• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Denetimin tamamlanması evresinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sürecin tamamlanması için incelenmesi gereken son konuların neler olduğunu belirlemek
Soru Açıklaması

Denetimin tamamlanması evresinde ilk olarak, sürecin tamamlanması için incelenmesi gereken son konuların neler olduğu belirlenmelidir. Bu konular özellikleri gereği sürecin son evresinde incelenmeleri uygun olan konulardır. Özellikle işletmeyle  ilgili belirsizlik taşıyan durumlar” (olası yükümlülükler ve taahhütler) ve “Bilanço tarihinden sonraki olaylar” önem taşımaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin bilanço tarihinden sonraki olaylarda uygulayabileceği denetim yordamlarından değildir?

Doğru Cevap: "D" İşletme çalışanları ile görüşmeler yapma
Soru Açıklaması
3.

Denetimde döngü yaklaşımını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

Doğru Cevap: "A" Döngü yaklaşımı denetçinin finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilişkili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesidir.
Soru Açıklaması

Döngü yaklaşımı denetçinin finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilişkili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesidir. Doğru yanıt "A" seçeneğidir.

4.

Kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Uygulama yazılımı
Soru Açıklaması

Kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlara uygulama yazılımı adı verilir.

5.

I. Doğru sınıflandırarak kaydetmeII. Yeterli ve anlaşılır açıklama sunmaIII. Gerçekleşme

Denetçi; bütün bu testleri; döngü kapsamındaki her bir işlem, hesap kalanı ve ilgili açıklamanın hangi denetim amaçlarını karşılayacak şekilde programlayarak gerçekleştirir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Denetçi; bütün bu testleri; döngü kapsamındaki her bir işlem, hesap kalanı ve ilgili açıklamanın gerçekleşme, var olma, hak ve yükümlüklerin işletmeye ait olması, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik, finansal tablolarda uygun sınıflandırarak sunma, yeterli ve anlaşılabilir açıklama seklinde ifade edilen denetim amaçlarını karşılayacak şekilde programlayarak gerçekleştirir.

6.
Mamullerin satışı dolayısıyla sevki, gelir ve maliyetlerin kaydedilmesi faaliyetlerinin denetimi hangi döngüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Satışlar ve Tahsilatlar
Soru Açıklaması
Mamullerin satış dolayısıyla sevki, gelir ve maliyetlerin kaydedilmesi: Bu faaliyetlerin denetimi, satışlar ve tahsilatlar döngüsüyle ilgilidir
7.

Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarından raporlama standartları grubunda yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Kanıt toplama standardı
Soru Açıklaması

Kanıt toplama standardı raporlama standartlarından değil, çalışma alanı standartlarındandır. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi denetim raporu hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken raporlama standartlarından birisidir?

Doğru Cevap: "B" Açıklama standardı
Soru Açıklaması

Açıklama standardı genel kabul görmüş denetim standartlarından raporlama standartları grubunda yer almaktadır. Sorunun doğru yanıtı "B" seçeneğidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yedekleme kontrollerini ve veri tabanı yönetimsistemi kontrollerini içerir?

Doğru Cevap: "C" Veri Kaynağı Kontrolleri
Soru Açıklaması

Veri kaynağı kontrolleri, geleneksel yedekleme kontrollerini ve veri tabanı yönetimsistemi kontrollerini içerir.

10.

I. Doğru sınıflandırarak kaydetmeII. Yeterli ve anlaşılır açıklama sunmaIII. Gerçekleşme

Denetçi; bütün bu testleri; döngü kapsamındaki her bir işlem, hesap kalanı ve ilgili açıklamanın hangi denetim amaçlarını karşılayacak şekilde programlayarak gerçekleştirir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Denetçi; bütün bu testleri; döngü kapsamındaki her bir işlem, hesap kalanı ve ilgili açıklamanın gerçekleşme, var olma, hak ve yükümlüklerin işletmeye ait olması, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik, finansal tablolarda uygun sınıflandırarak sunma, yeterli ve anlaşılabilir açıklama seklinde ifade edilen denetim amaçlarını karşılayacak şekilde programlayarak gerçekleştirir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetim sonuçları çerçevesinde alınması gereken tedbirleri uygulamak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi evreni oluşturan elemanların listesidir?
Doğru Cevap: "D" Örnekleme çerçevesi
Soru Açıklaması
Örnekleme çerçevesi evreni oluşturan elemanların listesidir
13.
Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine, ne denir?
Doğru Cevap: "E" Denetimde döngü yaklaşımı
Soru Açıklaması

Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine, denetimde döngü yaklaşımı denir.

14.

I. Bilanço gününde mevcut olan ve finansal tabloların hazırlanma sürecinde miktarlar ya da tahminler üzerinde etkisi bulunan durumlara ilişkin ilave kanıtlar sağlayan olaylardır.  

II. Finansal tablolar aracılığıyla bilgi kullanıcılarına iletilmemesi durumunda, yanıltıcı bilgi sunumuna neden olabilecek olaylardır. 

III. Finansal tablolar üzerinde düzeltme yapılmasını gerektiren olaylardır. 

Yukarıda özellikleri verilen bilanço sonrası olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1. Tür Olaylar
Soru Açıklaması

Bilanço tarihinden sonra oluşabilecek olaylar birinci ve ikinci tür olayları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Soruda özellikleri verilen olaylar 1. tür olaylardır. 2. tür olaylar bilanço tarihinde söz konusu olmayan ama takip eden günlerde ortaya çıkan durumlara ilişkin kanıt sağlayan olayları ifade etmektedir. 

15.
Aşağıdakilerden hangisi BT kullanımının iç kontrol üzerindeki risklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşlemlerin ve verilerin karmaşık hesaplamalarını yerine getirmesi
Soru Açıklaması
16.

"Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel (objektif) bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" İç denetim
Soru Açıklaması

Soruda verilen tanım iç denetimin tanımıdır. Sorunun doğru yanıtı "A" seçeneğidir.

17.
Denetçinin yordamlarının finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortayaçıkaramayacak olması aşağıdaki hangi risk grubuna girer?
Doğru Cevap: "B" Bulma Riski
Soru Açıklaması
doğru fakat çeldiriciler uygun değil
18.
Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varması riskine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Beta riski
Soru Açıklaması
Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varması riskine Beta Riski denir.
19.

Aşağıdakilerden hangisi iletim föyünün yığın kontrolde taşıması gereken öğelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Girdi kontrolü
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi satın alma ve ödemeler döngüsündeki hesaplardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Satıcılar
Soru Açıklaması
Satıcılar hesabı, satın alma ve ödemeler döngüsündeki hesaplardan biridir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler