• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 29

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 29
1.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetlerinin işletmelerde başlatılması için tercih edilen yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İç denetim faaliyetlerine ara verilmesi
Soru Açıklaması
2.

I   Kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek

II  Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak

III Yönetimin verdiği her türlü kamusal görevi yerine getirmek

IV Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak 

Kamu Yönetimi Kanununa göre, iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevi/görevleri gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" I-II-IV
Soru Açıklaması

Yönetimin verdiği her türlü kamusal görevi yerine getirmek

3.

Faaliyetler ve işlemlerle ilgili uygun yetkilendirmeler, iç kontrol' ün bileşenlerinden hangisine girmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kontrol eylemleri
Soru Açıklaması

Faaliyetler ve işlemlerle ilgili uygun yetkilendirmeler, iç kontrolün kontrol eylemleri bileşenine aittir. Doğru yanıt "B" seçeneğidir.

4.

Örgüt bölümlerinin ölçütlere uyma ve uygulama derecesinin denetçi tarafından belirlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Uygunluk denetimi
Soru Açıklaması

Örgüt bölümlerinin ölçütlere uyma ve uygulama derecesinin denetçi tarafından belirlenmesine "uygunluk denetimi" adı verilir. 

5.
İşletme faaliyetlerinin kim tarafından, nasıl ve ne zaman yapıldığının anlaşılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen denetim kanıtı elde etme yordamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gözlem
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol ortamını oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
Soru Açıklaması
7.
Gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik aşağıdaki seçeneklerden hangisine ait amaçlardır?
Doğru Cevap: "D" Denetim
Soru Açıklaması
d
8.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri kullanımının iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilginin ek analizlerini kolaylaştırması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü kapsamında "öz kaynak temini ile ilgili" hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çıkarılmış bonolar
Soru Açıklaması
İşletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsünde “borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplar”: - Banka kredileri - Tahviller - Çıkarılmış bonolar - Kasa ve banka - Finansman giderleri İşletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsünde “öz kaynak temini ile ilgili hesaplar” ise: - Sermaye - Geçmiş yıl karı - Ödenmemiş sermaye - Emisyon primleri - Yedekler - Ödenecek temettüler - Kasa ve banka İşletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü kapsamında borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplar Şekil7.8'de, öz kaynak hesaplarının birbirleriyle ilişkisi ise Şekil 7.9'da gösterilmektedir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları'ndan nitelik standartları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Bağımsızlık ve objektiflik
Soru Açıklaması

Bağımsızlık ve objektiflik nitelik standartları arasında yer alır. Sorunun doğru yanıtı "B" seçeneğidir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 29
11.
“Bilgisayar biliminin insana özgü olan dili kullanabilme, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi karakteristiklerini bir araya getirerek insan davranışlarını taklit eden, bilgisayar donanım ve yazılım uygulamalarını tasarımlayan dalıdır.” tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Yapay zeka 
Soru Açıklaması

Soru kökündeki tanım yapay zekanın tanımıdır

12.

Bağımsız denetim sürecinde iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangileri esas alınmaktadır?

 

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Hepsi yer alır

13.

Aşağıda verilenlerden hangisi, bir ticari işletmede satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alan hesaplardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Teslim alma raporu
Soru Açıklaması

Stoklar, duran varlıklar, peşin ödenen giderler ve satıcılar; ödeme döngüsünde hesaplar başlığına girerken; teslim alma raporu ise belgeler ve kayıtlar başlığı altına girmektedir.

14.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Blok Seçim” ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "C" En güvenilir yöntemdir.
Soru Açıklaması

Blok seçimde örneklem, evrenden zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın birimlerin (belgelerin) seçilmesi ile oluşur. Blok örneklem, temsili değildir; bu nedenle de evren hakkında istatistiksel tahmin veremez. Blok seçim, özenli kullanılmalıdır ve genellikle bu seçimi kullanmaktan kaçınılmalıdır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mesleki Dikkat ve Özen Standardı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki suç unsurlarından hangisi işletme varlıklarının zimmete geçirilmesi kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Hileli harcama
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi İç kontrolün unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Çalışanlar 
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, parasal birim örneklemesinde denetçinin örneklem büyüklüğünü saptayabilmesi için gerekli olan ön belirlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gerçekleşme oranı
Soru Açıklaması
Denetçinin denetim riskini kabul edilebilir bir düzeye indirecek bir örneklem büyüklüğü seçmesi gereklidir. Parasal Birim Örneklemesi (PBÖ) uygulamasında denetçi, örneklem büyüklüğünü belirlemek için şu ön belirlemeleri yapmalıdır:1. Defter değeri (Evrenin toplam parasal değeri) 2. Kabul edilebilir yanlışlık (önemlilik eşiği)3. Beklenen yanlışlık4. Yanlış kabul riski için güvenilirlik derecesi5. Genişleme faktörü
19.

Aşağıdakilerden hangisi BT işletme düzeyi kontrollerden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Stratejiler ve planlar
Soru Açıklaması

Stratejiler ve planlar BT işletme düzeyi kontrollerindendir. Sorunun doğru yanıtı "B" seçeneğidir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi politikalara, kurallara, yordamlara örgüt bölümlerince uyulup uyulmadığını belirlemek amacıyla yapılan denetimdir?

Doğru Cevap: "A" Uygunluk Denetimi
Soru Açıklaması

İşletme yönetimi; konmuş bu politikalara, kurallara, yordamlara örgüt bölümlerince uyulup uyulmadığını belirlemek amacıyla denetim yapılmasını isteyebilir. Denetçi için bölümlerce uyulması gerekli bu kurallar, ölçütlerdir; bölümlerin bu ölçütlere uyma ve uygulama derecesinin denetçi tarafından belirlenmesi uygunluk denetimidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler