• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.

Bir işletme tarafından yayımlanan finansal tabloların önemli ölçüde yanlış veya yanıltıcı olması durumunda, denetçinin uygun olmayan (yani yanlış) bir denetim görüşü oluşturması olasılığına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Denetim riski
Soru Açıklaması

Denetim riski

2.

Belli bir evrenden belli kurallara göre seçilen ve çekildiği evreni temsil edebilen birimler topluluğunu aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Doğru Cevap: "A" Örneklem
Soru Açıklaması

Örneklem, belli bir evrenden belli kurallara göre seçilen ve çekildiği evreni temsil edebilen birimler topluluğudur.

3.
Denetçi örneklem büyüklüğüne nasıl karar vermelidir?
Doğru Cevap: "A" İstatistiksel örneklem büyüklüğü tablolarına başvurur.
Soru Açıklaması
Örneklem büyüklüğüne karar verirken iş yükü ile risk arasında bir denge kurulur. Tahammül edilecek azami risk miktarıları belirlendikten sonra istatistiksel örneklem büyüklüğü tablolarına başvurularak örneklemin büyüklüğü belirlenir.
4.
KLM işletmesinin denetimini yapan Denetçi Bay A, olası yanlışlıkların tahmini için, maddi duran varlıklardan 100.000 liralık bir örneklem seçmiş ve bu örneklemde 15.000 liralık yanlışlık bulmuştur. Maddi duran varlıkların toplam kayıtlı evren değeri 700.000 liradır. Buna göre, maddi duran varlıklar için olası yanlışlıklar tutarı kaç liradır?
Doğru Cevap: "B" 105,000
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin örneklem seçimi yaparken kullandığı tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yargısal Seçim
Soru Açıklaması
Yargısal seçim bir örneklem seçim yöntemi değildir
6.

Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına …….. yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçların ………. olması olasılığıdır.

Örnekleme riskinin tanımının verildiği yukarıdaki ifadede boşluklu alanlara aşağıdakilerde hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" aynı, farklı
Soru Açıklaması

Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçların farklı olması olasılığıdır.

7.
Denetçinin bir hesaba veya bir hesap kesimine ilişkin parasal hata tutarı tahmini yapmak için kullandığı örnekleme modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Nicelik örneklemesi 
Soru Açıklaması
Nicelik Örneklemesi
8.
 • I. Nitelik Örneklemesi 
 • II. Parasal Birim Örneklemesi 
 • III. Nicelik Örneklemesi 
 • IV. Temsili Örneklem                                                                           Muhasebe denetiminde istatistiksel örnekleme modelleri yukarıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Muhasebe denetiminde istatistiksel örnekleme için üç temel model öne çıkmaktadır. Bunlar; nitelik örneklemesi, parasal birim örneklemesi ve nicelik örneklemesidir.

9.
“Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesi” şeklinde ifade edilen Kurumsal Yönetim İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluk İlkesi
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi borsada işlem gören bir işletmenin gerçeğe uygun sunum çerçevesine uygun olarak hazırlanmış olan finansal tablolarına ilişkin denetçi raporunda ilk sırada yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Başlık
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.

Aşağıdakilerden hangisi BT kullanımının iç kontrol üzerinde yarattığı risklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Ele dayalı uygun müdahaleler
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğidir.

12.
 • Kontrol ortamı
 • Risk belirlemesi
 • Kontrol eylemleri
 • Bilgi ve iletişim 
 • İzleme
 • Yukarıdakilerden hangileri iç kontrolün birbiriyle ilişkili bileşenleridir?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  İç kontrol, aşağıda sıralanan ve birbiriyle ilişkili beş bileşenden oluşmaktadır: Kontrol ortamı, risk belirlemesi, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim, izleme

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi, 1. Tür ve 2. Tür olarak adlandırabilecek olan bilanço sonrası olayların ortak özelliğidir?

  Doğru Cevap: "A" Bilanço tarihinden sonra, finansal tablolar yayınlanmadan önce ortaya çıkmaktadır.
  Soru Açıklaması

  1. Tür ve 2. Tür olarak adlandırabilecek olan bilanço sonrası olayların ortak özelliği;  her iki türde, bilanço tarihinden sonra, finansal tablolar yayınlanmadan önce ortaya çıkmalarıdır.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı dört temel ilke arasında yer alır? 1-Adillik ilkesi 2-Şeffaflık ilkesi 3-Hesap verebilirlik ilkesi 4-Sorumluluk ilkesi
  Doğru Cevap: "D" Hepsi
  Soru Açıklaması
  Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı dört temel ilke: 1-Adillik ilkesi 2-Şeffaflık ilkesi 3-Hesap verebilirlik ilkesi 4-Sorumluluk ilkesi'dir.
  15.
  Örnekleme konusu kapsamında evren, bilgi edinmek istenen ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütledir. Bir seçimin sonucunu seçim anketi ile tahmin etmeye çalışan bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisini evren olarak kabul etmesi gerekir?
  Doğru Cevap: "A" Bütün seçmenlerin oyları
  Soru Açıklaması
  Seçimin sonucunu tahmin etmek isteyen araştırmacı, bütün seçmenlerin oyları içinden bir örneklem almaktadır. Bu durumda evren bütün seçmenlerin oyları, örneklem ise ankete katılan seçmenlerin oylarıdır.
  16.

  Aşağıdakilerden hangisi denetçiler için raporlama standartlarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Kurul Standardı
  Soru Açıklaması

  Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarından “Raporlama Standartları” denetim sürecinin sonunda, denetçi raporu hazırlanırken göz önünde tutulması gerekenleri özetlemektedir. Raporlama standartları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standartları
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Tutarlılık Standardı
  • Açıklama Standardı
  • Görüş Bildirme Standardı

  Doğru cevap D'dir.

  17.

  B işletmesinin bilanço ve gelir tablosu rakamları aşağıdaki gibidir.

  Bilanço                                                       Gelir Tablosu

  Varlıklar                       4.000.000               Satışlar                             10.000.000

                                                                   (-)Satılan Malın Maliyeti       5.000.000

                                                                   Brüt kâr                              5.000.000

                                                                   (-)Faaliyet giderleri              3.800.000

  Borçlar                         2.250.000               Dönem kârı                         1.200.000

  Öz sermaye                  1.750.000                (-)Vergi                                 400.000

                                      

                                     4.000.000                Net kâr                                800.000

  Denetçi önemlilik yüzdelerini; Vergi Öncesi Kar için %5, Varlıklar ve Gelirler için %0.5, Öz sermaye için %1 olarak belirlediğine göre,

  Ortalama yöntemine göre önemlilik tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 

  Doğru Cevap: "B" 36. 875
  Soru Açıklaması

  36. 875

  18.

  I. Emisyon primleriII. Ödenecek temettülerIII. Banka kredileri

  Yukarıdakilerden hangileri özkaynak temini ile ilgili hesaplardandır?

  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması

  Emisyon primleri ve ödenecek temettüler özkaynak temini ile ilgili hesaplardandır. Banka kredileri ise, borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplardandır. I ve II söylenebilir.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi, Uygulama programındaki komutları yorumlayarak, bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisidir?
  Doğru Cevap: "B" Sistem yazılımı
  Soru Açıklaması
  Uygulama programındaki komutları yorumlayarak, bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisine sistem yazılımı denir.
  20.
  İşletmenin faiz karşılığı borçlanarak kaynak temini ve bunların geri ödenmesi ile öz kaynak temini ve temettü ödenmesi işlemlerini kapsayan döngü denetimi aşağıdakilerden hangisine ilişkindir?
  Doğru Cevap: "C" İşletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü
  Soru Açıklaması
  İşletmeye Kaynak Sağlanması ve Geri Ödemeler Döngüsü, işletmenin faiz karşılığı borçlanarak kaynak temini ve bunların geri ödenmesi ile öz kaynak temini ve temettü ödenmesi işlemlerini kapsamaktadır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler