• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme sistemlerinden olan Veri Tabanı uygulamasının faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Belirlenmiş bilgilerin farklı yerlerde saklanmasını sağlar
Soru Açıklaması
Belirlenmiş bilgilerin farklı yerlerde saklanması fayda değil sisteme yük getirir.
2.

Muhasebe sisteminden elde edilen aşağıdaki kanıtlardan hangisi esas muhasebe kanıtlarından birisidir?

Doğru Cevap: "A" Muhasebe fişleri
Soru Açıklaması

Muhasebe fişleri esas muhasebe kanıtlarından birisidir. Diğer şıklarda sayılanlar ise diğer muhasebe kanıtlarıdır. Doğru yanıt "A" seçeneğidir.

3.

Genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçiler, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek için aşağıda belirtilen denetim testlerinden hangisini kullanmazlar?

 

Doğru Cevap: "C" İşlemlere ilişkin tikel testler
Soru Açıklaması

Genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçiler, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek için belirtilen bu beş tür denetim testini kullanırlar; Risk değerlendirme, kontrol testleri, İşlemlere ilişkin tözel testler, analitik yöntemler, hesap kalanlarının detaylı incelenmesi

4.
Aşağıdakilerden hangisi nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Örneklem denkliğini belirlemek
Soru Açıklaması
Örneklem denkliğini belirlemek
5.

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Müşterinin YMM'si ile vergi iadeleri konusunda görüşme
Soru Açıklaması
6.

"İlişikteki konsolide finansal tablolar Topluluğun 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak gerçeğe uygun bir biçimde sunmamaktadır."

 Yukarıdaki ifadenin aşağıdaki denetçi raporu türlerinden hangisinde yer alması beklenir?

 

Doğru Cevap: "C" Olumsuz görüş
Soru Açıklaması

"İlişikteki konsolide finansal tablolar Topluluğun 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak gerçeğe uygun bir biçimde sunmamaktadır." ifadesinin olumsuz görüş bildiren denetçi raporunda yer alması beklenir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

7.
I - İşlemlere ilişkin denetim amaçlarını karşılayacak kontrol testleri ve tözel testleri belirlemeII - Satışlar-İç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplama ve belgelendirmeIII - Kontrol testlerinin kapsamını belirlemeIV - Satışlar-Planlanmış kontrol riskini değerlendirmeSatış faaliyetlerine ilişkin kontrol testleri ve tözel testleri belirlerken denetçinin izlemesi gereken adımları sıraya koyunuz.
Doğru Cevap: "A" II - IV - III - I
Soru Açıklaması
Satış faaliyetlerine ilişkin kontrol testleri ve tözel testleri belirlerken denetçinin aşağıdaki adımları sırayla izlemelidir: - Satışlar-İç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplama ve belgelendirme - Satışlar-Planlanmış kontrol riskini değerlendirme - Kontrol testlerinin kapsamını belirleme - İşlemlere ilişkin denetim amaçlarını karşılayacak kontrol testleri ve tözel testleri belirleme (denetim yöntemleri, örneklem hacmi, işlem kalemleri, zamanlama)
8.
Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alana ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Evren 
Soru Açıklaması
Evren
9.
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin finansal tablolarda sunulan bilgilere ilişkin işlem ve olaylarla ilgili iddialarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İşletmede etkili bir risk yönetimi uygulanmaktadır. 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi döngü yaklaşımı çerçevesinde işlemlerin test edilmesinde uygulanan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşlemlerle ilgili önemlilik düzeylerinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
Döngü yaklaşımında işlemlere ilişkin testler işletme faaliyetlerinin belirlenerek bu faaliyetlerin ilgili olduğu hesaplar, kullanılan belgeler ve kayıtların tespit edilmesi; işletmenin faaliyetler üzerinde uyguladığı kontroller hakkında bilgi toplanması; anahtar niteliği taşıyan iç kontrollerin beş denetim amacı çerçevesinde zayıflıklarının tespit edilmesi; işlemlere ilişkin geliştirilen denetim programı kapsamında belirlenmiş yöntemleri kullanarak, denetim amaçları doğrultusunda anahtar kontrollere kontrol testlerinin ve tözel testlerin uygulanması aşamalarından oluşur.
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Aşağıdakilerden hangisi genel kontroller arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bilgi İşleme Kontrolleri
Soru Açıklaması
Genel kontroller, bu alandaki politika ve yordamları ifade etmektedir. Bilgi işlem kontrolleri farklı bir alandır.
12.
Uluslararası denetim standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir denetim sözleşmesinin kapsamında asgari olarak yer alması gereken maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetimle ilgili olarak istenen kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırlı bir erişimin gerekliliği
Soru Açıklaması
13.

Bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirilecek iç ya da dış denetim için öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" İşletmedeki bilgi teknolojileri yapısını anlamak
Soru Açıklaması

Bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirilecek iç ya da dış denetim için öncelikli olan işletmedeki bilgi teknolojileri yapısını anlamaktır.

14.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Blok Seçim” ile ilgili doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "C" Blok seçim, evren hakkında istatistiksel tahmin verir.
Soru Açıklaması

Blok seçimde örneklem, evrenden zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın birimlerin (belgelerin) seçilmesi ile oluşur. Blok örneklem, temsili değildir; bu nedenle de evren hakkında istatistiksel tahmin veremez. Blok seçim, özenli kullanılmalıdır ve genellikle bu seçimi kullanmaktan kaçınılmalıdır

15.

Denetçi, finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken farklı yöntemler kullanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Karışık yöntem
Soru Açıklaması

Karmaşık yöntem dışında verilen tüm yöntemler önemlilik derecesi belirlemede kullanılabilir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin iç kontrolün verimli ve etkin çalışması için sağladığı yararlardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Kontroller, hataları ve hileleri atlama ve kaçırma riskini artırır.
Soru Açıklaması

Kontroller, hataları ve hileleri atlama ve kaçırma riskini azaltır

17.
Yeminli mali müşavirlerin (YMM) yapmasının yasak olduğu işler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Muhasebe defteri tutmak ve ön muhasebe bürosu açmak.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıda verilen, borsada işlem gören bir şirketin denetiminde kilit denetim konularının belirlenmesindeki adımların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

I. Azami düzeyde dikkat edilmesi gereken konuların belirlenmesi

II. Denetimde en çok önem arz eden konuların seçilmesi

III. Üst yönetimden sorumlu olanlara bildiren konuların belirlenmesi

Doğru Cevap: "E" III - I - II
Soru Açıklaması

Denetçi, kilit denetim konularını belirlemek için ilk adım olarak, denetim sürecinde üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konuları belirlemelidir. İkinci adımda, denetimin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan bu konular içinden, azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren konuların hangileri olduğunu belirlemelidir. Üçüncü son adımda ise bir önceki adımda belirlenen konular içinden, denetimde en çok önem arz edenleri seçer ve bunlar kilit denetim konularını oluşturur.

Doğru cevap E seçeneğidir.

19.
Girdilerinin çoğu diğer döngülerin parçası olarak test edildiğinden dolayı denetçinin daha çok maliyet muhasebesi kayıtları ve bilançoda sunulan stok maliyetinin nasıl fiyatlandırıldığına ve fiziksel gözlemlere odaklandığı denetim döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Stoklar ve maliyet döngüsü
Soru Açıklaması
Stoklar ve maliyet döngüsünün denetim amacı, finansal tablolarda sunulan stokların (ham madde, mamul, yarı mamullerin) ve satışların maliyetinin gerçeğe uygun olduğu konusunda makul bir güvence sağlamaktır. Bu döngüsündeki girdilerin önemli bir kısmı diğer döngülerin parçası olarak test edilir. Bu nedenle denetçi, bu döngüde daha çok maliyet muhasebesi kayıtları ve bilançoda sunulan stok maliyetinin nasıl oluştuğu ve fiyatlandırıldığı ile fiziksel gözlemlere odaklanır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi Genel Kabul Görmüş Denetim standartlarının Çalışma Alanı Standartları kategorisinde yer alan bir standarttır?
Doğru Cevap: "C" İç Kontrolün İncelenmesi Standardı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler