• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 36

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 36
1.

3295012 kodunun sağlama sayısı modulus 11’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

3295012

3x3 + 1x2 +2x9 +3x5 + 1x0 + 2x1 + 3x2  =52

52/11=> Bölüm=4 Kalan=8

11-8=3

2.
Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan hesaplardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Kasa ve bankalar
Soru Açıklaması
Kasa ve bankalar, satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan hesaplardan biridir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi veri iletişiminin bileşenlerinden olan “iletişim ara birimlerinden” biridir?
Doğru Cevap: "E" Modem 
Soru Açıklaması
Modem bir iletişim ara birimidir.
4.
Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına …….. yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçların ……….  olması olasılığıdır.Örnekleme riskinin tanımının verildiği yukarıdaki ifadede boşluklu alanlara aşağıdakilerde hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" aynı, farklı
Soru Açıklaması

Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçların farklı olması olasılığıdır.

5.

Aşağıda verilenlerden hangisi çalışma kağıtlarının özellikleri arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "A" Noter onaylı olması
Soru Açıklaması

Çalışma kağıtlarının noter onaylı olması gerekmez

6.

Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan birisidir?

Doğru Cevap: "A" Alıcılar
Soru Açıklaması

Alıcılar iade ve ıskontoları,   satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan birisidir.

7.

Dipnotlarda açıklanması gereken tüm bilgilerin açıklanıp açıklanmadığı, uygun bir şekilde sunumunun yapılıp yapılmadığı değerlendirmesi; denetçinin son değerlendirmelerden önce gerçekleştirmesi gereken hangi faaliyet türüdür?

Doğru Cevap: "B" Finansal tabloların sunum ve açıklamalarının değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Denetimin tamamlanması evresinde gerçekleştirilmesi gereken bir diğer faaliyet, finansal tabloların sunum ve açıklamalarının değerlendirilmesidir. Denetçi son evrede, finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve varsa diğer ilgili düzenlemelere uygunluğunu incelerken, finansal tablolarının sunumu ile ilgili incelemesini gerçekleştirir ve özellikle dipnotlarda açıklanması gereken tüm bilgilerin açıklanıp açıklanmadığı, uygun bir şekilde sunumunun yapılıp yapılmadığı değerlendirilmelidir. Doğru cevap B'dir.

8.

Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı hangi tarihten itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Doğru Cevap: "A" 01.01.2017
Soru Açıklaması

Değişen bilgi gereksinimlere bağlı olarak,“BDS 701-Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı”, 01/01/2017 tarihinden itibaren başlayacak dönemlerde uygulanmak üzere, 09/03/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporunda görüş bölümünün hemen ardından, aralarındaki ilişkinin net bir şekilde ifade edilmesidir?

Doğru Cevap: "E" Görüşün Dayanağı
Soru Açıklaması

Denetçi raporunda görüş bölümünün hemen ardından, aralarındaki ilişkinin net bir şekilde ifade edilmesi için bu görüşün dayanağı açıklanmaktadır. Yani görüşün dayanağı, raporun ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde denetçi BDS’ler kapsamındaki sorumluluklarının açıklandığı bölüme atıfta bulunur ve denetimin BDS’lere uygun olarak yürütüldüğünü belirtir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi olumlu görüşten sapma durumunda tutulan denetçi raporu türlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Görüş bildirmekten kaçınma şeklindeki denetçi raporu
Soru Açıklaması

Denetçi raporunda, olumlu görüşten sapma durumunda söz konusu olabilecek görüş türlerinden bir diğeri görüş bildirmekten kaçınma şeklindeki denetçi raporudur. doğru cevap C'dir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 36
11.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetişim İlkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dürüstlük
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi denetimde döngü yaklaşımı kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "D" Üretim ve proses.
Soru Açıklaması
Sayfa 192'deki özette 1. Satışlar ve tahsilatlar döngüsü, 2. Satın alma ve ödemeler döngüsü, 3. Ücretler ve personel döngüsü, 4. Stoklar ve maliyet döngüsü, 5. İşletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü, 6. Kasa ve banka hesap kalanları zikredilmektedir.
13.
Finansal tablolardaki yanlış beyanları ortaya çıkarmak için tasarlanan tözel tesler için aşağıda verilen örnekleme yaklaşımlarından hangilerinin kullanılması daha uygundur?
Doğru Cevap: "C" Nicelik Örneklemesi - Parasal Birim Örneklemesi
Soru Açıklaması
Tözel testler, finansal tablolardaki yanlış beyanları ortaya çıkarmak için tasarlanır. Bu nedenle nicelik örneklemesi ve parasal birim örneklemesi, tözel testler için uygundur.
14.

Denetçi denetim süreci sonunda finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerebileceğini düşünmesi durumunda hangi görüşü veya görüşleri bildirebilir?

Doğru Cevap: "B" Şartlı Olumlu görüş veya olumsuz görüş
Soru Açıklaması

Denetçi denetim süreci sonunda finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerebileceğini düşünmesi durumunda şartlı Olumlu görüş veya olumsuz görüş bildirebilir. Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemediği durumda görüş bildirmekten kaçınabilir. 

15.
Örneklemin, evrenden zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın birimlerin (belgelerin) seçilmesi ile oluştuğu örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Blok Seçim
Soru Açıklaması
Blok seçim
16.
Risk yönetimi hangi yıllarda AB ve ABD’de uygulama alanı bulmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" 1990’ların başı
Soru Açıklaması

Risk yönetimi, 1990’ların başında AB ve ABD'de uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Doğru cevap D'dir.

17.
“Makbuzlarda yer alan tutarlar, tahsilatlar listesinde yer alan ve kasa defterine ve alacaklar hesabına kaydedilen tutarlarla aynıdır.” İfadesi tahsilat işlemlerine ilişkin denetim amaçlarından hangisini karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Doğruluk
Soru Açıklaması
Makbuzlarda yer alan tutarlar, tahsilatlar listesinde yer alan ve kasa defterine ve alacaklar hesabına kaydedilen tutarlarla aynıdır, ifadesi doğruluk denetim amacını karşılar.
18.
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uygunluk denetimi
Soru Açıklaması
19.
“............................., denetçinin niteliğini belirleyen standartlardır.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Genel Standartlar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin (UMUÇ) iç denetim için hazırladığı rehberlerin asıl unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" İç denetim için zaman planlaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok