• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

I Bir finansal tablo unsurunun, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre olması gereken tutarı ileraporlanmış bir finansal tablodaki tutarı arasında fark olması.

II Bir finansal tablo unsurunun, hesabının veya kaleminin atlanması.

III Bir finansal tablo unsurunun, denetim standartlarına göre olması gereken tutarı ile raporlanmış finansal tablodaki tutarı arasında fark olması.

IV Finansal tablolarda yapılması gereken bir açıklamanın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak sunulmaması.

V Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre açıklanması gereken bir bilginin atlanması.

Yukarıdaki açıklamaları değerlendirerek, Yanlış Beyan'ın oluşma nedenini/nedenlerini gösteren seçeneği işaretleyiniz.

Doğru Cevap: "C" I-II-IV-V
Soru Açıklaması

I-II-IV-V

2.

Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanması, hangi denetim türünü ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Faaliyet denetimi
Soru Açıklaması

Soruda geçen tanım faaliyet denetimine aittir. Dolayısıyla doğru cevap "D" seçeneğinde verilmiştir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi ücret ve personel döngüsünde yer alan hesaplardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Verilen çekler ve senetler
Soru Açıklaması

Verilen çekler ve senetler hesabı, satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alan hesaplardandır.

4.

"Bilanço tarihinde söz konusu olmayan ama takip eden günlerde ortaya çıkan durumlara ilişkin kanıt sağlayan olayları ifade etmektedir. Bu gibi olaylar genellikle finansal tabloların dipnotlarında açıklama yapılmasını gerektirmektedir."

tanımı hangi türe aittir?

Doğru Cevap: "A" 2. tür
Soru Açıklaması

2. Tür ise bilanço tarihinde söz konusu olmayan ama takip eden günlerde ortaya ç›kan durumlara iliflkin kan›t sa¤layan olaylar› ifade etmektedir. Bu gibi olaylar genellikle finansal tablolar›n dipnotlar›nda aç›klama yap›lmas›n› gerektirmektedir. Bu olaylar›n çok önemli oldu¤u baz› durumlarda, proforma finansal tablolar›n haz›rlanmas› söz konusu olabilmektedir. (Messier vd, 2017, s.568) Yani bir baflka ifadeyle, 2. Türdeki bilanço tarihinden sonraki olaylar, finansal tablolar yay›mlanmadan önce ortaya ç›kan baz› olaylard›r. Bilanço tarihinde ortaya ç›kmam›fl olan bu durumlar için genellikle uygun bir aç›klama yeterli olmaktad›r.

5.

Hesap kodu 4100173 olan bir müşteri kodunun sağlama sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması

6.
Kontrol yordamlarının önlemler olarak iç kontrolün içinde yer almalarına karşın bu kontrolleri aşan hata ve hileleri bulup ortaya çıkarmak ve finansal tablolarda yer alan bilgilerin yanlışlıklarını belirlemek, aşağıdakilerden hangisi ile olanaklıdır.
Doğru Cevap: "A" Tözel testler
Soru Açıklaması
Kontrol yordamlarının önlemler olarak iç kontrolün içinde yer almalarına karşın bu kontrolleri aşan hata ve hileleri bulup ortaya çıkarmak ve finansal tablolarda yer alan bilgilerin yanlışlıklarını belirlemek, tözel testlerin yapılmasıyla olanaklıdır.
7.
Aşağıda verilen satın alma işlemlerine ilişkin denetim amaçlarından hangisi, denetimin "gerçekleşme" amacına yöneliktir?
Doğru Cevap: "A" Kayıtlarda görünen alışlar gerçekten yapılmış ve haklar müşteri işletmeye geçmiştir.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden birisi olamaz?

 

Doğru Cevap: "D" Yönetim felsefesi ve dürüstlüğü
Soru Açıklaması

Yönetim felsefesi ve dürüstlüğü, COSO kontrol modelinin bileşenleri arasında yer almaktadır

9.
“.......... bir denetim şirketine bağlı olarak veya kendi başına denetim hizmeti veren kişidir.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Dış Denetçi
Soru Açıklaması
10.
………… ve ……….  yaygın şekilde kullanılan hileli finansal raporlama araçlarındandır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" İade, iskontolar
Soru Açıklaması

İade ve iskontolar, yaygın şekilde kullanılan hileli finansal raporlama araçlarındandır.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi satın alma ve ödemeler döngüsünde "gerçekleşme" kavramını ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Kayıtlarda görülen alışlar gerçekten yapılmış ve haklar müşteri işletmeye geçmiştir.
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "C" seçeneğidir. Kayıtlarda görülen alışlar gerçekten yapılmış ve haklar müşteri işletmeye geçmiştir, ifadesi gerçekleşme kavramını ifade etmektedir.

12.

I. İşletmenin faiz karşılığı borçlanarak kaynak teminiII. Borçların geri ödenmesi ile öz kaynak teminiIII. Temettü ödenmesi

İşletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü yukarıdaki işlemlerden hangilerini kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Bu döngü, işletmenin faiz karşılığı borçlanarak kaynak temini ve bunların geri ödenmesi ile öz kaynak temini ve temettü ödenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi borçlanmayla ve kaynakla ilgili hesaplara uygulanacak detaylı kalan (bakiye) testlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mamullerin satış dolayısıyla sevki, gelir ve maliyetlerin kaydedilmesi
Soru Açıklaması
Mamullerin satış dolayısıyla sevki, gelir ve maliyetlerin kaydedilmesi, borçlanmayla ve kaynakla ilgili hesaplara uygulanacak detaylı kalan (bakiye) testlerinden biri değildir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi işlem sisteminin aşamalarından biridir?
Doğru Cevap: "D" İşlemlerin oluştuğu anda işlenmesi ve ana kütüklerin günlenmesi
Soru Açıklaması
15.
Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Evren
Soru Açıklaması
Evren
16.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde denetçi tamamen öznel olarak davranır.
Soru Açıklaması
Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde denetçinin tamamen öznel olarak davranması istatistiksel örneklemenin üstünlüklerinden biri değildir.
17.
Aşağıdaki hangi durum gerçekleşirse BT kontrollerinin işletmede inşa edilmesi, yürütülmesi ve değerlemesi olanaklı hale gelebilir?
Doğru Cevap: "A" BT'nin anlaşılması
Soru Açıklaması
18.
İnsan zekasının beyindeki nöronların diğer nöronlara sinyal göndermesiyle etkileşiminden ortaya çıkması kuramına dayanarak bilgisayar sistemlerinin tasarımında insan beyninin fonksiyonun taklit edilmesini temel alan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yapay sinir ağları
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi uygulama kontrolleri bileşenlerinden olan girdi kontrollerinden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Yığın işlem kontrolleri
Soru Açıklaması

Yığın işlem kontrolleri girdi kontrollerinden biridir. Doğru yanıt "A" seçeneğidir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat döngüsünün işleyişi ve belge kayıt düzeni işlemlerinde yer alan işlem gruplarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Tahsilatlar
Soru Açıklaması
Temel olarak satış ve tahsilat döngüsünde; satış işlemi ve tahsilat işlemi ile bunlara bağlı diğer işlemlerden - iadeler, indirimler, değersiz ve şüpheli alacak- kaynaklanan dört işlem türü olduğu görülmektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler