• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 11
1.

"İşletmenin normal faaliyet koşullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. "

Yukarıda verilen değerleme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" Gerçekleşebilir değer 
Soru Açıklaması

Gerçekleşebilir Değer: İşletmenin normal faaliyet koşullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin ıskonto edilmemiş tutarları ile gösterildiği değerdir.

2.

Bu varsayım, işletmelerin sattıkları malların ve dönem sonunda ellerinde bulunan ticari mal stoku maliyetinin, söz konusu varlıkların satın alındıkları değer üzerinden belirlenmesini esas alan bir yöntemdir. Genellikle stok devir hızı düşük, sayıca az ve parasal değeri yüksek özellikli malların ticaretini yapan işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Bu tür işletmeler söz konusu malların satın alma maliyetlerini güvenilir bir biçimde tek tek tespit edebilmektedir.

Yukarıda tanımlanan varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Gerçek Parti Maliyeti Varsayımı
Soru Açıklaması

Bu varsayım, işletmelerin sattıkları malların ve dönemsonunda ellerinde bulunanticari mal stoku maliyetinin, söz konusu varlıkların satın alındıkları değer üzerinden belirlenmesini esas alan bir yöntemdir. Genellikle stok devir hızı düşük,sayıca az ve parasal değeri yüksek özellikli malların ticaretini yapan işletmelertarafından tercih edilmektedir. Bu tür işletmeler söz konusu malların satın almamaliyetlerini güvenilir bir biçimde tek tek tespit edebilmektedir. Örneğin, yolcuveya savaş uçağı, yatlar, otomobil, mücevher gibi lüks ürünler için gerçek maliyetin uygulanması bir gerekliliktir.Gerçek maliyet yöntemi, hem devamlı hem de aralıklı envanter sistemi içinuygulanabilir. Ancak gerçek maliyetin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda devamlı envanter uygulayan işletmelerin bu yöntemi uygulaması daha mantıklıdır.

3.

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, alınan çekler ve verilen çeklerin gerçeğe uygun değerinin tespitinde hangi değer esas alınmaktadır?

Doğru Cevap: "A" İskonto edilmiş maliyet değeri
Soru Açıklaması

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, alınan çekler ve verilen çeklerin gerçeğe uygun değerinin tespitinde iskonto edilmiş maliyet değeri esas alınmaktadır.

4.

Türk Ticaret Kanunu'na göre çeklerin ibraz edilmesi gereken aşağıdaki ödeme yer ve sürelerinden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" Farklı ülkelerde ise 5 ay içinde
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki yer ve sürelerde ödeme için ibraz edilmelidir: • Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde • Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde • Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde • Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 3 ay içinde 

5.

I.Yabancı para cinsinden yapılan kayıtlarda dönem içinde; alış günü işlem kuru dikkate alınır.

II.Dönem içindeki alım ve elden çıkarma kuru arasındaki farklar Kambiyo Kârı veya Kambiyo Zararı şeklinde kayıtlara geçirilir.

III.Bu durmlarda yabancı para cindinden işlemler Vergi Usul Kanunlarına göre yürütülmektedir.

Kasa-Yabancı Para Kasası ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken yabancı para ile de işlem yapabilirler. Hatırlanacağı gibi işletmenin kasasında hem Türk Lirası hem de yabancı paralar bulunuyorsa işlemlerini Kasa hesabının altında açılacak Türk Lirası Kasası ve Yabancı Para Kasası yardımcı hesapları aracılığıyla izleyebilmekteydiler. Ancak bu durumda yabancı para birimi cinsinden işlemlerin hem Türk Ticaret Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ulusal para birimi ile yani Türk Lirası cinsinden kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir. Yabancı para cinsinden yapılan kayıtlarda dönem içinde; alış günü işlem kuru dikkate alınır. Dönem içindeki alım ve elden çıkarma kuru arasındaki farklar Kambiyo Kârı veya Kambiyo Zararı şeklinde kayıtlara geçirilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

6.

Dönem içinde her an stoktaki malların hem hacmini hem de maliyetini ve satışların ise hem tutarını hem de maliyetini gösterilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Devamlı Envanter Yöntemi
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı D şıkkıdır. Stok kayıt sistemleri devamlı ve aralıklı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dönem içinde stokları sürekli olarak kayda alan yöntem devamlı envanter yöntemidir. Şıklarda verilen gerçek parti maliyet yöntemi, ortalama maliyet yöntemi, ilk giren ilk çıkar yöntemi gibi yöntemler maliyet akış varsayımlarındandır. 

7.

"Türkiye Muhasebe Standartlarına göre ............ raporlama gününde itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden değerlenecektir."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" alacak senetleri
Soru Açıklaması

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre alacak senetleri raporlama gününde itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden değerlenecektir.

8.

Yabancı Para Kasası hesabının temel kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Alış kuru ile Kasa hesabının borç tarafına kayıt yapmaktır.
Soru Açıklaması

Yabancı Para Kasası hesabının temel kuralı, alış kuru ile Kasa hesabının borç tarafına kayıt yapmaktır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Maliyet akışındaki unsurlardandır?

I. Bir önceki dönemden devir alınan stokların miktarı 

II. Dönem içinde satın alınan stokların miktarı

III. Satışa hazır stokların miktarı 

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Tüm ifadeleri içerir. 

10.

Sermaye şirketlerinin sermaye paylarını temsil eden belgeleridir.

Yukarıda bahsedilen menkul kıymet türü hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Hisse senetleri
Soru Açıklaması

Hisse senetleri, sermaye şirketlerinin sermaye paylarını temsil eden belgeleridir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 11
11.

Dönemsonunda bankadan alınan hesap özetine göre işletmenin hesabından hesap kullanım ücreti olarak 100 TL tahsil edilmiştir. Bu durumda hangi hesaba borç kaydı yapılır?

Doğru Cevap: "E" Genel yönetim giderleri hesabı
Soru Açıklaması

Banka tarafından hesaptan çekilen hesap kullanım ücreti yönetsel bir giderdir ve genel yönetim giderleri hesabının borcuna kaydedillir.

12.

VUK’un 280. maddesine göre döviz cinsinden alacakların ve borçların dönemsonunda değerlemesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? 

Doğru Cevap: "D" Maliye bakanlığı kurları ile 
Soru Açıklaması

VUK’un 280. maddesine göre döviz cinsinden alacakların ve borçların dönemsonunda Maliye Bakanlığı kurları ile değerlemesi yapılır. Değerleme sonucu oluşan kur farkları Kambiyo Kârı ya da Kambiyo Zararı hesaplarına kaydedilir.

13.

Türk Ticaret Kanununa göre düzenlendiği yerden başka yerde ödenecek olan çekler ne kadar süre içinde ödenmelidir? 

Doğru Cevap: "C" 30 gün
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki yer ve sürelerde ödeme için ibraz edilmelidir:• Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde• Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde• Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde• Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 3 ay içinde

14.

I. Aktif karakterli bir ana hesaptır.

II.Varsa şüpheli ve değersiz alacaklar saptanır ve bunlar araştırılarak hesaba aktarılır.

III. İçinde faize tabi alacaklar varsa bilanço tarihine kadar müşteri aleyhine kayıt altına alınır.

Yukarıda 120 Alıcılar hesabı ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

“120 Alıcılar hesabı” aktif karakterli bir ana hesaptır ve her bir müşteriye ait alacağın sağlıklı takip edilebilmesi için bu hesaba bağlı yardımcı hesapların açılması söz konusudur.Tahsil edilebilme bakımından varsa şüpheli ve değersiz alacaklar saptanır ve bunlar muhasebe kayıtlarıyla, 120 Alıcılar hesabından düşülür, 128 Şüpheli Alacaklar hesabına aktarılır.120 Alıcılar hesabı içinde faize tabi alacaklar varsa bilanço tarihine kadar müşteri aleyhine ve işletme lehine tahakkuk etmiş olan faizler kayda alınır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

15.

Dönem içinde ya da dönemsonunda ortaya çıkan noksanlıkların dönemsonu bilançosunun düzenlenişine kadar nedeninin bulunamaması halinde bu durum hangi hesapta izlenmektedir? 

Doğru Cevap: "B" 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hs.
Soru Açıklaması

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına devredilerek kapatılır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri ile ilgili verilen bilgilerden biri yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Yatırımcısına faiz kazancı kadar getiri sağlar.
Soru Açıklaması

Yatırımcı tarafından hisse senedine yatırım amaçları farklı olabilir. Geçici sürede satmak üzere alınan hisse senetlerinde birinci amaç, fiyat hareketlerinden yararlanarak kazanç elde etmek ve atıl fonları bu alanda değerlendirmektir. Yatırımcı, bir başka sermaye şirketine uzun süreli kalıcı amaçla (iştirak veya bağlı ortaklık gibi) ortak olmak için hisse senedi satın alabilir. Buradaki amaç fiyat hareketlerinden faydalanmak değil, kâr payı elde etmek veya mevcut şirketi içinstratejik hedef temin etmek olacaktır. Tahviller ise, anonim şirketlerin, iktisadi devlet teşekküllerinin ve kamu kuruluşlarının borç para temin etmek amacıyla çıkardıkları borçlanma belgeleridir. Tahvil yatırımcısına, faiz kazancı (faiz kuponları aracılığı ile) ve varsa nominaldeğerden daha düşük bir bedelle ihraç edilmişse aradaki fark kadar getiri sağlar. Doğru yanıt C seçeneğidir.

17.

I- Stok kaleminin piyasa değeri tespit edilir,

II- Net gerçekleşebilir değeri hesaplamak için piyasa değerinden satış maliyetleri çıkartılır.

III- Varlığın satışına ilişkin tüm maliyetler toplanır,

Stok kaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için verilen işlemlerin sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I-III-II
Soru Açıklaması

Stok kaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için aşağıdaki adımlarizlenir:• Stok kaleminin piyasa değeri tespit edilir,• Varlığın satışına ilişkin tüm maliyetler toplanır,• Net gerçekleşebilir değeri hesaplamak için piyasa değerinden satış maliyetleriçıkartılır.

18.

Tarih

İşlem

Miktar

Birim Maliyet

Tutar

01 Ocak

Devir

2.000

2

4.000

30 Mart

Alış

3.000

3

9.000

24 Kasım

Alış

2.000

4

8.000

Son giren ilk çıkar maliyet akış varsayımını kullanan bir işletmenin stok alış bilgileri yukarıdaki gibidir;

Dönem sonunda işletmenin deposunda 2.400 adet ticari mal olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin satılan ticari mallarının maliyeti kaç TL’dir?

Doğru Cevap: "A"
  1. 800

Soru Açıklaması

Toplam maliyet (satışa hazır malların maliyeti) = 4.000 + 9.000 + 8.000 = 21.000

Son giren ilk çıkar varsayımında, dönem sonu stok ilk alınan mallardan oluşacaktır. Dönem Sonu Stok Maliyeti (DSSM) = (2.000 x 2) + (400 x 3) = 4.000 + 1.200 = 5.200

Satılan Ticari Mallarının Maliyeti (STMM) = Toplam Maliyet - Dönem Sonu Stok Maliyeti Satılan Ticari Mallarının Maliyeti (STMM) = 21.000 – 5.200 = 15.800

Doğru yanıt A’dir.

19.

Alış bedeli T50.000, nominal değeri T30.000 olan hisse senetleri T60.000’ye satılmış bedeli nakit alınmıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

Doğru Cevap: "D" Kasa 60.000
Soru Açıklaması

Kasa 60.000

20.

Vergi Usul Kanunu’na göre hisse senetleri hangi değerleme ölçütü kullanılarak değerlenir? 

Doğru Cevap: "D" Alış değeri
Soru Açıklaması

Vergi Usul Kanunu’na göre hisse senetleri alış bedeli ile değerlenir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler