• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

I. Kendini kullanıcılardan koruyabilmelidir.

II. Kullanıcıyı diğer kullanıcılarından koruyabilmelidir.

III. Çevresinden korunmuş olmalıdır.

IV. Kendisinden korunmuş olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri bir işletim sisteminin yerine getirmesi gereken kontrol amaçlarındandır?

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Bir işletim sistemi, beş temel kontrol amacını yerine getirmelidir: işletim sistemi, kendini kullanıcılardan koruyabilmelidir,  işletim sistemi, kullanıcıyı diğer kullanıcılardan koruyabilmelidir, işletim sistemi, kullanıcılarını kendilerinden koruyabilmelidir, işletim sistemi kendisinden korumuş olmalıdır ve de işletim sistemi çevresinden korunmuş olmalıdır. Verilen tüm maddeler bu kontrol amaçlarından olduğundan doğru cevap E’dir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar biliminin insana özgü olan dili kullanabilme, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi karakteristiklerini bir araya getirerek insan davranışlarını taklit eden, bilgisayar donanım ve yazılım uygulamalarını tasarımlayan dalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yapay Zeka
Soru Açıklaması
Bilgisayar biliminin insana özgü olan dili kullanabilme, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi karakteristiklerini bir araya getirerek insan davranışlarını taklit eden, bilgisayar donanım ve yazılım uygulamalarını tasarımlayan dalı, Yapay zekadır.
3.

Kabul edilebilir risk genelde yüzde kaç olarak belirlenir? 

 

Doğru Cevap: "B" %5-%10
Soru Açıklaması

Kabul edilebilir risk: Denetçi, iç kontrol güvenilir olmamasına rağmen örneklemden elde ettiği sonuçlarla onun güvenilir olduğu kanısına varma olasılığını, bir risk olarak göz önünde tutacaktır. Bu durumun daha önce Beta risk (Hata tipi II) olarak adlandırıldığını anımsayınız. Bu risk, genellikle %5 veya %10 olarak belirlenir. Riskin büyüklüğü ile örneklem büyüklüğü arasında ters orantılı bir ilişki bulunmaktadır

4.
Evrenden zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın belgelerin seçilmesiyle örneklemin oluşturulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Blok seçim
Soru Açıklaması
Evrenden zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın belgelerin seçilmesiyle örneklemin oluşturulmasına Blok Seçim denir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi girdi kontrollerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Yığın işlem kontrolleri
Soru Açıklaması

Girdi kontrolleri:

Kaynak belge kontrolleri

Veri kodlama kontrolleri

Yığın işlem kontrolleri

Girdi geçerlilik kontrolleri

Genelleştirilmiş veri girdi sistemleri

6.
İşletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İç denetim birimi
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarındandır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Mesleki eğitim ve uzmanlık standardı
Soru Açıklaması
9.

I. Rassal SeçimII. Sistematik SeçimIII. Kategorik SeçimIV. Katmanlı Seçim

Denetçi örneklem birimlerinin seçimini yaparken yukarıdaki tekniklerden hangilerini kullanır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Denetçi örneklem birimlerinin seçimini yaparken Rassal Seçim, Sistematik Seçim, Kategorik Seçim ve Katmanlı Seçim tekniklerini kullanır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi önemli yanlışlık riski daha yüksek olarak değerlendirilen veya ciddi riskli olduğu belirlenen alanlara bir örnektir?

Doğru Cevap: "B" Yeni muhasebe düzenlemelerinin uygulanması
Soru Açıklaması

Önemli yanlışlık riski daha yüksek olarak değerlendirilen veya ciddi riskli olduğu belirlenen alanlar: Yeni muhasebe düzenlemelerinin uygulanması, karmaşık süreçler içeren muhasebe ölçümleri, ilişkili taraflarla yap›lan önemli işlemler vb.

 Yüksek belirsizliğe sahip olduğu belirlenen muhasebe tahminleri dâhil, yönetimin önemli yargılarını içeren finansal tablo alanlarına ilişkin önemli denetçi yargıları: Şerefiyenin belirlenmesi, maddi duran varlıkların değer düşüklüğünün belirlenmesi vb.

Dönem içinde gerçekleşen önemli olay veya işlemlerin denetime olan etkileridir: Önemli satın alma ya da birleşmeler, olağan dışı olaylara ilgili yapılan görüşmeler vb.

Doğru cevap B'dir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.
I. İç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplama ve belgelendirme II.Kontrol riskinin değerlendirilmesi III. Kontrollerin test edilmesi IV. Planlanmış ortaya çıkarma riski ve ek denetim tekniklerine karar verme Yukarıda verilmiş olan, denetçinin işletmenin iç kontrollerini anlaması ve kontrol riskini değerlendirmesi süreci aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" I - II - III - IV
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri kullanımının iç kontrol üzerine getirdiği risklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Verinin doğru olmayan biçimde işlenmesini yaratabilecek sistemlere veya programlara güven duymak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol eylemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
Soru Açıklaması
14.
Bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken kaç temel ilke vardır?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
Bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken 6 temel ilke vardır
15.
Örneklemden 2015 yılında düzenlenmiş olan satış faturalarının %5’inin kredi onaylarının uygun biçimde yapılmadığı sonucunu elde eden denetçi, 2015 yılına ait tüm kredili satışları incelemiş ve gerçek hata oranının %8 olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda denetçinin örneklemden elde etmiş olduğu hata oranı (örneklem hatası) yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması

Örnekleme hatası = Gerçek hata oranı - Örnekleme hata oranı

%8 ile %5 arasındaki fark %3’tür

16.
Aşağıdakilerden hangisi danışmanlık hizmetleri kapsamında değerlendirilen faaliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetim yapmak
Soru Açıklaması
Denetim yapmak, danışmanlık hizmetleri arasında yer almaz.
17.
Hata veya hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş neden(ler)i aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?I) Bir finansal tablo unsurunun, hesabının veya kaleminin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre olması gereken tutarı, sınıflaması ve sunumu ile raporlanmış bir finansal tablodaki tutarı, sınıflaması ve sunumu arasında fark olması, II) Bir finansal tablo unsurunun, hesabının veya kaleminin atlanması, III) Finansal tablolarda yapılması gereken bir açıklamanın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak sunulmaması, IV) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre açıklanması gereken bir bilginin atlanması.
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası denetim standartlarına göre genel olarak işi yürütecek denetim ekibinden beklenen yetenek ve yeterliliklerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Denetim ekibinde en az bir adet bankacının bulunması
Soru Açıklaması

Denetim ekibinde en az bir adet bankacının bulunması denetim ekibinin sağlaması gereken özelliklerden biri değildir.

19.
Kamu yönetimi ve iç denetim hangi kanun ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
Soru Açıklaması

Kamu yönetimi ve iç denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlamıştır. Doğru cevap E'dir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin, istatistiksel olmayan örneklemeye göre üstün yanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Denetçilerinin her birinin bilgisi, yeteneği ve ön yargısında farklılıklar bulunur.
Soru Açıklaması
Denetçilerinin her birinin bilgisi, yeteneği ve ön yargısında farklılıklar bulunur ifedasi istatistiksel örneklemenin üstün yanlarından biri değildir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok