• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.
Kontrol testi yapmak isteyen bir denetçinin muhasebe işlemlerinden oluşan hazır bir paketi, işletmenin uygulama programlarını kullanarak işlediği ve beklediği sonuçlarla, elde ettiği sonuçları karşılaştırdığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Veri testi tekniği
Soru Açıklaması
Kontrol testi yapmak isteyen bir denetçinin muhasebe işlemlerinden oluşan hazır bir paketi, işletmenin uygulama programlarını kullanarak işlediği ve beklediği sonuçlarla, elde ettiği sonuçları karşılaştırarak kontrollerin etkinliği Hakkı'nda yargıya vardığı teknik, veri testi tekniğidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsünde, borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sermaye
Soru Açıklaması
Sermaye hesabı öz kaynak temini ile ilgili hesaplardandır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat döngüsündeki işlemleri en iyi şekilde ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Satış işlemleri, tahsilat işlemleri, satış iadeleri ve iskontoları, tahsilatlar, şüpheli alacaklar ve karşılıklar
Soru Açıklaması

Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

4.
''Bir denetçi bir şirket yönetiminin ilkelerine göre bilançoda yer alan alacaklar tutarının doğruluğunu belirlemek ister. Bu tutarı oluşturan alt hesaplarda yer alan tutarları müşterilere doğrulatmak ister. Denetçi yeterli miktarda güvenilir, geçerli ve ilgilenilen döneme ait bilgiler toplamalıdır.'' Yukarıda verilen örnekte denetçinin, çalışma alanı standartlarına göre hangi ilkeyi yerine getirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Kanıt toplama
Soru Açıklaması

Denetçiler; yönetimce finansal tablolarda ileri sürülen savları destekleyen kanıtları araştırmak, elde etmek ve bunları değerlemek zorundadırlar. Denetçi, bu kanıtları ele geçirmek için çok çeşitli denetim yordamları uygular. Denetçi; yeterli sayıda, güvenilir, geçerli, nesnel ve ilgilenilen döneme ait kanıtlar elde etmelidir. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir.

5.
Aşağıda verilen denetim sürecinin evrelerinin gerçekleşme zamanına göre doğru sıralaması hangisidir?1- Kontrol testleri ve tözel testlerin uygulanması,2- Ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulması,3- Analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi,4- Denetim çalışmasının tamamlanması ve denetim raporunun hazırlanması.
Doğru Cevap: "C" 2-1-3-4
Soru Açıklaması
Denetim süreci, genel olarak, sırasıyla aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır: • Ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulması, • Kontrol testleri ve tözel testlerin uygulanması, • Analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi, • Denetim çalışmasının tamamlanması ve denetim raporunun hazırlanması. Doğru sıralama, 2-1-3-4 şeklinde olmalıdır.
6.

Aşağıdakilerden hangisi denetimde döngü yaklaşımı kapsamında ele alınabilecek döngülerden biri değildir? 

 

Doğru Cevap: "B" Gelecek yıllara ait giderler ve gelirler
Soru Açıklaması

Gelecek yıllara ait giderler ve gelirler denetimde döngü yaklaşımı kapsamında ele alınabilecek döngülerden biri değildir

7.
Uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sistem Yazılımı
Soru Açıklaması
Uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisine Sistem yazılımı denir.
8.

Bağımsız Denetim Standardı Bilanço Tarihinden Sonraki Olayları düzenleyen standartın kodu nedir?

Doğru Cevap: "D" 560
Soru Açıklaması

560 kodlu Ba¤›ms›z Denetim Standard› Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar› (BDS 560) düzenlemektedir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi veri iletişiminin temel bileşenlerdinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Veri tabanı kontrolü 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi stoklar ve maliyet döngüsünde yer alan "sevkiyat" işletme faaliyeti kapsamında kullanılan belgelere örnektir?
Doğru Cevap: "D" Yükleme belgesi
Soru Açıklaması
Denetim yaklaşımı çerçevesinde stoklar ve maliyetler döngüsündeki işletme faaliyetleri ve kullanılan belgeler Şekil 7.7'de gösterilmiştir. Buna göre sevkiyat faaliyetinde kullanılan belge örneği olarak yükleme belgesi sayılabilir.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.
İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonucuna varmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Alfa riski
Soru Açıklaması
Alfa riski
12.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin stoklar ve maliyetler döngüsünün denetiminde yürüteceği temel faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Satın Almalara ilişkin Planlanan Kontrol Riskini Değerlendirme
Soru Açıklaması
Satın Almalara ilişkin Planlanan Kontrol Riskini Değerlendirme, stoklar ve maliyetler döngüsünün denetiminde yürüteceği temel faaliyetlerden biri değil satın alma faaliyetlerine ilişkin kontrol testlerindendir.
13.

Kabul edilebilir risk genelde yüzde kaç olarak belirlenir?

Doğru Cevap: "B" %5-%10
Soru Açıklaması

Kabul edilebilir risk: Denetçi, iç kontrol güvenilir olmamasına rağmen örneklemden elde ettiği sonuçlarla onun güvenilir olduğu kanısına varma olasılığını, bir risk olarak göz önünde tutacaktır. Bu durumun daha önce Beta risk (Hata tipi II) olarak adlandırıldığını anımsayınız. Bu risk, genellikle %5 veya %10 olarak belirlenir. Riskin büyüklüğü ile örneklem büyüklüğü arasında ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe kanıtları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Mizanlar
Soru Açıklaması
15.
COSO iç kontrol piramidinde yer alan bileşenler bakımından temel olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kontrol ortamı
Soru Açıklaması
16.
Denetçinin denetim sürecinde kendi uzmanlığına ve yargı gücüne güven duyarak, dış etkenlerin etkisinde kalmadan; yani nesnel düşünerek ve davranarak denetimini yürütmesi gerekliliği hangi denetim standart grubunun  hangi standardında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Genel standartlar / Bağımsızlık standardı
Soru Açıklaması

Genel standartlar / Bağımsızlık standardı

17.
Aşağıdakilerden hangisi COSO iç kontrol modeline göre iç kontrolün bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Değerleme
Soru Açıklaması
18.

BDDT’nin bir türü olarak anılan ve veri analizleri yaparak denetçinin denetim etkinliğini çok önemli ölçüde artıran yazılımların kullanılmasını içeren denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bilgisayarlarla denetim
Soru Açıklaması

Denetçinin, denetim sürecinde sistemin ve program mantığının doğruluğunu belirleyemediği denetim yaklaşımı bilgisayarların çevresinde denetimdir. Bilgisayarın içinden denetim de ise; denetçi, bilgisayar kullanılan muhasebe sistemleriyle ilgili olarak bilgisayar olgusunu dışlamayan, yani bilgisayarı bir kara kutu olarak görmeyen, bir yaklaşımı benimsemek durumundadır. Bu ise denetçinin bilgisayarın içinden denetim ve bilgisayarla denetim yaklaşımlarını içeren bir çalışmayı denetimde devreye sokması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda denetçi, denetiminde kullanacağı teknikleri ayrıntılarıyla saptayarak bu ayrıntıları işlevsel bir plana oturtmalı ve bir yöntem oluşturmalıdır. Soruda tanımı verilen ise bilgisayarlarla denetimdir. Doğru cevap C’dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin son değerlendirmelerden önce gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" İşlemlere ilişkin kanıt toplama
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "A" seçeneğinde belirtilen işlemlere ilişkin kanıt toplamadır.

20.

Belli bir evrenden belli kurallara göre seçilen ve çekildiği evreni temsil edebilen birimler topluluğunu aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

 

Doğru Cevap: "A" Örneklem
Soru Açıklaması

Örneklem, belli bir evrenden belli kurallara göre seçilen ve çekildiği evreni temsil edebilen birimler topluluğudur

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler