• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 27

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
1.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin stoklar ve üretim döngüsü kapsamındaki faaliyetlerin denetiminde uygulayacağı tekniklerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Ampirik yöntemlerle önemli ve olağan dışı işlemlerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

Analitik yöntemlerle önemli ve olağan dışı işlemlerin belirlenmesi soru kökündeki tekniklerden biridir.

2.
“Denetçi, beş altı tane finansal değişken kullanarak önemlilik tutarlarını belirler ve bu tutarların toplamını kullandığı değişken sayısına bölerek önemlilik tutarını belirler.” Yukarıda verilen tanım, denetçinin önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Ortalama yöntemi 
Soru Açıklaması

Karışık veya ortalama yönteminde denetçi, beş altı tane finansal değişken kullanarak önemlilik tutarlarını belirler ve bu tutarların toplamını kullandığı değişken sayısına bölerek önemlilik tutarını belirler. Doğru yanıt A'dır.

3.
İstihdam edildikleri kendi kuruluşlarının denetimlerini yapmanın yanı sıra vergi yükümlülerinin de vergi yasalarına uyup uymadıklarını ve beyanlarının doğru olup olmadığını denetleme sorumluluğu hangi denetçiye aittir?
Doğru Cevap: "A" Devlet Denetçisi
Soru Açıklaması
Kamu denetçileri olarak da adlandırabileceğimiz devlet denetçileri, istihdam edildikleri kendi kuruluşlarının denetimlerini yapmanın yanı sıra vergi yükümlülerinin de vergi yasalarına uyup uymadıklarını ve beyanlarının doğru olup olmadığını denetler.
4.
Aşağıdakilerden hangisi tahsilat işlemlerine ilişkin kontrol riski matrisinde yer alan iç kontrollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kayıtlarda yer alan tutar şirket tarafından gerçekten alınmış olması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin yapabileceği işlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Muhasebe defteri tutmak
Soru Açıklaması

Yeminli mali müşavirler muhasebe defteri tutamazlar ve muhasebe bürosu açamazlar. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı "A" seçeneğinde verilmiştir. Diğer seçeneklerde belirtilen işler Yeminli Mali Müşavirlerin yapacağı işlerdir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İstatistiksel hesaplamalar yapmak
Soru Açıklaması

Nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalar şunlardır:

  • Kontrol test amaçlarını belirlemek,
  • Kontrol politika ve yordamlarında sapmayı tanımlamak,
  • Evreni tanımlamak,
  • Örneklem birimini tanımlamak,

Örneklem büyüklüğünü belirlemek

7.

Finansal tablolar üzerinde düzeltme yapılmasını gerektiren, bilanço gününde mevcut olan ve finansal tabloların hazırlanma sürecinde miktarlar ya da tahminler üzerinde etkisi bulunan durumlara ilişkin ilave kanıtlar sağlayan olaylar hangi tür bilanço sonrası olaylardır?

Doğru Cevap: "A" 1. Tür
Soru Açıklaması

1. Tür ve 2. Tür olarak adlandırabilecek olan bilanço sonrası olayların her iki türü de bilanço tarihinden sonra, finansal tablolar yayınlanmadan önce ortaya çıkmaktadır.

1. Tür olaylar bilanço gününde mevcut olan ve finansal tabloların hazırlanma sürecinde miktarlar ya da tahminler üzerinde etkisi bulunan durumlara ilişkin ilave kanıtlar sağlayan olaylardır. Bu olaylar finansal tablolar üzerinde düzeltme yapılmasını gerektirmektedir.

2. Tür ise bilanço tarihinde söz konusu olmayan ama takip eden günlerde ortaya çıkan durumlara ilişkin kanıt sağlayan olayları ifade etmektedir. Bu gibi olaylar genellikle finansal tabloların dipnotlarında açıklama yapılmasını gerektirmektedir.

Doğru cevap A'dır.

8.
Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olması olasılığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Örnekleme riski
Soru Açıklaması
Örnekleme riski
9.
Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan satışlar işlem grubunun faaliyetlerine ilişkin bir belgedir?
Doğru Cevap: "A" Mahsup fişleri
Soru Açıklaması
Mahsup fişleri satışlar işlem grubuna, kasa tahsil fişleri tahsilatlar işlem grubuna, ambar giriş belgesi satış iade ve iskontoları işlem grubuna, alıcılar hesabı tahmin edilen şüpheli alacaklar işlem grubuna, dava ve icra takibindeki alacakların listesi ise şüpheli ve değersiz alacaklar işlem grubuna ait bir belgedir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi satın alma işlemlerine ilişkin denetimde kullanılabilecek bir tözel testtir?
Doğru Cevap: "A" Stoklar hesabı, teslim alma raporları ve alış faturalarının tarihlerini karşılaştır.
Soru Açıklaması
Bu tözel test, alışların dönemsellik ilkesine uygun bir şekilde kaydedildiğini teyit etmek için uygulanır.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
11.
Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Alış iade ve iskontoları
Soru Açıklaması

Alış iade ve iskontoları,  satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan birisi değildir. Cevap E şıkkıdır.

12.
Denetçinin; gerçek dışı tutarlar veya mevcut olmayan stokların, finansal tablolara yansımış olup olmadığını araştırarak kanıtlarını elde etmesini gösteren ilişki aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Sahiplik amacı – Haklar ve yükümlülükler savı 
Soru Açıklaması
13.
En önemli üstünlüğü, evrenin değişkenliğini azaltabilmek ve bu yolla tahminlerin daha isabetli olmasını sağlamak olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Katmanlı seçim
Soru Açıklaması
Katmanlı seçim
14.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin son değerlendirmeden önce gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Yönetimden niyet mektubu alınması
Soru Açıklaması

Doğru cevap C seçeneğidir.

15.

I. Alınan çekler ve senetlerII. Şüpheli alacaklarIII. Alış iade ve iskontoları

 Yukarıdakilerden hangileri satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardandır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Alınan çekler ve senetler, şüpheli alacaklar, satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alırken; alış iade ve iskontoları, bu döngüde yer almamaktadır. I ve II söylenebilir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran temel koşullardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" Baskı 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ücret ödeme işlemlerine ilişkin denetim amaçları,anahtar kontroller kontrol testleri ve tözel testler kapsamında uygulanan anahtar kontrollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kayıtlarda görünen ücret ödemeleri gerçekten işletme için çalışan personele yapılmıştır
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesiyle kamuda iç denetçi olarak atanacakların taşıması gereken koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Belirlenen alanlarda yüksek lisans yapmış olmak
Soru Açıklaması

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak gerekir. Yüksek lisans eğitimiyle ilgili bir koşul yoktur.

19.
Denetimde örneklemede aşağıdakilerden hangisi istatistiksel olmayan örnekleme ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Test edilecek kalemler öznel olarak seçilir ve değerlendirilir
Soru Açıklaması
Test edilecek kalemler öznel olarak seçilir ve değerlendirilmesi istatistiksel olmayan örnekleme ile ilgilidir.
20.

Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olması olasılığı, örnekleme riskidir. “Örnekleme hatası” olarak adlandırılan olasılık nasıl elde edilir?

Doğru Cevap: "D" Gerçek hata oranından örnekleme hata oranının çıkarılmasıyla elde edilir.
Soru Açıklaması

Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olması olasılığı, örnekleme riskidir ve aradaki fark, “örnekleme hatası” olarak nitelendirilir. Diğer seçeneklerdeki ifadeler doğru değildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler