• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

Aşağıdakilerden hangisi kayıtlarda görünen ücret ödemelerinin gerçekten işletme için çalışan personele yapıldığını denetlemek için uygulanabilecek kontrol testlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Banka hesap özeti ile şirket kayıtlarının mutabakatını yapmak
Soru Açıklaması

Banka hesap özeti ile şirket kayıtlarının mutabakatını yapmak uygulanabilecek tözel testlerinden biridir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün bileşenlerinden olan kontrol ortamının unsurlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Görevlerin uygun şekilde ayrımlanması
Soru Açıklaması

Görevlerin uygun şekilde ayrımlanması kontrol ortamı değil kontrol eylemlerinin unsurlarından birisidir. Doğru yanıt "D" seçeneğidir.

3.
Girişlerde azalan veya artan bir sıra gözetilmesi gerekiyorsa bilgisayara bu durum tanımlanarak girişin sadece bu şekilde yapılmasının sağlandığı girdi geçerlik kontrolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sıra kontrolü
Soru Açıklaması

Bilgisayara girişte kodlar, bilgisayara tanımlanarak sadece belirli kodların bilgisayarca okunmasına olanak sağlanır. Bu durumda bilgisayarca okunabilen bir kod kontrol edilmiş demektir. Bu da kodun geçerliliğidir. Yalnızca bazı karakterler bilginin veri alanı için kabul edilmiştir ve bu alan, yanlış karakterler içermiyorsa bilgisayarca kabul edilir. Bu durumda karakterin geçerliliğidir. Kod boyutunun önceden bilgisayara tanımlanarak girişlerin sınırlandırılabilmesi ise alan boyutunun geçerliliğidir. Uygulamalara ilişkin kontrollerde ise belirli bir kalem malın alış fiyatı ile satış fiyatı karşılaştırılması, satış fiyatı, alış fiyatından küçükse girdi verisinde bir hata olduğunun düşünülmesi gibi çok çeşitli olabilmektedir. Soruda verilen kontrol ise sıra kontrolüdür. Doğru cevap D’dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kayıtlarda görünen ücret ödemelerinin gerçekten işletme için çalışan personele yapıldığını denetlemek için uygulanabilecek kontrol testlerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Banka hesap özeti ile şirket kayıtlarının mutabakatını yapmak
Soru Açıklaması

Banka hesap özeti ile şirket kayıtlarının mutabakatını yapmak uygulanabilecek tözel testlerinden biridir.

5.
Seçeneklerden hangisinde yığın işlem sistemi sıralaması doğru verilmiştir? I. Yığınlanmış kaynak belgeler II. Verinin geçici bir kütükte saklanması III. Önceden belirlenmiş zaman ve sayıya göre yığınların girilmesi IV. İstenen çıktıların dökümlerinin alınması V. Tüm yığınların işlenmesi ve ana kütüklerin yaratılması
Doğru Cevap: "D" I, III, II, V, IV
Soru Açıklaması
Doğru seçenek D Yığın işlemin sisteminde işlem sürecini doğru tanımlayabilmesi, hatırlama, analiz etme ve değerlendirme yapması hedeflenmiştir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi, işlem döngüsü yaklaşımında uygulanan hesap kalanlarına ilişkin detaylı testler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Döngüde yer alan işletme faaliyetleriyle ilgili hesapların tespit edilmesi
Soru Açıklaması
Döngüde yer alan işletme faaliyetleriyle ilgili hesapların tespit edilmesi, işlem döngüsü yaklaşımında uygulanan hesap kalanlarına ilişkin detaylı testler arasında yer almaz.
7.

Aşağıdakilerden hangisi denetim görevini gerçekleştirecek olan denetçinin yeterli teknik bilgiye ve deneyime sahip olmasını öngören standarttır?

Doğru Cevap: "A" Mesleki eğitim ve uzmanlık standardı
Soru Açıklaması

Mesleki eğitim ve uzmanlık standardı, denetim görevini gerçekleştirecek olan denetçinin yeterli teknik bilgiye ve deneyime sahip olmasını öngörmektedir. Bu da özellikle işletme, muhasebe, finans, iktisat, istatistik, bilgi işlem, vergi, ticaret yasaları gibi konularda ilgili fakültelerde eğitim görmeyi ve diploma almayı gerektirmektedir.

8.

Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine, ne denir?

Doğru Cevap: "E" Denetimde döngü yaklaşımı
Soru Açıklaması

Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine, denetimde döngü yaklaşımı denir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin denetim çalışmalarında temel aldığı ve uyum gösterdiği uluslararası denetim standartlarından "sorumluluklar" alt başlığında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Denetim Sözleşmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi planlama aşamasında önemliliğin dikkate alınması hususunda doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Denetçinin planlama aşamasındaki önemlilik yargısının, risk değerlendirme yordamlarının belirlenmesinde payı yoktur.
Soru Açıklaması

Denetçinin planlama aşamasındaki önemlilik yargısı;  risk değerlendirme yordamlarının yapısı, zamanlaması ve kapsamının belirlenmesi, yanıltıcı beyan riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, ilave denetim yordamlarının yapısı, zamanlaması ve kapsamının belirlenmesi için bir temel oluşturur. Doğru yanıt C'dir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.

Denetçi, finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yönetmelerin hangisinde, beş altı tane finansal değişken kullanarak önemlilik tutarlarını belirler?

Doğru Cevap: "E" Karışık yöntem
Soru Açıklaması

Karışık veya ortalama yönteminde denetçi, beş altı tane finansal değişken kullanarak önemlilik tutarlarını belirler ve bu tutarların toplamını kullandığı değişken sayısına bölerek önemlilik tutarını belirler.

12.

Aşağıdakilerden hangileri genel kabul görmüş denetim standartları arasında yer alır?

I. Genel standartlar

II. Çalışma alanı standartları

III. Raporlama standartları

IV. Terkedilmiş standartlar

Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması
 

Genel kabul görmüş denetim standartları, nitelikli bir denetimin temel koşullarını ortaya koyan ve şu üç kategorideki on standarttan oluşur: Genel standartlar, çalışma alanı standartları, raporlama standartları.

13.
Satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan hesaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Alıcılar, Karşılık Giderleri, Alınan Senetler, Satış iskontoları
Soru Açıklaması
Alıcılar, Karşılık Giderleri, Alınan Senetler, Satış iskontoları hesaplarının hepsi satışlar ve tahsilat döngüsünde yer alan hesaplardır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş nedenlerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Finansal tablolara güvenerek karar veren mantıklı kullanıcıların kararını etkilememesi 
Soru Açıklaması

Genelde hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş nedenleri şunlardır: Bir finansal tablo unsurunun, hesabının veya kaleminin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre olması gereken tutarı, sınıflaması ve sunumu ile raporlanmış bir finansal tablodaki tutarı, sınıflaması ve sunumu arasında fark olması. Bir finansal tablo unsurunun, hesabının veya kaleminin atlanması. Finansal tablolarda yapılması gereken bir açıklamanın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak sunulmaması. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre açıklanması gereken bir bilginin atlanması. Yukarıda belirtilen yanlışlıklar eğer kasıtlı olarak yapılmışsa hile, kasıtsız olarak meydana gelmişse hata olarak tanımlanır. İster hata isterse hile sonucu olsun finansal tablolardaki yanlış beyanlar, mevcut koşullar ışığında finansal tablolara güvenerek karar veren mantıklı kullanıcıların kararını etkileyebiliyorsa önemlidir.

15.

Hangi görüşü bildiren denetim raporunda kilit denetim konularına yer verilmez?

Doğru Cevap: "E" Görüş bildirmekten kaçınma
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğinde belirtilen görüş bildirmekten kaçınmadır.

16.
I. Finansal Tabloların Denetimi II. Uygunluk Denetimi III. Faaliyet Denetimi Yeminli Mali Müşavirler yukarıda belirtilen denetim türlerinden hangilerini üstlenir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
YMM’lerin yapabileceği işlerin konuları Yasa’da şu şekilde sıralanmıştır: a. Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek; işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, b. (a) şıkkındaki konularda belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapmak; mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, c. Gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesaplarını denetim standartlarına göre inceleyip tasdik etmek. Görüldüğü gibi, YMM’ler, mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi görevlerini üstlenmektedir.
17.

I. Veri girişlerini kontrol eden kişinin kontrol, imza ya da paraflarını inceleII. Yükleme belgelerinin sıra numaralarını kontrol etIII. Aylık hesap özetlerinin gönderilip gönderilmediğini gözlemle

Satış ve tahsilat işlemlerine ilişkin kontrol testleri ve tözel testlere bakıldığında yukarıdakilerden hangilerinin sevkiyatla ilgili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Veri girişlerini kontrol eden kişinin kontrol, imza ya da paraflarını incele ve aylık hesap özetlerinin gönderilip gönderilmediğini gözlemle konuları genel başlık altına girerken; yükleme belgelerinin sıra numaralarını kontrol et konusu sevkiyat (yükleme) başlığında yer almaktadır. Dolayısıyla yalnızca II. madde söylenebilir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi girdi kontrolleri arasında yer alan sınıflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetim izi kontrolleri
Soru Açıklaması
Denetim izi kontrolleri, Bilgi İşleme kontrolleri içinde yer alır.
19.
Aşağıdakilerden hangisi ücretler ve personel döngüsünde yer alan hesaplardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Satılan mamul maliyeti
Soru Açıklaması
Satılan mamul maliyeti, stoklar ve maliyet döngüsünde yer alan hesaplardandır.
20.
Kayıtların; nitelik, tamlık, tutarlılık ve doğruluklarının incelenmesi, hesapların test edilmesi gibi işlevleri yerine getiren bilgisayar programları dizisine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Genelleştirilmiş denetim yazılımı 
Soru Açıklaması
Kayıtların; nitelik, tamlık, tutarlılık ve doğruluklarının incelenmesi, hesapların test edilmesi gibi işlevleri yerine getiren bilgisayar programları dizisine Genelleştirilmiş denetim yazılımı adı verilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler