• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin, istatistiksel olmayan örneklemeye göre üstün yönlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Test sonuçlarının öznel (sübjektif) olarak değerlendirilmesini sağlar.
Soru Açıklaması

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. Test sonuçlarının öznel (sübjektif) olarak değerlendirilmesini sağlar, ifadesi istatistiksel örneklemenin istatistiksel olmayan örneklemeye göre üstün yönlerinden birisi değildir.

2.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde, denetçi rotasyonu öngörülmüştür. Buna göre, bir denetim şirketi aynı denetim ekibiyle bir müşteriye en fazla kaç yıl üst üste denetim hizmeti verebilir?
Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması
3.

İşletmelerde karşılaşılabilecek olası birçok muhasebe sorununu göz önünde bulunduran denetim programlarından oluşan bir yazılım paketi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" GDY 
Soru Açıklaması

GDY (Generalized Audit Software): Bu uygulama, işletmelerde karşılaşılabilecek olası birçok muhasebe sorununu göz önünde bulunduran denetim programlarından oluşan bir yazılım paketidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi denetimin yürütülmesi sırasında azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren konulardan önemli yanlışlık riski daha yüksek olarak değerlendirilen veya ciddi riskli olduğu belirlenen alanlara örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "D" Yeni muhasebe düzenlemelerinin uygulanması
Soru Açıklaması

Kilit denetim konularının belirlenmesi, denetçi için bir karar alma sürecidir. Bu süreçte, üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, denetimin yürütülmesi sırasında azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren konuların belirlenmesinde, denetçiye yol gösterici olması açısından BDS 701 de özellikle hangi konular olabileceği belirtilmiştir:

 • Önemli yanlışlık riski daha yüksek olarak değerlendirilen veya ciddi riskli olduğu belirlenen alanlar (Yeni muhasebe düzenlemelerinin uygulanması, karmaşık süreçler içeren muhasebe ölçümleri, ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler vb…)
 • Yüksek belirsizliğe sahip olduğu belirlenen muhasebe tahminleri dâhil, yönetimin önemli yargılarını içeren finansal tablo alanlarına ilişkin önemli denetçi yargıları (Şerefiyenin belirlenmesi, maddi duran varlıkların değer düşüklüğünün belirlenmesi vb…)
 • Dönem içinde gerçekleşen önemli olay veya işlemlerin denetime olan etkileridir(Önemli satın alma ya da birleşmeler, olağan dışı olaylara ilgili yapılan görüşmeler vb…

Doğru yanıt D seçeneğidir.

5.
Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarındaki hataların ve yolsuzlukların iç kontrol sistemi tarafından önlenememesi veya bulunamaması olasılığına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kontrol riski 
Soru Açıklaması
6.

İç kontrolün yeterince güvenilir olmadığı halde denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Beta riski
Soru Açıklaması

İç kontrolün yeterince güvenilir olmadığı halde denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına beta riski denir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Seçme işlemi, ilgilenilen özellik veya değişkenden bağımsız olmamalıdır.
Soru Açıklaması

Örneklemenin temel ilkeleri şu şekildedir: Seçme işlemi, ilgilenilen özellik veya değişkenden bağımsız olmalıdır. Örneklem seçilecek evren hakkında bazı özel bilgiler baştan elde edilmelidir. Örneklem, bir ön yargıya yer verilmeden seçilmelidir. Örnekleme alınan birimlerden her biri diğerine bağlı olmamalıdır. Verilerin seçildiği alanlarla diğer alanlar arasında temel ayrımlar bulunmalıdır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin, işletmenin iç kontrollerinin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi sürecinin aşamalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletme yönetimi ile toplantı yapılması
Soru Açıklaması

Denetçinin, işletmenin iç kontrollerinin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi sürecinin aşamaları A,B,C,D şıklarında verilmiştir. E şıkkı ise bu sürecin aşamalarından birisi değildir. Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi özel işletmelerde, ortaklıklarda, devlet kuruluşlarında ve diğer kuruluşlarda o işletmenin bir çalışanı veya memuru olarak görev yapan denetçileri ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" İç denetçi
Soru Açıklaması

Özel işletmelerde, ortaklıklarda, devlet kuruluşlarında ve diğer kuruluşlarda görevli olarak yani o işletmenin bir çalışanı veya memuru olarak görev yapan denetçiler; iç denetçi olarak tanımlanırlar. Büyük işletmelerde iç denetim fonksiyonu, geniş biçimde örgütlenmiş bir müdürlük olarak yer alabilir ve çok önemli bir görevdir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi, işlem döngüsü yaklaşımında uygulanan hesap kalanlarına ilişkin detaylı testler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Döngüde yer alan işletme faaliyetleriyle ilgili hesapların tespit edilmesi
Soru Açıklaması
Döngüde yer alan işletme faaliyetleriyle ilgili hesapların tespit edilmesi hesap kalanlarına ilişkin detaylı testlerden değil, döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testlerdendir.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) denetim standartlarına göre bir bağımsız denetim sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi asgari olarak yer alması gereken maddelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Denetimden sorumlu ekibin ünvanları ve her biri için uygun görülen ücret tutarı ile toplam bağımsız denetim ücreti
Soru Açıklaması

İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu vardır. "B" şıkkında sorumluluğunun olmadığı ibaresi yanlıştır. Bu nedenle doğru yanıt "B" seçeneğidir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme sistemlerinden olan Veri Tabanı uygulamasının faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Belirlenmiş bilgilerin farklı yerlerde saklanmasını sağlar
Soru Açıklaması
Belirlenmiş bilgilerin farklı yerlerde saklanması Veri Tabanı uygulamasının faydalarından biri değildir, sisteme yük getirir.
13.

Aşağıda verilenlerden hangi iki riskin fonksiyonu denetim riskini verir?

 

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Doğal risk ve Kontrol riski, Yanıltıcı beyan riskini verir.Yanıltıcı beyan riski ile Bulma riskinin fonksiyonu ise Denetim riskini verir.

14.

I. Alınan çekler ve senetlerII. Şüpheli alacaklarIII. Alış iade ve iskontoları

 Yukarıdakilerden hangileri satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardandır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Alınan çekler ve senetler, şüpheli alacaklar, satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alırken; alış iade ve iskontoları, bu döngüde yer almamaktadır. I ve II söylenebilir.

15.
Stoklar ve maliyet döngüsü, madde ve malzeme girişi nedeniyle aşağıdaki hangi döngüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Satın alma ve ödemeler
Soru Açıklaması
Şekilden de anlaşılacağı üzere üretimde kullanılan madde ve malzeme alışları, alış ve ödemeler döngüsüyle; işçilikler, ücret ve personel döngüsüyle, satılan mamul maliyeti ise satış ve tahsilat döngüsüyle ilişkilidir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi bir denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğun belirleyemediği denetim yaklaşımıdır?

Doğru Cevap: "E" Bilgisayarın çevresinden denetim
Soru Açıklaması

Bir denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğun belirleyemediği denetim yaklaşımı, bilgisayarın çevresinden denetimdir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi döngü yaklaşımının yürüyüşünü ifade etmemektedir?
Doğru Cevap: "B" Denetime konu finansal tablolar; işlemler, hesap kalemleri veya grupları itibariyle incelenir.
Soru Açıklaması
18.

Denetçi, daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde satış tahsilat döngüsüne benzer şekilde satın alma işlemlerine ilişkin kontrol riskini değerlendirmelidir. Bu değerlendirmelerde öncelikli olarak ……………. belirlenerek risk matrisleri yardımıyla değerlendirilmesi gerekir.

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

Doğru Cevap: "E" anahtar kontrollerin
Soru Açıklaması

Denetçi, daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde satış tahsilat döngüsüne benzer şekilde satın alma işlemlerine ilişkin kontrol riskini değerlendirmelidir. Bu değerlendirmelerde öncelikli olarak anahtar kontrollerin belirlenerek risk matrisleri yardımıyla değerlendirilmesi gerekir

19.
 • I- Bir finansal tablo unsurunun, hesabının veya kaleminin atlanması,
 • II- Finansal tablolarda yapılması gereken bir açıklamanın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak sunulması,
 • III- Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre açıklanması gereken bir bilginin atlanması
 • Yukarıdakilerden hangileri yanlış beyanın oluşmasının nedenlerindendir?
 •  

  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması

  Finansal tablolarda yapılması gereken bir açıklamanın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak sunulması, değil sunulmaması yanlış beyana girer. Diğer iki madde ise yanlış beyana neden olur.

  20.
  Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği örneklem seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Sistematik Seçim
  Soru Açıklaması
  Sistematik seçim
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok