• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.

Örneklemden 2015 yılında düzenlenmiş olan satış faturalarının %5’inin kredi onaylarının uygun biçimde yapılmadığı sonucunu elde eden denetçi, 2015 yılına ait tüm kredili satışları incelemiş ve gerçek hata oranının %8 olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda denetçinin örneklemden elde etmiş olduğu hata oranı (örneklem hatası) yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması

Örnekleme hatası = Gerçek hata oranı - Örnekleme hata oranı %8 ile %5 arasındaki fark %3’tür.

2.

I. Döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testlerII. Hesap kalanlarına ilişkin detaylı testlerIII. Finansal tablolarda sunum ve açıklamalara ilişkin testler

Yukarıdakilerden hangileri denetçinin kullandığı inceleme yöntemlerindendir?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi; döngüdeki işlemler, bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanları ve bu hesap kalanlarına ilişkin bilgilerin finansal tablolarda sunumu ve açıklanmasına yönelik olmak üzere üç temel yaklaşım geliştirir. Bu üç temel yaklaşım çerçevesinde ise denetçi, basit bir anlatımla yukarıdaki üç inceleme yöntemini uygular.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İşletmelerin mali tablolarını tasdik etmek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi teknolojileri ortamında kullanılan bilgi işleme sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Karşılaştırmalı İşlem Sistemi
Soru Açıklaması
Karşılaştırmalı işlem sistemi, işletmelerde bilgi teknolojileri ortamında kullanılan bilgi işleme sistemlerinden biri değildir.
5.
Bu döngünün denetim amacı, finansal tablolarda sunulan stokların (ham madde, mamul, yarı mamullerin) ve satışların maliyetinin gerçeğe uygun olduğu konusunda makul bir güvence sağlamaktır. Bu amaca sahip işlem döngüsüne aşağıdakilerden hangisini örnek verebiliriz?
Doğru Cevap: "B" Stoklar ve Maliyet Döngüsü
Soru Açıklaması
Stoklar ve Maliyetler Döngüsünün denetim amacı, finansal tablolarda sunulan stokların (ham madde, mamul, yarı mamullerin) ve satışların maliyetinin gerçeğe uygun olduğu konusunda makul bir güvence sağlamaktır.
6.

I. Kontrol politika ve yordamlarında sapmayı tanımlamak,II. Kontrol test amaçlarını belirlemek,III. Örneklem birimini tanımlamak,IV. Örneklem büyüklüğünü belirlemek.V. Evreni tanımlamak,

Nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalar aşağıdakilerden hangileridir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalar; kontrol test amaçlarını belirlemek, kontrol politika ve yordamlarında sapmayı tanımlamak, evreni tanımlamak, örneklem birimini tanımlamak ve örneklem büyüklüğünü belirlemektir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Alınan çekler ve senetler
Soru Açıklaması
Alınan çekler ve senetler, satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan biridir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi denetimin son evresinde, işletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan ve denetçi tarafından incelenmesi gereken durumları tanımlar? 

Doğru Cevap: "B" Doğrudan işletmeyle üçüncü kişilerin arasında olan ve sonuçları net olarak ortaya çıkmamış belirsiz durumlar
Soru Açıklaması

Denetimin bu son evresinde, işletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan ve denetçi tarafından incelenmesi gereken durumlar ise “doğrudan işletmeyle üçüncü kişilerin arasında olan ve sonuçları net olarak ortaya çıkmamış belirsiz durumlar” olarak tanımlanabilir. Belirsizlik taşıyan bazı durumlar, işletme ile ilgili tarafları önemli ölçüde etkileyecek sonuçlara yol açabilirler. Dolayısıyla denetçinin, görüşünü oluşturmadan önce belirsizlik taşıyan durumlarla ve bunların olasısonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapması gerekmektedir.

9.

1. Durum: Belirsizlik taşıyan bir durum varsa ve gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa

2. Durum:  bir durumun gerçekleşmesine ilişkin düşük bir olasılık olmakla birlikte, gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilemiyorsa

Yukarıdaki iki durumda yapılması gerekenler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.

Doğru Cevap: "C" Finansal tablolara yansıtma - Finansal tablolarda dipnot olarak açıklama
Soru Açıklaması

Belirsizlik taşıyan bir durum varsa ve gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa, finansal tablolara yansıtılmalıdır. Ancak bir durumun gerçekleşmesine ilişkin düşlük bir olasılık olmakla birlikte, gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilemiyorsa, belirsizlik taşıyan bu durumun finansal tabloların dipnotlarında açıklanması gerekmektedir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

10.
Ülkemiz hangi yılda risk yönetimi kavramı ile tanışmıştır?
Doğru Cevap: "B" 2001
Soru Açıklaması

Ülkemizin risk yönetimi kavramı ile tanışması, 2001 yılında bankacılık sektöründe Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yaptığı bir düzenleme ile olmuştur.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.
- Müşteri sipariş formu- Satış emri formu- İrsaliyeYukarıdaki belge ve kayıtlar hangi işlem grubunun denetimini yaparken kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Satışlar
Soru Açıklaması
Bahsi geçen belge ve kayıtlar satışlar ve tahsilat döngüsünün satışlar işlem grubunun denetiminde kullanılabilecek bilgiler içerir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi içi kontrolün bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kontrol planı
Soru Açıklaması
b
13.

Telefon hatları, uydular ve mikrodalga sistemleri iletişimin beş temel bileşiminden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" İletişim hatları
Soru Açıklaması

Bir veri iletişiminin beş temel bileşeni vardır. Bunlar; terminal, mikrobilgisayar, mini bilgisayar, ana bilgisayar, giriş/çıkış birimleri gibi gönderme birimi, modem, konsantratör, faks gibi iletişim ara birimleri, telefon hatları, uydular ve mikrodalga sistemleri gibi iletişim hatları, bilgisayarlar gibi alıcı birimleri ve iletişim yazılımından ibarettir. Soruda verilenler ise iletişim hatlarıdır. Bu nedenle doğru cevap C’dir.

14.
Yapay sinir ağları, bir probleme dair veriler ve bu veriler ışığında verilmesi uygun olacak kararlar kullanılarak eğitilir. Eğitilen yapay sinir ağına yeni bir probleme ait veriler yüklendiğinde sinir ağı verilmesi gereken kararı çıkarsar. Bu bilgilere göre bir yapay sinir ağı uygulaması için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Problemlere ait veriler ve verilmesi gereken kararlardan oluşan bir eğitim verisi kümesi
Soru Açıklaması
Yapay sinir ağları, problemlere ait veriler ve verilmesi gereken kararlardan oluşan bir eğitim verisi kümesi kullanılarak eğitilir. Bu veri kümesinin oluşturulması bir zorunluluktur. Veri kümesindeki kararlar verilirken uygulanan algoritma ya da kararların gerekçelerine ihtiyaç yoktur. Eğitim verilerinin güncel tutulması ve sinir ağı mimarisinin eniyilenmesinin başarıma faydası olacaktır; fakat bu bir zorunluluk değildir.
15.
Denetçi bilgisayar ortamında yer alan girdi, işlem, çıktı sürecinin ögelerine doğrudan ulaşabilir durumda değil ise ve denetim izlerini görememekte ise, aşağıdaki denetim yaklaşımlarından hangisini uygulamak zorundadır?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayarın çevresinden denetim
Soru Açıklaması
16.

Bilgiyi yaratmaya, değiştirmeye, saklamaya, kullanmaya, çoğaltmaya, paylaştırmaya, geliştirmeye, bütünleşik ve etkileşimli hale  getirmeye yönelik karmaşık yapının tümü bilgi teknolojilerini ifade eder. Bu ifade;

Doğru Cevap: "B" Doğrudur
Soru Açıklaması

Bilgiyi yaratmaya, değiştirmeye, saklamaya, kullanmaya, çoğaltmaya, paylaştırmaya, geliştirmeye, bütünleşik ve etkileşimli hale getirmeye yönelik karmaşık yapının tümü bilgi teknolojilerini ifade eder.

17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsünde, borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sermaye
Soru Açıklaması
Sermaye özkaynak temini ile ilgili bir hesaptır.
18.
Denetime konu işletmenin bütün finansal işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları ile yasal gereklere ve düzenlemelere uygun şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve finansal tablolarda sunulması sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" İşletme Yöneticileri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler