• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 28

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 28
1.
Denetimde, olasılığa dayanmayan ve örneklem birimlerinin seçiminde veya örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde denetçinin tamamen öznel olarak davranması ile gerçekleştirilen örneklem türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İstatistiksel olmayan örnekleme
Soru Açıklaması
istatistiksel olmayan örnekleme
2.
Denetçinin örnekleme riskini “sadece” mesleki yargısını kullanarak belirlediği örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstatiksel olmayan örnekleme
Soru Açıklaması
İstatistiksel olmayan örnekleme
3.

Genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi denetim sürecinin sonunda denetçi raporu hazırlanırken dikkate alınması gereken standarttır?

Doğru Cevap: "D" Raporlama Standartları
Soru Açıklaması

Genel kabul görmüş denetim standartları; genel standartlar, çalışma alanı standartları ve raporlama standartlarından oluşmaktadır. Denetim sürecinin sonunda denetçi raporu hazırlanırken dikkate alınması gereken standart raporlama standartlarıdır. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı A şıkkıdır. 

4.
Banka hesaplarının doğrulanması aşağıdaki seçeneklerde yer alan döngülerden hangisine ait detay testlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Para varlıkları
Soru Açıklaması
Kasa banka hesapları, yukarıda açıkladığımız stoklar ve üretim döngüsü hariç diğer dört döngüyle ilgili olan hesaplardır. Küçük tutarlar dışında tahsilat ve ödemelerin nakit yerine banka hesaplarından yapılması nedeniyle işletmelerde nakit kasası kalanı, genellikle önemsiz tutarlardadır. Bu nedenle denetçiler, daha çok banka hesap kalanlarının denetimine odaklanırlar. Dönem sonunda kasa banka hesaplarının kalanı önemsiz tutarda olsa bile nakit akışlarının büyük olması sebebiyle denetçiler, bu hesap/hesapların denetimine büyük önem verirler. Ayrıca nakit varlıkların suistimal edilme olasılığı diğer işletme varlıklarından çok daha yüksek olduğundan denetçiler, diğer döngülerdeki kontrol testleri ve tözel testler tamamlanıp analiz edildikten sonra bu hesapların ayrıntılı kalan testlerini gerçekleştirirler.
5.

Yüksek bir güvence seviyesi olmasına karşın ama önemli bir yanlışlığın mutlaka belirleneceğini garanti edemeyen güvence seviyesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Makul güvence
Soru Açıklaması

Bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvencenin elde edilmesi ve denetçi görüşünü içeren bir denetçi raporunun düzenlenmesi aşamasında “makul güvence” yüksek bir güvence seviyesidir ama önemli bir yanlışlığın mutlaka belirleneceğini garanti etmemektedir. Doğru cevap A'dır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin son değerlendirmelerinden önce gerçekleştirmesi gereken faaliyetler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Sonuç raporunun hazırlanması
Soru Açıklaması

Denetçinin son değerlendirmelerinden önce gerçekleştirmesi gereken faaliyetler, temel olarak şu şekilde sıralanabilir:• Analitik yordamların uygulanması,• Yönetimden beyan mektubu (açıklama mektubu/teyit mektubu) alınması,• Finansal tabloların sunum ve açıklamalarının değerlendirilmesi,• İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi,• İşletme ile ilişkili taraf işlemlerinin gözden geçirilmesi,• Denetim kalitesine yönelik gözden geçirmelerin yapılması• Belgelemenin gözden geçirilmesi ve son değerlendirmenin gerçekleştirilmesi,• Denetim komitesi ve yönetim ile iletişim sağlanması.

Sonuç raporunun hazırlanması ise bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sonra geçilen aşamadır.

Doğru yanıt E seçeneğidir.

7.

Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sistematik seçim
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı A seçeneğinde verilen sistematik seçimdir.

8.

Çalışanların görevlerini yapabilme yeteneği olarak tanımlanan kontrol ortamı unsuru hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Yetkinlik
Soru Açıklaması

İnsanlar, görev tanımları kapsamındaki işlemleri yapabilecek yetkinlikte olmalıdır. Kontrol ortamının bir diğer unsuru çalışanların görevlerini yapabilme yeteneği olarak tanımlanan yetkinliktir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde kullanılan denetim yaklaşımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Analitik Değerleme Yaklaşımı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi girdi kontrollerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilgi işleme kontrolleri
Soru Açıklaması
Bilgi işleme, sürecin farklı bir aşamasını oluşturur.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 28
11.

Kilit denetim konularına yer verilmeyen denetçi raporu türü hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Görüş bildirmekten kaçınma
Soru Açıklaması

Olumlu görüşten sapma durumunda söz konusu olabilecek görüş türlerinden biri olan görüş bildirmekten kaçınma durumunda kilit denetim konularına yer verilmez.

Doğru cevap C seçeneğidir.

12.
 • I. Defter değeri
 • II. Kabul edilebilir yanlışlık
 • III. Beklenen yanlışlık 
 • IV. Yanlış kabul riski için güvenilirlik derecesi
 • V. Genişleme faktörü
Parasal birim örneklemesi uygulamasında denetçi, örneklem büyüklüğünü belirlemek  için yukarıda belirtilen hangi ön belirlemeleri yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Parasal birim örneklemesi uygulamasında denetçi, örneklem büyüklüğünü belirlemek  için yapılması gerekenler: I. Defter değeri II. Kabul edilebilir yanlışlık III. Beklenen yanlışlık  IV. Yanlış kabul riski için güvenilirlik derecesi V. Genişleme faktörüdür. Doğru cevap E’dir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi alacaklar hesabına uygulanan detaylı testlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Alacaklar dönemsellik ilkesine uygun şekilde uygulanması
Soru Açıklaması

Alacaklar dönemsellik ilkesine uygun şekilde uygulanması alacaklar hesabına uygulanan detaylı testlerden biri değildir.

14.

Bir işletme faaliyetlerinde kullanılan bütün işçilikler kaydedilmiştir” ifadesi ücret işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin denetim  amacını karşılaması söz konusudur?

Doğru Cevap: "E" Tamlık
Soru Açıklaması

İşletme faaliyetlerinde kullanılan bütün işçilikler kaydedilmiştir” ifadesi ücret işlemleriyle ilgili olarak tamlık denetim  amacını karşılar.

15.
 • Kontrol politika ve yordamlarında sapmayı tanımlamak 
 • Kontrol test amaçlarını belirlemek,
 • Örneklem birimini tanımlamak,
 • Örneklem büyüklüğünü belirlemek,
 • Evreni tanımlamak,
 • Nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalar aşağıdakilerden hangileridir?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  Nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalar; kontrol test amaçlarını belirlemek, kontrol politika ve yordamlarında sapmayı tanımlamak, evreni tanımlamak, örneklem birimini tanımlamak ve örneklem büyüklüğünü belirlemektir

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi denetimde döngü yaklaşımı kapsamında ele alınabilecek döngülerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Gelecek yıllara ait giderler ve gelirler
  Soru Açıklaması

  Gelecek yıllara ait giderler ve gelirler denetimde döngü yaklaşımı kapsamında ele alınabilecek döngülerden biri değildir

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi denetçinin görüşünün oluşumunda etkili olaylar olduğu için, inceleme yaparken uygulayacağı denetim yordamlarından biri değildir? 

  Doğru Cevap: "E" Belgelemenin gözden geçirilmesi ve son değerlendirmenin gerçekleştirilmesi
  Soru Açıklaması

  Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan tüm olaylar, denetçinin görüşünün oluşumunda etkili olaylar olduğu için denetçinin titizlikle incelemesi gereken durumlardır. Denetçinin bu amaçla uygulayacağı denetim yordamlarının başlıcaları şunlardır: • Yönetim ya da üst yönetim ile görüşme,• Varsa eğer bilanço tarihinden sonraki ara dönem finansal tabloları inceleme,• Bilanço tarihinden sonraki olaylar döneminde ortaya çıkan alışılmışın dışında olayların ortaya çıkıp çıkmadığını değerlendirebilmek için, bu döneme ilişkin belge ve kayıtları inceleme,• Bilanço tarihinden sonraki olaylar dönemine ait, yönetim kurulu ve üst yönetim toplantı tutanaklarını inceleme,•Şirketin ilişkili olduğu dava, iddia vb…yasal süreçlerle ilgili hukuk müşavirleri ve avukatlar ile görüşme,• Yönetimin oluşturduğu politika ve yordamların anlaşılması.

  Doğru cevap E'dir.

  18.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   

  Doğru Cevap: "A" Parasal birim örneklemesinde, yüksek tutarlı kayıtların örnekleme girme şansları, küçük tutarlı kayıtlara göre daha fazladır.
  Soru Açıklaması

  Parasal birim örneklemesinde,  yüksek tutarlı kayıtların örnekleme girme şansları, küçük tutarlı kayıtlara göre daha fazladır.

  19.
  Uluslararası iç denetim enstitüsünün kabul ettiği tanımda; iç denetim, kurumun amaçlarına ulaşmasına yönelik nasıl bir yaklaşım getirir?
  Doğru Cevap: "C" Sistemli ve Disiplinli 
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi kontrol risk matrisinde yer alan satış işlemi ile ilgili denetim amaçlarından biridir?
  Doğru Cevap: "E" Bütün satışların tam olarak kayıtlara yansıtılması
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler