• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 31

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 31
1.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin örneklem birimlerinin seçiminde kullandığı tekniklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Karışık Seçim
Soru Açıklaması

Karışık Seçim, denetçinin örneklem birimlerinin seçiminde kullandığı tekniklerden biri değildir.

2.

------- denetçinin yargısına göre denetlenen döneme ait finansal tabloların denetimi sürecinde en çok önem taşıyan konulardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Kilit denetim konuları
Soru Açıklaması

Kilit denetim konuları denetçinin yargısına göre denetlenen döneme ait finansal tabloların denetimi sürecinde en çok önem taşıyan konulardır. Doğru cevap A'dır.

3.
Sistem yazılımının en önemli yanını oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşletim sistemi
Soru Açıklaması
İşletim sistemi bir donanımın yazılım düzeyindeki özünü oluşturur.
4.
Aşağıdakilerden hangisi veri iletişim kontrollerinin bileşenlerinden olan iletişim ara birimlerine örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Modem
Soru Açıklaması
5.
 • Olumlu görüş bildirme
 • Koşullu olumlu görüş bildirme
 • Olumsuz görüş bildirme
 • Görüş bildirmekten kaçınma
 • Koşullu olumsuz görüş bildirme  
 • Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi denetçinin görüş bildirme standardı kapsamında bildirebileceği bir görüş türü dışında kalmaktadır?

  Doğru Cevap: "A" V
  Soru Açıklaması

  Denetçi raporunda dört türde görüş belirtebilir:

  -Olumlu görüş bildirme,

  -Koşullu olumlu görüş bildirme,

  -Olumsuz görüş bildirme,

  -Görüş bildirmekten kaçınma.

  V numaralı ifade bu türlerin dışında kalmaktadır ve sorunun doğru yanıtıdır. 

  6.

  Aşağıdakilerden hangisi BT genel kontrollerden birisidir?

  Doğru Cevap: "A" Bilgisayar operasyonları
  Soru Açıklaması

  Bilgisayar operasyonları genel kontrollerden biridir. Dolayısıyla doğru yanıt "A" seçeneğidir.

  7.

  Denetçinin denetim raporunu nasıl hazırlaması gerektiğini ve raporunu yazarken asgari nelere yer vermesi gerektiğini belirten standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Raporlama Standartları
  Soru Açıklaması

  Denetçinin denetim raporunu nasıl hazırlaması gerektiğini ve raporunu yazarken asgari nelere yer vermesi gerektiğini belirten standartlar raporlama standartlarıdır. Genel standartlar denetçinin niteliğini belirleyen standartlardır. Çalışma alanı standartları denetim sürecinde denetçinin izleyeceği temel yolu gösteren standartlardır. Kanıt toplama ve iç kontrolün anlaşılması standardı bu standardın kapsamındadır. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır. 

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi denetçinin finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerden biri değildir?

   

  Doğru Cevap: "E" Karmaşık yöntem
  Soru Açıklaması

  Basit yöntem, aralık yöntemi, formül yöntemi, ortalama(karışık) yöntemi bu yöntemlerdendir.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi olası yükümlülükler ve taahhütler ilgili denetçinin uyguladığı denetim yordamlarından biri olarak değerlendirilmez?

  Doğru Cevap: "D" Medyada işletme ile ilgili yer alan haberleri inceleme
  Soru Açıklaması

  Medyada işletme ile ilgili yer alan haberleri inceleme denetçinin denetim yordamlarından biri değildir.

  Doğru cevap D seçeneğidir.

  10.
 • Çalışanların ayrımı
 • Kayıtların ayrımı
 • Kayıt tutmanın ayrımı
 • Defter tutma basamaklarında ayrım
 • Kontrol etkinliğinin sağlanması amacıyla bilgisayar çevresindeki ayrımlar belirli noktalarda ayrıntılandırılmalıdır. Bu noktalar, iç kontrol etkinliğini oluşturmanın yanı sıra denetçinin gözleyeceği duyarlı noktaları da ortaya koymaktadır. Yukarıdakilerden hangileri, bu ayrımlardandır?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  I, II, III ve IV. ifadelerin tümü  soruda belirtilen ayrımlardandır

  logo
  Denetim
  Deneme Final Sınavları - Deneme 31
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iç denetim faaliyetinin danışmanlık hizmetleri işlevine yönelik görevlerdendir?
  Doğru Cevap: "E" Usul ve yol göstermek
  Soru Açıklaması
  Danışmanlık hizmetleri (Consulting Services); herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek; bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir. Doğru yanıt E seçeneğidir.
  12.

  ABD ile Avrupa'da uygulanmakta olan muhasebe standartlarının uyumlaştırılması amacıyla Amerikan Finansal Muhasebe Raporlama Standartları Kurulu (FASB) ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) yetkilileri arasında hangi yıl anlaşmaya varılmıştır?

  Doğru Cevap: "D" 2002
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğinde verilmiştir.

  13.
  Denetçi satın alma işlemlerine ilişkin denetim amaçları çerçevesinde bir işletmede var olduğu varsayılan anahtar kontrolleri dikkate alarak bu kontrollerin test edilmesiyle birtakım kontrol zayıflıkları belirler. Bu kapsamda, döngülerde yer alan işlemlere ilişkin denetim amaçları – anahtar kontroller eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "E" Sınıflandırma - Bilgisayar, sadece satıcılar ana dosyasında kayıtlı onaylı satıcılardan yapılan alışların girişini kabul ediyor
  Soru Açıklaması
  'Bilgisayar, sadece satıcılar ana dosyasında kayıtlı onaylı satıcılardan yapılan alışların girişini kabul ediyor' anahtar kontrolü gerçekleşme amacına aittir.
  14.
  Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerden meydana gelen ana kütledeki tüm elemanların listesi olarak da tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Örneklem Çerçevesi
  Soru Açıklaması
  Örnekleme çerçevesi
  15.
  Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Sistematik seçim
  Soru Açıklaması
  sistematik seçim
  16.

  I. İşletmenin faiz karşılığı borçlanarak kaynak teminiII. Borçların geri ödenmesi ile öz kaynak teminiIII. Temettü ödenmesi

  İşletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü yukarıdaki işlemlerden hangilerini kapsamaktadır?

  Doğru Cevap: "C" I, II, III
  Soru Açıklaması

  Bu döngü, işletmenin faiz karşılığı borçlanarak kaynak temini ve bunların geri ödenmesi ile öz kaynak temini ve temettü ödenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

  17.

  I. Döngüde yer alan işletme faaliyetleri belirlenerek bu faaliyetlerin ilgili olduğu hesaplar, kullanılan belgeler ve kayıtlar tespit edilmesiII. İşletmenin bu faaliyetler üzerinde uyguladığı kontroller hakkında bilgi toplanmasıIII. Denetçinin planlanan bulma riskine karar vermesi

  Yukarıda verilenlerden hangileri hesap kalanlarına ilişkin testler konusuna girmektedir?

  Doğru Cevap: "C" Yalnız III
  Soru Açıklaması

  Denetçinin planlanan bulma riskine karar vermesi hesap kalanlarına ilişkin testler konusuna dahilken; döngüde yer alan işletme faaliyetleri belirlenerek bu faaliyetlerin ilgili olduğu hesaplar, kullanılan belgeler ve kayıtlar tespit edilmesi ve işletmenin bu faaliyetler üzerinde uyguladığı kontroller hakkında bilgi toplanması ise döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testler konusuna dahildir.

  18.
  - Mevcut ve hayalî işçi isimleri ile bilgisayara giriş yap, bilgisayar çıktılarını incele.- Zaman kartlarını incele.- Banka hesaplarına yatırılan tutarlar listesini, bordro ve banka kayıtlarıyla karşılaştır.Yukarıdaki kontrol testleri aşağıdaki işlem döngülerinden hangisini denetlemekte kullanılabilir?
  Doğru Cevap: "A" Ücretler ve personel döngüsünün denetimi
  Soru Açıklaması
  İşçilerin kayıtlarının ve zaman kartlarının incelenmesi, bunlara istinaden yatırıldığı belirtilen maaşların banka hesaplarından doğrulanması, ücretler ve personel döngüsünün denetimine ait testlerdir.
  19.
  Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? 
  Doğru Cevap: "C" Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 
  Soru Açıklaması
  20.

  Bir denetçinin “kabul edilebilir yanlışlığı” hangi maksatla kullanması mümkün olur?

   

  Doğru Cevap: "A" Denetim testlerinin alanını belirlemek
  Soru Açıklaması

  Denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı, denetim testlerinin alanını belirlemek için kullanır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler