• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 34

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 34
1.

“Satış iade ve indirimleri için uygulanacak işlemlerle ilgili olarak denetçi; ….., ….. ve  …. konusunda dikkatli olmalıdır.” cümlesinde boş bırakılan kısımlara hangi ifadeler gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" önemlilik düzeyi - iade - iskontoların gerçek olup olmadığı
Soru Açıklaması

İade ve iskontolar, yaygın şekilde kullanılan hileli finansal raporlama araçlarındandır. Özellikle bilanço tarihinden sonraki ilk aylarda yapılan satış iadeleri, önceki dönemde yapılan satışların aktif satış olabileceğine işaret edebilir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi "Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi" ile ilişkili standartları içermektedir?

Doğru Cevap: "C" BDS 705
Soru Açıklaması

BDS 705 -Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi

3.

Kurumsal yönetim ilkelerinden hangisi azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Adillik
Soru Açıklaması

Kurumsal yönetim ilkelerinden "Adillik" azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade etmektedir.

4.
“.......... belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranıdır.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Verimlilik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavirlerin yapabileceği işlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gerçek ve tüzel kişilerle birlikte muhasebe bürosu açmak ve bu kişilerin muhasebe defterlerini tutmak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “Ücretler ve Personel Döngüsünde” yer alan hesaplardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Direkt İşçilik Maliyetleri
Soru Açıklaması
7.

Olumlu görüşten sapma durumundaki denetçi raporu türlerinde denetçi için konuyla ilgili karar alma sürecinde en önemli kavram nedir?

Doğru Cevap: "C" Önemlilik
Soru Açıklaması

Olumlu görüşten sapmayı ifade eden bu durumlarda denetçinin konuyla ilgili karar alma sürecinde en önemli role sahip olan kavram önemlilik kavramı olmaktadır. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

8.

Aşağıda verilenlerden hangisi ''alacaklar hesabına ilişkin denetim amaçları'' arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "E" Satış ve tahsilat döngüsündeki kontrollerin test edilmesi ve tözel testlerin yapılması.
Soru Açıklaması

''Satış ve tahsilat döngüsündeki kontrollerin test edilmesi ve tözel testlerin yapılması.'' alacaklar hesabına uygulanan detaylı testler arasındadır. Diğer şıklarda verilenler denetim amaçları arasındadır. 

9.

Bilgi teknolojileri ortamında kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Uygulama yazılımı
Soru Açıklaması

Uygulama yazılımı, kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlardır. Bir ücret ödemesini hesaplayarak bordrosunu hazırlayan bir program ve yine bir stok kontrol programı, bu tür yazılımlara örnek olarak verilebilir.

10.

Aşağıdakilerden hangi meslek mensubu gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutarak bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleyebilirler?

Doğru Cevap: "D" Serbest muhasebeci mali müşavirler
Soru Açıklaması

SMMM-Serbest muhasebeci mali müşavirler ,Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutarak bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleyebilirler.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 34
11.
Bilgi teknolojileri sistemlerinin görevleri hangi seçeneklerde verilmiştir? I. İşletmenin yönetim bilgi sistemi ve muhasebe bilgi sistemi uygulamalarının tamamını birleştirmesi sebebiyle süreçlerin otomatik gerçekleştirmesi II. sipariş ve ödemelerin bir bilgisayardan diğerine elektronik olarak geçmesi III. Faturalamanın otomatik başlatılması IV. Otomatikleştirilmiş uslamlama sistemlerinin eğer/o zaman kuralına göre karar alması ve karar desteği sağlaması V. Uygulama yazılımlarının otomatik olarak karmaşık hesapları gerçekleştirmesi
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması
Doğru seçenek E. Bilgi teknolojileri sistemlerinin görevlerini hatırlayarak seçeneklerdeki görevleri değerlendirerek örtüştürebilmesi hedeflenmiştir.
12.
Verilerin bilgisayara doğrudan verildiği ve farklı bir zamanda işlenmek üzere saklandığı bilgi işleme sistemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Çevrim İçi Yığın İşlem
Soru Açıklaması
Verilerin bilgisayara doğrudan verildiği ve farklı bir zamanda işlenmek üzere saklandığı bilgi işleme sistemlerine Çevrimiçi yığın işlem adı verilir.
13.

I. Kontrollerin, hataları ve hileleri atlama riskini azaltır.

II. Bilginin ek analizini kolaylaştırır.

III. Bilginin doğruluğunu arttırır.

IV. Kontrol testlerini gerçekleştirir.

V. Bilginin elde edilebilirliğini arttırır.

 Yukarıdaki maddelerden hangileri BT’nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı faydalardandır?

Doğru Cevap: "B" I-II-III-V
Soru Açıklaması

BT’nin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı faydalar; BT, potansiyel olarak iç kontrolün önceden tanımlanmış işletme kurallarının sürekli olarak uygulanmasını ve yürütülmekte olan geniş hacimdeki işlemlerin ve verilerin karmaşık hesaplamalarını yerine getirir, bilginin zamanlılığını elde edilebilirliğini ve doğruluğunu artırır, bilginin ek analizlerini kolaylaştırır, varlık hareketlerini ve bunlara ilişkin politikaların ve yordamların izlenme yeteneğini artırır, kontrollerin, hataları ve hileleri atlama ve kaçırma riskini azaltır, uygulamalardaki, veri tabanındaki ve işletim sistemindeki güvenlik kontrolleri uygulamasıyla görev ayrımlarının etkinliğinin başarısını artırır. Kontrol testlerini gerçekleştirmek ise bu faydalardan değildir. Bunun için doğru cevap B’dir.

14.

I. Yönetim ya da üst yönetim ile görüşme 

II. Yönetimin oluşturduğu politika ve yordamların anlaşılması

III. Şirketin ilişkili olduğu dava, iddia vb…yasal süreçlerle ilgili hukuk müşavirleri ve avukatlar ile görüşme

IV. Bilanço tarihinden sonraki olaylar dönemine ait, yönetim kurulu ve üst yönetim toplantı tutanaklarını inceleme

V. Varsa eğer bilanço tarihinden sonraki ara dönem finansal tabloları inceleme

Bilanço tarihinden sonraki olaylarda, zaman en önemli ve belirleyici unsurdur. Sonuçta, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan tüm olaylar, denetçinin görüşünün oluşumunda etkili olaylar olduğu için denetçinin titizlikle incelemesi gereken durumlardır. Yukarıdakilerden hangileri denetçinin bu amaçla uygulayacağı denetim yordamalarındandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

Bilanço tarihinden sonraki olaylarda, zaman en önemli ve belirleyici unsurdur. Sonuçta, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan tüm olaylar, denetçinin görüşünün oluşumunda etkili olaylar olduğu için denetçinin titizlikle incelemesi gereken durumlardır. Bu bağlamda denetçi aşağıda belirtilen basamakları uygulayabilir.

 Yönetim ya da üst yönetim ile görüşme,• Varsa eğer bilanço tarihinden sonraki ara dönem finansal tabloları inceleme,• Bilanço tarihinden sonraki olaylar dönemine ait, yönetim kurulu ve üst yönetim toplantı tutanaklarını inceleme,• Şirketin ilişkili olduğu dava, iddia vb…yasal süreçlerle ilgili hukuk müşavirleri ve avukatlar ile görüşme,• Yönetimin oluşturduğu politika ve yordamların anlaşılması.

15.

Hesap kodu 4100173 olan bir müşteri kodunun sağlama sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması

16.

Aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri kilit denetim konularındandır?

I. Karmaşık süreçler içeren muhasebe süreçleri

II. Şerefiyenin belirlenmesi

III. İşletmenin görüş beyan etmeme durumu

IV. Satın alma ya da birleşmeler

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

İşletmenin görüş beyan etmeme durumu kilit denetim konularından değildir.

Bu durumda,

Doğru cevap E seçeneğidir.

17.
Bilgi teknolojisi sistemleri işletmelerde hayati görevlere sahiptir, bu nedenle denetlenmeleri gerekir. Denetlemeye BT'nin hangi kısmından başlanması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Finansal raporlama hedeflerini etkileyen BT
Soru Açıklaması
Denetçilerin birincil önceliği finansal raporlamanın doğruluğunu kontrol etmektir. Bu yüzden öncelikle finansal raporlama hedeflerini etkileyen BT elemanları denetlenmelidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Bütünlük
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, “Denetim tanımındaki bağımsızlık veya tarafsızlık gerçek anlamda dış denetçiler için söz konusudur.” önermesinin doğruluğunu destekleyen bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "E" Dış denetçilerin geçim kaynağı denetledikleri örgütlerdir.
Soru Açıklaması
20.

Dış denetçi için kullanılan diğer kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bağımsız denetçi
Soru Açıklaması

Dış denetçiye bağımsız denetçi de denilmektedir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler