• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 32

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 32
1.

“İç kontrol yeterince güvenilir olduğu hâlde denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonucuna varmasıdır.”

Yukarıdaki tanımı verilen risk tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Alfa riski
Soru Açıklaması

Alfa riski (Tip I): İç kontrol yeterince güvenilir olduğu hâlde denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonucuna varmasıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin son değerlendirmelerinden önce gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" İletişim kurmadan bir süreç yönetmek
Soru Açıklaması

Denetçinin son de¤erlendirmelerinden önce gerçeklefltirmesi gereken faaliyetler, temel olarak flu flekilde s›ralanabilir: (Messier vd., 2017, 572; Bozkurt, 2006, s.358, Arens vd., 2017, 808)

• Analitik yordamlar›n uygulanmas›,

• Yönetimden beyan mektubu (aç›klama mektubu/teyit mektubu) al›nmas›,

• Finansal tablolar›n sunum ve aç›klamalar›n›n de¤erlendirilmesi,

• ‹flletmenin süreklili¤inin de¤erlendirilmesi,

• ‹flletme ile iliflkili taraf ifllemlerinin gözden geçirilmesi,

• Denetim kalitesine yönelik gözden geçirmelerin yap›lmas›,

• Belgelemenin gözden geçirilmesi ve son de¤erlendirmenin gerçeklefltirilmesi,

• Denetim komitesi ve yönetim ile iletiflim sa¤lanmas›.

3.
Sistem Bakım Kontrolleri kaç noktada oluşturulabilir?
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
1. Bakımın yetkilendirilmesi 2. kaynak program kitaplık kontrolleri
4.
I. Kayıtların nitelik, tamlık, tutarlılık ve doğruluklarının incelenmesi, hesapların test edilmesi II. Kütüklerin veya seçilen veri kalemlerinin okunması, kütüklerde yer alan ve gereksinilen verilerin seçilmesi ayrıntılı raporların alınması III. Hayali kayıtlar oluşturularak bu kayıtların süreğen bir temelde kukla verilerle çalıştırılması IV. Veri kütüklerinden istatistiki örneklem birimleri seçerek örneklem oluşturulması ve rapordaki test sonuçlarının karşılaştırılması V. Kütükler arasında karşılaştırmalar yapmak, farkları belirlemek ve veri alanlarını yeniden hesaplamak Yukarıdaki işlevlerden hangisi çıkarılırsa geride kalan işlevler tözel testlerde kullanılan en önemli teknik olan genelleştirilmiş denetim yazılımı (GDY)’nin başlıca işlevleri olacaktır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
Sözü edilen işlevlerin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Kayıtların nitelik, tamlık, tutarlılık ve doğruluklarının incelenmesi, • Hesapların test edilmesi, • Kütüklerin veya seçilen veri kalemlerinin okunması, • Kütüklerde yer alan ve gereksinilen verilerin seçilmesi, ayrıntılı raporların alınması, • Veri kütüklerinden istatistiki örneklem birimleri seçerek örneklem oluşturulması, • Raporlardaki test sonuçlarının formatlanması, • Kütükler arasında karşılaştırmalar yapmak ve farkları belirlemek, • Veri alanlarını yeniden hesaplamak. Doğru seçenek C.
5.

Temel amacı yapılan tüm değerlendirmeleri toplu halde ele alıp, son bir değerlendirme yaparak genel görünümü incelemek olan denetçi faaliyeti hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Analitik yordamların yapılması
Soru Açıklaması

Analitik yordamlar kapsamında özellikle bazı oranlara bağlı yapılan analizler, denetim sürecinin sonunda da gerçekleştirilmektedir. Son evrede uygulanan analitik yordamların temel amacı, yapılan tüm değerlendirmeleri toplu halde ele alarak, son bir değerlendirme yapıp, genel görünümü incelemektir. Böylece, denetim sürecinde yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan düzeltmelerden sonra durum analizi yapılır ve büyük resim görülebilir hale gelir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

6.
Uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sistem yazılımı
Soru Açıklaması
7.
  • Rassal Seçim
  • Sistematik Seçim
  • Kategorik Seçim
  • Katmanlı Seçim                                                                                     Denetçi örneklem birimlerinin seçimini yaparken yukardaki tekniklerden hangilerini kullanır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Denetçi örneklem birimlerinin seçimini yaparken Rassal Seçim, Sistematik Seçim, Kategorik Seçim ve Katmanlı Seçim tekniklerini kullanır.

8.

İşletmelerde karşılaşılabilecek olası birçok muhasebe sorununu göz önünde bulunduran denetim programlarından oluşan yazılım paketi hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" GDY
Soru Açıklaması

GDY (Generalized Audit Software): Bu uygulama, işletmelerde karşılaşılabilecek olası birçok muhasebe sorununu göz önünde bulunduran denetim programlarından oluşan bir yazılım paketidir

9.
Satış iade ve indirimleri için uygulanacak işlemlerle ilgili olarak denetçi, ….., ….. ve  …. konusunda dikkatli olmalıdır” cümlesinde boş bırakılan kısımlara hangi ifadeler gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" önemlilik düzeyi - iade - iskontoların gerçek olup olmadığı
Soru Açıklaması

İade ve iskontolar, yaygın şekilde kullanılan hileli finansal raporlama araçlarındandır. Özellikle bilanço tarihinden sonraki ilk aylarda yapılan satış iadeleri, önceki dönemde yapılan satışların aktif satış olabileceğine işaret edebilir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi tözel testlerde genelleştirilmiş denetim yazılımının, denetçilerin gereksindiği işlevlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Olası veri kayıpları
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 32
11.
Geleneksel yedekleme kontrollerini ve veri tabanı yönetim sistemi kontrollerini içeren kontrol mekanizması hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Veri Kaynağı Kontrolleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki seçeneklerde yer alan bilgi teknolojileri (BT) ortamına özgü temel denetim adımlarından hangilerinde bilgisayar destekli denetim teknikleri (BDDT) kullanılmaktadır? I. BT ortamına özgü denetimin amacının belirlenmesi ve denetim planının yapılması II. BT temelli iç kontrolün değerlemesi ve risklerin belirlenmesi III. BT ortamı kontrol testlerinin yapılması IV. Tözel testlerin yapılması ve değerlemesi V. Denetimin tamamlanması ve denetim raporunun hazırlanması
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
Doğru seçenek E.
13.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin son değerlendirmelerinden önce gerçekleştirmesi gereken faaliyetler arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Yönetim ya da üst yönetim ile görüşme
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır. E şıkkında verilen ifade denetçinin bilanço tarihinden sonraki olaylarda uygulayacağı denetim yordamlarının arasındadır. 

14.
Kamuda iç denetçi olarak atanacakların taşıması gereken koşullar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az on iki yıl çalışmış olmak
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi sürecinde gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin faaliyetlerine devam etmesi ile ilgili, öngörülebilir bir süre içinde olumsuz, önemli şüphe duyulması gereken bir durumun olup olmadığının araştırılması.
Soru Açıklaması

İşletmenin faaliyetlerine devam etmesi ile ilgili, öngörülebilir bir süre içinde olumsuz, önemli şüphe duyulması gereken bir durumun olup olmadığının araştırılması, işletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi sürecinde gerçekleşir.

16.

Standartlara uygun bir denetim sözleşmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Doğru Cevap: "E"  Müşterinin Vergi Dairesine  karşı sorumluluklarını
Soru Açıklaması

Standartlara uygun bir denetim sözleşmesi; denetim şirketinin denetim görevini üstlenmeyi kabul ettiğini, denetimin amacını ve kapsamını, denetçinin müşteriye ve müşterinin denetçiye karşı sorumluluklarını ve denetim sonunda müşteriye verilecek olan denetim raporu türlerine ilişkin hükümleri kapsar.

17.
Örneklemin, evrenden zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın birimlerin (belgelerin) seçilmesi ile oluştuğu örneklem seçim tekniği aşağıdakileren hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Blok Seçim
Soru Açıklaması
Blok seçim
18.
Bir muhasebe uygulamasında verinin, işletmenin ve denetçinin programlarında paralel olarak işlenmesi sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Paralel benzetim
Soru Açıklaması
19.

Tahsilat işlemlerinin gerçekleştiği tarihten itibaren kayıtlara yansıtılmasıyla ilgili denetim amacı hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Dönemsellik
Soru Açıklaması

Tahsilat işlemlerinin gerçekleştiği tarih itibarıyla kayıtlara yansıtılması dönemsellik kavramı ile ilgilidir.

20.
Bilgisayara girilecek belgelerin biriktirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yığın İşlem
Soru Açıklaması

Yığın işleme bilgisayara girilecek belgelerin biriktirilmesi, aynı zamanda kütükler (dosyalar) üzerinde saklama, silme, değiştirme ve kütük yaratma sürecini gerçekleştirmesidir. Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler