• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Denetçi, Alacaklar kalemi içinden seçtiği 100.000 liralık örneklemde 7.000 liralık hata bulmuştur. Alacakların toplam kayıtlı evren değeri 500.000 liradır. Bu bilgilere göre, alacaklar için olası yanlışlıklar tutarı kaç liradır?
Doğru Cevap: "D" 35000
Soru Açıklaması
2.

Aşağıda verilenlerden hangisi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken dikkate alacağı kontrol eylemlerinden birisidir ?

Doğru Cevap: "A" İşlemlerin yeterli ve uygun şekilde belgelendirilmesi ve kaydedilmesi
Soru Açıklaması

Varlıkların ve kayıtların fiziken kontrol edilmesi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken dikkate alacağı kontrol eylemlerinden birisidir.

3.

Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletişim bileşeni/bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" Uygulama ve sistem yazılımı
Soru Açıklaması

Kullanıcılar ile donanım arasındaki iletişim bileşeni/bileşenleri; uygulama ve sistem yazılımlarıdır

4.
Bir işletmede bağımsız denetimin işletme yönetimi ile ilişkisi hangi şekilde olur?
Doğru Cevap: "C" Raporlama
Soru Açıklaması
Bağımsız denetimin işletme yönetimi ile ilişkisi raporlama aracılığıyla olur.
5.

Aşağıdakilerden hangisi bir denetçinin denetimin çeşitli aşamalarında önemliliği dikkate aldığı aşamalar arasında yer almaz? 

 

Doğru Cevap: "D" Yanıltıcı beyan ve riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Bir denetçinin aşamalar; denetimin çeşitli aşamalarında önemliliği dikkate aldığı aşamalar; planlama aşaması, denetim aşaması ve denetimin tamamlanması aşamasıdır.

6.

İşletmenin tüm işlemlerinin işlenmesinde girdi verisini yöneten merkezî yordamları içeren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" GVGS
Soru Açıklaması

GVGS, işletmenin tüm işlemlerinin işlenmesinde girdi verisini yöneten merkezî yordamları içerir

7.
Verilerin bilgisayara doğrudan verildiği ve farklı bir zamanda işlenmek üzere elektronik olarak saklandığı işlem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çevrim içi yığın işlem sistemi
Soru Açıklaması
Verilerin bilgisayara doğrudan verildiği ve farklı bir zamanda işlenmek üzere elektronik olarak saklandığı işlem sistemi çevrim içi yığın işlem sistemidir.
8.
İç denetim tanımında belirtilen güvence hizmetleri aşağıdakilerden hangisi için bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtları inceler? 
Doğru Cevap: "B" Risk Yönetimi, Kontrol, Yönetişim 
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma kâğıtlarının türü, niceliği ve kapsamının belirlenmesinde denetçinin mesleki yargısını kullanırken dikkate alacağı faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Bir savın, hesabın veya işlem sınıfının doğru olarak beyanı
Soru Açıklaması
10.

I Süreç sahibi

II Bağımsız dış Denetçi

III İç denetçi

IV Kullanıcı

Güvence hizmetlerinin tarafını/taraflarını, doğru olarak gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" I-III-IV
Soru Açıklaması

I-III-IV

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
 • Sistemlerin ve programların yetkisiz değiştirilmesi
 • Ana kütüklerdeki verinin yetkisiz değiştirilmesi
 • Uygun olmayan ele dayalı müdahaleler
 • Olası veri kayıpları
 • BT kullanımı, iç kontrol üzerinde kimi özgül riskleri de beraberinde getirmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu risklerdendir?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  I, II, III ve IV. ifadelerde verilenlerin tümü BT kullanımının iç kontrol üzerinde oluşturduğu kimi özgül risklerdir

  12.
  İç kontrollerden bağımsız olarak, belirli işlem gruplarında hatalar bulunması olasılığını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
  Doğru Cevap: "E" Doğal risk
  Soru Açıklaması
  İç kontrollerin olmadığını varsayarak, belirli işlem gruplarında hatalar bulunması olasılığını doğal risk tanımlar.
  13.
 • Şartlı olumlu görüş
 • Olumsuz görüş
 • Olumlu görüş
 • Görüş bildirmekten kaçınma
 • Denetçinin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemediği ve herhangi bir yargıya varamadığı durumlarda yazılabilecek rapor türü yukarıdakilerden hangileridir?

  Doğru Cevap: "B" I ve IV
  Soru Açıklaması

  Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediğinde şartlı olumlu görüş bildiren ya da görüş bildirmekten kaçınan raporlar yazılmalıdır. Doğru cevap B'dir.

  14.
  Döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin denetim amaçları çerçevesinde anahtar niteliği taşıyan iç kontroller belirlenerek bunlara ilişkin kontrol zayıflıkları tespit edilir ve planlanan kontrol riski değerlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu denetim amaçlarından birisi değildir?
  Doğru Cevap: "B" Genel geçerlik
  Soru Açıklaması
  Bahsi geçen denetim amaçları gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme ve dönemselliktir.
  15.
  "Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütle" olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Evren
  Soru Açıklaması
  evren
  16.
  İç denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" İç denetim yönetsel kontroldür.
  Soru Açıklaması
  17.
  “İşletme ile ilgili mali olan ve olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir şekilde kamuoyuna duyurulmasıdır.” Yukarıdaki tanım, aşağıdakilerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "C" Şeffaflık
  Soru Açıklaması
  18.

  Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları itibariyle inceleme yerine bu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  Doğru Cevap: "B" İşlem döngüsü yaklaşımı
  Soru Açıklaması

  Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları itibariyle inceleme yerine bu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesi işlemi işlem döngüsü yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır.

  19.
  1- Bir kurum, faaliyet, işlev, süreç, sistem veya başka bir unsurun doğrudan içinde olan kişi veya grup (süreç sahibi), 2- Değerlendirmeyi yapan kişi veya grup (iç denetçi), 3- Değerlendirmeyi kullanan kişi veya grup (kullanıcı) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güvence hizmetlerini oluşturan unsurlar arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "B" 1, 2 ve 3
  Soru Açıklaması
  Verilenlerin tümü güvence hizmetlerini oluşturan unsurlar arasında yer alır.
  20.
  Finansal tablolarda yer alan parasal hataları ve yanıltmaları ortaya çıkartmak için yapılan testler aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Tözel Testler
  Soru Açıklaması
  Finansal tablolarda yer alan parasal hataları ve yanıltmaları ortaya çıkartmak için yapılan testler, tözel testlerdir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler