• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin, istatistiksel olmayan örneklemeye göre üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yöntem hata tahmini vermez. 
Soru Açıklaması
İstatistiksel örneklemenin üstünlüklerinden biri de hata tahmini vermesidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi satışlara ilişkin kontrol testleri ve tözel testleri belirleme süreci basamaklarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Satışlar planlanmış kontrol riskini değerlendirme
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi denetledikleri işletmenin bir çalışanı olmayan denetçilerdir?

Doğru Cevap: "B" Dış Denetçi
Soru Açıklaması

Dış denetçi olarak anılmalarının nedeni, denetledikleri işletmenin bir çalışanı olmamalarından ileri gelmektedir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi satış ve Tahsilat işlemlerine ilişkin kontrol testleri ve tözel testler sırasında denetçinin uyguladığı adımlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Stok yapılan depoların fiziksel uygunluğunu denetle.
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi  BT denetiminin içermesi gereken temel noktalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Diğer kontrollere bağımlı olmayan genel  kontroller
Soru Açıklaması
6.
“Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel (objektif) bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" İç Denetim
Soru Açıklaması
7.
Ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletim sistemi
Soru Açıklaması
8.

Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine, ne denir?

Doğru Cevap: "E" Denetimde döngü yaklaşımı
Soru Açıklaması

Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine, denetimde döngü yaklaşımı denir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyi kontrollerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kalite güvencesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iç kontrol bileşenleri ile bilgi teknolojilerinin etkileşimi doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kontrol eylemleri- sistem güvenliği, yazılım düzeyinde yapılandırma, analizler, veri yönetimi
Soru Açıklaması
Doğru seçenek C.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
“Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve dzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesi” şeklinde ifade edilen Kurumsal Yönetim İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluk İlkesi
Soru Açıklaması
12.
“Bir hesap kalanı veya işlem sınıfıyla ilgili tüm kanıtların değil bir kısmının seçilmesi ve onların incelenmesi yoluyla hesap kalanı veya işlem sınıfının tamamı hakkında bir sonuca varılması” olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Denetim örneklemesi
Soru Açıklaması
Denetim örneklemesi
13.

I. Akış şemalarıII. İç kontrol soru formuIII. Seçilmiş satış işlemlerinin içine girerek kontrolleri test etme

Yukarıda verilenlerden hangileri satışlara ilişkin iç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplama yöntemlerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Denetçi; satışlara ilişkin iç kontrolleri anlayabilmek için tipik bir satış işleminden yararlanarak akış şemaları, iç kontrol soru formu, seçilmiş satış işlemlerinin içine girerek kontrolleri test etme yöntemleriyle bilgi toplar. Her üç madde de söylenebilir.

14.

Varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran üç temel koşul bulunmaktadır. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu üç temel koşul doğru verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "A" Baskı – Fırsat - Bahane
Soru Açıklaması

Varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran üç temel koşul bulunmaktadır. Hile üçgeni ile ifade edilen bu üç temel koşul bir araya geldiğinde çalışanlar hile eylemini gerçekleştirebilmektedir. Bu üç koşul; Baskı – Fırsat – Bahanedir

15.
 • Döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testler
 • Hesap kalanlarına ilişkin detaylı testler
 • Finansal tablolarda sunum ve açıklamalara ilişkin testler
 • Yukarıdakilerden hangileri denetçinin kullandığı inceleme yöntemlerindedir?

   

  Doğru Cevap: "C" I, II, III
  Soru Açıklaması

  Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi; döngüdeki işlemler, bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanları ve bu hesap kalanlarına ilişkin bilgilerin finansal tablolarda sunumu ve açıklanmasına yönelik olmak üzere üç temel yaklaşım geliştirir. Bu üç temel yaklaşım çerçevesinde ise denetçi, basit bir anlatımla yukarıdaki üç inceleme yöntemini uygular.

  16.

  Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olması olasılığı aşağıdaki kavramlardan hangisinde tanımlanmıştır?

  Doğru Cevap: "E" Örnekleme riski
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru yanıtı E seçeneğinde verilen örnekleme riskidir.

  17.
  Bellek biriminde sakladığı bilgileri işleyerek uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri üretebilen bilgisayar yazılımlarına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "B" Uzman Sistem
  Soru Açıklaması

  ellek biriminde sakladığı bilgileri işleyerek uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri üretebilen bilgisayar yazılımlarına uzman sistem adı verilir. Doğru cevap B'dir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik taşıyan durumların belirlenmesinde sıklıkla kullanılan denetim yordamları arasında değildir?

  Doğru Cevap: "B" İşletme çalışanları ile davet düzenleme
  Soru Açıklaması

  Çeflitli ifllem ve olaylar› belirleyebilmek için iflletme çal›flanlar› ile görüflmeler yapma,

  • fiirket politikalar› ve politikalar›n› belirlemek, de¤erlendirmek ve belirsizlik tafl›yan durumlara iliflkin belirlemeler yapmak için yönetim ile görüflmeler yapma, yönetimden beyan mektubu alma,

  • Yönetim kurulu ve üst yönetim toplant› tutanaklar›n› inceleme,

  • ‹ç denetim raporlar›n› inceleme,

  • Devlet kurumlar› ile ilgili sözleflme, kontrat, vergi ile ilgili belgeler ve di¤er rapor ve belgeleri incelenme,

  • Vergi anlaflmazl›klar› ve örtülü sermaye hareketlerinin varl›¤› ile ilgili konular› inceleme, özellikle iliflkili taraf ifllemlerinin gözden geçirilmesi,

  • Finans kurulufllar› ve bankalar ile ilgili belgeleri inceleme, yaz›l› belgeler isteme • Garanti ya da benzer sözleflmelerin incelenmesi,

  • ‹flletme ile ilgili yasal sorunlar ve davalar ile ilgili durumlar hakk›nda bilgi edinmek için avukatlar ile görüflme ve yaz›l› belgeler isteme,

  • Analitik yordamlar arac›l›¤›yla, iflletme ilgili analizler gerçeklefltirme.

  Yukar›da belirsizlik tafl›yan durumlar›n belirlenmesinde s›kl›kla kullan›lan denetim yordamlar› örneklendirilmifltir.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan işletme faaliyetlerinden biridir?
  Doğru Cevap: "E" Şüpheli alacakların tahmini ve karşılık ayırma
  Soru Açıklaması
  Satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan işletme faaliyetleri şekildeki gibidir.
  20.
  Denetçilerin gereksindiği belirli bilgi işleme işlevlerini yerine getirmek için düzenlenmiş bilgisayar programı veya programları dizisine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "C" Genelleştirilmiş denetim yazılımı
  Soru Açıklaması
  Denetçilerin gereksindiği belirli bilgi işleme işlevlerini yerine getirmek için düzenlenmiş bilgisayar programı veya programları dizisine Genelleştirilmiş denetim yaklaşımı adı verilir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler