• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı'nın kodu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" BDS 701
Soru Açıklaması

BDS 701-Kilit Denetim Konular›n›n Ba- ¤›ms›z Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standard›”, 01/01/2017 tarihinden itibaren bafllayacak dönemlerde uygulanmak üzere, 09/03/2017 tarihli ve 30002 say›l› Resmi Gazete’ de yay›mlanm›flt›r.

2.

Denetçinin denetimini mesleğinin gerektirdiği kurallara büyük bir özenle uyarak gerçekleştirmesini öngören genel kabul görmüş denetim standardı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mesleki dikkat ve özen standardı
Soru Açıklaması

Soruda ifade edilen tanım, mesleki dikkat ve özen standardına aittir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğidir.

3.

İstihdam edildikleri kendi kuruluşlarının denetimlerini yapmanın yanı sıra vergi yükümlülerinin de vergi yasalarına uyup uymadıklarını ve beyanlarının doğru olup olmadığını denetleyen denetçi türüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Devlet denetçisi
Soru Açıklaması

Üç tür denetçi vardır.  Bunlar:  Dış denetçi, iç denetçi ve devlet denetçileridir.  İstihdam edildikleri kendi kuruluşlarının denetimlerini yapmanın yanı sıra vergi yükümlülerinin de vergi yasalarına uyup uymadıklarını ve beyanlarının doğru olup olmadığını denetleyen denetçi türüne devlet denetçisi denir.  Doğru cevap B'dir.

4.

İç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde örnekleme riski hangi biçimlerde karşımıza çıkar?

Doğru Cevap: "D" Alfa Riski ve Beta Riski
Soru Açıklaması

İç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde örnekleme riski, Alfa riski (Hata tipi I) ve Beta riski (Hata tipi II) olarak iki biçimde karşımıza çıkabilir.

5.
Bilgiyi yaratmaya, değiştirmeye, saklamaya, kullanmaya, çoğaltmaya, paylaştırmaya, geliştirmeye, bütünleşik ve etkileşimli hale getirmeye yönelik karmaşık yapının tümü bilgisayar temelinde işlev gören ……. …… oluşturmaktadır. Seçeneklerden hangisi yukarıdaki cümledeki boşluğa en uygun olan terimdir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi teknolojileri
Soru Açıklaması
Doğru seçenek A Öğrencinin bilgi teknolojilerini tanımlayabilmesi hedeflenmiştir.
6.
Bilgi teknolojilerine dayanan ve muhasebe bilgi sistemi tarafından elektronik ortamda hızlı üretilen finansal nitelikteki bilgilerin güvenilirliğinin aynı hızla doğrulanarak onaylanabilmesini sağlamaya yönelik olarak ortaya atılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sürekli Denetim
Soru Açıklaması
Bilgi teknolojilerine dayanan ve muhasebe bilgi sistemi tarafından elektronik ortamda hızlı üretilen finansal nitelikteki bilgilerin güvenilirliğinin aynı hızla doğrulanarak onaylanabilmesini sağlamaya yönelik olarak ortaya atılan kavram Sürekli Denetim olarak adlandırılır.
7.
"Yapılan tüm değerlendirmeleri toplu halde ele alarak, son bir değerlendirme yapıp, genel görünümü incelemek" amacı aşağıdaki faaliyetlerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Analitik yordamların uygulanması
Soru Açıklaması

Analitik yordamlar kapsamında özellikle bazı oranlara bağlı yapılan analizler, denetim sürecinin sonunda da gerçekleştirilmektedir. Son evrede uygulanan analitik yordamların temel amacı, yapılan tüm değerlendirmeleri toplu halde ele alarak, son bir değerlendirme yapıp, genel görünümü incelemektir.

8.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarında denetçinin niteliğini belirleyen standartlar hangi kategoride yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Genel Standartlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Yazılı Açıklamalar standartlarına ilişkindir?

Doğru Cevap: "E" BDS 580
Soru Açıklaması

Yazılı Açıklamala standartları BDS 580 içeriğindedir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
I. Alfa riskiII. Beta riskiIII. Yanlış ret riskiIV. Yanlış kabul riskiYukarıda sıralanan risklerden hangilerileri tözel testlerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan hata tiplerindendir?
Doğru Cevap: "E" III, IV
Soru Açıklaması
Tözel testlerin gerçekleştirilmesinde şu hata tipleri belirtilmektedir:- Yanlış ret riski (Tip I): Hesap kalanları önemli yanlışlıklar içermediği halde örneklem sonuçlarının hesap kalanlarının önemli yanlışlıklar içerdiği sonucunu desteklemesi riskidir.- Yanlış kabul riski (Tip II): Örneklem sonuçları, hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte maddi bir hata olması riskidir.Alfa riski (Hata tipi I) ve Beta riski (Hata tipi II) ise iç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan örnekleme riskleridir.
12.

Sistem yazılımının en önemli yanı aşağıdakilerden hangisidir ?

 

Doğru Cevap: "C" İşletim sistemi
Soru Açıklaması

Sistem yazılımının en önemli yanını işletim sistemi oluşturmaktadır

13.
“İç kontrol yeterince güvenilir olduğu hâlde denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonucuna varmasıdır.” Yukarıdaki tanımı verilen risk tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alfa riski
Soru Açıklaması

Alfa riski (Tip I): İç kontrol yeterince güvenilir olduğu hâlde denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonucuna varmasıdır.

14.

Denetçi, kabul edilmiş ölçütlerle uygunluğunun derecesini araştırdığı ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savları nereden elde etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Faaliyet ve olaylara ilişkin raporlardan
Soru Açıklaması

Denetçi, denetim sürecinde ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlara ait kanıtları elde etmeli ve ölçütlerle uygunluğunu değerlendirmelidir. Örneğin yönetimin hazırladığı ve sunduğu finansal tablolarda yer alan kalemler, tutarlar olarak bir dizi sav ortaya koymaktadır.  Doğru cevap E'dir.

15.
Geleneksel anlamda iç denetim yaklaşımının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşlem ve hata odaklı
Soru Açıklaması
16.

Denetçinin, denetim sürecinde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ettiği ve sürecin sonunda bazı önemli yanlışlıklar bulunduğu, ancak bu yanlışlıkların finansal tablolarda yaygın etkisi olmadığı sonucuna vardığında hangi görüşü bildirmesi gerekir?

Doğru Cevap: "B" Şartlı olumlu görüş
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "B" seçeneğidir.

17.
Şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşmasını gerektiren kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şeffaflık ilkesi
Soru Açıklaması
18.

Aşağıda verilen durumların hangisinde finansal tabloların yanıltıcı bir şekilde beyan edildiği kabul edilebilir?

 

Doğru Cevap: "C" Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısını kararını etkilemesi durumu
Soru Açıklaması

Finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi durumunda finansal tabloların yanıltıcı bir şekilde belan edildiği kabul edilebilir

19.

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan tüm olaylar, denetçinin görüşünün oluşumunda etkili olaylar olduğu için denetçinin titizlikle incelemesi gereken durumlardır.  Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin bu amaçla uygulayacağı denetim yordamlarından birisidir?

Doğru Cevap: "D" Yönetimin oluşturduğu politika ve yordamların anlaşılması.
Soru Açıklaması

Yönetimin oluşturduğu politika ve yordamların anlaşılması, denetçinin  denetim yordamlarından birisidir.

20.
Örneklem sonuçları hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte maddi bir hata olması riskine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Yanlış kabul riski 
Soru Açıklaması
Yanlış Kabul Riski
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler