayıtlarının uyum içinde olduğu anlaşılır ve düzeltme kaydı yapılmaz. Bu durumda varsa tahakkuk eden faizler kayda alınır ve Bankalarhesabının verdiği kalan işletmenin bilançosunun hangisinde yer alır?

  Doğru Cevap: "B" Aktifinde
  Soru Açıklaması

  Dönemsonu işleminin hazırlık aşaması olarak, çalışılan bankalar ve şubelerineait kullanılan bütün hesaplara ilişkin hesap özetleri alınır. Alınan hesap özetleri ileişletme kayıtları karşılaştırılır ve mutabakat aranır. Buna göre;• Bankalardaki hesaplara yatırılan ve çekilen paraların tutarları işletmenindefterlerinde ve banka hesap özetlerinde aynı ise, işletmenin kayıtları ilebankanın kayıtlarının uyum içinde olduğu anlaşılır ve düzeltme kaydı yapılmaz. Bu durumda varsa tahakkuk eden faizler kayda alınır ve Bankalarhesabının verdiği kalan işletmenin bilançosunun aktifinde yer alır.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi çek ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 6 ay içinde
  Soru Açıklaması

  Çek, günümüzde işletmelerin ticari hayatında önemlibir değişim aracı olarak kullanılmaktadır. Çek görüldüğünde ödenecek bir ödeme aracıdır. Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki yer ve sürelerde ödeme için ibraz edilmelidir:• Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde• Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde• Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde• Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 3 ay içindeÇek her ne kadar ibrazında ödenmesi gereken bir ödeme aracı olmasına rağmen ülkemizde ileri tarih atılarak vadeli ödeme aracı olarak da kullanıldığı yaygınolarak görülmektedir.

  20.

  Banka tarafından hesaptan çekilen hesap kullanım ücreti hangi tür bir giderdir? 

  Doğru Cevap: "B" Yönetsel gider
  Soru Açıklaması

  Banka tarafından hesaptan çekilen hesap kullanım ücreti yönetsel bir giderdir ve genel yönetim giderleri hesabının borcuna kaydedilmiştir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler