• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.
Aşağıdakilerden hangisi ücretler ve personel döngüsü kapsamında yürütülen işletme fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İstek Fişi Hazırlama
Soru Açıklaması
Ücretler ve personel döngüsünde diğerlerinden farklı olarak sadece ücret işlemleri yer almaktadır. Bu döngü kapsamında insan kaynakları, zaman kartları ve bordro hazırlama, ödemeler ve ücretlerden kesilen vergi ve sigorta bildirgelerinin düzenlenmesi gibi işletme fonksiyonları yürütülmekte ve bu kapsamda işletmenin büyüklüğüne göre çoğu yasal gereklerle düzenlenen personeli işe alma, işten çıkarma, terfi ve zam veya ücret azaltma gibi işlemler için düzenlenen belgelerle normal ve fazla çalışma saatlerinin takibi ve hesabı için kullanılan işçilik zaman kartları gibi belgelerle tahakkuk ve ödeme belgeleri kullanılmaktadır.
2.
SPK düzenlemeleriyle denetçi rotasyonu öngörülmüş olup bir denetim şirketinin, aynı denetim ekibiyle bir müşteriye kaç yıldan fazla üst üste denetim hizmeti vermesi mümkün değildir?
Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların denetimi açısından hile içindeki varlıkların kötüye kullanılması grubuna girer?
Doğru Cevap: "A" Müşteriden ya da başka borçlulardan tahsil edilen bir tutarın muhasebe elemanı tarafından zimmete geçirilmesi
Soru Açıklaması
4.

Bir denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğun belirleyemediği denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bilgisayarın çevresinden denetim
Soru Açıklaması

Bir denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğun belirleyemediği denetim yaklaşımı, bilgisayarın çevresinden denetimdir.

5.
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) bir türü olarak anılan ve veri analizleri yaparak denetçinin denetim etkinliğini çok önemli ölçüde arttıran yazılımların kullanılmasını içeren denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilgisayarla denetim
Soru Açıklaması
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) bir türü olarak anılan ve veri analizleri yaparak denetçinin denetim etkinliğini çok önemli ölçüde arttıran yazılımların kullanılmasını içeren denetim yaklaşımı, Bilgisayarla Denetim yaklaşımıdır.
6.
İstatistiksel örnekleme hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Uygulayan denetçiye göre sonucu değişmez.
Soru Açıklaması
Sadece yargısal örneklemede değil, istatistiksel örneklemede de denetçi, mesleki yargısına başvurur. Bu durumda iki farklı denetçinin uygulayacağı istatistiksel örneklemenin sonuçları farklı çıkabilir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin istatistiksel olmayana göre sahip olduğu üstünlüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tek denetçi tarafından yapılması gerekir.
Soru Açıklaması

İstatistiksel örneklemler, farklı denetçiler tarafından tamamlanmış olsalar da birleştirilebilir ve değerlendirilebilir. Tüm test faaliyetlerinin nesnel ve bilimsel temele sahip olması, farklı denetçilerin aynı teste bağımsız olarak katılmasını ve sonuçların sanki tek bir denetçi tarafından yapılmış gibi birleştirilmesine olanak sağlar.

8.

I   Etkinlik denetimi

II  Uygunluk denetimi

III Yerindelik denetimi

IV Performans denetimi

İşlemenin, etkin bir İç kontrol sisteminin oluşturulmasında yapacağı denetim/denetimleri gösteren aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" I-III
Soru Açıklaması

I-III

9.

4763112 kodunun sağlama sayısı modulus 11”e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki hangisi döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testlerle ilgili değildir?

Doğru Cevap: "E" Döngüde yer alan ve her bir hesabı etkileyen işlemlere ilişkin kontrol riski değerlendirilir.
Soru Açıklaması

Döngüde yer alan ve her bir hesabı etkileyen işlemlere ilişkin kontrollerin (önleyici ve ortaya çıkarıcı) kontrol riskinin değerlendirilmesi, işlemlere ilişkin değil, hesap kalanlarına ilişkin detaylı testlerdendir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
11.
UMUÇ'un üç zorunlu unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" İç Denetim Tanımı, Etik Kuralları, Standartlar
Soru Açıklaması
12.

“Denetçi, beş altı tane finansal değişken kullanarak önemlilik tutarlarını belirler ve bu tutarların toplamını kullandığı değişken sayısına bölerek önemlilik tutarını belirler.” Tanımı denetçinin önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerden hangisidir? 

 

Doğru Cevap: "A" Ortalama yöntemi
Soru Açıklaması

Soru kökündeki tanım ortalama yöntemine ilişkindir.

13.

Nakit girişlerinin günlük kasa defterine ve büyük defter hesaplarına işlenip işlenmemesinin kontrolü, tahsilat işlemlerine ilişkin denetim amaçlarından hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Tamlık
Soru Açıklaması

Bütün nakit girişleri eksiksiz günlük kasa defterine ve büyük defter hesaplarına işlenmiş mi diye bakıldığında tamlık kavramından bahsedilmektedir.

14.
Bir perakende zincirinin mağaza stok bilgilerinin gerçek zamanlı gözlemlenmesi ve güncellenmesi isteniyor. Aşağıdaki bilgi teknolojilerinden hangisinin kullanılması en uygun olacaktır?
Doğru Cevap: "A" Veri tabanı sistemi
Soru Açıklaması
Bu uygulama için birden çok kullanıcının bilgilerin bütününe anlık olarak ulaşabilmesi ve değiştirebilmesi gerekmektedir. Çervim içi gerçek zamanlı işlem yapan sistemler ve veri tabanı sistemleri bu işlevlere sahiptir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi döngüde yer alan işlem ve hesapların denetimi sırasında denetçinin yürüteceği çalışmalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Stoklar ile ilgili envanter defterinin hazırlanması.
Soru Açıklaması
Denetçinin bu kapsamda yürüteceği çalışmalar arasındaki önemli beş temel faal arasında stoklar ile ilgili envanter defterinin hazırlanması bulunmamaktadır.
16.
İç kontrolün güvenilirliği aslında yeterli olduğu halde denetçinin örneklem sonuçlarına dayanarak iç kontrolün güvenilir olmadığına karar vermesi nasıl nitelendirilir? 
Doğru Cevap: "C" Alfa riski 
Soru Açıklaması
Alfa Riski
17.

Belgelemenin gözden geçirilmesi aşamasında denetim çalışmasının eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini anlamak için dikkat edilmesi gereken en önemli iki bilgi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Denetim kanıtlarının yeterliliği ve finansal tablolarda tespit edilen önemli yanlışlıkların etkileri
Soru Açıklaması
18.

Türk muhasebe sistemine uygun olarak, bir ticari işletmenin satış ve tahsilat döngüsünün işleyişi ve belge kayıt düzenine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

Tabloda verilen bilgilere ilişkin hangi satırda hata vardır?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması

1. satırda verilen “tahsilat makbuzu”, 2. sıradaki tahsilatlar satırında olmalıdır.

19.
“Olasılık kuramı yasalarına uygun olarak bir muhasebe evreninden belirtilen koşullarda seçilen az sayıdaki birimlerden oluşan örneklemin incelenerek elde edilen sonuçların bu muhasebe evreni için genelleştirilmesidir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" İstatiksel örnekleme
Soru Açıklaması
İstatistiki örnekleme
20.

Aşağıdakilerden hangisi Tözel Testlerle ilgili bir uygulamadır?

Doğru Cevap: "C" Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi
Soru Açıklaması

Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok