• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 30

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
1.

Denetçinin stoklar ve üretim döngüsü kapsamındaki faaliyetlerin denetiminde uygulayacağı teknikler ele alındığında hangisi dışarıda kalır?

Doğru Cevap: "E" Ampirik yöntemlerle önemli ve olağan dışı işlemlerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

Analitik yöntemlerle önemli ve olağan dışı işlemlerin belirlenmesi soru kökündeki tekniklerden biridir.

2.
Aşağıdaki denetim evrelerinden hangisinde amaç, finansal bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru olduğuna ilişkin bağımsız görüş oluşturmaktır?
Doğru Cevap: "E" Denetim çalışmalarının birleştirilmesi ve Raporlama
Soru Açıklaması

Denetim çalışmalarının birleştirilmesi ve raporlamada amaç, finansal bilgilerin gerçe¤e uygun ve doğruolduğuna ilişkin bağımsız görüş oluşturmak

3.

Denetçi, daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde satış tahsilat döngüsüne benzer şekilde satın alma işlemlerine ilişkin kontrol riskini değerlendirmelidir. Bu değerlendirmelerde öncelikli olarak ……………. belirlenerek risk matrisleri yardımıyla değerlendirilmesi gerekir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "E" anahtar kontrollerin
Soru Açıklaması

Denetçi, daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde satış tahsilat döngüsüne benzer şekilde satın alma işlemlerine ilişkin kontrol riskini değerlendirmelidir. Bu değerlendirmelerde öncelikli olarak “anahtar kontrollerin” belirlenerek risk matrisleri yardımıyla değerlendirilmesi gerekir.

4.
Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sistematik seçim
Soru Açıklaması
Sistematik seçim
5.

Başlangıç önemlilik düzeyinin belirlenmesi ve önemliliğin kabul edilebilir denetim riski ve doğal riskle ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Denetçi; denetimin başında hem finansal tabloların geneli açısından hem de her bir hesap kalanı, işlem türü ve dipnotlarda yapılan açıklamalar bakımından önemlilik düzeyi belirler.
 • Önemlilik düzeyi ile kabul edilebilir denetim riski arasında aynı yönde bir ilişki vardır.
 • Kabul edilebilir denetim riskinin planlanması, denetçinin ne kadar kanıt toplaması gerektiği kararında yardımcı olur.
 • Planlanan kanıt miktarı ile tüm risk unsurları arasında ilişki bulunmakla birlikte asıl karar, “bulma” riskine göre verilir.
 • Doğru Cevap: "D" I-III-IV
  Soru Açıklaması

  Denetçi; denetimin başında hem finansal tabloların geneli açısından hem de her bir hesap kalanı, işlem türü ve dipnotlarda yapılan açıklamalar bakımından önemlilik düzeyi belirler.  Önemlilik düzeyi ile kabul edilebilir denetim riski arasında ters bir ilişki vardır.  Kabul edilebilir denetim riskinin planlanması, denetçinin ne kadar kanıt toplaması gerektiği kararında yardımcı olur.  Planlanan kanıt miktarı ile tüm risk unsurları arasında ilişki bulunmakla birlikte asıl karar, “bulma” riskine göre verilir.  Buna göre yalnızca ikinci ifade yanlıştır.

  6.
  Denetim sürecinin sonunda denetçinin özellikle bu durumları ortayaçıkartacak incelemeler yapması, çeşitli denetim yordamları uygulaması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu denetim yordamlarından değildir?
  Doğru Cevap: "A" Finansal tabloların dipnotlarında açıklanması
  Soru Açıklaması

  Denetim sürecinin sonunda denetçinin özellikle bu durumları ortayaçıkartacak incelemeler yapması, çeşitli denetim yordamları uygulaması gerekmektedir.

  Çeşitli işlem ve olayları belirleyebilmek için işletme çalışanları ile görüşmeler yapma,• Şirket politikaları ve politikalarını belirlemek, değerlendirmek ve belirsizliktaşıyan durumlara ilişkin belirlemeler yapmak için yönetim ile görüşmeleryapma, yönetimden beyan mektubu alma,• Yönetim kurulu ve üst yönetim toplantı tutanaklarını inceleme,• İç denetim raporlarını inceleme,• Devlet kurumları ile ilgili sözleşme, kontrat, vergi ile ilgili belgeler ve diğerrapor ve belgeleri incelenme,• Vergi anlaşmazlıkları ve örtülü sermaye hareketlerinin varlığı ile ilgili konuları inceleme, özellikle ilişkili taraf işlemlerinin gözden geçirilmesi,• Finans kuruluşları ve bankalar ile ilgili belgeleri inceleme, yazılı belgeler isteme• Garanti ya da benzer sözleşmelerin incelenmesi,• İşletme ile ilgili yasal sorunlar ve davalar ile ilgili durumlar hakkında bilgiedinmek için avukatlar ile görüşme ve yazılı belgeler isteme,• Analitik yordamlar aracıyla, işletme ilgili analizler gerçekleştirme.

  7.

  "Mevcut alışların tamamı kayıtlara yansıtılmıştır." ifadesi satın alma işlemleriyle ilgili olarak aşağıdaki denetim amaçlarından hangisiyle ilgilidir?

  Doğru Cevap: "C" Tam olma
  Soru Açıklaması

  Mevcut alışların tamamı kayıtlara yansıtılmıştır, ifadesi denetim amaçlarından tam olma ile ilgilidir. Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

  8.

  Bilgiyi yaratmaya, değiştirmeye, saklamaya, kullanmaya, çoğaltmaya, paylaştırmaya, geliştirmeye, bütünleşik ve etkileşimli hale  getirmeye yönelik karmaşık yapının tümü aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

  Doğru Cevap: "C" Bilgi teknolojileri
  Soru Açıklaması

  Bilgiyi yaratmaya, değiştirmeye, saklamaya, kullanmaya, çoğaltmaya, paylaştırmaya, geliştirmeye, bütünleşik ve etkileşimli hale getirmeye yönelik karmaşık yapının tümü bilgi teknolojilerini ifade eder

  9.
  Rassal seçim yöntemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "C" Öncelikle denetçi tarafından bir örnekleme aralığı hesaplanır.
  Soru Açıklaması
  Rassal seçim yönteminde denetçi, Rassal Sayılar Tablosu olarak adlandırılan bir tablodan etkin olarak yararlanabilir. Tablo, rassal olarak oluşturulmuş 0 ile 9 arasında yer alan sayılardan üretilen dizileri içermektedir. Rassal sayılar tablosu kullanarak örnekleme hangi evren birimlerinin gireceği tamamen bağımsızca, yani rassal olarak, belirlenir. Rassal olarak örnekleme seçilen birimin örnekleme girmesini engelleyecek hiçbir neden yoktur. Tablonun, kullanımında denetçi, öncelikle rassal sayılar tablosuyla evren arasındaki ilişkiyi tanımlamalıdır. Denetçinin, öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği yöntem ise Sistematik seçim yöntemidir.
  10.

  Ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütününe ne ad verilir?

   

  Doğru Cevap: "B" İşletim sistemi
  Soru Açıklaması

  İşletim sistemi (operating system), ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünüdür.

  logo
  Denetim
  Deneme Final Sınavları - Deneme 30
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi “kontrol ortamı” faktörleri arasında yer almaz?

   

  Doğru Cevap: "B" Muhasebe sistemi
  Soru Açıklaması

  Muhasebe Sistemi, İç kontrol ortamı faktörleri arasında yer almaz.

  12.
  Denetçi; satın alma işlemlerine ilişkin iç kontrolleri anlayabilmek için tipik bir alış işleminden yararlanarak akış şemaları, iç kontrol soru formu, seçilmiş alış işlemlerinin içine girerek kontrolleri test etme yöntemleriyle bilgi toplar. Bu ifadeye göre denetçinin satın alma faaliyetlerine ilişkin kontrol testlerini ve tözel testleri belirlerken izleyeceği süreç adımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Satın Alma işlemlerine ilişkin iç Kontrollerin Yapısı ve işleyişi ile ilgili Bilgi Toplama
  Soru Açıklaması
  Denetçi, satın alma faaliyetlerine ilişkin kontrol testlerini ve tözel testleri belirlerken bir süreci izleyecektir. Soruda verilen süreç adımı "Satın Alma işlemlerine ilişkin iç Kontrollerin Yapısı ve işleyişi ile ilgili Bilgi Toplama" dır.
  13.

  Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat döngüsünde yer alan hesaplardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Satılan malın maliyeti
  Soru Açıklaması

  Satılan malın maliyeti satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan hesaplardan birisi değildir. Doğru yanıt "B" seçeneğidir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarından performans standartları arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "C" Yönetişim/ Kurumsal yönetim
  Soru Açıklaması

  Yönetişim/ kurumsal yönetim performans standartları arasında yer alır. Sorunun doğru yanıtı "C" seçeneğidir.

  15.

  "Denetimde temel amaç; finansal tabloların işletmenin…………………ve nakit akışları da dahil olmak üzere faaliyet sonuçlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (ve finansal raporlama standartlarına) uygun şekilde, tüm önemli yönleriyle, …………………….gösterdiği konusunda bir görüş belirtmektir."

  Denetimin amacı ile ilgili yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

  Doğru Cevap: "C" finansal durumunu/gerçeğe uygun
  Soru Açıklaması

  Finansal tabloların denetçi tarafından denetlenmesinde temel amaç; finansal tabloların işletmenin finansal durumunu ve nakit akışları da dahil olmak üzere faaliyet sonuçlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (ve finansal raporlama standartlarına) uygun şekilde, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun gösterdiği konusunda bir görüş belirtmektir.  İfadesine uygun şekilde boşluklara finansal durumunu/gerçeğe uygun ifadeleri yazılmalıdır.

  16.

  Görevi; Yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak ile doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamak olan Kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E"  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
  Soru Açıklaması

   Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testlerden biridir?
  Doğru Cevap: "A" Döngüde yer alan işletme faaliyetleri belirlenerek bu faaliyetlerin ilgili olduğu hesaplar, kullanılan belgeler ve kayıtlar tespit edilir.
  Soru Açıklaması
  A. Döngü Kapsamındaki işlemlere ilişkin Testler 1. Döngüde yer alan işletme faaliyetleri belirlenerek bu faaliyetlerin ilgili olduğu hesaplar, kullanılan belgeler ve kayıtlar tespit edilir. 2. işletmenin bu faaliyetler üzerinde uyguladığı kontroller hakkında bilgi toplanır. (Bu amaçla denetçi; Ünite 3’te açıklanan akış şemaları, iç kontrol soru formları veya seçilmiş kontrolleri izleme yöntem ve tekniklerini kullanır.) 3. Döngüde yer alan her bir işleme ilişkin beş denetim amacı (gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınışandırarak kaydetme, dönemsellik) çerçevesinde anahtar niteliği taşıyan iç kontrollerin belirlenerek bunlara ilişkin kontrol zayıflıklarının tespit edilmesi ve planlanan kontrol riskinin değerlendirilmesi. Bu değerlendirmede denetçi, her bir işlem ile ilgili kontrollerin kontrol amaçlarını ne ölçüde karşıladığını gösteren kontrol risk matrislerinden yararlanır. Anahtar kontrollerin neler olduğu Ünite 3’te açıklanmıştır. Özetlemek gerekirse işlemlerle ilgili görevlerin uygun şekilde ayrılmış olması, yetkilendirmelerin uygun şekilde yapılmış olması, işlemlerin yeterli ve uygun şekilde belgelendirilmesi ve kaydedilmesi, varlık ve kayıtların fiziken kontrol edilmesi, yapılan işlerin bağımsız kişilerce ayrıca kontrol edilmesi. 4. işlemlere ilişkin geliştirilen denetim programı kapsamında belirlenmiş yöntemleri kullanarak, denetim amaçları doğrultusunda anahtar kontrollere kontrol testlerinin ve tözel testlerin uygulanması.
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim işini kabul etmesi veya reddetmesi için bir nedendir?

  Doğru Cevap: "C" Denetim riskinin kabul edilebilirlik düzeyi
  Soru Açıklaması

  Denetim riskinin kabul edilebilirlik düzeyi

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı uygulamalarının sağladığı faydalardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Verilerin birden fazla yerde saklanmasını sağlar
  Soru Açıklaması
  Veri tabanı uygulamasında verilerin birden fazla yerde gereksizce saklanması önlenir.
  20.

  Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı uygulamasının yararlarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Veriye erişimi zorlaştırır
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler