• Dönemsonu İşlemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 1
1.

Dönem sonunda hisse senetlerinin değerinde alış bedeline göre 8.000’lik değer düşüklüğü tespit edilmiştir. Bununla ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı pasifi düzenleyen aktif karakterli bir hesaptır.
Soru Açıklaması

Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı aktifte menkul kıymetleri düzenleyen aktif değil; pasif karakterli bir hesaptır. Doğru yanıt C’dir.

2.

Alacağın vade tarihindeki değerinden vade farkı düşülerek bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İtfa Edilmiş maliyet değeri
Soru Açıklaması

İtfa Edilmiş maliyet değeri; alacağın vade tarihindeki değerinden vade farkı düşülerek bulunan değerdir. Doğru cevap E şıkkıdır.

3.

"Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir."

Yukarıda tanımı verilen değerleme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İtibari değer
Soru Açıklaması

İtibari Değer: Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. Kasa mevcudu ve çıkarılmış tahviller itibari değer ile değerlenir.

4.

Devamlı envanter yöntemine göre muhasebeleştirme yapan bir işletmenin, hasılat kaydından sonra aşağıdaki kayıtlardan hangisini de yapması gerekir?

Doğru Cevap: "A" Satılan Ticari Malın Maliyeti Hesabı Borçlu- Ticari Mallar Hesabı Alacaklı
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı A şıkkıdır. Devamlı envanter sistemi uygulayan bir işletme her mal satışında hasılat kaydından sonra maliyet kaydı da yapması gerekmektedir. Maliyet kaydı Satılan Ticari Malın Maliyeti Hesabı Borçlu- Ticari Mallar Hesabı Alacaklı ile gerçekleştirilir. 

5.

Kasa fazlalığı olduğu durumlarda fazlalığın nedeni bulunamadıysa yapılacak olan kayıtta alacak tarafında hangi hesap bulunur? 

Doğru Cevap: "B" 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HS.
Soru Açıklaması

6.

Ticari Kâr + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler - Vergiden Muaf gelirler = Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eşitliğe yazılması gereken doğru cevaptır?

Doğru Cevap: "A" Mali Kar
Soru Açıklaması

Ticari Kâr + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler - Vergiden Muaf gelirler = Mali Kâr

7.

İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerineilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilebildiğive depoda mevcut stokun takip edilebildiği stok kayıt sisteminin adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Devamlı Envanter Sistemi
Soru Açıklaması

İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerineilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilebildiği ve depoda mevcut stokun takip edilebildiği stok kayıt sistemi devamlı envanter sistemi’dir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi VUK'a göre şüpheli alacaklar işlemleri açısından doğru değildir?

Doğru Cevap: "C" Menkul rehni, gayrimenkul ipoteği şeklinde teminata bağlanmış alacaklar için karşılık ayrılır.
Soru Açıklaması

VUK’nun 323. maddesinde bir alacağın şüpheli alacak kabul edilmesi ve karşılık ayrılması için aşağıda belirtilen durumların oluşması gerekmektedir. • Bir alacağın dava ve icra safhasında bulunması, • Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilmiştir. VUK’a göre sadece ticari ve zirai kazancın elde edilmesi sırasında oluşan alacaklar şüpheli duruma düşerse karşılık ayrılabilir. Diğer nedenlerden dolayı oluşan alacaklar şüpheli alacak hâline gelmiş olsa bile karşılık ayrılamaz ve ayrılırsa vergi matrahından düşülemez. VUK’a göre, bir alacağın şüpheli hâle gelmiş olabilmesi için alacağın bir garanti altına alınmamış olması gereklidir. Menkul rehni, gayrimenkul ipoteği şeklinde teminata bağlanmış alacaklar için karşılık ayrılmaz. Kampanyalı satışlardan doğan alacaklar, kamu kuruluşlarından alacaklar, avans niteliğindeki alacaklar ve hatır senetleri için karşılık ayrılmaz. Şüpheli alacak karşılığı alacağın şüpheli durumu düştüğü dönem içinde ayrılır. Daha sonraki dönemlerde karşılık ayrılmaz, karşılık ayrılsa bile vergi matrahından düşülemez. Doğru cevap C şıkkıdır.

9.

İşletmenin ana faaliyet konusu kapsamında doğan alacaklarına “Ticari Alacak”, ana faaliyetinden kaynaklanmayan alacaklarına ise “Diğer Alacak” denilir. Diğer alacaklar da vadelerin göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. Kısa vadeli diğer alacaklar 13 Diğer Alacaklar grubunda yer alan hesaplarda, uzun vadeli diğer alacaklar ise “23 Diğer Alacaklar” grubunda yer alan hesaplarda izlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu grupta bulunan alacaklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tedarikçilerden alacaklar
Soru Açıklaması

İşletmenin ana faaliyet konusu kapsamında doğan alacaklarına “Ticari Alacak”, ana faaliyetinden kaynaklanmayan alacaklarına ise “Diğer Alacak” denilir. Diğer alacaklar da vadelerin göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. Kısa vadeli diğer alacaklar 13 Diğer Alacaklar grubunda yer alan hesaplarda, uzun vadeli diğer alacaklar ise “23 Diğer Alacaklar” grubunda yer alan hesaplarda izlenir. Bu grupta bulunan alacaklar Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir;

• Ortaklardan Alacaklar • İştiraklerden Alacaklar

• Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

• Personelden Alacaklar

• Diğer Çeşitli Alacaklar

Diğer alacakların dönem sonu işlemleri ticari alacaklarda olduğu gibidir. Diğer alacakların da dönem sonunda varsa yardımcı hesapları ile mutabakatları yapılır. Fiili envanter işlemleri sonuçları ile defter kayıtları arasında varsa farklılıklar giderilir.

10.

Dönem içinde her an stoktaki malların hem hacmini hem de maliyetini ve satışların ise hem tutarını hem de maliyetini gösterilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Devamlı envanter sistemi
Soru Açıklaması

Devamlı envanter sistemi, dönem içinde her an stoktaki malların hem hacmini hem de maliyetini ve satışların ise hem tutarını hem de maliyetini gösterilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir. Doğru cevap C seçeneğidir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Ara Sınav - Deneme 1
11.

Aşağıdakilerden hangisi, Perakende satış yapan işletmelerinde dönemsonu stoklarının maliyeti  hesaplanmasında 2. adım özeliiklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Tahmini dönemsonu malların maliyetinin hesaplanmasıdır.
Soru Açıklaması

Perakende yöntemi ile dönemsonu stoklarının maliyeti iki temel adımda hesaplanmaktadır. 

12.

İşletme yöneticilerinin stok yönetimine önem vermesini gerektiren durum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Stokların fiziksel kontrolü ve değer tespiti maliyetlidir.
Soru Açıklaması

İşletme yönetimi, satın aldığı stoklardan hangilerini sattığını hangilerinin ise deposunda olduğunu her zaman bilmek ister. Satın aldığı veya sattığı mallarınsadece satış tutarlarının fatura veya irsaliye yardımıyla bilinmesi, yöneticilerinalacakları kararlarda tek başına anlamlı değildir. Bunun yanında işletme yöneticileri; malların fiziki takibini, dönem içi stok hareketini, satılan malları maliyetini, yönetimce belirlenen emniyet stokuna yaklaşan stokları ve dönem sonundaki stok durumu hakkında bilgi üretilmesini beklemektedir. Stokların her istendiğinde fiziksel olarak kontrolünün yapılması ve mevcut stokların değerlerinin tespit edilmesi mümkündür, ancak bu işlem işletme için hem pahalı hem de zaman kaybıdır.

13.

Stok yardımcı defterleri nasıl adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Stok kartları
Soru Açıklaması

Stok yardımcı defterleri stok kartları olarak adlandırılmaktadır. Stok kartları, işletmenin farklı birimlerinde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

14.

Satın alınan ya da üretilen stokların maliyetine dönem başı stok maliyetlerinin eklenmesi ile satışa hazır malların maliyeti elde edilmektedir. Bu toplam maliyet, bir maliyet akış varsayımı yardımıyla satılan malın maliyeti ve dönemsonu stokları arasında dağıtılır. Birçok maliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılan yöntem ve varsayımlar söz konudur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Gerçek Parti Maliyeti Varsayımı
Soru Açıklaması

İşletme, finansal tablolarını hazırlama sürecinde gerek varlıklar gerekse temelfaaliyete ilişkin maliyet olarak stokların maliyetini belirlemek zorundadır. Bumaliyetler hem önceki dönemin dönemsonu stoklarının maliyeti olarak hem debir sonraki dönemin dönem başı stoklarının maliyeti olarak stok hesaplarındadönemsonu veya dönem başı bilânçosunda yer alacaktır. Satın alınan ya da üretilen stokların maliyetine dönem başı stok maliyetlerinin eklenmesi ile satışa hazırmalların maliyeti elde edilmektedir. Bu toplam maliyet, bir maliyet akış varsayımıyardımıyla satılan malın maliyeti ve dönemsonu stokları arasında dağıtılır. Birçokmaliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılanyöntem ve varsayımlar şunlardır:• Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi• İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ)• Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (SGİÇ)• Ortalama Maliyet Varsayımı

15.

VUK’na göre hangi işletmeler Alacak Senetlerini tasarruf değeri ile değerlemek zorundadır?

Doğru Cevap: "C" Bankalar/Sigorta İşletmeleri
Soru Açıklaması

VUK’un 281. maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan işletmeler alacak senetlerini değerlemede mukayyet (kayıtlı) ya da tasarruf (peşin) değeri ölçüsünden birini esas alabilirler

16.

Dönemsonu, yani genel geçici mizan hangi tarihte yapılır?

Doğru Cevap: "C" 31 Aralık
Soru Açıklaması

Genel Geçici Mizan: Bilindiği gibi, muhasebe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Dönemsonu, yani 31 Aralık itibari ile düzenlenen mizan bütün dönemi kapsadığından genel geçici mizan olarak adlandırılır ve işletmenin kayıtlı durumunu gösterir.

17.

Alıcılar hesabı, VUK’un 281. maddesi gereği aşağıdakilerden hangisi ile değerlenir?

Doğru Cevap: "A" Mukayyet değer ile
Soru Açıklaması

Alıcılar hesabı, VUK’un 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir.

18.

Türk Ticaret Kanuna göre farklı ülke aynı kıta ülkesinde çekler hangi sürede ibraz edilmelidir? 

Doğru Cevap: "C" 1 ay 
Soru Açıklaması
19.

Geçici fiyat ve maliyet dalgalanmalarının yaşanmadığı bir iş akışı içinde stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satış tutarını ifaden kavrama ne denir?

Doğru Cevap: "D" Net gerçekleşebilir değer
Soru Açıklaması

Net gerçekleşebilir değer, geçici fiyat ve maliyet dalgalanmalarının yaşanmadığı bir iş akışı içinde stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satış tutarını ifade etmektedir.

20.

Alacak Senetleri hesabının değerlemesi aşağıdakilerden hangisine göre yapılamaz?

Doğru Cevap: "E" TMU
Soru Açıklaması

121 Alacak Senetleri hesabının değerlemesi TTK, VUK, Türkiye Muhasebe Standartları (TFRS) ve Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliğine göre farklı şekilde yapılmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler