• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.

Aşağıdakilerden hangisi döngüde yer alan her bir işleme ilişkin beş denetim amacından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Nesnellik
Soru Açıklaması

Döngüde yer alan her bir işleme ilişkin beş denetim amacı; gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemselliktir. Nesnellik, bu amaçlardan biri değildir.

2.

Denetçinin örneğin, alacak hesapları için, bulma riskini % 5 olarak belirlemesi ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "A" Planlayacağı denetim yordamları ile önemli yanlışlıkların saptanamama olasılığının % 5 olacağı anlamına gelir.
Soru Açıklaması

Planlayacağı denetim yordamları ile önemli yanlışlıkların saptanamama olasılığının % 5 olacağı anlamına gelir.

3.

Yeminli Mali Müşavir unvanı alabilmek için en az kaç sene serbest mali müşavirlik yapmak gerekmektedir?

Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması

YMM unvanını alabilmek için ise en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak, yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak ve yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak gerekmektedir. YMM’ler ancak bundan sonra “yemin” ederek göreve başlayabilirler.

4.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe tahminleri ile ilişkili kilit denetim konularından biridir?

Doğru Cevap: "A" Şerefiyenin belirlenmesi
Soru Açıklaması

Şerefiyenin belirlenmesi, maddi duran varlıkların değer düşüklüğünün belirlenmesi gibi işlemler yüksek belirsizliğe sahip olduğu belirlenen muhasebe tahminleri dâhil, yönetimin önemli yargılarını içeren finansal tablo alanlarına ilişkin önemli denetçi yargıları ile ilgili işlemlerdir. B ve C şıkkı önemli yanlışlık riski daha yüksek olarak değerlendirilen veya ciddi riskli olduğu belirlenen alanlar ile ilgilidir. D ve E şıkkı ise dönem içinde gerçekleşen önemli olay veya işlemlerin denetime olan etkileri ile ilgilidir. 

5.
Karar alma sürecinde bilgisayar donanımı ve yazılımı desteğiyle karar alıcının gereksindiği bilgiyi üreterek sunan ve bu şekilde yönetime karar desteği sağlayan etkileşimli sistemlere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Karar destek sistemi
Soru Açıklaması

Karar alma sürecinde bilgisayar donanımı ve yazılımı desteğiyle karar alıcının gereksindiği bilgiyi üreterek sunan ve bu şekilde yönetime karar desteği sağlayan etkileşimli sistemlere  karar destek sistemi denir. Doğru cevap A'dır.

6.

Bir denetçinin “kabul edilebilir yanlışlığı” hangi maksatla kullanması mümkün olur?  

 

Doğru Cevap: "A" Denetim testlerinin alanını belirlemek
Soru Açıklaması

Denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı, denetim testlerinin alanını belirlemek için kullanır

7.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri ortamında faaliyetlerini yürüten bir işletmeye uygulanan Genel Kontrollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İç Denetim
Soru Açıklaması
İç denetim bilgi teknolojileri ortamında faaliyetlerini yürüten bir işletmeye uygulanan Genel Kontrollerden biri değildir
8.

Denetçi raporunda başlıktan sonraki ilk bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Muhatap
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğinde belirtilen muhataptır.

9.
Yanıltıcı beyan riski (önemli yanlışlık riski) ve denetçinin önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmada başarısız olma riskinin bir fonksiyonu olarak tanımlanan risk kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Denetim Riski
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iç denetim kapsamında değerlendirilen faaliyetler arasında yer alır? 1- Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi. 2- Finansal bilgiler ile faaliyet bilgilerinin incelenmesi 3-İşletmenin, finansal nitelikli olmayan kontrolleri de dahil olmak üzere, faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğinin gözden geçirilmesi 4-Kanunlar, diğer yasal gereklilikler ve düzenlemeler ile işletme yönetimi politikaları, kuralları ve diğer iç gerekliliklere uyumun gözden geçirilmesi.
Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması
İç denetim kapsamında değerlendirilen faaliyetler; 1- Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi. 2- Finansal bilgiler ile faaliyet bilgilerinin incelenmesi 3-İşletmenin, finansal nitelikli olmayan kontrolleri de dahil olmak üzere, faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğinin gözden geçirilmesi 4-Kanunlar, diğer yasal gereklilikler ve düzenlemeler ile işletme yönetimi politikaları, kuralları ve diğer iç gerekliliklere uyumun gözden geçirilmesidir.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.

Denetçinin, İşletmenin önceki denetçiyle ilişkilerini araştırması; muhasebe ilkelerinin, denetim yordamlarının ve önemli konuların uygulanmasıyla ilgili bilgi alması, denetim sürecinin hangi evresi için geçerlidir?

Doğru Cevap: "A" Denetim işinin alınması
Soru Açıklaması

Denetim işinin alınması

12.
Aşağıdakilerden hangisi satın alma ve ödemeler döngüsündeki hesaplardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Satıcılar
Soru Açıklaması
Satışlar hesabı, satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alır.
13.
Uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sistem Yazılımı
Soru Açıklaması
Uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisine Sistem yazılımı adı verilir.
14.
Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak içkontrol yeterince güvenilir olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varması aşağıdaki risk biçimlerinden hangisini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Beta riski
Soru Açıklaması
Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak içkontrol yeterince güvenilir olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varması beta riskidir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin raporunda belirtebileceği görüş türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Koşullu olumsuz görüş bildirme
Soru Açıklaması
16.
Örneklem seçimi için sistematik seçim yöntemini uygulamaya karar veren bir denetçi, 15000 tane hasta dosyası bulunan bir arşivden 500 tanesini örneklem olarak seçmeyi düşünüyor ise başlangıç rassal sayısı hangi aralıktan seçilir?
Doğru Cevap: "B" 1 - 30 arasında bir sayı
Soru Açıklaması
Soruda örneklem seçimi için sistematik seçim yöntemi kullanılmaktadır. Sistematik seçim, denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği seçim yöntemidir. Sorudaki verilere göre 15000 birimden (N) oluşan bir evrenden 500 birimin (n) örnekleme seçilmesi istendiğinden örnekleme aralığı, 15000 / 500 = 30 (N / n) olarak bulunur. Bu durumda başlangıç rassal sayısı, 1 ile 30 arasında bir sayı olacaktır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Seçme işlemi, ilgilenilen özellik veya değişkenden bağımsız olmamalıdır
Soru Açıklaması
Seçme işleminin, ilgilenilen özellik veya değişkenden bağımsız olmaması başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden değildir
18.
“Değişkenler örneklemesi olarak da ifade edilen --------------, denetçinin niceliksel tahminlere ulaşmak istediği durumlarda kullandığı örnekleme türüdür.“ İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Nicelik Örneklemesi
Soru Açıklaması
Nicelik örneklemesi
19.

Aşağıdakilerden hangisi işletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumlara örnek oluşturmaz?

Doğru Cevap: "C" İşletmenin beklenen oranda kar açıklaması
Soru Açıklaması

İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumlara ilişkin en yaygın örnekler şunlardır: İşletmenin çok büyük bir kredi talebinin sonuçlanması ya da başka bir nedenle önemli bir borç yükü altına girmesi, vergi uyuşmazlıkları nedeniyle ceza alması, tarafı olduğu çok önemli bir davanın olumsuz sonuçlanması, işletmeyi ekonomik olarak çok zor durumlarda bırakabilecek garanti ya da diğer sözleşme yükümlülükleri olması, işletme için önemli büyüklüklerde kefalet yükümlülükleri bulunması vb. Doğru cevap C'dir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi örneklem birimlerinin seçiminde kullanılan tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Niteliksel seçim
Soru Açıklaması
niceliksel seçim bir örneklem seçim yöntemi değildir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler