• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 33

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 33
1.

Bir denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğun belirleyemediği denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Bilgisayarın çevresinden denetim
Soru Açıklaması

Bir denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğun belirleyemediği denetim yaklaşımı, bilgsayarın çevresinden denetimdir

2.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri etkin bir risk yönetiminin aşamaları arasında yer alır? 1-Risklerin belirlenmesi, 2-Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 3-Risklerin yönetilmesi ile risklerin kontrol edilmesi, 4-Denetimi ve raporlanması
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
Etkin bir risk yönetiminin aşamaları; 1-Risklerin belirlenmesi, 2-Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 3-Risklerin yönetilmesi ile risklerin kontrol edilmesi, 4-Denetimi ve raporlanmasıdır.
3.

Veri tabanı uygulamasıyla aşağıdakilerden hangisi sağlanmaz?

Doğru Cevap: "E" Kullanıcının öğrenmesi zordur
Soru Açıklaması

Veri tabanı uygulamasını kullanıcının öğrenmesi kolaydır. Soruda kullanıcının öğrenmesi zor dediği için doğru yanıt "E" seçeneğidir.

4.

Denetçinin tözel testlerinde kullanacağı en önemli teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Genelleştirilmiş denetim yazılımı
Soru Açıklaması

Denetçinin tözel testlerinde kullanacağı en önemli teknik genelleştirilmiş denetim yazılımıdır. Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

5.

İç denetimin işlevleri açısından bakıldığında aşağıdakilerden yanlış olan hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İç denetim, yönetim hedeflerinin gerçekleşmesi için sorumluluk üstlenerek danışmanlık sağlayan bir yönetim aracıdır. 
Soru Açıklaması

İç denetim, yönetim hedeflerinin gerçekleşmesi için sorumluluk üstlenerek güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. 

6.

Bilanço tarihinden sonraki olaylarda en önemli ve belirleyici unsur nedir?

Doğru Cevap: "C" Zaman
Soru Açıklaması

Bilanço tarihinden sonraki olaylarda en önemli ve belirleyici unsur zamandır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel olmayan örnekleme yönteminin tutarsız ve güvenilir olmamasının başlıca nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yöntemin hata tahminini vermesi
Soru Açıklaması
Yöntemin hata tahminini vermesi istatistiksel olmayan örnekleme yönteminin tutarsız ve güvenilir olmamasının başlıca nedenlerinden değildir
8.
  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standartları
  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine tutarlılık standartları
  • Görüş bildirme standardı

Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Raporlama standardı
Soru Açıklaması

Raporlama standartları şunlardır: 

  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standartları
  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine tutarlılık standartları
  • Açıklama standardı
  • Görüş bildirme standardı

Doğru cevap B'dir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin denetlediği programlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bellek kapasitesi
Soru Açıklaması
10.
Denetçinin istatistiksel değerlendirmesinde, hatanın veya hilenin ortaya çıktığı kalemdeki parasal tutarı göz önüne almadığı örnekleme modeline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nitelik örneklemesi
Soru Açıklaması
Denetçinin istatistiksel değerlendirmesinde, hatanın veya hilenin ortaya çıktığı kalemdeki parasal tutarı göz önüne almadığı örnekleme modeline Nitelik örneklemesi denir.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 33
11.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin finansal tablolarda önemli bir yanlışlıkolduğuna fakat bu yanlışlığın yaygın olmayan bir etkisi olmadığına yönelik bir durumda raporuna yansıttığı görüşü ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Olumsuz görüş 
Soru Açıklaması

Denetçi raporunda olumlu görüşten sapma durumunda söz konusu olabilecek görüş türlerinden birisi şartlı olumlu görüş bildiren denetçi raporudur. Yukarıdakitabloda da yer aldığı üzere denetçinin iki durumda şartlı olumlu görüş bildirmesisöz konusu olabilir:• Denetçinin, denetim sürecinde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ettiği vesürecin sonunda bazı önemli yanlışlıklar bulunduğu, ancak bu yanlışlıklarınfinansal tablolarda yaygın etkisi olmadığı sonucuna vardığı durum.• Denetçinin, denetim sürecinde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemediği, bu durumdan kaynaklanabilecek, tespit edilememiş yanlışlıkların finansal tablolara olası etkilerinin önemli olabileceği ancak yaygın olmayacağı sonucuna vardığı durum.

12.
I) Sabit varlıkların kontrolüII) Belgelerin kontrolüIII) SoruşturmaIV) DoğrulamaV) Analitik yordamlarVI) Tekrar yapmaVII) Tekrar hesaplamaYukarıdaki kanıt türleri değerlendirildiğinde güvenirlik derecesi yüksek kanıt türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak listelenmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, VI, VII
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi satışlar işlemine ait bir işletme faaliyeti değildir?
Doğru Cevap: "E" İade ve iskonto için fatura düzenlenmesi
Soru Açıklaması
Satışlar işlemine ait işletme faaliyetleri; • Müşteri siparişinin alınması • Müşterinin kredibilitesinin onaylanması • Sevkiyat yap›lması • Faturanın müşteriye gönderilmesi ve satışlar hesabına kaydedilmesi biçimindedir.
14.

Genel kontroller, öncelikli olarak ve uygulama kontrollerden ayrı olarak değerlendirmeye alınır. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin bu kontrollerle ilgili olarak göz önünde tutması gerekenlerden değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Veri kaynağı kontrolleri
Soru Açıklaması

Veri iletişim kontrolleri genel kontrollerin içinde yer alan kontrollerdendir. Diğer seçeneklerin tümü denetçinin bu kontrollerle ilgili olarak göz önünde tutması gerekenlerdendir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı sisteminin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Verilerin birden fazla yerde gereksizce saklanmasını önlemesi
Soru Açıklaması
16.

Denetçi, yeterli ve uygun kanıt toplayamadığı durumda hazırlayabileceği iki rapor türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Şartlı olumlu görüş / Görüş bildirmekten kaçınma
Soru Açıklaması

Denetçinin yargısına göre, yeterli ve uygun kanıt toplayamadığı durumun etkisi yaygın değilse, denetçi raporunda şartlı olumlu görüş bildirmelidir. Ancak denetçinin yargısı bu durumun yaygın olduğu yönündeyse, denetçi görüş bildirmekten kaçınmalıdır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

17.

I. Denetimde en çok önem arz eden konular

II. Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular

III. Denetçinin azami düzeyde dikkatini gerektiren konular

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na göre kilit denetim konularını belirleme sürecinin adımlarından sonuncusu yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi veya hangileridir?

Doğru Cevap: "C" Sadece I
Soru Açıklaması

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na göre kilit denetim konularını belirleme süreci sırasıyla II, III ve I numaralı ifadelerden oluşmaktadır. Bu aşamaların son adımı dolayısıyla I numaralı ifadedir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi “Öz Kaynak Temini” ile ilgili hesaplardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Yedekler
Soru Açıklaması
19.
  • Ana kütüklerdeki verinin yetkisiz değiştirilmesi,
  • Sistemlerin ve programların yetkisiz değiştirilmesi,
  • Sistemlerin veya programların gerekli değişiminde başarısızlık
BT kullanımı, iç kontrol üzerinde kimi özgül riskleri de beraberinde getirmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu risklerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Verilen tüm maddeler BT kullanımı ile gelen risklerdendir. Doğru cevap E'dir.

20.
Bilgisayarı bir Kara Kutu olarak gören bilgi teknolojisi ortamında denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayarın Çevresinden Denetim
Soru Açıklaması
Bilgisayarı bir Kara Kutu olarak gören bilgi teknolojisi ortamında denetim yaklaşımı Bilgisayarın Çevresinden Denetimdir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler