• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.

İç kontrollerden bağımsız olarak hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılığı riski aşağıdakilerden  hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Doğal Risk 
Soru Açıklaması

Doğal risk; iç kontrollerden bağımsız olarak hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılığıdır ve yönetim karakteristikleri ve kontrol çevresi etkisi, endüstriyel karakteristikler, işlemsel karakteristikler ve finansal yapı; doğal riski oluşturan faktörlerdir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporu maddelerinin arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" algı
Soru Açıklaması

Borsada işlem gören bir işletmenin gerçeğe uygun sunum çerçevesine uygun olarak haz›rlanm›fl olan finansal tablolar›na iliflkin denetçi raporu, s›ras›yla en az flunlar› içermelidir:

• Başlık

• Muhatap

• Görüş

• Görüşün Dayanağı

• Kilit Denetim Konuları

• Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlar›n Finansal Tablolara ‹liflkin Sorumluluklar›

• Ba¤›ms›z Denetçinin Finansal Tablolar›n Ba¤›ms›z Denetimine ‹liflkin Sorumluluklar›

• Ba¤›ms›z denetçi raporu tarihi, Ba¤›ms›z denetçinin imzas›, Sorumlu denetçinin ad› soyad›, Ba¤›ms›z denetçinin adresi

3.
Uygunluk testlerinde kullanılan örnekleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nitelik örneklemesi
Soru Açıklaması
nitelik örneklemesi
4.
Aşağıdakilerden hangisi veri iletişiminin bileşenlerinden iletişim ara birimidir?
Doğru Cevap: "B" Modem
Soru Açıklaması

Modem iletişim ara birimlerindendir. Doğru cevap B'dir.

5.
Veri tabanı yönetim sitemi kontrolleri, erişim kontrolleri ve yedekleme kontrolleri olmak üzere ikiye ayrılabilir. Erişim kontrolünün amacı aşağıdakilerden hangisini sağlamaktır?
Doğru Cevap: "A" Verilerin olduğu gibi korunması ve yetkisiz kişiler tarafından görülmemesi
Soru Açıklaması
Erişim kontrolü, verilerin üçüncü kişilere karşı güvenliği ile ilgili bir kavramdır. Verilerin istenmediği durumda değiştirilememesi ve verilere yetkisiz kişiler tarafından ulaşılamamasından erişim kontrolü uygulanarak emin olunur.
6.

"Finansal tablolar [geçerli finansal raporlama çerçevesi]’ne uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır." ifadesi denetçi raporunun hangi kısmında yer almalıdır?

Doğru Cevap: "C" Görüş
Soru Açıklaması

Görüş başlığı altında genellikle “Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar [geçerli finansal raporlama çerçevesi]’ne uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır” gibi bir ifadeyle olumlu görüş belirtilir.

Doğru yanıt C seçeneğidir. 

7.
Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlardır?
Doğru Cevap: "D" Uygulama yazılımı
Soru Açıklaması
8.
COSO kontrol modelinin hangi bileşeni diğer bileşenler için temel oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Kontrol Ortamı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde kullanılan denetim yaklaşımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Analitik Değerleme Yaklaşımı
Soru Açıklaması
10.

Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade eden kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" sorumluluk
Soru Açıklaması

Sorumluluk ilkesi, şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.
6. “…. döngüsündeki hesapların kalanlarını etkileyen işlemlerin (satış işlemleri, tahsilat işlemleri, iade ve indirim işlemleri ve alacakların şüpheli hale gelme işlemlerinin) kontrol testlerini ve tözel testleri tamamladıktan sonra denetçi, bütün hesap kalanlarının detaylı incelemesini yapar.” cümlesinde tanımlanan ve cümledeki boşluğu en güzel tamamlayan döngü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Satış ve tahsilat
Soru Açıklaması
Satış ve tahsilat döngüsündeki hesapların kalanlarını etkileyen işlemlerin (satış işlemleri, tahsilat işlemleri, iade ve indirim işlemleri ve alacakların şüpheli hâle gelme işlemlerinin) kontrol testlerini ve tözel testleri tamamladıktan sonra denetçi, bütün hesap kalanlarının detaylı incelemesini yapar.
12.

Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporunda "dikkat çeken hususlar" paragrafında yer almalıdır?

Doğru Cevap: "D" Finansal tabloların anlaşılması açısından temel oluşturacak önemde konular
Soru Açıklaması

BDS-706’da konuyla ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde, denetçi raporuna eklenen dikkat çekilen hususlar paragrafının finansal tablo kullanıcıların, finansal tabloları anlamaları açısından temel oluşturacak önemde, finansal tablolarda uygun bir şekilde sunulan/açıklanan bir konuyu vurgulamak için kullanılmakta olduğu ifade edilmektedir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi ücretler ve personel döngüsünde yer alan hesaplardandır?
Doğru Cevap: "C" Ar-Ge giderleri
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Kilit denetim konularını belirleme sürecinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular
Soru Açıklaması

Kilit denetim konuları belirleme süreci; üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular, denetçinin azami düzeyde dikkatini gerektiren konular ve denetimde en çok önem arz eden konular olarak ifade edilmiştir. Doğru cevap A'dır.

15.
Aşağıdakilerin hangisinde geçiş kontrolleri doğru sıralamayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Satış verisi-Alacakları günleme-Stokların günlenmesi-Çıktı
Soru Açıklaması
16.
“İç kontrol sistemi tarafından zamanında engellenemeyen veya ortaya çıkarılamayan bir işlem sınıfı veya hesap kalanındaki bir yanlışlığın, diğer işlem sınıflarındaki veya hesap kalanlarındaki yanlışlıklarla bir araya geldiğinde önemli olabilmesi riskidir.” Yukarıdaki tanım aşağıdaki risk kavramlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Kontrol Riski
Soru Açıklaması
17.

Denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I-Denetçi, denetim sürecinde rapor kullanıcılarından kanıt toplar.

II- Denetim sürecindeekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluk incelenir.

III-Denetim sürecinin sonunda sonuç ilgili kullanıcılara denetim raporu ile sunulur.

IV-Denetim sürecinde denetçi nesnel biçimde kanıt toplayarak değerlendirir.

Doğru Cevap: "A" II-III-IV
Soru Açıklaması

Denetçi, denetim sürecinde rapor kullanıcılarından değil ekonomik olaylar ve faaliyetlerden ve faaliyetlere ve olaylara ilişkin raporların hazırlanma sürecinden  kanıt toplar.  Bu bağlamda yalnızca ilk ifade yanlıştır.  Diğer ifadelerde yer aldığı gibi;  denetim sürecinde ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütle rarasındaki uygunluk incelenir.  Denetim sürecinin sonunda sonuç ilgili kullanıcılara denetim raporu ile sunulur.  Denetim sürecinde denetçi nesnel biçimde kanıt toplayarak değerlendirir.  Doğru cevap A'dır.

18.

"Son evrede uygulanan ................... temel amacı, yapılan tüm değerlendirmeleri toplu halde ele alarak, son bir değerlendirme yapıp, genel görünümü incelemektir."

Bu tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

Doğru Cevap: "B" analitik yordamlar
Soru Açıklaması

Analitik yordamlar kapsam›nda özellikle baz› oranlara ba¤l› yap›lan analizler, denetim sürecinin sonunda da gerçeklefltirilmektedir. Son evrede uygulanan analitik yordamlar›n temel amac›, yap›lan tüm de¤erlendirmeleri toplu halde ele alarak, son bir de¤erlendirme yap›p, genel görünümü incelemektir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi BT denetiminin süreçlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Vergisel testlerin yapılması ve değerlemesi 
Soru Açıklaması

BT ortamına özgü denetim amacının belirlenmesi ve denetim planının yapılması

BT temelli iç kontrolün değerlemesi ve risklerin belirlenmesi

BT ortamı kontrol testlerinin yapılması (BDDT kullanımı)

Tözel testlerin yapılması ve değerlemesi (BDDT kullanımı)

Denetimin tamamlanması ve denetim raporunun hazırlanması

20.
Stoklar ve Maliyet döngüsünün denetiminde kaç temel faaliyet yürütülür?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
Denetçinin bu kapsamda yürüteceği çalışmalar, önemli beş temel faaliyet çerçevesinde özetlenir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok