• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 26

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
1.

Aşağıdakilerden hangisi uygulama kontrollerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Bilgi işleme kontrolleri
Soru Açıklaması

Uygulama kontrolleri:  Girdi kontrolleri, Bilgi işleme kontrolleri, Çıktı kontrolleri

2.

I. Emisyon primleriII. Ödenecek temettülerIII. Banka kredileri

Yukarıdakilerden hangileri özkaynak temini ile ilgili hesaplardandır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Emisyon primleri ve ödenecek temettüler özkaynak temini ile ilgili hesaplardandır. Banka kredileri ise, borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplardandır. I ve II söylenebilir.

3.
  • Uygulama Yazılımı
  • Sistem Yazılımı
  • Muhasebe Yazılımı
Donanıma yaşam veren, yazılımdır. Belirli bir işi yerine getirmek üzere ayrıntılı komutlardan oluşan ve özel bir dille hazırlanan programlara ise bilgisayar programı denir. Yukarıdakilerden hangileri yazılım programları ana gruplarındandır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Muhasebe yazılımı yazılımın ana gruplarından değil alt gruplardandır. Ancak uygulama yazılımı ve sistem yazılımı, yazılım programlarının ana gruplarındandır. Doğru cevap C'dir.

4.
1- Kontrol ortamı 2- Risk değerlendirme 3- Kontrol eylemleri 4- Bilgi ve iletişim 5- İzleme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) kontrol modeline göre iç kontrolün bileşenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" 1-2-3-4 ve 5
Soru Açıklaması
COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) kontrol modeline göre iç kontrolün bileşenleri : • Kontrol ortamı • Risk değerlendirme • Kontrol eylemleri • Bilgi ve iletişim • İzleme'dir.
5.

Geleneksel yedekleme kontrollerini ve veri tabanı yönetim sistemi kontrollerini içeren genel kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Veri Kaynağı Kontrolleri
Soru Açıklaması

Veri kaynağı kontrolleri, geleneksel yedekleme kontrollerini ve veri tabanı yönetim sistemi kontrollerini içerir. Yedekleme kontrolleri, işletme uygulamalarına ilişkin manyetik ortamlarda yer alan çok büyük veri evrenleridir; bunların özenle korunması, yedeklenmesi (backup) ve saklanması gerekir. Yedekleme (kopyalama) amacıyla uygulanan çeşitli teknikler bulunmaktadır. Veri tabanı yönetim sistemi kontrolleri ise iki ana kategoride ele alınabilir. Bunlar; erişim kontrolleri, fiziksel güvenlik ve yedekleme kontrolleridir.

6.

Denetçinin yargısına göre denetlenen döneme ait finansal tabloların denetimi sürecinde en çok önem taşıyan konulara ne denmektedir?

Doğru Cevap: "C" Kilit denetim konuları
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "C" seçeneğinde belirtilen kilit denetim konularıdır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim tarafından denetçiye yap›lan sözlü beyanların yazılı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilir?

Doğru Cevap: "A" Beyan mektubu alınması
Soru Açıklaması

Denetimin tamamlanması sürecinde yönetimden beyan mektubu (açıklama mektubu/teyit mektubu) alınmaktadır. BDS 580 Yazılı Açıklamalar standardında konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Standartta belirttiği üzere, söz konusu yazılı açıklamaların tarihi, finansal tablolara ilişkin denetçi raporutarihinden sonra olmamakla birlikte, bu tarihe mümkün olan en yakın tarih olmalıdır. Yönetim tarafından denetçiye yap›lan sözlü beyanların yazılı hale getirilmesi amacıyla yönetimden bir beyan mektubu alınmaktadır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi kasa-banka hesaplarına uygulanacak detaylı kalan testlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletme riski ile kabul edilebilir önemli yanlışlık riski ve doğal riskin planlanması
Soru Açıklaması
Kasa-banka hesaplarına uygulanacak detaylı kalan testleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: - İşletme riskinin bu hesaplara etkilerinin dikkate alınması, kabul edilebilir önemli yanlışlık riski ve doğal riskin değerlendirilmesi - Bu hesaplara ilişkin iç kontrollerin belirlenmesi, kontrol riskinin değerlendirilmesi - Bu hesap ve işlemlere ilişkin iç kontrollerin ilgili sözleşme ve yasal gereklere uygunlukları da dahil olmak üzere test edilmesi - Tözel testlerin uygulanması - Analitik inceleme yöntemleri kullanılarak tutarlılık testlerinin yapılması - Finansal tablolarda yer alan sunum ve açıklamaların uygun, yeterli ve anlaşılabilir olduğunun incelenmesi
9.

Aşağıda verilenlerden hangisi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken dikkate alacağı kontrol eylemlerinden birisi olamaz ?

 

Doğru Cevap: "A" İşlemlerin yeterli ve uygun şekilde belgelendirilmesi ve kaydedilmesi
Soru Açıklaması

İşlemlerin yeterli ve uygun şekilde belgelendirilmesi ve kaydedilmesi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken  dikkate alacağı kontrol eylemlerinden birisi olamaz.

10.

Ardışık olarak numaralanmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sistematik seçim
Soru Açıklaması

Ardışık olarak numaralanmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi sistematik seçim yöntemidir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
11.
Aşağıdakilerden hangisi COSO iç kontrol modeline göre iç kontrolün bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Değerleme
Soru Açıklaması
12.

İstatiksel örneklemenin, istatiksel olmayan örnekleme ile karşılaştırıldığında birçok üstünlüğü vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu üstünlüklerdendir?

Doğru Cevap: "E" Tümü
Soru Açıklaması

Verilen seçeneklerin tümü istatiksel örneklemenin, istatiksel olmayan örnekleme ile karşılaştırıldığındaki üstünlüklerdir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin, istatistiksel olmayan örnekleme ile kıyaslandığında sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tözel testlerin sayısının azaltılmasını sağlar.
Soru Açıklaması
İstatistiksel örneklemenin, istatistiksel olmayan örnekleme ile karşılaştırıldığında birçok üstünlüğü vardır:• Örneklem sonuçları güvenilir ve kanıtlanabilirdir. Elde edilen sonuçların risk derecesini matematiksel olarak ölçer.• Yöntem, örneklem büyüklüğünün nesnel olarak belirlenebilmesini sağlar; etkin bir örneklem tasarımına yardımcı olur.• Yöntem, hata tahminini verir. Olasılık örneklemesi ile elde edilen sonuçların geçerliliği, örneklem tahmininin %100 kontrolle elde edilen sonuçtan ne kadar sapabileceği bakımından kontrol edilebilir.• İstatistiksel örneklemler, farklı denetçiler tarafından tamamlanmış olsalar da birleştirilebilir ve değerlendirilebilir. Tüm test faaliyetlerinin nesnel ve bilimsel temele sahip olması, farklı denetçilerin aynı teste bağımsız olarak katılmasını ve sonuçların sanki tek bir denetçi tarafından yapılmış gibi birleştirilmesine olanak sağlar.
14.
"Uygulama programları ile veri arasında yer alan bir ara birim olup veriyi yöneten ve kontrol eden bilgisayar programlarından oluşur. " ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Veri Tabanı Yönetim Sistemi
Soru Açıklaması
Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Uygulama programları ile veri arasında yer alan bir ara birim olup veriyi yöneten ve kontrol eden bilgisayar programlarından oluşur.
15.

Denetim sürecinde Denetçi, temel olarak Kanıtları nereden elde eder?

Doğru Cevap: "B" Ekonomik olaylar ve faaliyetlerden ve bunlara ilişkin rapor hazırlama süreçlerinden
Soru Açıklaması

Ekonomik olaylar ve faaliyetlerden ve bunlara ilişkin rapor hazırlama süreçlerinden

16.

İşlemlerin yeterli ve uygun şekilde belgelendirilmesi ve kaydedilmesi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken dikkate alacağı kontrol eylemlerinden birisidir. Bu ifade;

Doğru Cevap: "D" Kısmen doğrudur
Soru Açıklaması

İşlemlerin yeterli ve uygun şekilde belgelendirilmesi ve kaydedilmesi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken  dikkate alacağı kontrol eylemlerindendir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı temel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
18.

I. Döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testlerII. Hesap kalanlarına ilişkin detaylı testlerIII. Finansal tablolarda sunum ve açıklamalara ilişkin testler

 Yukarıdakilerden hangileri denetçinin kullandığı inceleme yöntemlerindendir?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi; döngüdeki işlemler, bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanları ve bu hesap kalanlarına ilişkin bilgilerin finansal tablolarda sunumu ve açıklanmasına yönelik olmak üzere üç temel yaklaşım geliştirir. Bu üç temel yaklaşım çerçevesinde ise denetçi, basit bir anlatımla yukarıdaki üç inceleme yöntemini uygular.

19.
Evrenden zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın birimlerin seçilmesiyle oluşan ve temsili olmayan örneklem seçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Blok seçim 
Soru Açıklaması
Blok seçim
20.

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan tüm olaylar, denetçinin görüşünün oluşumunda etkili olaylar olduğu için denetçinin titizlikle incelemesi gereken durumlardır.  Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin bu amaçla uygulayacağı denetim yordamlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi .
Soru Açıklaması

İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi ; tamamlayıcı kanıtların toplanması ve sonuçların değerlendirmesi sürecinde gerçekleşir.


TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler