• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Performans önemliliğinin amacı nedir?
Doğru Cevap: "C" Finansal tablolardaki düzeltilmemiş veya ortaya çıkarılmamış yanlışlıklar toplamının, finansal tablo önemliliğini aşması olasılığının azaltılması
Soru Açıklaması
Performans önemliliğinin amacı; finansal tablolardaki düzeltilmemiş veya ortaya çıkarılmamış yanlışlıklar toplamının, bir bütün olarak finansal tablo önemliliğini aşması olasılığının azaltılmasıdır.
2.

Aşağıda verilenlerden hangisi çalışma kağıtlarının özellikleri arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Çalışma kağıtlarının noter onaylı olması gerekmez

3.

Aşağıdakilerden hangisi İç denetçilerin yönetime bilgi sağlanması hususundaki  sorumluluklarıdır?

Doğru Cevap: "A" şirket ve kurumların iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği ile iş süreçlerinin yerindeliği, performans kalitesi hakkında 
Soru Açıklaması

İç denetçilerin; şirket ve kurumların iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği ile iş süreçlerinin yerindeliği, performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlanması hususunda sorumlulukları bulunmaktadır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi “Satın Alma ve Ödemeler Döngüsünde” yer alan hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sermaye
Soru Açıklaması
5.
''Finansal tablolar, işletme dışına işletme ile ilgili finansal bilgi sunmanın temel araçlarıdır ve işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını para birimi olarak gösterir. Finansal raporlama ise finansal tabloların yanı sıra muhasebe süreciyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan bilgilerin iletilmesidir.'' Verilen bu açıklamalara göre finansal raporlamanın finansal tablolardan farkı nedir?
Doğru Cevap: "D" Finansal tablolarda sunulamayan finansal olmayan verileri de içermesi
Soru Açıklaması

İşletme ile ilgili bilgilerin tümünün bu temel finansal tablolarla sunulması olanaklı olmayabilir. . Muhasebenin birinci işlevi sonucunda özetlenmiş bilgilere dayanılarak elde edilen bu tabloların yanı sıra finansal muhasebe süreciyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan bilgilerin de raporlanması gerekir. Görüldüğü gibi finansal raporlama, daha geniş içeriklidir ve finansal tablolarda sunulamayan finansal olmayan verileri de içerir. Bu yüzden doğru seçenek D olmalıdır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi Kanunu’yla iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Öznel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek
Soru Açıklaması

Öznel olarak değil; Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, Kamu Yönetimi Kanunu’yla iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden birisidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi  denetim raporlaması ile ilgili söz konusu anlayış değişikliğine  bağlı olarak ortaya çıkan en somut gelişmedir?
Doğru Cevap: "B" Kilit denetim konularının denetçi raporunda açıklanması
Soru Açıklaması

Günümüz koşullarında, işletmelerin değişen yapıları, artan rekabet koşulları ve en önemlisi finansal tablo kullanıcılarının değişen bilgi gereksinimlerine bağlı olarak, denetim raporlaması anlayışında da değişime gereksinim duyulmaktadır. Kilit denetim konuları açıklamaları, denetim raporlaması ile ilgili söz konusu anlayış değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan en somut gelişmedir.

8.
1-Dış denetçi2-İç denetçi3-Devlet denetçileriYukarıdaki denetçi türlerinden hangisi ya da hangilerinin istihdam edildiği firmada denetim görevi yapması mümkün değildir? 
Doğru Cevap: "B" Yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat döngüsü denetimi kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Satışlar sonrası stok durumunun takibi
Soru Açıklaması
10.
Kasa banka hesaplarında küçük tutarlar dışında tahsilat ve ödemelerin nakit yerine banka hesaplarından yapılması nedeniyle işletmelerde nakit kasası kalanı, genellikle önemsiz tutarlardadır. Bu nedenle denetçinin aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?
Doğru Cevap: "D" Banka hesap kalanlarının denetimine odaklanmaları
Soru Açıklaması
Küçük tutarlar dışında tahsilat ve ödemelerin nakit yerine banka hesaplarından yapılması nedeniyle işletmelerde nakit kasası kalanı, genellikle önemsiz tutarlardadır. Bu nedenle denetçiler, daha çok banka hesap kalanlarının denetimine odaklanırlar.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bilgi işleme sistemleri (yığın işlem sistemleri ve çevrim içi sistemler) hakkında doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "E" Çevrim içi yığın işlemde veri, bilgisayara dolaylı olarak verilir.
Soru Açıklaması

Çevrim içi yığın işlemde veri, bilgisayara doğrudan verilir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin denetçinin uygulayacağı denetim yordamlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Bilanço tarihindeki finansal tabloları inceleme
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğinde verilen bilanço tarihindeki finansal tabloları incelemedir.

13.

İşletme içi varlık ve maliyetlerin akışı aşağıdaki döngülerden hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Stoklar ve maliyet döngüsünde
Soru Açıklaması

İşletme içi varlık ve maliyetlerin akışı stoklar ve maliyet döngüsünde yer almaktadır. Doğru yanıt "A" seçeneğidir.

14.
Tüm yaşamımızı etkilemekte olan Bilgi Teknolojilerinde birincil gereklilik nedir?
Doğru Cevap: "B" Sürekliliğin sağlanmış olması
Soru Açıklaması
15.

Denetçi; satın alma işlemlerine ilişkin iç kontrolleri anlayabilmek için tipik bir alış işleminden yararlanarak ……………………. seçilmiş alış işlemlerinin içine girerek kontrolleri test etme yöntemleriyle bilgi toplar.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

Doğru Cevap: "A" Akış şemaları, iç kontrol soru formu
Soru Açıklaması

Denetçi; satın alma işlemlerine ilişkin iç kontrolleri anlayabilmek için tipik bir alış işleminden yararlanarak akış şemaları, iç kontrol soru formu, seçilmiş alış işlemlerinin içine girerek kontrolleri test etme yöntemleriyle bilgi toplar. Bu bilgi toplamayla ilgili açıklamalar daha önce verildiğinden burada tekrar edilmemişti

16.

Aşağıdakilerden hangisi denetim yordamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Muhasebe kaydı tutma
Soru Açıklaması

Olası yükümlülükler ve taahhütler ile ilgili denetçi benzer denetim yordamları uygulayacaktır. Denetim yordamlarına ilişkin bazı örnekler şunlardır:

Çeşitli işlem ve olayları belirleyebilmek için işletme çalışanları ile görüşmeler yapma,

Şirket politikaları ve politikalarını belirlemek, değerlendirmek ve belirsizlik

taşıyan durumlara ilişkin belirlemeler yapmak için yönetim ile görüşmeler yapma, yönetimden beyan mektubu alma,

  • Yönetim kurulu ve üst yönetim toplantı tutanaklarını inceleme,
  • İç denetim raporlarını inceleme,
  • Devlet kurumları ile ilgili sözleşme, kontrat, vergi ile ilgili belgeler ve diğer rapor ve belgeleri incelenme,
  • Vergi anlaşmazlıkları ve örtülü sermaye hareketlerinin varlığı ile ilgili konuları inceleme, özellikle ilişkili taraf işlemlerinin gözden geçirilmesi,
  • Finans kuruluşları ve bankalar ile ilgili belgeleri inceleme, yazılı belgeler isteme
  • Garanti ya da benzer sözleşmelerin incelenmesi,
  • İşletme ile ilgili yasal sorunlar ve davalar ile ilgili durumlar hakkında bilgi edinmek için avukatlar ile görüşme ve yazılı belgeler isteme,
  • Analitik yordamlar aracılığıyla işletme ilgili analizler gerçekleştirme

Doğru cevap E'dir.

17.
Bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesi olarak tanımlanan muhasebe temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Önemlilik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi "beta riski"ni tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı hâlde güvenilir olduğu kanısına varmasıdır.
Soru Açıklaması
Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı hâlde güvenilir olduğu kanısına varması Beta Riskidir.
19.
Bir örgütün tamamının veya bir biriminin faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışıp çalışmadığıyla ilgilenen denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Faaliyet Denetimi
Soru Açıklaması
20.

Ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütününe ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" İşletim sistemi
Soru Açıklaması

İşletim sistemi (operating system), ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünüdür.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler