• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 13
1.
"Değerleme işlemleri, muhasebe dışı envanterin sayımdan sonraki aşamasıdır. İşletmelerin finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak  sınırlı olmamak üzere  değerleme ilkeleri geçerlidir" Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu ilkelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" • Değerlemelerde işletme faaliyetinin durması esasına göre hareket edilmelidir.
Soru Açıklaması

Değerleme İşlemleriDeğerleme işlemleri, muhasebe dışı envanterin sayımdan sonraki aşamasıdır. İşletmelerin finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir:• Bir önceki dönemin kapanış bilançosundaki değerler ile faaliyet dönemininaçılış bilançosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır.• Fiili veya hukuki duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işletme faaliyetininsürekliliğinden hareket edilmelidir.• Bilanço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir.• Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır, özellikle de bilanço gününe kadar doğmuşbulunan bütün muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ileyıl sonu finansal tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalarbile dikkate alınırlar. Kazançlar bilanço günü itibariyle gerçekleşmişlersehesaba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların dönem sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esaslara uyulur.• Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızınyıl sonu finansal tablolarına alınırlar.• Önceki yılsonu finansal tablolarında uygulanmış bulunan yöntemler korunur.

2.
 • Alınan çeklerin fiziki doğruluğu
 • Verilen çeklerin borç mutabakatlarının yapılması
 • Verilen çeklerin vadeli ticari alacaklar olarak ayrılması 
 • Yukarıda çeklerle ilgili bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

  Doğru Cevap: "E" 1-2
  Soru Açıklaması

  Verilen çekler vadeli ticari borçlar olarak ayrıştırılmaktadır. Bu nedenle 3. madde yanlıştır. 

  3.

  Aşağıdakilerden hangisi alacak senetleriyle ilgili bir bilgi yanlış verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" Ticari faaliyette adi senetlerin değeri yüksektir. 
  Soru Açıklaması

  Alacak senedi, bir alacak hakkını gösteren yazılı bir belgedir. İşletmelerin yapmış oldukları satışları karşılığında aldıkları senetler, işletmeye bir takım fayda sağlarlar. Bu faydalar aşağıdakigibi sıralanabilir:• Alacakların tahsil edilememe riskini azaltmak,• Alacaklarını sağlam esaslara bağlamak,• Nakit sıkıntısını önlemek, işletmeler nakit sıkıntısı yaşadıklarında ellerindebulunan alacak senetlerini bankalara iskonto ettirmek veya borçlusu bulunduğu kişiye ciro etmek suretiyle nakit sıkıntılarını önleyebilirler. Adi senetler; Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçimebağlı olmayan senetlerdir. Ticari faaliyette bu tür senetlerin fazla önemi yoktur. Kıymetli evrak niteliğindeki senetler, kambiyo senetleri (ticari senetler) ve mal (emtia) senetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

  4.

  Bilançoda şüpheli alacakları göstermek üzere kullanılan “ şüpheli ticari alacaklar ” ve “ şüpheli ticari alacaklar karşılığı ” hesaplarının kapatılması ne zaman kapatılması gerekir?

  Doğru Cevap: "D" Şüpheli alacak kaydı yapılmış bir alacağın tahsil edilemeyeceği kesinleştiğinde
  Soru Açıklaması

  Şüpheli alacak kaydı yapılmış bir alacağın tahsil edilemeyeceği kesinleştiğinde bilançoda şüpheli alacakları göstermek üzere kullanılan “ şüpheli ticari alacaklar ” ve “ şüpheli ticari alacaklar karşılığı ” hesaplarının kapatılması gerekir.

  5.

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde envanter işlemlerinin iyi yapılması için gerekliliklerden biri yanlış verilmiştir?

  Doğru Cevap: "C" Stokların fiyat ve birim işlemleri de sayım sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.
  Soru Açıklaması
  6.

  Finansal tabloda aşağıdakilerden hangisi "Diğer Alacaklar" başlığı altında olamaz?

  Doğru Cevap: "D" Ticari Alacaklar
  Soru Açıklaması

  İşletmenin ana faaliyet konusu kapsamında doğan alacaklarına “Ticari Alacak”, ana faaliyetinden kaynaklanmayan alacaklarına ise “Diğer Alacak” denilir. Diğer alacaklar da vadelerin göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. Kısa vadeli diğer alacaklar 13 Diğer Alacaklar grubunda yer alan hesaplarda, uzun vadeli diğer alacaklar ise “23 Diğer Alacaklar” grubunda yer alan hesaplarda izlenir. Bu grupta bulunan alacaklar Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir; • Ortaklardan Alacaklar • İştiraklerden Alacaklar • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar • Personelden Alacaklar • Diğer Çeşitli Alacaklar. Doğru cevap D şıkkıdır.

  7.

  Aşağıdakilerden hangisi, finansal tablo unsurlarının değerlemesi ile ilgili olan standartlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Değer kaybı
  Soru Açıklaması

  Türkiye Muhasebe standartlarında “gerçeğe uygun değer” kavramına vurgu yapılmakta, varlık ve borçların gerçeğe uygun bir şekilde ölçümlenmesi, değerlenmesi ve finansal tablolarda raporlanmasının, finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacının en iyi bir şekilde karşılanmasına neden olacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, finansal tablo unsurlarının değerlemesi ile ilgili olarak standartlarda aşağıda belirtilen beş temel ölçümleme esasına yer verilmiştir.

  • Maliyet bedeli

  • Cari maliyet (Yenileme maliyeti)

  • Gerçekleşebilir değer

  • Gerçeğe uygun değer

  • Kullanım değeri

  8.

  "......... Alıcılar hesabı içinde faize tabi alacaklar varsa bilanço tarihine kadar müşteri aleyhine ve işletme lehine tahakkuk etmiş olan faizler kayda alınır."

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  Doğru Cevap: "C" 120
  Soru Açıklaması

  120 Alıcılar hesabı içinde faize tabi alacaklar varsa bilanço tarihine kadar müşteri aleyhine ve işletme lehine tahakkuk etmiş olan faizler kayda alınır.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi kasa sayım fazlalığına yol açan nedenlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Dönem içinde fiilen ödeme yapılmasına rağmen yapılan ödemenin kayıtla­ra geçirilmemesi.
  Soru Açıklaması

  Dönem içinde fiilen ödeme yapılmasına rağmen yapılan ödemenin kayıtla­ra geçirilmemesi kasa sayım noksanlığına neden olur.

  10.

  Senetli alacaklar ve senetli borçlar hangi değerleme ölçüsüne göre değerlenmektedir ? 

  Doğru Cevap: "A" Tasarruf değeri
  Soru Açıklaması

  Tasarruf Değeri: Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Senetli alacaklar ve senetli borçlar tasarruf değeri ile değerlenir.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Ara Sınav - Deneme 13
  11.

  VUK’nun ....... maddesinde bir alacağın şüpheli alacak kabul edilmesi ve karşılık ayrılması için aşağıda belirtilen durumların oluşması gerekmektedir.

  • Bir alacağın dava ve icra safhasında bulunması,

  • Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilmiştir.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  Doğru Cevap: "B" 323
  Soru Açıklaması

  VUK’nun 323. maddesinde bir alacağın şüpheli alacak kabul edilmesi ve karşılık ayrılması için aşağıda belirtilen durumların oluşması gerekmektedir.

  • Bir alacağın dava ve icra safhasında bulunması,

  • Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilmiştir.

  12.

  İşletmelerde satış sırasında ticari malların maliyeti bilinmiyor veya kayıtlarda dikkate alınmak istenmiyorsa kullanılan stok kayıt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması

   İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri stok hareketlerine ilişkin işlemler gerçekleştikleri anda satış maliyetleri tespit edilemiyor veya kayıtlarda dikkate alınmak istenmiyorsa, depoda mevcut stok da takip edilemeyecektir. Bu stok kayıt sistemi aralıklı envanter sistemidir. Doğru yanıt A’dır.

  13.

  I. Geçici amaçla alınanların duran varlık şeklinde sunulması gerekmektedir.

  II. Mevcutlar ve kayıtların doğrulanması.

  III. Vergi Usul Kanunu'na göre hisse senetleri alış bedeli ile değerlendirilmektedir.

  Yukarıdakilerden hangisinde veya hangilerinde hisse senedi ve tahvilerde dönemsonu işlemi olarak yapılacak işlemlerden biri yanlış verilmiştir?

  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması

  Hisse senedi ve tahvillerde dönemsonu işlemi olarak; hazırlık aşamasında öncelikle mevcutlar ile kayıtların doğrulanması gerekmektedir. Tutar yönünden doğrulama yapıldıktan sonra sunum yönünden de doğru kaydedildiğinin tespiti yerinde olacaktır. Geçici amaçla alınanların, dönen varlık; geçici olmayan finansalvarlık yatırımlarının, duran varlık şeklinde sunulması gerekmektedir. Doğrulamalar yapıldıktan sonra değerleme işlemi gerçekleştirilecektir. Vergi Usul Kanunu’na göre hisse senetleri alış bedeli ile değerlenir. Muhasebe Standartları ise hisse senetlerinin, gerçeğe uygun değer ile değerlenmesini öngörmektedir. Dönemsonunda hisse senedi yatırımlarının değerinde düşüklük varsa ihtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayrılacaktır. Ayrılan karşılık, vergisel boyutta indirimikabul edilmeyen gider niteliğindedir. Muhasebe standartlarına göre ayrıca değer artışlarının da kaydedilmesi gerekmektedir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

  14.

  Türkiye Muhasebe Standartlarına göre senetli alacaklar hangi değerleme ölçüsüne göre değerlenir? 

  Doğru Cevap: "A" Gerçeğe uygun değer ölçüsü
  Soru Açıklaması

  Vergi Usul Kanununa göre senetli alacaklar ve senetli borçlar istenirse tasarruf; istenirse kayıtlı değer ile değerlenir. Türkiye Muhasebe Standartları ise, gerçeğe uygun değer ölçüsünü getirmiştir.

  15.

  Depoya ilk giren stokun depodan ilk önce satılması varsayımına dayanmakta olan varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ)
  Soru Açıklaması

  İGİÇ varsayımı depoya ilk giren stokun depodan ilk önce satılması varsayımına dayanmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

  16.
  Emsal bedelin aşamalarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "A" Emsal bedeli ilgililerin isteği üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belirlenir.
  Soru Açıklaması

  VUK emsal bedelin sıra ile üç aşamada uygulanması gerektiğini belirtmektedir.a. İlk uygulanması gereken yöntem ortalama fiyat yöntemidir. Aynı cins ve türdeki stoklardan son aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların tutarına ve miktarına göre işletme tarafından hesaplanacak ortalama satışfiyatı olarak kabul edilir. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli belirlenecek her bir malın miktarına göre %25’ten (%10’dan) az olmaması şartı aranmaktadır.b. İkinci sırada maliyet bedeli yöntemi uygulanmaktadır. Emsal bedeli tespit edilecek stokun, maliyet bedeli biliniyor veya belirlenmesi mümkünse, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 (makul bir brüt kar oranı) eklemek suretiyle emsal bedeli hesaplanır.c. Son sırada ise takdir yöntemi bulunmaktadır. Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri, ilgililerin başvurusu üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belirlenir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa değerleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri dikkate alınmak suretiyle takdir komisyonu veya değerleme yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. Doğru yanıt A seçeneğidir.

  17.

  "VUK’un 281. maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan işletmeler alacak senetlerini değerlemede ...... (kayıtlı) ya da ........... (peşin) değeri ölçüsünden birini esas alabilirler."

  Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara gelecek kavramlar hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" mukayyet - tasarruf
  Soru Açıklaması

  VUK’un 281. maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan işletmeler alacak senetlerini değerlemede mukayyet (kayıtlı) ya da tasarruf (peşin) değeri ölçüsünden birini esas alabilirler

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi kasa sayım noksanlığına neden olan durumlardan biri değildir? 

  Doğru Cevap: "E" Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha az ödeme yapılması
  Soru Açıklaması

  Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha az ödeme yapılması kasa fazlalığına neden olan durumlardan biridir. 

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi stok maliyet akış varsayım ve yöntemlerinden değildir?

  Doğru Cevap: "E" Hareketli stok maliyet yöntemi
  Soru Açıklaması

  Birçok maliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılan yöntem ve varsayımlar şunlardır:• Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi• İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ)• Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (SGİÇ)• Ortalama Maliyet Varsayımı.

  20.

  Stok kartında Ticari Mallar hesabının borç tarafı her zaman stoktaki artışı gösteren alana ne ad verilmektedir?

  Doğru Cevap: "A" Giren
  Soru Açıklaması

  Ticari Mallar hesabının borç tarafı her zaman stoktaki artışı göstermektedir ki, stok kartında da bu bölüm giren olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda işletme her mal alışında hem ana hesaba kayıt yapacak hem de ilgili stok kartının giren kısmına giriş yapacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler