• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Aşağıdakilerden hangisi Kasa sayım fazlalığına yol açan nedelnerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Kasadan sorumlu kişilerin veya bir başka kişinin kasadaki parayı kayıt dışı
zimmetine geçirmesi

Soru Açıklaması

Kasadan sorumlu kişilerin veya bir başka kişinin kasadaki parayı kayıt dışızimmetine geçirmesi.

2.

Aşağıdakilerden hangisi bankalar hesabının borç tarafına kaydedilmez? 

Doğru Cevap: "C" Gönderilen havaleler
Soru Açıklaması

Dönem içinde Bankalar hesabında artış meydana getiren işlemler (bankalara yatırılan paralar, bu hesaplara işletme adına bankalarca yapılan tahsilat, işletme lehine tahakkuk eden faizler) Bankalar hesabının borç tarafına kaydedilirken Bankalar hesabında azalış meydana getiren işlemler Bankalar hesabının alacak tarafına kaydedilir. 

3.

İşletme işlem günü 6.00 TL olan 1.000 ABD Doları’nı dönem sonunda 5,60 TL’den satmıştır. Bununla ilgili yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Yabancı Para Kasası 6.000 TL alacaklandırılır.
Soru Açıklaması

Dolar satışı nedeniyle, satış bedeli üzerinden TL Kasa Hesabı (5,60 TL x 1.000 $ = 5.600 TL) borçlandırılır; Yabancı Para Kasası Hesabı, , alış kuru ile (6.00 x 1.000 TL =) 6.000 alacaklandırılır. Alış ile satış arasındaki [6,00- 5.60= (-0.40 TL) x 1.000 dolar=] 400 TL negatif fark kayıtlarda Kambiyo Zararları Hesabının borcuna kaydedilir. Doğru yanıt B’dir.

4.

Dönem sonu itibariyle işletmenin bankadaki vadesiz mevduatına 300 TL faiz tahakkuk ettiği ve bu faize 50 TL gelir vergisi stopajının hesaben tahsil edildiği öğrenilmiştir. Bununla ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 50 TL borçlandırlır
Soru Açıklaması

102 Bankalar hesabı 250 TL, borçlandırlır; 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 50 TL borçlandırlır; Faiz gelirleri hesabı 300 TL alacaklandırlır. Doğru yanıt B’dir.

5.

31.12.20X0 tarihinde işletmenin elinde 3.500 TLlik, vadesi 45 gün sonra dolacak olan alacak senetleri bulunmaktadır. Buna göre Tasarruf Değeri kaç TLdir (Bankalararası faiz %20 olarak kabul edilmişitir?

Doğru Cevap: "D" 3.416
Soru Açıklaması

Tasarruf Değeri = Nominal Değer - Reeskont Tutarı

3.500x45x20/36.500+(45x20)=84

3500-84=3.416 TL Doğru yanıt D seçeneğidir.

6.

Aşağıdaki çek ile ilgili ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söyleyebiliriz?

Doğru Cevap: "E" Çekler düzenlendiği yerde ödenecek ise, on gün
içinde ibraz edilmelidir

Soru Açıklaması

Çekler düzenlendiği yerde ödenecek ise, on güniçinde ibraz edilmelidir

7.

"Fire, çalınma, bozulma, modası geçme, fiyat düşmesi vb. nedenlerle mevcut malların değeri gösterilmeyebilir."

İşletmelerin dönem sonunda kayıtlı durumu bazen gerçeği göstermeyebilir. Yukarıda verilen durum aşağıda verilen durumlardan hangisiyle ilgilidir? 

Doğru Cevap: "D" Stoklar
Soru Açıklaması

Stok hareketlerinin kayıt yöntemlerinde farklılıklar olabilir. Fire, çalınma, bozulma, modası geçme, fiyat düşmesi vb. nedenlerle mevcut malların değeri gösterilmeyebilir.

8.

Tahsil edilmeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan çıkan tutar, finansal tablolara ne şekilde yansıtılır?

Doğru Cevap: "A" Gider
Soru Açıklaması

Muhasebe standartlarına göre; daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda, tahsil edilmeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan çıkan tutar, başlangıçta muhasebeleştirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır. Doğru cevap A şıkkıdır.

9.

Vergi usul kanununa göre yabancı paranın değerlemesinde hangi değerleme ölçüsü esas alınmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Borsa Rayici
Soru Açıklaması

Yabancı para cinsinden var­lıklar ve borçlar Vergi Usul Kanunu’na göre Borsa Rayici ile değerlenmektedir.

10.

İşletmelerde  en yaygın olarak kullanılan yöntem ve varsayımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "C" İlk Giren Son Çıkar Maliyeti Varsayımı
Soru Açıklaması

Birçok maliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılan yöntem ve varsayımlar şunlardır: Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi,  İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ), Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (SGİÇ), Ortalama Maliyet Varsayımı. Doğru cevap C şıkkıdır.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 10
11.

Alacak Senetlerine ait işlemler Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki ana hesaplardan hangisinde izlenmelidir?

Doğru Cevap: "D" 121
Soru Açıklaması

Alacak Senetlerine ait işlemler Tekdüzen Hesap Planında 121 Alacak Senetleri hesabında takip edilmektedir.

12.

Alıcılar hesabının dönem sonu işlemleri kapsamında hangi değerleme ölçüsüne göre değerleneceği konusunda kaç farklı düzenleme vardır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Alıcılar hesabının dönemsonu işlemleri kapsamında hangi değerleme ölçüsüne göre değerleneceği konusunda iki farklı düzenleme söz konusudur.

1. VUK' na göre değerleme

2.  Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme

13.

işletmenin Stokların Fiziki Sayımı sırasında zaman planlamasını da çok iyi bir şekilde organize etmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bunun sağlayacağı faydalardandır?

I.  İşletmenin satışlarına engel olmamalı

II. Konusunda uzman bir ekip tarafından süratli bir şekilde yapılmalı

III. İşletme yöneticilerinin ve yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmeli

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

işletmenin sayım sırasında zaman planlamasını da çok iyi bir şekilde organize etmesi gerekmektedir. Böylece envanter işlemleri;• İşletmenin satışlarına engel olmamalı,• Konusunda uzman bir ekip tarafından süratli bir şekilde yapılmalı,• İşletme yöneticilerinin ve yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmeli ve• İşletme üst yönetiminin sayım sonucunu etkileyecek müdahalelere meydan vermeyecek şekilde tarafsız bir sayım gerçekleştirilmelidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi envanteri kolaylaştırmak amacıyla kullanılan yöntemlerden, standart maliyet  yönteminin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Yöntem, özellikle fiyat düzeyinde değişme yaşanmaması durumunda etkin bir şekilde uygulanabilecek ileriye dönük tahmini bir yöntemdir.
Soru Açıklaması

Stokların maliyetinin değerlemesinde, satın alma maliyetinin veya satış fiyatının değerleme sonuçlarına yakın değerlere sahip olması durumunda işletmeler standart maliyet yöntemini kullanmayı tercih edebilir. Yöntem, özellikle fiyat düzeyinde değişme yaşanmaması durumunda etkin bir şekilde uygulanabilecek ileriye dönük tahmini bir yöntemdir. Doğru cevap B şıkkıdır.

15.

Stokların satılabilir hale getirilmesi için katlanılan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tamamlama maliyeti
Soru Açıklaması

Tamamlama maliyeti, işletmenin stoklarını satılabilir duruma getirebilmek amacıyla paketleme, ambalajlama, eklentilerini ilave etme, temizleme gibi maliyetleri kapsamaktadır.

16.

I.Satılan stoğun maliyetinin hesaplanması.

II.İlk satılan malların çıkartılması.

III.Değerleme işleminin gerçekleştirilmesi.

IV.Depoda kalan stoğun belirlenmesi.

Aralıklı envanter sistemine göre İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımına göre takip edilen aşamalar yukarıda verilmiştir. Bu aşamaların doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" III-II-IV-I
Soru Açıklaması

KBE işletmesi dönemsonunda suntaların fiziki olarak sayımını yapacaktır. Eğer sayım sonucunda 600 birim suntaya ulaşırsa muhasebe dışı envanteri tamamlamış olacaktır. Bu durumda sözkonusu 600 birim suntanın İGİÇ varsayımına göre suntaların değeri tespit edilir, yani değerleme işlemi gerçekleştirilir. Buna göre işletme varsayıma göre ilk satın alınan suntalardan satıldığına göre, depoda kalan 600 birim sunta en son satın alınan önce 21 Nisan alımındaki 200 birimden ve sonra 10 Nisanalımındaki 600 birimden karşılanabilecektir. Buna göre dönemsonunda depoda kalan suntaların maliyeti 27.100 lira [(200 br × T47,5) + (400 br × T44)] olacaktır. Satılan suntaların maliyeti ise toplam satışa hazır stoktan dönemsonu stoklarının maliyetinin düşülmesi ile hesaplanabilir. Buna göre satılan suntaların maliyeti 16.800 liradır (T43.900 - T27.100). KBE işletmesinin devamlı envanter sistemindeİGİÇ varsayımını uygulaması durumunda da satılan ticari malların maliyetinin ile dönemsonu malların maliyetinin aynı olduğu görülmektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

17.

I. Bu yöntemi tercih eden işletmeler maliyet akışını sistematik bir şekilde yaparak mallarının fiziki akışını da gerçeğe uygun bir şekilde takip edebilmektedir. 

II.  Bu varsayım yalnızca satılan malların ve dönemsonu ticari mal stokunun maliyetinin hesaplanabilmesi için kabul edilmektedir ve malların fiziki hareketi ile ilgisi yoktur.

III. Bu varsayımda satılan malların maliyeti malların satın alma sırası esas alınarakhesaplanmaktadır. 

Yukarıda İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımına ilişkin verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Gerçek Parti Maliyet Varsayımı yöntemini tercih eden işletmeler maliyet akışını sistematik bir şekilde yaparak mallarının fiziki akışını da gerçeğe uygun bir şekilde takip edebilmektedir. İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı varsayım yalnızca satılan malların ve dönemsonu ticari mal stokunun maliyetinin hesaplanabilmesi için kabul edilmektedir ve malların fiziki hareketi ile ilgisi yoktur.Bu varsayımda satılan malların maliyeti malların satın alma sırası esas alınarakhesaplanmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

18.

Bu varsayım, işletmenin satılan malın maliyeti içinde yapılan en son maliyetleri içerir ve dönem sonunda depoda kalan stoklar dönem başı stoklarını veya ilk satın alanın maliyetleri kapsamaktadır. Böylece varsayım doğrultusunda izlenen stok hareketlerine ilişkin maliyetler aşağıdaki gibi ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır.

Yukarıda tanımlanan varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı
Soru Açıklaması

SGİÇ maliyet akış varsayımı, işletmenin satılan malın maliyeti içinde yapılan enson maliyetleri içerir ve dönemsonunda depoda kalan stoklar dönem başı stoklarını veya ilk satın alanın maliyetleri kapsamaktadır. Böylece varsayım doğrultusunda izlenen stok hareketlerine ilişkin maliyetler aşağıdaki gibi ilişkiyi ortayaçıkarmaktadır

19.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi "emsal bedel" için yanlıştır? 

Doğru Cevap: "B" Emsal bedeli belirlenirken öncelikle takdir esası yapılır. 
Soru Açıklaması

Emsal bedeli sıra ile aşağıdaki esaslara göre belirlenebilir:

 • Ortalama fiyat esası,
 • Maliyet bedeli esası
 • Takdir esası
 • 20.

  Piyasa değerinin tespitinde aşağıdaki maliyet türlerinden hangisi esas alınır?

  Doğru Cevap: "A" Yenileme maliyeti
  Soru Açıklaması

  Piyasa değerinin tespitinde yenileme maliyetinin esas alınması gerekmektedir. Çünkü piyasa canlıdır ve yenileme maliyetinin üst sınırı net gerçekleşebilir değerdir ve alt sınırı da net gerçekleşebilir değerden elde edilmesi beklenen kâr marjının düşülmüş değerine eşittir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler