• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
“Denetim riski, …………… ve denetçinin önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmada başarısız olma riskinin bir fonksiyonudur.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" yanıltıcı beyan riski
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi BT kullanımı, iç kontrol üzerinde oluşturacağı risklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Olası veri kayıpları yaratmaması,
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “Veri Tabanı” uygulaması için doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Veriler her uygulama için ayrı ayrı saklanır
Soru Açıklaması
Veri tabanı uygulamasında, birbiriyle ilişkili kütükler birleştirilerek ortak kullanıma açılır.
4.
Örneklem birimlerini parasal tutarların oluşturduğu, ancak denetçinin örnekleme yoluyla seçtiği parasal tutarları değil, bu parasal tutarları içeren hesapları ve işlemleri test ettiği örnekleme modeli hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Parasal birim örneklemesi
Soru Açıklaması
Örneklem birimlerini parasal tutarların oluşturduğu, ancak denetçinin örnekleme yoluyla seçtiği parasal tutarları değil, bu parasal tutarları içeren hesapları ve işlemleri test ettiği örnekleme modeli Parasal birim örneklemesidir.
5.

Hile yapan kişilerin, genellikle hile eylemini içselleştirerek kendilerince haklı bir gerekçeye dayandırmaları olarak ifade edilen ve hileli finansal raporlamayı doğuran temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Bahane
Soru Açıklaması

Baskı, fırsat ve bahane olarak ifade edilen hile üçgeninden, tanımı verilen hile eylemi bahanedir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol ortamını belirleyen unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yeterli biçimde belgelendirme ve kaydetme
Soru Açıklaması
7.

Denetçinin, denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları itibariyle incelemesi yerine bunları birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesine ne denir?

Doğru Cevap: "B" İşlem döngüsü yaklaşımı
Soru Açıklaması

Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları itibariyle inceleme yerine bu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesi işlemi işlem döngüsü yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı uygulamasının yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Verilerin birden fazla yerde saklanmasını sağlaması 
Soru Açıklaması
Veri tabanı uygulamasında Verilerin birden fazla yerde saklanması önlenir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat döngüsünde; satış işlemi ve tahsilat işlemi ile bunlara bağlı diğer işlemlerden kaynaklanan işlem türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Alınan Çek/Senetler
Soru Açıklaması
Satışl ve tahsilat döngüsünde; satış işlemi ve tahsilat işlemi ile bunlara bağlı diğer işlemlerden - iadeler, indirimler, değersiz ve şüpheli alacak -kaynaklanan dört işlem türü bulunmaktadır. Alınan çek/senetler bu işlemlerden biri değildir.
10.

"Denetçi raporunda görüş bölümünün hemen ardından, aralarındaki ilişkinin net bir şekilde ifade edilmesi için bu ................. açıklanmaktadır. Yani ....................., raporun ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde denetçi BDS’ler kapsamındaki sorumluluklarının açıklandığı bölüme atıfta bulunur ve denetimin BDS’lere uygun olarak yürütüldüğünü belirtir."

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

Doğru Cevap: "C" Görüşün dayanağı
Soru Açıklaması

Görüflün Dayanağı: Denetçi raporunda görüş bölümünün hemen ard›ndan, aralar›ndaki iliflkinin net bir flekilde ifade edilmesi için bu görüşün dayanağı aç›klanmaktad›r. Yani görüflün dayanağı, raporun ikinci bölümünü oluflturmaktad›r. Bu bölümde denetçi BDS’ler kapsam›ndaki sorumluluklar›- n›n aç›kland›¤› bölüme at›fta bulunur ve denetimin BDS’lere uygun olarak yürütüldü¤ünü belirtir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
Aşağıdakilerden hangisi “istatistiksel olmayan örnekleme” yönteminin tutarsız ve güvenilir olmaması nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Denetçilerin maaşları arasındaki farklılıklar
Soru Açıklaması

İstatistiksel olmayan örnekleme; bilimsel olmaması, tutarsız ve güvenilir olmaması nedeniyle eleştirilmektedir. Tutarsız ve güvenilir olmamasının başlıca nedenleri şunlardır; denetçilerin her birinin bilgisi, yeteneği ve ön yargısındaki farklılıklar, denetim maliyetinin azaltılması için denetçi üzerindeki baskılar ve denetçinin fiziksel ve ruhsal sağlık durumu

12.

Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlar ile gerçek durum arasında fark olması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örnekleme hatası
Soru Açıklaması

Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlar ile gerçek durum arasında fark olması olasılığı örnekleme hatası olarak olarak tanımlanır.

13.
 • Alınan çekler ve senetler
 • Şüpheli alacaklar
 • Alış iade ve iskontoları
 • Yukarıdakilerden hangileri satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardandır? 

   

  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması

  Alış iade ve iskontoları, satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan değildir.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi “ Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” içindeki nitelik standartlarının konularından biridir?
  Doğru Cevap: "B" Bağımsızlık ve objektiflik
  Soru Açıklaması
  15.

  Denetim çalışmasının en çok zaman alan kısmındaki denetim aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Satın alma ve ödemeler döngüsünün denetimi
  Soru Açıklaması

  Satın alma ve ödemeler döngüsü, bir denetim çalışmasının en çok zaman alan kısmıdır.

  16.
  Denetçinin örnekleme riskini “sadece” mesleki yargısını kullanrak belirlediği örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" İstatiksel olmayan örnekleme
  Soru Açıklaması
  İstatistiksel olmayan örnekleme
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi, finansal tabloların sunum ve açıklamalarının değerlendirilmesi sürecinde gerçekleşir?

  Doğru Cevap: "D" Dipnotlarda açıklanması gereken tüm bilgilerin açıklanıp açıklanmadığı, uygun bir şekilde sunumunun yapılıp yapılmadığın değerlendirilmesi.
  Soru Açıklaması

  Dipnotlarda açıklanması gereken tüm bilgilerin açıklanıp açıklanmadığı, uygun bir şekilde sunumunun yapılıp yapılmadığın değerlendirilmesi; finansal tabloların sunum ve açıklamalarının değerlendirilmesi sürecinde gerçekleşir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi “istatistiksel olmayan örnekleme” yönteminin tutarsız ve güvenilir olmaması nedenlerinden değildir?

  Doğru Cevap: "B" Denetçilerin maaşlarının yüksekliği
  Soru Açıklaması

  İstatistiksel olmayan örnekleme; bilimsel olmaması, tutarsız ve güvenilir olmaması nedeniyle eleştirilmektedir. Tutarsız ve güvenilir olmamasının başlıca nedenleri şunlardır; denetçilerin her birinin bilgisi, yeteneği ve ön yargısındaki farklılıklar, denetim maliyetinin azaltılması için denetçi üzerindeki baskılar ve denetçinin fiziksel ve ruhsal sağlık durumu.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi stoklar ve maliyet döngüsü denetimi kapsamında yürütülen beş temel faaliyet arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "D" Müşteri siparişinin alınması
  Soru Açıklaması
  Stoklar ve maliyet döngüsü denetimi kapsamında yürütülen beş temel faaliyet: 1. Üretimle ilgili girdilerin (direkt madde, işçilikler ve genel üretim maliyetlerinin) sağlanması ve kaydedilmesi 2. işletme içi varlık ve maliyetlerin akışı 3. Mamullerin satış dolayısıyla sevki, gelir ve maliyetlerin kaydedilmesi 4. Stok Varlıklarının Kontrolü ve Fiziki Gözlem Testleri 5. Stok Kayıtlarındaki Fiyatlandırmalara ve Envanter Listelerine Detaylı Kalan (Bakiye) Testlerinin Uygulanması
  20.
  Ülkemizin risk yönetimi ile tanışması ne zaman olmuştur?
  Doğru Cevap: "C" 2001
  Soru Açıklaması

  Ülkemizin risk yönetimi kavramı ile tanışması, 2001 yılında bankacılık sektöründe Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yaptığı bir düzenleme ile olmuştur. Doğru cevap C'dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler