• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Aşağıdakilerden hangisi veri iletişiminin temel bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Veri tabanı kontrolü
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdaki hangisi döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testler hakkında doğru bir bilgi değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Döngüde yer alan ve her bir hesabı etkileyen işlemlere ilişkin kontrol riskinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Döngüde yer alan ve her bir hesabı etkileyen işlemlere ilişkin kontrollerin (önleyici ve ortaya çıkarıcı) kontrol riskinin değerlendirilmesi, hesap kalanlarına ilişkin detaylı testlerdendir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi “Borçlanarak Kaynak Temini” ile ilgili hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Emisyon Primleri
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde denetçinin izleyeceği temel yolu gösteren genel kabul görmüş denetim standartlarından biridir?

Doğru Cevap: "D" İç kontrolün incelenmesi standardı
Soru Açıklaması

Denetim sürecinde denetçinin izleyeceği temel yolu gösteren standartlar çalışma alanı standartlarıdır.  Bağımsızlık standardı ve mesleki dikkat ve özen standardı genel standartlardır.   Açıklama standardı ve görüş bildirme standardı raporlama standartları grubunda yer almaktadır.   İç kontrolün incekeme standardı ise soruda belirtilen çalışma alanı standartları grubundadır.  Doğru cevap C'dir. 

5.
Aşağıdakilerden hangisini veri tabanın işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Verilerden anlamlı bilgiler üretir.
Soru Açıklaması

Veri tabanlarının verilerden anlamlı veri üretmek gibi bir görevi yoktur. Bunları veri tabanını kullanarak yazılımlar sağlar. Doğru cevap E'dir.

6.
“İç kontrole ilişkin uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesinde örnekleme riski ___________ ve ___________ olarak iki biçimde karşımıza çıkabilir.” İfadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Alfa riski - beta riski
Soru Açıklaması
alfa riski ve beta riski
7.
Tözel testlerin gerçekleştirilmesinde, hesap kalanları önemli yanlışlıklar içermediği halde örneklem sonuçlarının hesap kalanlarının önemli yanlışlıklar içerdiği sonucunu desteklemesi riski” olarak tanımlanan hata tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yanlış ret riski
Soru Açıklaması
Yanlış ret riski
8.

Aşağıdakilerden hangisi ücretler ve personel döngüsü için uygulanabilecek anahtar kontrollerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Ödemeler işçilere elden yapılmaktadır.
Soru Açıklaması

Ödemelerin banka hesabına değil de işçilere elden yapılması ücret ve personel döngüsü için uygulanabilecek anahtar kontrollerden birisi değildir. Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi, parasal birim uygulamasında örneklem büyüklüğü seçmek için yapılması gereken ön belirlemelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Doğru kabul riski
Soru Açıklaması
Doğru kabul riski, PBÖ'de örneklem büyüklüğünün belirlenmesi için belirlenmesi gereken bir faktör değildir.
10.

Örnekleme alınan sınırlı sayıdaki evren birimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Örneklem birimi
Soru Açıklaması

Örnekleme alınan sınırlı sayıdaki evren birimine “örneklem birimi” adı verilir. Diğer seçenekler çeldirici olarak verilmiştir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.
Örnekleme yaklaşımlarının denetim amaçlarına uygunluğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Nitelik örneklemesi, uygunluk testlerinde kullanılırken; tözel testlerde nicelik örneklemesine başvurulur.
Soru Açıklaması
Nicelik örneklemesi, tipik olarak hesap kalanlarındaki hataların parasal tutarının tahmini için kullanılır. Denetçi, bir hesaba veya hesap kesimine ilişkin hata oranı tahmini yapmak için örnekleme yapmak istediğinde ise nitelik örneklemesi modeline başvurur. Dolayısıyla, nitelik örneklemesi, uygunluk testlerinde kullanılırken tözel testlerde nicelik örneklemesine başvururlur.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İşletmelerin mali tablolarını tasdik etmek
Soru Açıklaması
13.
ACFE’nin tanımladığı hile ve suistimal çeşitlerinden; çıkar sağlama - rüşvet ve yasa dışı hediye ya da bahşiş gibi suç unsurları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" yolsuzluk
Soru Açıklaması
14.
İşlemlerini BT ortamında yürüten bir işletmenin çok geniş bir kesimine ya da tümüne uygulanan ve onların faaliyetlerini güvence altına alan politikaları ve yordamları ifade eden kontrollere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Genel Kontroller
Soru Açıklaması
İşlemlerini BT ortamında yürüten bir işletmenin çok geniş bir kesimine ya da tümüne uygulanan ve onların faaliyetlerini güvence altına alan politikaları ve yordamları ifade eden kontrollere genel kontroller denir.
15.
Denetimde kanıtların tamamının incelenerek işlem yapılması çok uzun zaman alabilir. Bu durumda örnekleme yöntemi kullanılarak kanıtların bir altkümesi üzerinde çalışılabilir. Seçilen altkümenin kanıtların tamamını temsil etmemesi durumunda elde edilen sonuçlar gerçeklerle birebir uyuşmayabilir.Bu bilgiler ışığında denetimde örnekleme hangi iki faktörün dengesini kurar?
Doğru Cevap: "A" İş yükü - Hata oranı
Soru Açıklaması
Denetimde örnekleme sonucu üzerinde çalışılacak kanıt miktarı azalacağı için iş yükü azalacaktır. Seçilen örneklem ne kadar küçük olursa geneli temsil kuvveti aynı oranda azalacak ve hata oranını artıracaktır. Örnekleme yöntemi belli bir miktar hata oranı karşılığında iş yükünü azaltmayı hedefler.
16.
Aşağıdakilerden hangisi anahtar kontrollerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Dönemsellik
Soru Açıklaması
bulamadım
17.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri kontrol faaliyetleri kategorilerinden biri olan “işletme düzeyi kontroller” içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Program geliştirme 
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri Program geliştirme kontrol faaliyetleri kategorilerinden biri olan “işletme düzeyi kontroller” içinde yer almaz.
18.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Döngü yaklaşımı denetimin etkinliğine etki etmez.
Soru Açıklaması

Döngü yaklaşımı, denetimin etkinliğine etki etmektedir, denetimin etkinliğini artırmaktadır.

19.
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılabilmesi için denetim sürecinin net bir şekilde tanımlanması gerekir. BT ortamında denetimde risklerin belirlenmesinden sonra hangi adım gelir?
Doğru Cevap: "A" BT ortamı kontrol testlerinin yapılması
Soru Açıklaması
BT ortamında denetimin adımlarında iç kontrolün değerlemesi ve risklerin belirlenmesinden sonra BT ortamı kontrol testleri yapılır.
20.

Birbiriyle ilişkili kütüklerin birleştirilerek birbirinden bağımsız alanlarda ortaklaşa kullanımına olanak veren bir yapılanmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Veri tabanı sistemi
Soru Açıklaması

Veri tabanı (data base), birbiriyle ilişkili kütüklerin birleştirilerek birbirinden bağımsız alanlarda ortaklaşa kullanımına olanak veren bir yapılanmadır. Veri tabanı uygulamasıyla bir işletmeye ilişkin tüm bilgiler, ortak kullanıma açık hâle gelir.  Veri tabanı uygulaması; Verilerin birden fazla yerde gereksizce saklanmasını önler, Belirlenmiş olan bir konudaki tüm bilgileri kapsar, Bilgilerin çelişmesini önleyerek tutarlılığı sağlar, Disk belleğinde tasarruf sağlar, Veriye erişimi hızlandırır, Kullanıcının öğrenmesi kolaydır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler