• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı uygulamasının avantajlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Veriye erişim hızını düşürür. 
Soru Açıklaması

Veri tabanı uygulaması veriye erişimi hızlandırır

2.
Bir denetim çalışmasının en çok zaman alan kısmı hangi döngüdür?
Doğru Cevap: "B" Satın alma ve ödemeler döngüsü
Soru Açıklaması
Satın alma ve ödemeler döngüsü bir denetim çalışmasının en çok zaman alan kısmıdır.
3.
Sistem yazılımının en önemli yanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşletim sistemi
Soru Açıklaması

Sistem yazılımının en önemli yanını işletim sistemi oluşturmaktadır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olması olasılığıdır?

Doğru Cevap: "A" Örneklem riski
Soru Açıklaması

Örnekleme riski, denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olması olasılığıdır.

5.

Denetçi genel anlamda son bir değerlendirme ile tüm çalışmalarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almaya çalışmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Belgelemenin gözden geçirilmesi ve son değerlendirme
Soru Açıklaması

Denetçi genel anlamda son bir değerlendirme ile tüm çalışmalarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almaya çalışmaktadır.  Bu amaçla belgelemenin gözden geçirilmesi ve son değerlendirme gerçekleştirilir. Belgelemenin gözden geçirilmesinin kıdemli ve deneyimli bir denetçi tarafından yapılması en uygunudur. Bu adımda denetim çalışmasının eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelenir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6.
Tahmini hatalara ekstra örnekleme hatalarının eklenmesini sağlayan katsayıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Genişleme faktörü
Soru Açıklaması
Genişleme faktörü
7.
Aşağıdakilerden hangisi, işlem döngüsü yaklaşımında uygulanan hesap kalanlarına ilişkin detaylı testler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Döngüde yer alan işletme faaliyetleriyle ilgili hesapların tespit edilmesi
Soru Açıklaması
Döngüde yer alan işletme faaliyetleriyle ilgili hesapların tespit edilmesi; hesap kalanlarına ilişkin detaylı testlerden biri değil, döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testlerdendir.
8.
Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi; döngüdeki işlemler, bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanları ve bu hesap kalanlarına ilişkin bilgilerin finansal tablolarda sunumu ve açıklanmasına yönelik olmak üzere üç temel yaklaşım geliştirir. Bu üç temel yaklaşım çerçevesinde ise denetçi, aşağıdaki inceleme yöntemlerinden hangilerini uygular?1 Döngü Kapsamındaki işlemlere ilişkin Testler 2 Hesap Kalanlarına ilişkin Detaylı Testler 3 Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklamalara ilişkin Testler
Doğru Cevap: "B" 1,2 ve 3
Soru Açıklaması
Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi; döngüdeki işlemler, bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanları ve bu hesap kalanlarına ilişkin bilgilerin finansal tablolarda sunumu ve açıklanmasına yönelik olmak üzere üç temel yaklaşım geliştirir. Bu üç temel yaklaşım çerçevesinde ise denetçi, basit bir anlatımla aşağıdaki inceleme yöntemlerini uygular: A. Döngü Kapsamındaki işlemlere Testler B. Hesap Kalanlarına ilişkin Detaylı Testler C. Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklamalara ilişkin Testler
9.

Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa bu durumda bildirilecek görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" Olumsuz
Soru Açıklaması

Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa bu durumda olumsuz görüş bildirecektir. Doğru cevap E'dir.

10.
“Verinin işlenerek kullanılabilir, anlamlı ve yararlı bir biçime dönüştürülmesiyle ………….. elde edilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmeldir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi
Soru Açıklaması
“Verinin işlenerek kullanılabilir, anlamlı ve yararlı bir biçime dönüştürülmesiyle bilgi elde edilir.”
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
11.
Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporu hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken noktalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal Tablolar Standardı
Soru Açıklaması

Denetçi raporu hazırlanırken göz önünde tutulması gerekenleri özetlemektedir. Raporlama standartları şu şekilde sıralanmaktadır:• Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standartları• Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Tutarlılık Standardı• Açıklama Standardı• Görüş Bildirme Standardı

12.
Satış faaliyetlerine ilişkin kontrol testleri ve tözel testleri belirleme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Satışlar-İç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplama ve belgelendirme
Soru Açıklaması
13.
Tüm evren birimlerine eşit seçilme şansının verildiği örneklem birimi seçilme tekniği hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rassal seçim
Soru Açıklaması
Tüm evren birimlerine eşit seçilme şansının verildiği örneklem birimi seçilme tekniği Rassal Seçimdir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi alıcılar hesap kalanına ilişkin detaylı testlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Satış ve tahsilat döngüsündeki kontrollerin test edilmesi ve tözel testlerin yapılması
Soru Açıklaması
15.
I. Uygulama yazılımı kullanıcının özel uygulama ihtiyacını karşılar.  II. Sistem yazılımı uygulama programındaki komutları donanıma iletir. III. Stok kontrol programı sistem yazılımına örnektir. IV. İşletim sistemi ana işlem biriminde işlemleri denetleyen program bütünüdür. Yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I-II-IV
Soru Açıklaması

Uygulama yazılımı kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlardır.  Stok kontrol programı uygulama yazılıma örnek verilebilir. Sistem yazılımı ise uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisidir. İşletim sistemi ise sistem yazılımının en önemli yanını oluşturur çünkü ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünü işletim sistemidir. Bu nedenle stok kontrol programı uygulama yazılımı olduğundan doğru cevap E’dir.

16.
 • işletmenin faiz karşılığı borçlanarak kaynak temini
 • borçların geri ödenmesi ile öz kaynak temini
 • temettü ödenmesi
İşletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü yukarıdaki işlemlerden hangilerini kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Bu döngü, işletmenin faiz karşılığı borçlanarak kaynak temini ve bunların geri ödenmesi ile öz kaynak temini ve temettü ödenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

17.
Çevrim içi işlem sisteminin yığın işlem sisteminden farkı hangi seçeneklerde doğru ifade edilmiştir? I. Beklemeksizin işlem yapma II. Veri biriktirerek işlem yapma III. Verinin kütüklerin yaratılmasından önce geçici kütükte saklanması IV. İşlemlerin haftalık olarak ana işlem birimine aktarılması V. Doğrudan ana işlem birimi altında işlev görme
Doğru Cevap: "E" I, V
Soru Açıklaması
Çevrim içi gerçek zamanlı işlemde kullanıcı, bilgiyi beklemeksizin girer ve gereksindiği çıktıyı da anında alabilir. Bu, ana kütüklerin de o anda günlenmiş olması demektir.
18.
Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Evren
Soru Açıklaması
Evren
19.
Yargısal örneklemede hangi kalemlerin nasıl örnekleneceğine denetçi öznel olarak karar verir. Aşağıdakilerden hangisi bu örnekleme yönteminin istatistiksel örneklemeye göre bir dezavantajıdır?
Doğru Cevap: "A" Örnekleme sonucu elde edilen sonuçların güvenilirliği tahmin edilemez.
Soru Açıklaması
İstatistiksel örneklemede sonuçların güvenilirliği sayısal olarak ifade edilebilirken bu yargısal örneklemede mümkün değildir. Sonuçların doğruluğundan hiçbir zaman emin olunamaz.
20.

Denetim riski ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Finansal tablolar yanıltıcı şekilde sunulduğunda denetçinin uygun olmayan bir denetim görüşü oluşturması riskidir.
 • Denetçinin denetim yaparken denetim riskini yönetmesi ve onu kabul edilebilir seviyede veya düşük düzeyde tutması gerekir.
 • Yanıltıcı beyan riski ve denetçinin önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmada başarısız olma riskinin bir fonksiyonudur.
 • Denetçi tarafından yapılan denetim çalışmaları bu riski artırır.
 • Doğru Cevap: "D" I-II-III
  Soru Açıklaması

  Yalnızca son ifade yanlıştır.  Finansal tablolar yanıltıcı şekilde sunulduğunda denetçinin uygun olmayan bir denetim görüşü oluşturması riskidir.  Denetçinin denetim yaparken denetim riskini yönetmesi ve onu kabul edilebilir seviyede veya düşük düzeyde tutması gerekir.  Yanıltıcı beyan riski ve denetçinin önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmada başarısız olma riskinin bir fonksiyonudur.  Denetçi tarafından yapılan denetim çalışmaları bu riski artırmaz azaltır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler