• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I) İç denetçi, danışmanlık hizmeti verirken nesnelliğini muhafaza etmeli ve idari sorumluluk almamalıdırII) İç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden kamuoyu sorumludurIII) İç denetim birimi işletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
2.
"İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir"tanımına göre iç denetim faaliyetinin işlev veya işlevleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güvence ve danışmanlık
Soru Açıklaması
3.

Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları itibariyle inceleme yerine bu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesi işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İşlem döngüsü yaklaşımı
Soru Açıklaması

Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları itibariyle inceleme yerine bu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesi işlemi işlem döngüsü yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır.

4.

Denetçi denetlemekte olduğu işletmenin stoklarından 80.000 TL. lik bir örneklem çekmiş ve 3.200 TL.hata bulmuştur. 1.700.000 TL olan Stoklar evreninin "olası yanlışlık" tutarını bulunuz.

Doğru Cevap: "D" 68.000 TL
Soru Açıklaması

68.000 TL

5.

İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonucuna varması riskine ne denir?

Doğru Cevap: "C" Alfa riski
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "C" seçeneğinde verilen alfa riskidir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İstatistiksel hesaplamalar yapmak
Soru Açıklaması

Nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalar şunlardır:

- Kontrol test amaçlarını belirlemek,- Kontrol politika ve yordamlarında sapmayı tanımlamak,- Evreni tanımlamak,- Örneklem birimini tanımlamak,- Örneklem büyüklüğünü belirlemek.

7.

Satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplara bakıldığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

Doğru Cevap: "A" Alış iade ve iskontolar
Soru Açıklaması

Alıcılar, alınan çek/senet, Şüpheli alacaklar, karşılık giderleri; satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alırken bir diğeri alış değil satış iade iskontolarıdır.

8.
Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi üç temel yaklaşım geliştirir. Bunlardan ikisi döngüdeki işlemler ve bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanlarına ilişkindir. Bu yaklaşımlardan üçüncüsü nedir?
Doğru Cevap: "A" Hesap kalanlarına ilişkin bilgilerin finansal tablolarda sunumu ve açıklanması
Soru Açıklaması
Cevap: Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi; döngüdeki işlemler, bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanları ve bu hesap kalanlarına ilişkin bilgilerin finansal tablolarda sunumu ve açıklanmasına yönelik olmak üzere üç temel yaklaşım geliştirir.
9.

Aşağıda borsada işlem gören bir işletmenin denetçi raporunda bulunması gereken beş temel bölüm verilmiştir. Bu bölümler raporda hangi sırayla yer alır?

I. Kilit Denetim Konuları

II. Görüşün Dayanağı

III. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Soumlulukları

IV. Görüş

V. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Doğru Cevap: "B" IV - II - I - V - III
Soru Açıklaması

Borsada işlem gören bir işletmenin denetçi raporu en az beş temel bölümden oluşmaktadır. 1- Görüş 2-Görüşün Dayanağı 3- Kilit Denetim Konuları 4-Yönetimin ve U¨st Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 5-Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Doğru cevap B seçeneğidir.

10.
Dünyada kullanılan iç kontrol modellerine rehberlik eden kontrol modeli hangisidir?
Doğru Cevap: "E" COSO
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.
"İç denetim, birey ve hata odaklı klasik yaklaşımın terk edildiği _____________ yeni yaklaşımı ile proaktif bir işlev üstlenmiştir" ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Süreç Odaklı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki denetim amaçları kombinasyonlarından hangisi işletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Doğruluk-Tamlık
Soru Açıklaması
b
13.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kontrollerin, hataları ve hileleri atlama ve kaçırma riskini artırır.
Soru Açıklaması

Kontrollerin, hataları ve hileleri atlama ve kaçırma riskini azaltır.

14.
Bulma riski, denetçinin yordamlarının finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkaramayacak olması riskidir. Buna tanıma göre, aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Bulma riski = Denetim riski / (Doğal risk x Kontrol riski)
Soru Açıklaması
15.

Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamışsa ve sonuçta finansal tablolarda yaygın etkisi olan önemli yanlışlıklar bulunduğu kararına varmışsa bu durumda aşağıdakilerden hangi görüş raporu düzenlenmesi gerekmektedir?

Doğru Cevap: "E" Olumsuz görüş raporu
Soru Açıklaması

Denetçi raporunda, olumlu görüflten sapma durumunda söz konusu olabilecek görüfl türlerinden bir di¤eri olumsuz görüfl bildiren denetçi raporudur. Denetim sürecinde denetçi, yeterli ve uygun denetim kan›t› toplam›flsa ve sonuçta finansal tablolarda yayg›n etkisi olan önemli yanl›fll›klar bulundu¤u karar›na varm›flsa bu durumda olumsuz görüfl bildirecektir.

16.
Sistem yazılımının en önemli yanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşletim sistemi
Soru Açıklaması

Sistem yazılımının en önemli yanını işletim sistemi oluşturmaktadır.

17.

I .Nitelik ÖrneklemesiII. Parasal Birim ÖrneklemesiIII. Nicelik ÖrneklemesiIV. Temsili Örneklem

Muhasebe denetiminde istatistiksel örnekleme modelleri yukarıdakilerden hangileridir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Muhasebe denetiminde istatistiksel örnekleme için üç temel model öne çıkmaktadır. Bunlar; nitelik örneklemesi, parasal birim örneklemesi ve nicelik örneklemesidir.

18.

Denetçinin BDS’ler kapsamındaki sorumluluklarının açıklandığı bölüme atıfta bulunduğu ve denetimin BDS’lere uygun olarak yürütüldüğünü belirttiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Görüşün Dayanağı
Soru Açıklaması

Denetçi raporunda görüş bölümünün hemen ardından, aralarındaki ilişkinin net bir şekilde ifade edilmesi için bu görüşün dayanağı  açıklanmaktadır. Bu bölümde denetçi BDS’ler kapsamındaki sorumluluklarının açıklandığı bölüme atıfta bulunur ve denetimin BDS’lere uygun olarak yürütüldüğünü belirtir. Ayrıca denetçi etik ilkelere göre, denetimini yaptığı işletmeden bağımsız olduğunu ve diğer sorumluluklarını bu ilkelere uygun olarak yerine getirdiğini belirtir. Doğru cevap D'dir.

19.
Bir muhasebe evrenindeki hataların ortaya çıkış oranını tahmin etmek için kullanılan örnekleme türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nitelik örneklemesi
Soru Açıklaması
Nitelik örneklemesi, uygunluk testlerinde kullanılan bir örnekleme türüdür. Uygunluk testleri, denetlenen dönemde iç kontrollerin etkin olarak çalışıp çalışmadığını ve önemli hataları ortaya çıkarmada ne kadar güvenilir olduğunu ortaya çıkarmak için tasarlanır. Nitelik örneklemesi, bir muhasebe evrenindeki hataların ortaya çıkış oranını tahmin etmek için kullanılan istatistiksel örnekleme türüdür.
20.

Önemliliğin hesap kalanlarına ve işlem sınıflarına dağıtılmasındaki yaklaşımlardan hangisinde denetçi; hesap kalanları düzeyinde önemliliği, tamamen finansal tablo düzeyinde belirlenen ilk önemlilik tutarına dayanan bir alan içinde oluşturur?

Doğru Cevap: "C" Oran yaklaşımı
Soru Açıklaması

Oran Yaklaşımında denetçi; hesap kalanları düzeyinde önemliliği, tamamen finansal tablo düzeyinde belirlenen ilk önemlilik tutarına dayanan bir alan içinde oluşturur. Örneğin bu alan ilk önemlilik belirlemesinin 1/2’si, 1/3’ü veya 1/6’sı olabilir. Eğer risk yargısı yüksek olacaksa denetçi, tüm finansal tablo önemliliğinin 1/6’sını kullanabilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler